logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 22
 1. Inv.-Nr.: wrm-1196 Jahr: 1172

  ‎‏... הוקם לראש [ר׳ יע]קב? ב״ר משלום? הנפטר כ״ג בשבט בתתקל״ב לפרט ליום המנוחה מנוחתו בעדן גן.‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-853 Jahr: 1262-12-22

  ‎‏עד נחקק נאמן סלה. למרת חנה בת ר׳ ישראל מהוללה. בשערים ובשם טוב מכוללה. בחסדים ובמעשים אשר פעלה. בנעימות ובצניות מסוללה. ובסגפה נצרפה לעדן גן משותלה. ברפיון ובנסיון ובנקיון כל שללה. באתה בח׳ בטבת בששי בשבת כ״ג לפרט אל מנוחה והנחלה. צדקתה לפניה יביאיה האהלה. אל ... במי מנוחות יהי זבולה. ... ... {קבר} ... ... [אמן סלה‏‎.?]‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-439 Jahr: 1263

  ‎‏האבן הזאת הנה למנחם היא מרי נפש מרת חנה בת ר׳ שמשון ב.א[?] נפש במר...[?] הנפטרה י״א באב יום ה׳ בחמשת אלפים כ״ג[?] לפרט בגן עדן תהא נשמתה נדרש[ה]‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-377 Jahr: 1263-05-01

  ‎‏המצבה חוצבה הוצבה לראש הילדה הבחורה מרת יינטא [בת] ר׳ שנאור הנפטר׳ {בכ׳} באייר שנת כ״ג[?] לפרט כבודה פנימה תמימה פעולתה סמוך לחופתה היתה אסיפת׳ ותשובתה אל ביתה הרמתה בעדן גן נשמתה תהא חנייתה אמן א׳ סל׳‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-943 Jahr: 1263-07-09

  ‎‏האבן הזאת אשר שמתי מצבה לראש ר׳ משה ב״ר יהודה הנפטר שנת כ״ג לפרט בירח אב יו׳? ב׳? א׳ בו ירח לפניו צדקו בשובו יבא שלום ינוח על משכבו א׳ א׳ ס׳׃‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-916 Jahr: 1263-07-11

  ‎‏האבן הזאת אשר שמתי מצבה לראש מרת מנגיט בת ר׳ יוסף אשר נפטרה ביום ד׳ ג׳ באב כ״ג לפרט תהא מנוחתה בגן עדן אמן׃‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-1023 Jahr: 1263-09-03

  ‎‏אשת חיל עטרת בעלה. זריזה הייתה לעשות רצון קונה יומם ולילה. אשר לא נמצא בה עולה. היא האשה מרת גוטלין החשובה והמהוללה. בת {הרב} ר׳ יצחק הקדוש הנתקבל בישיבה של מעלה. פתאום יצאה נפשה לאשר נתנה לה. בכ״ז באלול יום ב׳ כ״ג[?] לאלף השישי נפטרה לשם ולתהילה. תנוח נפשה בצרור החיים בחדוה וגילה[.?] עם צדקניות לרוב הטובה אשר ניתן לה. אמן סלה‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-3009 Jahr: 1300~1350

  ‎‏ווינהיים עד הגל הזה ועדה המצבה אשר הוקומה[?] לראש הבחורה מרת ריצלין[?] בת ר׳ שמואל ונקברה בש[ם] טוב כ״ג[?] בא[לו]ל יום ב׳ שנה ... ... חיים‏‎[?] ---‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-443 Jahr: 1323-03-30

  ‎‏איש תם וישר לראש הנדיב והנעים הה״ר אברהם ב״ר יצחק הלוי השלים נפשו בשם טוב ונקבר ביום [ד׳] כ״ג בניסן שנת פ״ג לאלף הששי נשמתו תהא צרור׳ בגן עדן אמן א׳ סלה׃‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-1242 Jahr: 1340-01-23

  ‎‏זאת המצבה הוקמה לראש ההגונה והזקינה מרת גוטא {בת} ר׳ מאיר נפטר{ה בשם טוב ונקברה ביום ב׳ כ״ג בשבט ק׳ לפרט נשמתה תהא בגן עדן אמן סלה}‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-1144 Jahr: 1340-07-19

  ‎‏ציון הלז לראש הזקן רבי אבטליון ב״ר אברהם הנפ׳ כ״ג בתמוז יום ג׳ מאה לאלף הששי נשמתו תהא עם צדיקי עולם בגן עדן אמן אמן ..? ואמן סלה[?] ... ...ט׃‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-652 Jahr: 1417-02-09

  ‎‏זאת המצבה אשר הושמה לראש האלמנה הזקינה החסידה מר׳ מינא בת הקדוש ר׳ משה הלוי אשר נפטרה ונקברה ביום ג׳ כ״ג לחדש שבט בשם טוב שנת קע״ז לפ״ק תהא נשמתה צרו[רה] בצרור החיים עם שאר צדק[ניות] בגן עדן ויאמרו אמן א׳ סל[ה]‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-1082 Jahr: 1418-10-23

  ‎‏האבן הזאת שמתי מצבה לראש הבתולה גולדכין ב בת ר׳ שאלתיאל שנפטר׳ במוצאי שבת ונקברה ביום א׳ כ״ג כסליו קע״ט לאלף הששי תנצב״ה ע׳ {שאר צד}יקים בגן עדן {אמן סלה}‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-704 Jahr: 1464-11-23

  ‎‏... ש...[?] ...[?] ...מן ואיש ...[?] ונאמן ...[?] ב״ר יוסף ז״ל נקבר ביום ו׳ כ״ג כסליו ״ רכ״ה לפרט ״ תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ א׳‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-1151 Jahr: 1603-01-06

  ‎‏זוסמן בן מהר״ר אל[יה] {בלין} זו סימן אלי עזר נתן לאביונים׃ ישר אל אל בנעימת נגונים׃ בן בדת חכומים בכל עידנים׃ מהר להשכים ולהעריב בכל אונים׃ אל יה סופר מהיר ידיו נאמנים בצע לא יכון נגדו ועול [לא ..]ב נפטר בשם טוב ונקבר {ביום ב׳ כ״ג} ... שס״ג ... ... ...׃ תהא נפשו ... ... ... ..צר׳[?]‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-1152 Jahr: 1604-04-23

  ‎‏הזקן והנדיב זלמן בלין יקותיאל עלה למרומי׳׃ ביתו היה בית ועד לחכמי׳׃ גדלם ומשיאם יתומי׳׃ לאורחים האכיל מטעמי׳׃ יינו מזג ל לצמי׳׃ רבים ויחדים הציל מן הקמים׃ תקון טליתת ופרוכ׳׃ כבבית עולמי׳׃ הנפטר בש״ט זקן ושבע ימים׃ ביום ששי בחדש ניסן כ״ג ימים׃ שנת שס״ד לפ״ק תנצב״ה בג׳ ע׳ אמן‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-125 Jahr: 1622-05-03

  ‎‏הזקן מרדכי ב״ר נתן ז״ל פה טמון הישיש והזקן כ״מר מרדכי ב״ר נתן ז״ל ה״ה כשמו כן הוא מ״ר רביא נקי וזכיא היה במילי דשמיא נפטר ונקבר ו׳ והלך לעלמא בשם טוב כ״ג אייר שפ״ב תנצב״ה א׳ ס׳‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-1179 Jahr: 1627-11-02

  ‎‏שרה שטנג פה טמונה אשה הגונ׳ לטוות ציצית נכונ׳ ולתת לעני{ים מכינ׳} והשכימ{ה וה}עריב׳ לב״ה ... ... ... הרבנית {מרת שרה} שטנג ונקברת {יום} ג׳ כ״ג חשון שפ״ח {ל}פ{״ק}‏‎ [...?]


 19. Inv.-Nr.: wrm-1191 Jahr: 1677-12-18

  ‎‏פ{ריידלן אשת משה וול}ך {בכי וקינה} א{בל כבנות י}ענה על פטירת ההגונה אשה משכלת ונבונה ה״ה מרת פריידלן בת הר״ר אנשיל אופנהיים {מק״ק} פרנקפורט {נפטרה בש״ט ביום ש״ק כ״ג כסליו תל״ה לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-1040 Jahr: 1710-07-21

  ‎‏הקצין פ״ו הר״ר וואלף אופנהיים צו דער בלויאן לילגין בכי תמרורים מספד כתנים וכיעני׳ במדבר. על פטירת גבר. ישר וגבר. חכם משכיל ונבון דבר. אשר פה נטמן ונקבר. עסק באמונה בצרכי צבור ה״ה הקצין פ״ו הקהלה בשערים נודע שמו הר״ר שמעון וואלף בן הקצין הר״ר יששכר בער אופנהיים ז״ל על עני ורש חסדו גבר. נפטר בש״ט ביום ב׳ כ״ג תמוז ת״ע לפ״ק תנצב״ה.‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-342 Jahr: 1751-07-05

  ‎‏פ״ט אשה המשכלת והגונה שבחה מי מנה׃ תפילתה עשתה בכוונה׃ משכלת אל דל ליתן צדקתה בצנעה׃ ה״ה הזקנה מרת חנה אשת הישיש כ׳ משה וויינום שי׳ נפטר׳ בליל ה׳ ונקברת למחרתו ביו׳ ו׳ עש״ק כ״ג תמוז תקי״א ל׳ תנצב׳ החיים עם נשמת שארי צדיקי׳ וצדקני׳ אמן‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-1083 Jahr: 1825-03-13

  ‎‏פ״ט רעכלן אשת חיים ג״ש[?] נפטרה ונקברה ביום א׳ כ״ג אדר תקפ״ה לפ״ק נתצב״ה‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis