logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 53
 1. Inv.-Nr.: wrm-182 Jahr: 1183-08-15

  ‎‏בתתקמ״ג לפרט כ״ה לחדש אב ביום ב׳ נפטר ר׳ יואל ב״ר יואל הכהן צרור חיים נשמתו‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-267 Jahr: 1209-08-27

  ‎‏כ״ה באלול נפטר ר׳ משה ב״ר שמואל הזקן תתקס״ט לפרט מנוחתו עם צדיקי עולם בגן עדן‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-1037 Jahr: 1253-08-21

  ‎‏זאת האבן הקמה לראש ר׳ אפרים ב״ר שמשון הנפטר יום ה׳ כ״ה באלול י״ג לפרט לאלף הששי נשמתו צרורה בגן החיים אמן סלה‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-953 Jahr: 1272-12-17

  ‎‏ציון הלז לראש ר׳ משה ב״ר שלמה הנפטר כ״ה בטבת בליל שבת ל״ג לפרט מנוחתו תהא עם [שאר] צדיקי עולם בגן עדן אמן סלה‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-801 Jahr: 1287-07-15

  ‎‏הלילי צדקה וזעקו החסדים מר יבכיון כי שדדה אמכם נפלה הורתכם והאביונים חסרו סעד ותפשי התורה איומה עת מכם בהעדד הגבירה המהללה מרת יוכבד בת {הראש} [ר׳] יחיאל ב״ר כ״ה[?] ר׳ אפרים אשר הפליא {לעשות} בבנין {ב}תי {כנסיות} ובתי {ע}למות {בקה}לות רבות ושאר צדקות וגם בית החיים והיסדות[?] שהקיפו חומה גבוהה פה וו...ה[?] ועתה נאספה אל {יי צדק מול}? ... ... ... מזל[?] בפרוח[?] ה...[?] בצדה נקבר מנ...מן[?] בעלה {ונקברה ביום} שני שני ימים {לחדש אב} שנת חמשת אלפים {שב}עה וארבע{ים} לאלף הששי יבא שלום ינוח משכבה תהי נפשה צרורה בצרור הח׳ בגן עדן א׳ א׳ סלה‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-941 Jahr: 1292-04-13

  ‎‏[עד] הגל הזה {ועדה} המצבה אשר {שמתי קמה} לראש הנדיב ר׳ {מש}ה ב״ר אברהם הנפטר בשם טוב כ״ה בניסן יום ג׳ שנים וחמשים לאלף הששי נפשו תהא צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקי עולם בגן עדן אמן אמן סלה׃‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-932 Jahr: 1296-09-22

  ‎‏־־־־־ איש תם וישר ועניו וחסיד בכל מעשיו הוא החבר ר׳ נחמן ב״ר נתן הנפטר בשבת בראשי׳ כ״ד בתשרי ונקבר ביו׳ א׳ כ״ה בתשרי שנת חמשים ושבע לפרט לאלף הששי...‏‎ ---


 8. Inv.-Nr.: wrm-872 Jahr: 1307-05-03

  ‎‏[עד הגל הזה] ועדה המצבה אשר שמתי קמה לראש הזקן החבר ר׳ יוסף בן הר״ר שאלתיאל הנפטר בשם טוב כ״ה בסיון יום ה׳ ששים ושבע לאלף הששי תהא צרורה בצרור החיים עם [שאר צדיקים נשמתו בגן עדן אמן סלה‏‎]? ‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-513 Jahr: 1308-03-18

  ‎‏־־־ האבן הזאת שמתי מצבה לראש הגברת מ׳ חנה הזקינה בת ר׳ משה התמימה והכבודה נפטרה בשם טוב ונקברה כ״ה באדר השיני יו{ם ב׳} ששים ושמונה לאלף הששי נשמתה תהא בגן עדן אמן אמן סלה‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-317 Jahr: 1331-02-03

  [?]‎‏צ״א [לפרט] כ״ה בשבט [יו׳] א׳[?] נפטר ר׳ יוסף ב״ר שלמה מנוחתו תהא בכבוד ‎‏אמן‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-8131 Jahr: 1333-08-07

  ‎‏צור עולמים נשמ׳ קבל ברחמים ה[סמ?]ל הזה הוצב לראש הכבודה מרת יוטא הזקינה בת ר׳ משה הכהן אלמנת מור׳ הרב ר׳ יקר הכהן הנקברה ביו׳ א׳ כ״ה באב שנת צ״ג לפרט נפשה תהא צר׳ בצר׳ החיי׳ עם שאר ... ... ... ...‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-450 Jahr: 1335-11-12

  ‎‏זעקו צדק ויושר יחדיו ילילו על אשר מת אדניהם אדם כשר ויודע פשר רבי אליהו ב״ר אליעזר הנפטר ביום מרגוע ונקבר ביום ראשון כ״ה יום לחדש מרחשון שנת תשעים ושש לאלף הששי יבוא שלום ינוח על משכבו אמן ואמן סלה‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-467 Jahr: 1344

  ‎‏־־־ ונקבר[?] כ״ה? באדר ש׳ ק״ד לפ׳ ני׳ תה׳ בג׳ עד׳ ־־־ ונק[בר/ה?]... אב ש׳ ק[?]...‏‎ ---


 14. Inv.-Nr.: wrm-707 Jahr: 1475-05-02

  ‎‏מרת? רעכלין? ז״ל צור עולמים קבל ברחמ׳ הנשמה הצדקת ותמימה האשה הישרה והנעימה והנכבדה אמי מורתי מ׳ רעכלין ז״ל בת ר׳ שמואל ז״ל שנפטרה ונקברה כ״ה אייר רל״ה לפרט באלף {הששי תנצב״ה}‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-7 Jahr: 1535-07-26

  ‎‏פה נטמן גברא מהמן למל אכת שמים היה מזומן בכל עת וזמן הפרנס ר׳ יעקב ב״ר מהר״ר גרשון היה זריז וזה[י]ר השכם והערב לשקוד על דלתי בית כנישתא להיות ראש המשוררים גם לעיין בצורכי צבור בכל אמצי כחו שנפטר בשם טוב ונקבר ביום ב׳ כ״ה ימים לחדש אב שנת רצ״ה לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-8126 Jahr: 1540/41

  ‎‏... ... ... ... [המצבה. ההו]צבה. הניצבה. היא לזכרון. [לר]אש ח[ש]ובה. כאשה לפידה. שרה ב[?]גרון. נעימה ו[?] ...?׳?׳ה גשר[?] וכאחות אהרן. על זאת לבינו דוה כי נרינו כבה. כ[י?] בצהרים עורון. נרה לא כבה. ולציצית טוה. וגירון. לס״ת שבארון. כלתה נפשה. בצום [וב]כיחשה. ומיין משכרון. היא אמנו עטרת ראשנו. [ו]מבנות אהרן. [ר]בקה נענכן בת משה הכהן ז״ל נפטרה ונקברה בש״ט יום ג׳ כ״ה[?] ב[חשון?] בש״א [לפ]״ק [תנצב״ה א׳]‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-8134 Jahr: 1552-06-17

  ‎‏־־־ מצאו מנוחה׃ הנדיב דוד ב״רב אליקם ונקבר ביו׳ ו׳ כ״ה סיון שי״ב לפ״ק׃ תנצב״ה עם שאר צדי קים בגן עדן אמן׃‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-83 Jahr: 1563-04-18

  ‎‏ליב קלשטט זצ״ל הכהן בבכי וקינה בואו[?] עד הנה ..ה נק..ג ובליאה [ב] בכל אמצי כחינו על אבינו עטרת ראשינו יהודא ב״ר יצחק הכהן המכונ׳ ליב שהיה איש נאמן וביו׳ א׳ היה נטמן כ״ה ניסן שכ״ג לפ״ק תנצ״ב החיים בג׳ ע׳ אמן׃‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-6 Jahr: 1580~1610

  ‎‏רויזלן אשת אברהם בלין פה טמונה וקבורה[׃?] אוי רז לי רז לי הגבירה׃ זו שושנת אברהם היקירה׃ לעניי העם הכינה כירה׃ נתנה מפתח לצעירה בכירה׃ במנורה עשתה לפידה קירה׃ תהא באור עולם צרורה׃ טהורה נשמת׳ יצאה בטוהרה[?]׃ וינפש ביום מנוחה ציערה׃ דלפה נפשה מתונה וצרה׃ רוחה פרחה ותשוב למקור׃ וי לחסון דלא הדרא׃ סיגר היתה לרוח נשברה׃ זלגו דמעות כל החבורה׃ [לה?] {כ״ה} מרחשון נחפ{ר} למרה׃ {וירם קרן שבת ליצירה׃}‏‎ [---]


 20. Inv.-Nr.: wrm-8116 Jahr: 1588-09-17

  ‎‏־־־ ... ... ... נל... ... גו.. ... בתדירו׳ [הת]ענית בכל כוח[?] ... מרת ריינכן בת ר׳ פינחס ז״ל שנפטרה׃ ביו׳ השבת כ״ה אלול שנת שמ״ח ליצירה׃ תהא נשמתה בגן עדן שורה׃ עם שאר צדקני׳ בצרור החיים צרורה[׃] א׳ ס׳‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-1185 Jahr: 1589-04-11

  ‎‏יענטא בת הר״ר זלמן קרונברג אקונן קינה׃ בכל פנה ופנה אל אמי הגונה׃ פה טמונה נודע שמה בשכונה׃ שעומדת בפחים וצנה׃ והשכים׳[?] והערב׳ בתחינה בחנה ופנינה׃ שאין בה שמץ ופגימה׃ וקשה על מיתתה העצומה יו׳ ב׳ כ״ה נסן שמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-8113 Jahr: 1605-02-13

  ‎‏... ... ... הר״ר יצחק אלויא[?] ז״ל ... דוו[ה?] ..קו מר בכו מאין הפגו[ת?] וזה[?] ... ... ... דמעות מי פלגות ציר בוא ... ... שטוף עם סיד ל[...ות?] חרס וסתר ... ..ננחם נ... ... ...ות קינה עלי ח... ... ... ... ... ... ... ...ות ... ... ... ... [חס?]יד וזך מכל שגגות דברו וחילו[?] בלב נמס נמוגות וורד צח וא.. ...ם תור נטיעי הערוגו׳ דן דין והו... ..דת באמון פרגוגות[?] זקק וסג[ף נ]פשו סר תענוגות לימד ו...ה הרביץ פת דת ובגות הרסין[? ל]א בטח ודלג שור וגגות היכל מרכבה בסוד חברם ארוג׳ הוא הגאון החסיד הפרנס מהר״[ר] דוד[? יצ]חק ב״ר ... ... ... ... ... ... ... ז״ל ה״ה עלה אל האלהים כ״ה ש[בט] שס״ה לפ״ק תנצב״ה בגע״א‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-187 Jahr: 1620-12-23

  ‎‏הר״ר יעקב הכהן האבן ה[ז]את הוקם לאות ולזכרון ולבכות על עטרת ראשינו מאור עינינו הוא אבינו הוכיר[?] גמיר וסביר לכל שואל בר משביר כל ימיו עסק במילי דשמ׳[?] בצרכי צבור כצבי רץ וכאר׳[?] גבור הוא האלוף הר״ר יעקב ב״ר משה שמעון הכהן ז״ל ה״ה נפטר ונקבר בשם טוב כ״ה[?] כסליו שפ״א תנצב״ה א׳ א׳ ס׳‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-38 Jahr: 1659-12-10

  ‎‏פה טמונה אשה חשובה והגונה מרת ועגילן בת הר״ר אליעזר אופנהיים התפללה בכוונה וכל מעשיה לשם קונה ונפטרה כ״ה בכסליו שנת ת״ך תנצב״ה אמן‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-262 Jahr: 1665-07-08

  ‎‏איצק בלין בכי ומספד[׃?] על איש נכבד׃ כ״מר יצחק בן הר״ר אהרן בלין כל ימיו[?] הלך בדרך תמים. היה בחבור׳ קדישא של ג״ח ומלבישי ערומים נפטר בש״ט ביום ד׳ כ״ה תמוז תכ״ה ובסמוך לו טמונים. שני בניו הגונים[?] אשרו בהם נפטרו בשנה זו׃ כ״מר אהרן נפטר בי״ב אב׃ כ״מר אברהם נפטר בט״ו באב תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ אמן׃‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-1050 Jahr: 1684-01-12

  ‎‏הענדלן אשת אברהם שו[ויי]ץ[?] עדה המצבה. על אשה טובה. יקרה וחשובה. לב״ה. השכי מה והעריבה. כפה פרשה לעני בנדבה. הישרה מרת הענדלן בת הפרנס כמ״ר שמעון וואלף אופנהיים נפטרת בש״ט בליל ג׳ כ״ה טבת תמ״ד ונקברת למחרתו תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: wrm-1007 Jahr: 1715-10-17

  ‎‏כהר״ר[?] זנוויל סופר ... לוי המיש אשא בכיונתי אבל כבנות יענה עיני נגלה על שברי ולא תרמה לב[י]בי ... ... כביום ... ... היה סופר נאמן ו... ... בחברה ק׳ כ״ה שמואל בן כהר״ר אהרן בנימן נפטר יום ה׳ ך׳ לחודש תשרי תע״ו לפ״ק תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ שבג״ע אמן‏‎


 28. Inv.-Nr.: wrm-1091 Jahr: 1727-10-05

  ‎‏ה״ה כ׳ משה גדלי׳ לוי צום רוטן אוקסין פ״ט גבר צנוע ומעלי נשא ונתן באמונה׃ עשה תפלתו בכוונה׃ ה״ה היקר כ׳ משה גדלי׳ בן כ״ה שמחה לוי ז״ל נפטר ונקבר בש״ט יו׳ א׳ ד׳ מח״ה של סוכת תפ״ח לפ״ק תנצב״ה עם שאר צדיקם בגן עדן אמן‏‎


 29. Inv.-Nr.: wrm-1232 Jahr: 1728-04-10

  ‎‏זאת מצבת אשה בכל אלה לא מצ{אה} בגמילות חסד וצדקה. יצאה נשמתה בקדושה ובטהרה ונפטרת בש״ט ביום ש״ק ונקברת למח{רתו יום א׳ ב׳} אייר תפ״ח לפ״ק. גבירה {ועטרת ועקרת ה}בית היתה לבעלה ה{קצין פו״מ כ״ה} מאיר ווערט{היים ... ... ... ...} הטוב׳ {והצנו}עה מרת פרומט {בת הק}צין {כהר״ר} מאיר איגרשום תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: wrm-1049 Jahr: 1735-08-24

  ‎‏הזקנה היקרה מ׳ הינלא א׳ האלוף פו׳ כ״ה וואלף אופנהיים צור בלויא׳ לילג זאת המצבה הוקמה לראש האש׳ החשוב׳ יהללוה בשערים בכל מעלה ומדה טובה׃ רב חסד וצדקה עשתה בכל עת ברוח נדיבה׃ ובכל דבר מצוה היתה נזהרה׃ משכימה ומעריבה בכל יום לב״ה ומתפללת בכוונ׳ ה״ה מרת הינלא בת הגאון הגדול אב״ד מק״ק מנהיים מהור״ר אציק האמיל בורג זצ״ל נפטרת ונקברת בשם טוב ביו׳ ד׳[?] ו׳ אלול תצ״ה ל׳ תנצב״ה בג״ע א׳[?]‏‎


 31. Inv.-Nr.: wrm-1271 Jahr: 1746-05-05

  ‎‏היקרה מ׳ גיטכה א׳ כ״ה ישראל פאלאק ז״ל פה גנוזה וטמונה. אשה חשובה והגונה. תפלתה עשתה בכוונה. כפי׳ פרשה לעני. ולדבר מצות ה׳ היתה מזומנה ה״ה א״ח מ׳ גיטכה בת הר״ר אלכסנדר הוניק ז״ל נפטרת ונקברת בש״ט ביו׳ ה׳ {ט״ו אייר תק״ו} ל׳ תנצב״ה עם {שארי נשים צדקניות בג״ע א׳}‏‎


 32. Inv.-Nr.: wrm-571 Jahr: 1749-01-15

  ‎‏התורני המופלא מהור״ר מיכאל גערנסהיים צום ווייסן ראס אבל נהי שאגו מרה שארו ובניו באנחים בעת נעדר הודם והדרם הוי הוי על זאת החרידה וי וי על זאת הפרידה עובד ה׳ היה בנפשו ובמאודו עד זבולא בתרייתא לא שביק להמינותו ה״ה האלוף והקצין הרבנו המופליג בתורה ולא מיכאל באחת כי בכל שארי חכמות דיקדק וקידש החודש היה משובחת ושיעורו אצל הח״ק דת״ת בכל יום ויום לא היה משכחת והיה גובה דקהלתינ׳ כמה שנים ועסיק במ״מ באמונה ה״ה מהור״ר מיכאל בן כ׳ שמואל זנוויל זצ״ל נפטר ונקבר בש״ט ביום ד׳ כ״ה טבת תק״ט ל׳ ת׳ נ׳ צ׳ ב׳ ה׳ עם שאר צדיקי עליון אמן‏‎


 33. Inv.-Nr.: wrm-1010 Jahr: 1749-05-13

  ‎‏הזקנה מרת שרלה אשת פ״ו כ׳ יעקב טורלך זצ״ל פה טמונה וקבורה אשה כשרה והיש רה במצות חנה היתה נזהרה וצדקה נתנה בהסתרה בנחת ולא בגערה והשכימה והעריבה לבית הנשים בזערה בצרור החיים תהא נשמתה צרורה עם אמנו שרה ה״ה הזקנה מרת שרלה בת אליעזר ז״ל מפרנקפורט נפטרה בש״ט ונקברה ביום ג׳ כ״ה אייר תק״ט ל׳ ... בגן עדן אמן‏‎


 34. Inv.-Nr.: wrm-662 Jahr: 1750-10-25

  ‎‏הנעלה כ׳ מאיר ז״ל שהי׳ שמש דקהילתינו פה טמון ה״ה המנוח כ׳ מאיר בן איצק ז״ל׃ אשר כל ימיו נהנה מיגיע כפו שמש קהל י״ץ בעבודת הקודש סמוך לשלושים שנה. והשכים והעריב בבה״כ והתפלל {תפלתו בכוונה} עסקיו {היו הכל באמונה והלך בש״ט לעולמים ביום א׳ כ״ה תשרי תקיא לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 35. Inv.-Nr.: wrm-1250 Jahr: 1752-01-15

  ‎‏היקרה פעסכי אשת כ״ה בער כ״ץ פה טמונה אשה כשירה והגונה עשתה צדקה וג״ח באמו׳ ותפילתה היתה בכוונה צנועה ומעלה עטרת ותפארה לבעלה ה״ה מי פעסכי בת כ׳ יחיאל וואכנום נפטרת ליל ש״ק ונקברת למחרתו יום א׳ ר״ח שבת תקי״ב לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 36. Inv.-Nr.: wrm-482 Jahr: 1761-09-24

  ‎‏{פ״ה איש מהימן בר אבהן וכל ...ליין[?] כל ימיו הלך בדרך תמים ונהנה מיגיעו כ}פו ולא {מאחרים תמיד ה}תפלל בבכי ודמעה להי{ות נקי מח}טא ואשמה׃ ה״ה תורני {כ״ה שלום} [בן?] כמהור״ר מנחם זצ״ל {נפ}ט׳ יום ד׳ לעת ערב כ״ד {אלול ונק}בר למחרתו ביום ה׳ כ״ה אלול תקכ״א ל׳׃ תנצב״ה עם שארי צדקים בג״ע אמן׃‏‎


 37. Inv.-Nr.: wrm-828 Jahr: 1762-02-04

  ‎‏הזקינה מרת חוה א׳ פו״מ כ״ה יוזפא בלין ז״ל פ״נ אשת חסידה כשרה והגונה׃ צנועה במעשי׳ ומצותי׳ מי מנה׃ ממש מחיי׳ הע׳ הז׳ לא היתה נהנה׃ מקרבת הנייתא לעניים מנעורי׳ ועד זקנה׃ כל ימי׳ השכימה והעריבה להתפלל בכוונה׃ וקולה לא נשמע כתפילה חנה׃ מצות ה׳ שמרה תורת חסד על לשונה׃ היא האישה חשובה מ׳ חוה בת הר״ר שלמה זצ״ל נפטרת ונקברת בש״ט יום ה׳ י״א שבט תקכ״ב ל׳ לפ״ק תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 38. Inv.-Nr.: wrm-287 Jahr: 1775-03-27

  ‎‏הזקן זעליגמן קומא סגל פ״ט איש תם וישר הלך בתמים כל הימי׳ משא׳ ומתנו היה באמונה . השכים והעריב לעשות התפלתו בכוונה . ותרן[?] הי׳ בממנו גמל חסד עם החיי׳ והמתי׳ לקול תורה היה מן המקשבי׳ . שמו היה נודע בארצו היה כ׳ זעלגמן קומא סגל נפטר ונקבר בש״ט יום ב׳ כ״ה אדר שני תקל״ה לפ״ק תנוח נשמת׳[?] לגורל לקץ הימי׳ תנצב״ה עם שארי צדיק׳ בג״ע אמן‏‎


 39. Inv.-Nr.: wrm-353 Jahr: 1779-07-01

  ‎‏פ״ט אשה הגונה ויקרה מרת יטכה אשת ה״ה התורני כ״ה זנוויל בער באטנהיים מפ״ה נפטרת ונקברת בש״ט יו׳ ה׳ י״ז תמוז תקל״ט ל׳ תנצב״ה עם שארי צדיקם וצדקניות בג״ע אמן‏‎


 40. Inv.-Nr.: wrm-575 Jahr: 1780

  ‎‏הזקן והתורני ה׳ פאלק גערנסהיים ז״ל פ״ט איש הזקן התורני כ״ה פאלק בן מהור״ר מיכאל גערנסהיים זצ״ל אשר הי׳ הולך בדרך תמים השכים והעריב בב״ה כמעשרה הראשונים והי׳ בח״ק דת״ת וקבע לתורתו עתים וגב׳ הי׳ בח״ק האומרים בכל יום בבה״כ תהילים בשכל זה {תנצב״ה} [עם שאר] צדיקי׳ בג״ע {... ... ... תמוז ...תק״ם} ל״ק [־־־]‏‎


 41. Inv.-Nr.: wrm-984 Jahr: 1784-01-04

  ‎‏פ״ט האשה היולדת מרת אסתר אשת כ״ה ליב עברשטאט ש״י נפטרת ונקברת בש״ט ביום א׳ יוד טבת תקמ״ד לפ״ק׃ תנצב״ה. עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן.‏‎


 42. Inv.-Nr.: wrm-1213 Jahr: 1784-06-19

  ‎‏היקרה שרה בילה {אשת} [כ״ה] הירש איטינגן שי׳ פ״ט אשת חיל תמימה בדרכי׳׃ וצנועה במעשי׳׃ טרף נתנה לביתה ומזון לרעבים׃ ... דלתה גמלת חסד טוב לכל וצדקה בכל עת לעניי׳ ודלים לא מנעה, לבד בתפלתה שרה ונעוף לשמים, ... ... ... ... ... ... ... ... מרת שרה בילה בת כ״ה מענדלי עפ...... סגל מביגוואנגין שי׳ נפטרת ביו׳ ש״ק א׳ דר״ח תמוז ונקברת בש״ט למחרתו ב׳ דר״ח תקמ״ד ל׳ תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 43. Inv.-Nr.: wrm-964 Jahr: 1784-08-09

  ‎‏הזקן פו׳ כ״ה דוד ברילן זצ״ל פ״ט פו׳ ר׳ דוד בן המנוח כמהור״ר וואלף ברילן ז״ל ונכד להגאון המפורסם כמהור״ר איצק ברילן ז״ל שהי׳ בן ל{או}תו צדיק. הגאון המפורסי?׳ כמהור״ר זוסמן ברילן זצ״ל נפטר ונקבר ביו׳ ב׳ כ״ב מנחם תקמד״ל תנצב״ה אמן‏‎


 44. Inv.-Nr.: wrm-352 Jahr: 1786-01-24

  ‎‏הזקנה מרת בילא אשת ה׳ אלי קרליבאך שי׳ פ״ט האשה כשרה והגונה צדקה עשתה בכ״ע ועונה השכימה והעריבה להתפלל בכוונה ה״ה היקרה מרת בילא בת כמהור״ר מאיר זצ״ל מק״ק נייאמעגן נפטרת ונקברת בש״ט ביום ג׳ כ״ה שבט תקמ״ו לפ״ק תנצב״ה עם צדיקים וצדקנית[?] שבג״ע אמן‏‎


 45. Inv.-Nr.: wrm-285 Jahr: 1786-05-23

  ‎‏היקר כמ״ר הירץ קומא פ״ט איש אשר הלך {בדרך} ישרים {נשא ונתן באמונה ... ... ... ג״ח ואמת} השכים {והעריב} [...?] בב״ה ...? כמ״ר [הירץ] בן כמ״ר זעליגמן קומא סגל ז״ל נפטר ונקבר בש״ט ביו׳ ג׳ כ״ה אייר תקמ״ו לפ״ק תנצב״ה עם שארי צדיקים בג״ע אמן‏‎


 46. Inv.-Nr.: wrm-235 Jahr: 1793-06-30

  ‎‏הזקינה מ׳ שרה רעכלי אשת כהר״ר חיים נס ז״ל פ״ט האשה חשובה הזקינה מ׳ שרה רעכלי אשת ג״ה כ״ה חיים נס ז״ל באשר שהקדימה לב״הכ ועשתה תפלתה שחרית וערבית . והיתה עתרת הבית . ידה שלחה לאביונים ליתן צדקות בשכר זה תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן נפטרת ביו׳ ש״ק י״ט תמוז ונקברת ביו׳ א׳ למחרתו תקנ״ג לפ״ק .‏‎


 47. Inv.-Nr.: wrm-576 Jahr: 1802-04-27

  ‎‏פ״ט אשת חיל תבורך נשים מאהל אשה יראת ה׳ היא תתהלל צדקה וחסד עשתה לכל אשר שואל ה״ה מרת שפרינצכי א׳ הר״ר פאלק גערנסהיי׳ ז״ל נפטרת ונקברת בש״ט ביום ג׳ כ״ה ניסן תקס״ב לפ״ק נתצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 48. Inv.-Nr.: wrm-962 Jahr: 1818-11-24

  ‎‏פ״ט ה״ה התורני כהר״ר וואלף ב״ה ליזר נס זצ״ל נפטר בש״ט יום ג׳ כ״ה חשון ח״א תקע״ט נ׳ בע... ‏‎ ---


 49. Inv.-Nr.: wrm-968 Jahr: 1824-05-17

  ‎‏־־־ פ״{ט הי}רא ־ שקפ{צה} על{יו} זקנה ועסק בצרכי צבור באמונה ה״ה הנעלה כ׳ מש{ה בן} מ״מ כ״ה דוד בריל {ז״ל נפ}טר ונקבר בש״ט ביום ב׳ י״ט אייר ה׳ תקפ״ד לב״ע נתצב״ה עם שאר צדיקים בג״ע אמן‏‎


 50. Inv.-Nr.: wrm-604 Jahr: 1825-03-14

  ‎‏פ״ט היקרה אשת חיל מרת זיסכא אשת כ״ה איצק נוו[?]ען נפטרת ונקברת בשם טוב ביום ב׳ כ״ד אדר תקפ״ה לפ״ק נתצב״ה בג״ע אמן‏‎


 51. Inv.-Nr.: wrm-970 Jahr: 1828-10-29

  ‎‏פ״ט איש אשר תשוקת ה{תורה בקרבו} כאש בו{ערה ואף} שהי׳ במ{חליים?} מנוגע בכל זאת בתורה וב{ג״ח עמל ויגע} ה{״ה התורני כ״ה} ליב נס זצ״ל {נפט}ר ביום ע{ש״ק י״ט} שבט תקפ״ט {לפ״ק} תנצב״ה פ״ט בחור {כארז} וכתמר פרח מ{עודו} בתורת אמת {יגע וטר}ח ולמ{נוחתו ע}ם החברים {נס}מך ה״ה הב[ח׳? כ]״ה זעליגמן בן כ״ה ליב נס זצ״ל נפטר {ביום} ד׳ כ״א חשון תקפ״ט ל{פ״ק} תנצב״ה‏‎


 52. Inv.-Nr.: wrm-602 Jahr: 1830-04-03

  ‎‏פ״ט היקרה מרת טיילא אשת כ״ה הירץ אובנהיים ז״ל נפטרת ליל מש״ק ונקברת למחרתו יום א׳ י״א ניסן ה׳ תק״ץ לב״ע תנצב״ה‏‎


 53. Inv.-Nr.: wrm-484 Jahr: 1852-03-16

  ‎‏פ״ט הילד יוסי[?] ב׳[?] ר׳[?] צ...? טרויט ... ... נפטר ביום ג׳ כ״ה אדר תרי״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis