logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 7
 1. Inv.-Nr.: wrm-801 Jahr: 1287-07-15

  ‎‏הלילי צדקה וזעקו החסדים מר יבכיון כי שדדה אמכם נפלה הורתכם והאביונים חסרו סעד ותפשי התורה איומה עת מכם בהעדד הגבירה המהללה מרת יוכבד בת {הראש} [ר׳] יחיאל ב״ר כ״ה[?] ר׳ אפרים אשר הפליא {לעשות} בבנין {ב}תי {כנסיות} ובתי {ע}למות {בקה}לות רבות ושאר צדקות וגם בית החיים והיסדות[?] שהקיפו חומה גבוהה פה וו...ה[?] ועתה נאספה אל {יי צדק מול}? ... ... ... מזל[?] בפרוח[?] ה...[?] בצדה נקבר מנ...מן[?] בעלה {ונקברה ביום} שני שני ימים {לחדש אב} שנת חמשת אלפים {שב}עה וארבע{ים} לאלף הששי יבא שלום ינוח משכבה תהי נפשה צרורה בצרור הח׳ בגן עדן א׳ א׳ סלה‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-467 Jahr: 1344

  ‎‏־־־ ונקבר[?] כ״ה? באדר ש׳ ק״ד לפ׳ ני׳ תה׳ בג׳ עד׳ ־־־ ונק[בר/ה?]... אב ש׳ ק[?]...‏‎ ---


 3. Inv.-Nr.: wrm-8126 Jahr: 1540/41

  ‎‏... ... ... ... [המצבה. ההו]צבה. הניצבה. היא לזכרון. [לר]אש ח[ש]ובה. כאשה לפידה. שרה ב[?]גרון. נעימה ו[?] ...?׳?׳ה גשר[?] וכאחות אהרן. על זאת לבינו דוה כי נרינו כבה. כ[י?] בצהרים עורון. נרה לא כבה. ולציצית טוה. וגירון. לס״ת שבארון. כלתה נפשה. בצום [וב]כיחשה. ומיין משכרון. היא אמנו עטרת ראשנו. [ו]מבנות אהרן. [ר]בקה נענכן בת משה הכהן ז״ל נפטרה ונקברה בש״ט יום ג׳ כ״ה[?] ב[חשון?] בש״א [לפ]״ק [תנצב״ה א׳]‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-6 Jahr: 1580~1610

  ‎‏רויזלן אשת אברהם בלין פה טמונה וקבורה[׃?] אוי רז לי רז לי הגבירה׃ זו שושנת אברהם היקירה׃ לעניי העם הכינה כירה׃ נתנה מפתח לצעירה בכירה׃ במנורה עשתה לפידה קירה׃ תהא באור עולם צרורה׃ טהורה נשמת׳ יצאה בטוהרה[?]׃ וינפש ביום מנוחה ציערה׃ דלפה נפשה מתונה וצרה׃ רוחה פרחה ותשוב למקור׃ וי לחסון דלא הדרא׃ סיגר היתה לרוח נשברה׃ זלגו דמעות כל החבורה׃ [לה?] {כ״ה} מרחשון נחפ{ר} למרה׃ {וירם קרן שבת ליצירה׃}‏‎ [---]


 5. Inv.-Nr.: wrm-187 Jahr: 1620-12-23

  ‎‏הר״ר יעקב הכהן האבן ה[ז]את הוקם לאות ולזכרון ולבכות על עטרת ראשינו מאור עינינו הוא אבינו הוכיר[?] גמיר וסביר לכל שואל בר משביר כל ימיו עסק במילי דשמ׳[?] בצרכי צבור כצבי רץ וכאר׳[?] גבור הוא האלוף הר״ר יעקב ב״ר משה שמעון הכהן ז״ל ה״ה נפטר ונקבר בשם טוב כ״ה[?] כסליו שפ״א תנצב״ה א׳ א׳ ס׳‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-1232 Jahr: 1728-04-10

  ‎‏זאת מצבת אשה בכל אלה לא מצ{אה} בגמילות חסד וצדקה. יצאה נשמתה בקדושה ובטהרה ונפטרת בש״ט ביום ש״ק ונקברת למח{רתו יום א׳ ב׳} אייר תפ״ח לפ״ק. גבירה {ועטרת ועקרת ה}בית היתה לבעלה ה{קצין פו״מ כ״ה} מאיר ווערט{היים ... ... ... ...} הטוב׳ {והצנו}עה מרת פרומט {בת הק}צין {כהר״ר} מאיר איגרשום תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-970 Jahr: 1828-10-29

  ‎‏פ״ט איש אשר תשוקת ה{תורה בקרבו} כאש בו{ערה ואף} שהי׳ במ{חליים?} מנוגע בכל זאת בתורה וב{ג״ח עמל ויגע} ה{״ה התורני כ״ה} ליב נס זצ״ל {נפט}ר ביום ע{ש״ק י״ט} שבט תקפ״ט {לפ״ק} תנצב״ה פ״ט בחור {כארז} וכתמר פרח מ{עודו} בתורת אמת {יגע וטר}ח ולמ{נוחתו ע}ם החברים {נס}מך ה״ה הב[ח׳? כ]״ה זעליגמן בן כ״ה ליב נס זצ״ל נפטר {ביום} ד׳ כ״א חשון תקפ״ט ל{פ״ק} תנצב״ה‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis