logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 26
 1. Inv.-Nr.: wrm-497 Jahr: 1561

  ‎‏שלמה רויטלינגן פה טמו׳[?] מטתו של שלמה איש תם וישר ז[?]קן כ״מר? ו[?]שכ[?]״א ל׳ שלמה נקבר‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-683 Jahr: 1607-04-03

  ‎‏הנד[יב כ״מר יצחק ב״ר עקיבה דעקינגן] יוצג ציון הלז לראש איש חי וקדו[ש ... ... ...] נשא ונתן עד[ות? .. ישי]בתם[?] מחדש׃ יתאבק בעפר אמרת חכמים ובצלו חס רש׃ דעת עברת קרן יום נורא גנוח יליל נכון באר ש׳ הלא הוא האלוף כ״מר יצחק ב״ר עקיב׳ דעקינגן ז״ל נפטר בש״ט ביום שני של פסח שס״ז ל׳ תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-797 Jahr: 1622-01-04

  ‎‏הפרנס כ״מר ליווא הוהנעק אבי אבי רכב ישראל נפתלי יהודא ב״ר משה יצחק הוא התחיל וג מר מדינת פפאלץ ליהיות פתח פתוחה לרוחה נפטר ונק בר יום ו׳ ג׳ שבט {שנת שפ״ב לפ״ק תנצב״ה} בגן עדן {אמן}‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-125 Jahr: 1622-05-03

  ‎‏הזקן מרדכי ב״ר נתן ז״ל פה טמון הישיש והזקן כ״מר מרדכי ב״ר נתן ז״ל ה״ה כשמו כן הוא מ״ר רביא נקי וזכיא היה במילי דשמיא נפטר ונקבר ו׳ והלך לעלמא בשם טוב כ״ג אייר שפ״ב תנצב״ה א׳ ס׳‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-95 Jahr: 1628-01-22

  ‎‏ישראל ב״ר אליקים צור וואגן ציון הלז לאיש ישר ונאמן היקר כ״מר ישראל ב״ר אליקים נפטר בעו״ה בליל שבת טו״ב שבט {שפ״ח לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-32 Jahr: 1649-03-06

  ‎‏ליזר בן יחיאל אופנהיים אלי כבתולה על בני כבודי אליעזר לעולם העלילו הלך ונחפר לי לא חזר יקר ונחמד בעיני כל ולראשי נזר עוסק בתורת ה׳ תמיד בלי בו חסור זרע לצדקה וחסד כעת יקצור {רחם יעורר ומשנ}תו ולתחייה ינצור {היה כ״מר אליעזר ב״ר} יחיאל אופנהיים נפ{טר בש״ט בהיידלבערק} ... י״ז אדר ... ונקבר פה בת״ט לפ״ק} ... ה׳[?] חי[?] בו[?] תנצ{ב״ה ...}‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-39 Jahr: 1661-01-20

  ‎‏ועגילן אופנהיים מהיידלבורג הגל עד והמצבה. על אשה חשובה. השכימה והעריבה. וכל מעשיה הטיבה. מרת ועגילן החביבה. בת הפרנס כ״מר יחיאל איש אופנהיים. מתה יולדת י״ט לחודש שבט בעיר היידלבורג ולכאן הובא. ונקברה ביום ה׳ כף שבט תכ״א לפ״ק תהא. נשמתה צרורה בצרור החיים עם שאר צדקניות בגן עדן.‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-17 Jahr: 1664-11-04

  ‎‏הפרנס וואלף אופנהיים ליל ובכי ארימה. על יציאת נשמה. אשר ברה כחמה. בזיו ותואר וקומה. פרנס ומנהיג כ״מר שמעון בן מהר״ר יוסף יהודה אופנהיים ממשפחה רמה. עסק בצרכי ציבור באמונה שלימה. היה להם כחומה. נתן צדקה האכיל והשקה לרעב וצמא. נפטר תמים בלי פגימה. ביום ג׳ ט״ז מרחשון תכ״ה לפ״ק תנצב״ה בג״ע אמן‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-262 Jahr: 1665-07-08

  ‎‏איצק בלין בכי ומספד[׃?] על איש נכבד׃ כ״מר יצחק בן הר״ר אהרן בלין כל ימיו[?] הלך בדרך תמים. היה בחבור׳ קדישא של ג״ח ומלבישי ערומים נפטר בש״ט ביום ד׳ כ״ה תמוז תכ״ה ובסמוך לו טמונים. שני בניו הגונים[?] אשרו בהם נפטרו בשנה זו׃ כ״מר אהרן נפטר בי״ב אב׃ כ״מר אברהם נפטר בט״ו באב תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ אמן׃‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-20 Jahr: 1666-07-05

  ‎‏ה[ינלן בת הפרנס כ״מר שמעון וו]אלף אופנהיים׃ האבן הזאת. שמתי לאות. להיות לעטרת פז. למרת הינלן בת הפרנס כ״מר שמעון וואלף אופנהיים טובים מעלליה. לעני פרשה כפיה. חגרה בעוז מתניה. הוד והדר לבושיה. יהללוהו בשערי׳ מעשיה. ילך לפניה צדקתיה. נפטרת ביום ב׳ ב׳ תמוז תכ״ו לפ״ק תנצב״ה׃‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-1173 Jahr: 1666-08-09

  ‎‏הר״ר ליב לוי עדה המצבה ועד הגל. להר״ר יהודה בן הפרנס כ״מר מנחם סגל. עיני נגרו ומעי ככנור עליו הומים. כי היה איש צדיק תמים. כל מעשיו היו לשם שוכן רמים. סגף נפשו בטבילות וצומים. גומל חסדים ורודף שלומים. היה בחבורת לומדי משנה ועם הקברנים ובקור חולים ומלביש ערומים. נפטר בש״ט ביום ב׳ ח׳ אב תכ״ו לפ״ק תנצב״ה בג׳ ע׳ א׳ ס׳‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-13 Jahr: 1666-08-12

  ‎‏זלמן בן הר״ר מענדלן ווליר שטיין אקונן בבכי ויללה. על כ״מר שניאור זלמן בן הר״ר מנחם מענדלן ווליר שטיין הנעלה. פזר צדקה להפושט יד לקבלה. והלך ביושר מסילה. ונפטר בשם טוב ביום ה׳ י״א אב תכ״ו לפ״ק תנצב״ה׃‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-629 Jahr: 1667-11-04

  ‎‏הפרנס כ״מר יששכר מספד כתנים. על אחד מן הסגנים. אשר מעשיו היו הגונים. יששכר ב״ר משה דוד נקרא בפי כל המונים. היה פרנס הקהילה כמה שנים. עסק בצרכי צבור בכל עתים ועדנים. לחמו נתן לדל ומימיו נאמנים. נפטר ביום ב׳ כ״ז חשון תכ״ח היו מונים. תנצב״ה ע׳ צ׳ בג׳ ע׳‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-1126 Jahr: 1667-11-11

  ‎‏הנעלה. כ״מר[.?] יוזפא. הכהן. מהערנסהיים פה טמון. וספון. איש אמונה והאבן. הזאת. תהי׳. לראש יוסף. אשר. כל. ימיו. הלך בדרך ישרה׃ ותמיד מדרך הטוב. לא. סרה׃. הנעלה כ״מר. יוסף. יוזפא. ב״ר שמעון. הכהן ז״ל. מהרנסהיי׳ הנפטר ונקבר. ביום. ג׳. ה׳. כסליו. תכ״ח[?.?] לפ״ק. תנצב״ה. עם. שאר. צדיקי. עו׳ בג׳ ע׳‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-322 Jahr: 1668

  ‎‏{היקר כ״מר משה לוי צום הופאייזן ... ... ...} אשר לעולמו ... ... היה בחברותא קדישא חוצבי קבר ולכל דבר נז[?]ט[?] כארי {נגבר היקר כ״מר משה} בן {מנחם אברהם שלמה זלמן הלוי ז״ל נפטר ביום ? ..? חשון תכ״ט לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-1174 Jahr: 1674-01-05

  ‎‏רעכלן אשת הפרנס כ״מר מענדלן לוי אבל כבנות יענה על פטירת אשה פרושה והגונה. לב״ה השכימה והעריבה כל ימות השנה. דקדקה במצות לעשו׳ רצון קונה. ה״ה החשובה נודע בשערי׳ מעשיה מרת רעכלן בת מוהר״ר מאיר שוחט נפטר׳ בע״ש כ״ז טבת תל״ד. תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-1127 Jahr: 1682-07-25

  ‎‏שמעון כהן צום בערין. פה נטמן. איש ישר ונאמן. נטע נעמן. עשה צדקה בכל עת וזמן. היקר כ״מר שמעון בן מוהר״ר אורי הכהן נפטר בש״ט ביו׳ ש״ק י״ט תמוז תמ״ב ונקבר {ביום} [א׳ כ׳ תמוז?] {תנצב״ה}‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-681 Jahr: 1685-04-27

  ‎‏שמואל צום הענטשוך האבן הזאת הוקם לאות לראש איש ישר היקר כ״מר שמואל ב״ר משה מאיר הלך בדרך תמים לחמו נתן ומימיו נאמנים לרעבים ולצמים נפטר בשם טוב ביום ב׳ בשלשה ימים לחדש אייר שנת תמ״ה לפ״ק [־־־?]‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-1078 Jahr: 1686-04-18

  ‎‏הנכין אשת הפו׳ ליב אופנהיי׳ זאת המצבה הוקם וגם נצבה. ציון לראש אשה יקרה והחשובה. מרת הנכין בת כ״מר שמואל הלוי מורנקבו׳ זכרונה לטובה. מלחמה נתנה לדל ומהונה פזר׳ צדק׳ ונדבה. וגם החזיקה בשארי מדות ומעלות טובות הרבה. נפטרת בשם טוב ביום ה׳ כ״ד ניסן שנת תמ״ו לפ״ק תהא נשמתה צרור׳ בצרו׳ החיים עש״צ בגן עדן אמן‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-18 Jahr: 1714

  ‎‏{האשה חנה בת} מהור״ר יוסף זעקיל ז״ל עין כנחל תזל דמעות על פטירת אשה {חשובה} מרת חנה {בת כהר״ר} יוסף זעקיל ז״ל שהיה {חזן בק״ק פ״פ אשר} כל ימיה היתה ... {לב״ה לעשות ... ... ... ... תע״ד ...‏‎ ...} ‎‏האלוף כ׳ אורי פייש ב׳ פו״ה אורי אשר ז״ל אופנהיים בכי תמרורים מספד כתנים במדבר על פטירת גבר ישר ונבר אשר פה נקבר ה״ה כ״מר אורי וייבש בן פו״ה אורי אשר ז״ל אופנ׳ אשר כל ימיו נשא ונ׳ באמונה ותפלתו בכוונ׳ בש״ט ביום ו׳ עש״ק [א׳] באב ונקבר בג׳ אב תע״ד ל׳ תנצב״ה עם ...‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-340 Jahr: 1714-11-10

  ‎‏האדון כהר״ר ברוך ז״ל מן ווייגושן[?] מוצב הלז תקו׳ לעד על ראש איש ישר ונח{מד} עסק במשא ומתן באמונה תמיד עם אנשי חברא בשניות[?] הי׳ למד אשר לומדים בכל יום חברא קדישא דגומלי חסד ה״ה כהר״ר ברוך בן כ״מר יצחק ז״ל נפטר ביום ש״ק יו׳ ד׳ כסליו תע״ה לפ״ק נשמתו תצב״ה ע׳ ש׳ צד׳ בג״ע אמן‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-503 Jahr: 1715-08-21

  ‎‏{האשה שרלה אשת הקצין כ״מר שמעון מנהיים פה טמונה אשת הגונה ושמה הטוב הולך וגובר מדי יום ביומו רצתה תמיד} לע{שות מצוות בתמימה לעניים ודלים עשתה צדקה} וג״ח בס{תרה הלכה ערב ובוקר} לב״ה ומתפל{לת בכוונה ה״ה הצנועה} מרת שרלה בת האלוף ג״ה כה״ר מאזוז זצ״ל לנגיבך נפטר׳ ונקברת ביום ד׳ ך״ב אב תע״ה לפ״ק׃ תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקי׳ ו[צדקניות בגן ?] עדן אמן יוצאי {חל}ציה הילד{ה עדיל}? בת כ״מ{ר שמעון} נפ{טרה עש״ק} כ״[?] [ד?] אב תע״ה לפ״ק‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-233 Jahr: 1720-01-28

  ‎‏הילד זנוויל בן ג״ץ כ״מר זלמן נס צום הוף אייזן גל הזה הוצב לעדה שנטמן תחתיו ילד שלעולמו הלך רך בשנים ה״ה כ״מר שמואל זנוויל בן כ״מר שלמה זלמן נס נפטר ביום ש״ק י״ז שבט ונקב׳ למחרתו יו׳ א׳ י״ח שבט ת״פ לפ״ק נשמתו תצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ ו׳ בגן עדן אמן‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-321 Jahr: 1740-05-23

  ‎‏הילדה אסתר בת כ״מר זלמן בענסהיים בנות ישראל יקוננו עליה . פנה זיוה פנה הדרה מעש׳ בגן עדן יעשו לה חפתה . תחת עץ החיים תשמח נשמתה . נערה יחידה בתולה יפיפיה . התפללה בכוונה השכימה ומעריבה . פיה פתחה בחכמה . עלתה נשמתה לעולמה ... הילדה ... אסתר בת שלמה זלמן מבענסהיים נפטר׳ ונקברת בש״ט ביום ב׳ ך״ו אייר ת״ק לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-16 Jahr: 1745-12-24

  ‎‏הנעלה כ״מר משה אופנהיים מוריד דמעה כל עינים על פטירת אחד מן החכמים ונבונים כל ימין הלך בדרכי ישר[י]ם ונכונים כל עסקיו ומו״מ באמת ונאמנים משכיל היה אל דל וג״ח וביקור חולים לעשירים ואביונים ה״ה הנעלה כ״מר משה בן הר״ר נתן אופנהיים זצ״ל נפטר ונקבר {ב}ש{ם טו}ב ביום ג׳ י״ב ט{בת תק״ו לפרט תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-341 Jahr: 1752-04-16

  ‎‏הנעלה כ״מר ליזר מענץ פה טמון היקר והנעלה כ׳ ליזר בן החבר ר׳ יהודה מענץ ז״ל נפטר במ׳ ש״ק ונקב׳ למחרת יום א׳ ב׳ אייר תקי״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis