logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 31
 1. Inv.-Nr.: wrm-1101 Jahr: 1128-06-21

  ‎‏בתתח״ף כ״א בתמוז יום ה׳ הבחור ר׳ שמואל הנהרג ב״ר אברהם מנוחתו בכבוד עם שאר צדיקי עולם אמן‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-824 Jahr: 1179-01-30

  ‎‏האבן הזאת הוקמה לראש מרת רבקה בת ר׳ יצחק הנפטרה כ״א בשבט ב{תתקל}״ט לפרט תחת עץ החיים מנוחתה‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-79 Jahr: 1184-10-28

  ‎‏האבן הזאת לראש החלל. אשר ביד זדים נתעולל. גבר נעים ומהולל. מר דוד ב״ר לוי הנפט׳ לעולמו כ״א לירח מרחשון ביום ב׳ תתקמ״ה לפרט מנוחתו בגן עדן‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-174 Jahr: 1190-04-29

  ‎‏זאת המצבה נחצבה לעדה מראשות החבר ר׳ אברהם הזקן הנפטר כ״א באייר תתק״ן לפרט תחת עץ חיים שעינתו׃‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-107 Jahr: 1214-05-31

  ‎‏ציון להכיר משכב מקומו של ר׳ משה ב״ר שמואל הישיש ... הגיע לגבורות ולא ש... כ״א בסיון ביום ... בתתקע״ד[?] לפרט נפטר‏‎ ... ... ... ...:


 6. Inv.-Nr.: wrm-293 Jahr: 1253-07-18

  ‎‏ציון הלז נקבר ר׳ משה ב״ר יעקב לוי כ״א באב י״ג לפרט מנוחתו[?] בגן [עדן? אמן? סלה?]‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-389 Jahr: 1261-06-19

  ‎‏אחי אחי רכב ישראל ופרשיו איך נפל בידים ידי עשו עם בניו לרעות עם פילגשיו רצחו גם ירשו בשם יוי[?] שוא ר׳ שמואל ב׳ ר׳ דוד נוגשיו פרט כ״א לאלף הששי בעשרים בתמוז דמו שפכו לגושיו הן לא יאמין בקדושיו יצרור נפשו בשאר קדשיו אמן א׳ סלה‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-863 Jahr: 1271-04-27

  ‎‏... לראש ... מרת רבקה בת ר׳ משה הנפטרה שנת ל[?]״א[?] לפרט בחד׳ אייר ט״ו בו א...[?] אלול כ״א[?] תאתא[?] ישר עליה כל צדקה ...ש ... בעלה[?] [?]תהא[?] ע[ם שאר] צדקניות אמן א׳ ס[לה]‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-362 Jahr: 1281-09-06

  ‎‏ציון הלז לראש ר׳ יצחק ב״ר שמואל הכהן הנפטר [ב?]ליל מרגוע כ״א באלול שנת א״ם לפרט נפשו יהא בגן עדן אמן סלה׃ צרפת מטוב בנים‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-426 Jahr: 1289-03-15

  ‎‏שמה קברו את אברהם ב״ר יעקב הנפטר כ״א באדר השני מ״ט לפרט יום ג׳ נשמתו תהא בגן עדן אמן סלה‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-1130 Jahr: 1292-09-04

  ‎‏כ״א באלול יום ד׳ נפטרה מרת יוטלין בת רבי יוסף החשובה והצנועה נ״ב לפרט נשמתה בגן עדן אמן ס׳‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-558 Jahr: 1296

  ‎‏עד הגל הזה ועדה המצבה אשר יריתי על קבורת הנער יעקב ב״ר מנחם הנפטר ונקבר ביום ה׳ כ״א בשבט נ״ו גי? לפרט [נשמתו] תהא [בגן עדן אמן סל]ה׃‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-1069 Jahr: 1299

  ‎‏זאת מצבת קבורת מרת שרה בת הר׳ נתן[?] הנפטרה יו׳ כ״א ... ... ... ... ... ... נ״ט לפרט נשמתה ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... אמן אמן[?] סלה׃‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-812 Jahr: 1310-08-18

  ‎‏{ציון} הלז לראש הבחור ר׳ שמעון ב״ר שמואל הלוי נקבר יו׳ ג׳ כ״א באלול שנת ע׳ לפרט לאלף הששי נשמתו תהא עם שאר צדיקי עולם בגן עדן אמן סלה‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-1004 Jahr: 1320-11-23

  ‎‏המצבה הזאת שמתי קמה לראש הכבודה מרת מינא הזקינה בת ר׳ משה אשר השלימה נפשה בשם טוב כ״א בכס׳ יום ב׳ שנת פ״א לאל׳ השש׳ נשמתה תהא צרור׳ בגן עדן אמן אמן א׳ סלה‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-610 Jahr: 1321-02-20

  ‎‏ר׳ מאיר הכהן האבן הזאת אשר שמתי מצבה לראש הנדיב ר׳ מאיר ב״ר יהודה הכהן אשר השלים נפשו בשם טוב ונקבר כ״א באדר הראשון יום ו׳ שנת פ״ א לאלף הששי נשמתו תהא צרורה בצרור החיים בגן עדן אמן ואמן סלה‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-822 Jahr: 1323

  ‎‏עד הגל הזה ועדה המצבה אשר יריתי לראש ר׳ יוסף ב״ר משה הנקבר כ״א במרחשון יום א׳ פ״ד לאלף הששי נשמתו תהא צרורה בגן עדן אמן אמן א׳ סלה׃‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-811 Jahr: 1323-10-14

  ‎‏מרת יוטא עד הגל הזה ועדה המצבה אשר יריתי לרא׳ הבחורה מרת יוטא בת ר׳ אלעזר ונקבר י״ד במרחש׳ יום ה׳ פ״ד לאלף הששי נשמתה בגן עדן א׳ א׳ סלה‏‎ ‎‏ר׳ אלעזר איש תם וישר לר׳ ר׳ אלעזר ב״ר שלמה אשר השלים נפש׳ בשם טוב ונקבר כ״א בשבט יום ג׳ פ״ד לאלף הששי נשמתו תהא צר׳ בצרור הח׳ בגן עדן א׳ א׳ סלה‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-591 Jahr: 1329-04-21

  ‎‏צור עולמים נש׳ קבל ברחמים לראש מרת ריכנצא בת הזקן ר׳ יצחק הכהן נפטרה בשם טוב ונקברה ביום ו׳ כ״א באייר שנת פ״ט ־־־‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-639 Jahr: 1391-01-27

  ‎‏עד הגל הזה ועד׳ המצבה אשר הוקמה לראש גבר הוקם על הישיש ... ר׳ נתן ב{ר החבר ר׳ יוסף היפ״ה? אשר נפטר בשם טוב ביום ד׳ כ״א שבט קנ״א לפרט לאלף הששי תנצב״ה}‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-834 Jahr: 1398

  ‎‏האבן הזאת אשר שמתי מצבה על קבורת מרת חנה הזקנה בת ר׳ אברהם שנפטרה כ״א באדר יום א׳ קנ״ח לאלף הששי לפרט[?] נשמתה תהא צרורה בצרור החיים עם צדקני׳ בגן עדן אמן א׳ א׳ סלה׃‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-806 Jahr: 1418-08-12

  ‎‏לאלף השישי זאת המצ׳ אשר הוק׳ לראש הנ׳ ויגא הנקב׳ ביו׳ א׳ י׳ אלול שנ׳ קע״ח לפרט זאת המצ׳ אשר הוק׳ לראש הנערה חנה הנק׳ ביו׳ א׳ כ״א אלול שנ׳ קע״ח לפ׳ פה נקב׳ הנער בן ר׳ ישעי׳ הנקבר ז׳ תשרי שנ׳ קע״ט לפרט פה נקב׳ הנער זוולי הנקבר ביום ד׳ י״א תשרי שנ׳ קע״ט ל לפרט פה נקברו ד׳ {בנים ר׳ ישע}י׳ {ת״נ צ״ב ה׳ ע״צ ב״ע א׳ א׳}‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-674 Jahr: 1456-04-25

  ‎‏האבן הזאת הוקם לראש אשה הגונה מר׳ חנה בת ר׳ יצחק ז״ל שנפטרה ביו׳ א׳ ונקברה ביו׳ ב׳ כ״א אייר שנת רי״ו לאלף הששי תנצב״ה ב׳ ע׳ אמן סלה‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-59 Jahr: 1561-09-02

  ‎‏יוטלן אשת ליווא קלשטט יזלו עיני דמעה מהפוגות׃ ואשא על הגבעות נוגות׃ טעמה כי טוב סחרה לעני לאביון כפה פרשה במתן ומהד׳[?]׃ נתנ׳ שני רבו׳ כל יום טוב ושבת׃ יין לקידוש לעניי׳׃ צדקה כל מעשי׳ ונקיי׳׃ נאה וחמודות׃ כאשת לפידו׳׃ ובחכמה עשר ידות׃ החסיד׳ והזקינ׳ יוטלן בת ר׳ שמעון גדול ז״ל שנפטר׳ בש״ט ונקבר׳ ביו׳ ג׳ כ״א אלול ךש״ב לפ״ק תנצב״ה בג׳ ע׳ א׳ ס׳‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-25 Jahr: 1611-02-04

  ‎‏הינדלן אשת זנוו[יל...?] האשה החשובה[.] ישרים מחצבה. נפשה שבה. דירה רכבה. לאבותיה תאבה. אילה אהובה. פה משכבה. הנעימה והנאהבה[.] מרת הינדלא בת הפרנס והמנהיג ליזר זויארבערג ז״ל יצאה נשמתה בטהרה יום ו׳ כ״א שבט שע״א לפ״ק‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-1002 Jahr: 1626-01-19

  ‎‏מכלה אשת ה[ר״ר אש]ר רודהובן אשא נהי וקינה׃ על אמינו יעלת חן פה טמונה׃ ידיה אמונה׃ בתפלה ובתחנונה׃ חסידה וחננה׃ מרת מיכלה בת הר״ר משה שנייטיך ז״ל נפטרה בש״ט בבערקהויזן והובאה הנה ביום ב׳ כ״א טבת ש׳ [ש?]פ״[ו?] לפ״ק תנצב״ה א׳‏‎


 27. Inv.-Nr.: wrm-1228 Jahr: 1636-07-24

  ‎‏הגאון מהר״ר אליה מטמון רב פה טמן האשל הגדול הנאמן רבינו אליהו בן רבינו משה אדם גדול בדורו לימד צריבין שיח תו ודבורו יודע סודות ו נסתרים הפליא לעשות ספרים ובווירמיישא ... ... ... ... ... ...לם מ.. [ביום ה׳] כ״א תמוז שצ״ו לחיי עולם הבא הלך תנצב״ה בגע״א‏‎


 28. Inv.-Nr.: wrm-1249 Jahr: 1705-02-15

  ‎‏היולדת מרת בילא אשת זנוויל גוגנהיים זאת המצבה הוקמה לראש האשה החשובה והמלולה שמה הטוב הולך וגבר מידי יום ביומה׃ הלכה ערב ובקר לב״ה ומתפלל׳ בכוונה ה״ה היולדת מרת בילא בת הר״ר יצחק אולם הנפטרה ונקברה ביו׳ א׳ כ״א שבט תס״ה לפ״ק ?..ש... ... ... בג״ע אמן‏‎


 29. Inv.-Nr.: wrm-1225 Jahr: 1735-02-12

  ‎‏היקרה מרת מ{יכלה א}שת כמ״ר {ליב} ווערט{היים} פה טמונה האשה הגונה הצנועה במדות מעלות טובת כפה פרשה לעני ואביון אל דל השביעה[?] השכימה ומעריבה תמיד[?] לב״ה ולכל דבר מצות רצתה כאילה ועוסקה בג״ח היא הגבירה משכלת מרת מיכלה בת ה״ה כמ״ר יעקב אופנהיים ממענץ נפטרת ביום ש״ק ונקבר׳ למחר׳ ביום א׳ כ״א שבט תצ״ה לפ״ק תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם ש׳ נ׳ צ׳ שבג׳ ע׳ אמן‏‎


 30. Inv.-Nr.: wrm-568 Jahr: 1771-05-05

  ‎‏האשה מרת נענכי אשת התורני הר״ר אברהם גערנסהיי׳ שיחי׳ פ״ט אשה חשובה וצנועה ממשפחת רמה. מצות השם תמיד שמרה׃ כל כבודה בת מלך פנימות[?]. גברתנית עירנית ואהדונית מנשים צדקנית מקרבה תנייתא בצדקה. ונדיבות׃ האשה מרת. נענכי בת התורני הר״ר יוזבל כ״ץ זצ״ל ממיץ. תנצב״ה עם שארי צדיקים וצדקניות. בגן עדן אמן[׃?] נפטרת ונקברת בשם טוב ביום א׳ כ״א אייר תקל״א לפ״ק׃‏‎


 31. Inv.-Nr.: wrm-970 Jahr: 1828-10-29

  ‎‏פ״ט איש אשר תשוקת ה{תורה בקרבו} כאש בו{ערה ואף} שהי׳ במ{חליים?} מנוגע בכל זאת בתורה וב{ג״ח עמל ויגע} ה{״ה התורני כ״ה} ליב נס זצ״ל {נפט}ר ביום ע{ש״ק י״ט} שבט תקפ״ט {לפ״ק} תנצב״ה פ״ט בחור {כארז} וכתמר פרח מ{עודו} בתורת אמת {יגע וטר}ח ולמ{נוחתו ע}ם החברים {נס}מך ה״ה הב[ח׳? כ]״ה זעליגמן בן כ״ה ליב נס זצ״ל נפטר {ביום} ד׳ כ״א חשון תקפ״ט ל{פ״ק} תנצב״ה‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis