logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 32
 1. Inv.-Nr.: wrm-1186 Jahr: 1212-11-20

  ‎‏בתתקע״ג[?] לפרט יום ג׳ כ״ד בכסליו נפטר בשם טוב ר׳ מרדכי ב״ר יוסף מנוחתו עם הצדיקין בגן עדן‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-192 Jahr: 1214-12-28

  ‎‏תתקע״ה לפרט יום א׳ כ״ד[?] בטבת נפטר החבר ר׳ משה ב״ר שמואל הלוי נוחו עדן‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-3047 Jahr: 1216-05-18

  ‎‏זאת מצבת קבורת מרת בונפילא בת ר׳ משה הנפטרה ביום ד׳ כ״ד באייר בתתקע״ו לפרט תנוח נפשה בצרור החיים‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-297 Jahr: 1240-06-15

  ‎‏אי כבוד כי גלה מישר אל הלקח ארון האלקים ורבו אנחות על שברון הלוחות המה מעשה אלקים מסלסל ושונה שבכתב ושבעל פה דבר שניהם יבא עד האלקים׃ להפגיע ולהליץ בעד השארית והיתה להם לזכרון לפני האלקים הן אראלים נצחו את המצוקים ויביאוהו בית אלקים סוף אלף חמשית כ״ד לירח סיון ויקרא אליו אלקים׃ ונסתמו תפוצת מקורי מעיינות וקדרו המארת ומשה עלה אל האלקים הוא הרב ר׳ משה ב״ר אהרון בר אוריין ואבהן איש האלקים נפשו בטוב תלין צרורה בצרור החיים במחנה אלקים׃‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-833 Jahr: 1250~1299

  ‎‏־־־ ... ... [לאלף] הששי לפרט וינקום דמו נ׳ ת׳ ע׳ שאר קדו׳ עיל אמנ׳ א׳ סלה‏‎ --- ...[?] ‎‏שנהרג ... ליל ד׳ כ״ד בא... כ״ו לאלף הששי לפ׳ ... ... ... ... יצא ... ... ... ... [אמן] א׳ סלה‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-1064 Jahr: 1261-12-18

  ‎‏האבן הזאת אשר [שמתי?] לאות... לראש? הב[חור?] נתן? בן הרב ... ... ... במוצאי שבת כ״ד ימים לירח טבת שנת עשרים ושנים לאלף השישי נשמתו תהא צרורה בצרור ה[חיים] בגן עדן עם שאר [צדיקי?] [עו]לם? ו...שב?‏‎ ?...


 7. Inv.-Nr.: wrm-854 Jahr: 1263-09-12

  ‎‏הנה הגל הזה ועדה המצבה לזכר הנער שמעון ב״ר מאיר הנפטר ז׳ בתשרי כ״ד לפרט מנוחתו כבוד א׳ א׳ ס׳‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-925 Jahr: 1273-04-13

  ‎‏ציון הלז לראש הבחור יפה וצנוע ר׳ עתניאל ב״ר שמשון הנפטר כ״ד בניסן יום ה׳ ל״ג לאלף השישי נפשו תהא [בגן עדן] אמן אמן [סלה]‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-404 Jahr: 1279-11-30

  ‎‏ציון הלז לראש הזקן החבר ר׳ מנחם בן החב׳ ר׳ ברוך הנפטר כ״ד[?] בכסליו יום ה׳ שנת גוא״ל לפרט נשמתו תהא צרורה בצרור החיים ע׳ ש׳ צ׳ ב׳ עדן אמן א׳ סלה׃‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-1092 Jahr: 1280-02-26

  ‎‏מצבת קבר מר׳ חנה הבחורה בת ר׳ יצחק הנפטרה כ״ד באדר יום ב׳ גוא״ל לפרט נשמתה תה{א בגן עדן} [אמן סלה]‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-927 Jahr: 1286-01-21

  ‎‏{האבן הזאת שמתי מצבה לר}אש מרת שפרה {בת ר׳ שמ}ואל הנפטרה כ״ד בשב{ט יום א׳} וגאל״ו לאלף הששי נפשה תהא עם צדקניות בגן ע[דן] אמן סלה׃ כי היא יפ...? מכל הקרובים שלה׃‏‎:‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-272 Jahr: 1289-12-09

  ‎‏הוקמה זאת מצבת קבורה׃ לראש {בת ר׳} שמואל הנפטרה׃ שנת י״ם לפרט ב{יר}את בחרה[?׃] כ״ד בכסליו ביום ו׳ נקברה׃ בצרור היים תהא נפשה צרורה׃ נשמתה בעולם הבא ברורה׃‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-868 Jahr: 1294-12-14

  ‎‏עד הגל הזה ועדה המצבה אשר יריתי קמה על קבורת מרת ריכצא בת ר׳ יעקב אשר השלימה נשמתה כ״ד בכסליו יום ג׳ [חמשים?] וחמשה לאלף הששי לפרט תנוח נשמתה בגן עדן עם צדקניות אמ׳ אמ׳ סלה‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-932 Jahr: 1296-09-22

  ‎‏־־־־־ איש תם וישר ועניו וחסיד בכל מעשיו הוא החבר ר׳ נחמן ב״ר נתן הנפטר בשבת בראשי׳ כ״ד בתשרי ונקבר ביו׳ א׳ כ״ה בתשרי שנת חמשים ושבע לפרט לאלף הששי...‏‎ ---


 15. Inv.-Nr.: wrm-935 Jahr: 1302-05-23

  ‎‏{ציון} הלז לראש הבחורה מרת אביגייל בת ר׳ דוד בן הקדוש ר׳ מנחם ה{נפטר}ה כ״ד באייר {יום ד׳ שי}שים ושתים לאלף הששי לפר׳ תנוח נשמתה בגן עדן עם צדקניות אמ׳ א׳ סלה ... ... ... מרת רחל [בת] ...?ר׳ אברהם [?] הנפטרה כ״ז בס{יון} יום א׳ ס״ב לאלף הששי לפרט אב׳ זה נחרט נשמתה תהא בגן עדן עם צדקניות א׳ א׳ א׳ סלה‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-716 Jahr: 1326-02-28

  ‎‏בלא לראש הבחו׳ מרת בילא בת ר׳ יוסף אשר השלימ׳ נפשה בשם טוב נק׳ כ״ד באדר ביו׳ ו׳ שנת {פ״}[ו] לא׳ הש׳ נ׳ ת׳ צ׳ בג׳ עד׳ {א״ס}‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-617 Jahr: 1333-10-04

  ‎‏ציון הלז לראש הבחור הנעים הנחמד ר׳ יואל בן החבר ר׳ אברהם ...[?] ...[?] נפטר בשם טוב בליל מרגוע ונקבר ביום ב׳ במוצאי החג כ״ד לחדש תשרי שנת צ״ד לפרט לאלף הששי נשמתו תה׳ צרו׳ בצ׳ החיי׳ עם שאר [צדיקים בגן] עדן א׳ א׳ ס׳[?]‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-790 Jahr: 1354-11-10

  ‎‏ר׳ יוסף ממייניגן ויצב יעקב מצבה על קבורת בנו הנעים והנחמד ר׳ יוסף ונקבר כ״ד מרחשון יום ב׳ קי״ה לפרט תהא נשמתו צרורה בצרור החיים א׳ א׳ [א׳ ס׳]‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-805 Jahr: 1374-03-08

  ‎‏האבן הזאת שמתי מצבה לראש ר׳ יהודה ב״ר משה[?] ירושלמי שנפטר ונקבר בשם טוב כ״ד אדר יום ד׳ קל״ד לפרט לאלף הששי תהא נשמתה צרורה בצרור החיים {בגן עדן אמן סלה}‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-1086 Jahr: 1406-04-12

  ‎‏עד הגל הזה ועדה המצבה לראש הבחורה הצנועה מרת גולדכין בת ר׳ שמואל שנפטרה בשם טוב ונקברה כ״ד ימים בחדש ניסן שנת קס״ו לפרט לאלף הששי ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם שאר צדקניות בגן עדן אמן סלה‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-8122 Jahr: 1556-01-07

  ‎‏[ר׳] יצחק[?] ... איש[?] ... ... ... אשא נהי ובכי וקינה ויללה׃ על א״מ ע״ר ממע..לה׃ אשר פה נטמן על המכפל׳ נע... ... ...לים עיניו תלה׃ ... ... ... ... ל..ס ושמלה ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... הוא הנו[דע] ... ... ... ... ... ב״ר יעקב מנחם ז״ל ונקבר יו׳ ג׳ כ״ד טבת שי״ו לאלף הששי תנצב״ה ע״ש צדיקי׳ [שבגן עדן אמן]‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-8136 Jahr: 1597-03-09

  ‎‏עדיל בת ר׳ יוסף טד׳[?] אופנהיים בקבר זה קבור׳ וטמונ׳ אשת חיל כשרה והגונ׳ חלה והדלק׳ האיר׳ כשושנ׳ ימי נידותה היתה מונה אשת הר״ר נפתלי בשנת שנ״ג היתה ימי חיתונה ובת כ״ד היתה ונפטר׳ בשנ׳ ש״ם טו״ב י״ט אדר תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-87 Jahr: 1622-12-27

  ‎‏וייאל אשת אייזק לוי פה טמונה אשת חיל ועטרת בעלה היקרה כאמנו שרה מרת וייאל בת ר׳ משה נפטר׳ יום ג׳ כ״ד טבת שפ״ג לפ״ק תנצב״ה א׳ ס׳‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-1194 Jahr: 1658-11-20

  ‎‏ורומט אשת ליזר וולך המצבה הזאת תהיה לעדה. על אשה כאביגיל חסידה. מרת אביגיל ורומט בת הר״ר מנחם גנז פרשה לעני כפה וידה. והכינה לדרכה צידה. לחיי עולם הלכה יום ד׳ כ{״ד חשון} תי״ט תנצב״ה בגן עדן אמן.‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-1257 Jahr: 1661-05-29

  ‎‏האשה מרת ועגילן המצבה עדה. על אשה חסידה. מרת ועגילן בת ר׳ יעקב אופנהיים לחיי עולם עתידה. מלובשת בהדרה והודה. הכינה לדרכה צ צידה. טעמה בדור וסודה. נפטרת ביום א׳ ר״ח ל[?] {סיון תכ״א לפ״ק} תנצב״ה בג׳ ע׳ א׳ ואישה הר״ר משה פה ניתן לקבורה איש חסיד הר״ר משה אופנהיים בן הפרנס כהר״ר זלמן וי לחסרון דלא הדרא היה בתוך לומדי משניות בחבורה ובתוך העוסקים [בתורה?] נפטר {יום ו׳} כ״ד אב תכ״א לצרה תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-1014 Jahr: 1670-12-07

  ‎‏שרלן אשת הגאון מוהר״ר אברלן פה נקברה הצדקת מרת שרה בת הר״ר אהרן בלין ז״ל עשתה מצות הרבה אין לספרה הקדימה רמשא וצפרא בצלותא שפירא. בבית מקדש זעירא. כל מעשיה קיימא ושרירא. שבהם[?] להתפאררה. ויצתה נשמתה ביום א׳ כ״ד כסליו תל״א תנצב״ה בגן עדן אמן׃‏‎


 27. Inv.-Nr.: wrm-1078 Jahr: 1686-04-18

  ‎‏הנכין אשת הפו׳ ליב אופנהיי׳ זאת המצבה הוקם וגם נצבה. ציון לראש אשה יקרה והחשובה. מרת הנכין בת כ״מר שמואל הלוי מורנקבו׳ זכרונה לטובה. מלחמה נתנה לדל ומהונה פזר׳ צדק׳ ונדבה. וגם החזיקה בשארי מדות ומעלות טובות הרבה. נפטרת בשם טוב ביום ה׳ כ״ד ניסן שנת תמ״ו לפ״ק תהא נשמתה צרור׳ בצרו׳ החיים עש״צ בגן עדן אמן‏‎


 28. Inv.-Nr.: wrm-1138 Jahr: 1688-02-25

  ‎‏קלמן לוי צום רוטין ליבן עדה המצבה ועד הגל. על היקר כמ״ר ישראל קלונימוס ב״ר נתן סגל. הלך תמים. כל הימים. נפטר בש״ט ביום ד׳ כ״ד אדר ראשון תמ״ח תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: wrm-8110 Jahr: 1700~1750

  ‎‏... ... ... ... ... ... ... ..שן[?] ...[?] מנהיים פה נחצב קבר לינה. בו יבא צדיק בד״נ לא פסק פומי מגירסא עד יום מותו. אשרי רו׳ אשרי ילדתו. הי׳ בחברות הקדושי׳ קברני׳ ומשניות ות״ת. ורך [נשמ׳] היה נעדרה. ה״ה האברך ג״יו[?] מהור״ר של[מה ב״ר] מהור״ר יאקב ז״ל נפטר בש״ט כ״ד טבת ת[?]ק[?]ב[?] ל ... ... ... ... ...‏‎


 30. Inv.-Nr.: wrm-1244 Jahr: 1708-09-09

  ‎‏הילדה ...... ... ... ... דב...[?] הילד אה[רן? אשר] הלך לעולמו ביום ג׳ כ״ו אלול תס״ח ל פ״ק ולא יוליד דמ[מת?]... ואותו ה... אחותו אחות...[?] ה״ה הילדה הינלה אילת אהבים אשר הלכה לעולמה ביום א׳ כ״ד אלול תס״ח לפ״ק ש.. אלה ..ולא כותל על העוללים קטנים נתעו נעמנו[?] והם בני חכם כמוהר״ר[?] אברהם נפתלו הירש שפוץ סג״ל[?] נשמותיהם יהיו צרורות בצרור החיים בג׳ ע׳ אמן‏‎


 31. Inv.-Nr.: wrm-482 Jahr: 1761-09-24

  ‎‏{פ״ה איש מהימן בר אבהן וכל ...ליין[?] כל ימיו הלך בדרך תמים ונהנה מיגיעו כ}פו ולא {מאחרים תמיד ה}תפלל בבכי ודמעה להי{ות נקי מח}טא ואשמה׃ ה״ה תורני {כ״ה שלום} [בן?] כמהור״ר מנחם זצ״ל {נפ}ט׳ יום ד׳ לעת ערב כ״ד {אלול ונק}בר למחרתו ביום ה׳ כ״ה אלול תקכ״א ל׳׃ תנצב״ה עם שארי צדקים בג״ע אמן׃‏‎


 32. Inv.-Nr.: wrm-604 Jahr: 1825-03-14

  ‎‏פ״ט היקרה אשת חיל מרת זיסכא אשת כ״ה איצק נוו[?]ען נפטרת ונקברת בשם טוב ביום ב׳ כ״ד אדר תקפ״ה לפ״ק נתצב״ה בג״ע אמן‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis