logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 28
 1. Inv.-Nr.: wrm-33 Jahr: 1126-03-14

  ‎‏ציון הלז מראשותי מר יוסף ב״ר שלומיאל הנפטר י״ז באדר השני תתפ״ו לפרט מנוחת עירינו עדן גן‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-180 Jahr: 1192-11-24

  ‎‏האבן הזאת הו[ק]מה [לראש?] מרת חנה הזקינה בת מר מנחם הנפטרה בתתקנ[?]״ג לפרט ביום ג׳ י״ז בכסלו ... ...‏‎ ...


 3. Inv.-Nr.: wrm-274 Jahr: 1200~1299

  ‎‏־־־ [נ]פט[ר]? ... ... ר׳... ..? הלוי? ... הזקן י״ז בשבט יום ב׳ מנוחתו‏‎ ...


 4. Inv.-Nr.: wrm-191 Jahr: 1216-04-07

  ‎‏בתתקע״ו לפרט י״ז בניסן יום ה׳ נפטרה מרת מגטין בת ר׳ שלמה מנוחתה כבוד‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-1090 Jahr: 1250~1350

  ‎‏ציון הלז לראש ר׳ מאיר ב״ר אליעזר הנפטר י״ז בתמוז יום ה׳ נפשו תהא צרורה בצרור החיי׳ עם שאר צדיקי עולם בגן עדן [?] אמן אמן סלה‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-866 Jahr: 1253-06-15

  ‎‏... לראש ...ה מרת[?] רבקה בת ר׳ נתנאל[?] הנפ׳[?] י״ז בתמוז י״ג ל[פרט תהא?] נשמתה [...ע]דן אמן א[׳ סלה]‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-3035 Jahr: 1257-03-25

  ‎‏ציון הלז לראש מרת מרים בת אבשלום הנפטרת בט׳ בניסן יום א׳ י״ז לפרט מ׳ מנוחתה תהא בגן עדן אמן‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-286 Jahr: 1270-03-12

  ‎‏־־־ ... ... [בת] ר׳ דוד הלוי ... י׳ ד׳ י״ז לירח אדר השני ל׳ לאלף השישי נשמתה ... [אמ]ן א׳ סל[ה]‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-883 Jahr: 1271-08-25

  ‎‏האבן הזאת שמתי מצבה לראש הזקן ר׳ יוסף ב״ר מרדכי הכהן הנפטר ביום ג׳ י״ז[?] באלול שלשים ואחת לאלף השישי נשמתו בגן עדן אמ׳ א׳ א׳ סלה׃‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-906 Jahr: 1290-10-23

  ‎‏רבקה[?] עד הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי על קבורת הבחורה מרת רבקה בת הח׳ ר׳ יקר הכהן הנפטרה י״ז במרחשון יום ג׳ אחד וחמשים לאלף הששי נשמתה תהא צרורה בצרור החיים עם צדקניות בגן עדן אמן א׳ סלה‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-849 Jahr: 1298-03-31

  ‎‏מרת אדלהיט הזקינה המצבת הזאת שמתי קמה לראש הזקינה מרת אדלהייט בת ר׳ מאיר הנפטרה י״ז בניסן חמשים ושמנה לאלף הששי יום ב׳ נשמתה תהא צרורה בצרור החיים עם צדקניות בגן עדן אמן סלה‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-987 Jahr: 1307-06-16

  ‎‏ציון הלז על קבורת ר׳ אכשלרד ב״ר ידידיה הנפטר בט״ו בתמוז בליל מרגוע ונקבר ביום א׳ י״ז בו ששים ושבע לאלף הששי נשמתו תצב״ה עם שאר צדיקים בגן עדן אמן סלה׃‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-750 Jahr: 1323-01-24

  ‎‏{איש תם וישר לראש הנדיב וה...?} ר׳ חננאל בר {ר׳ יהודה אשר} השלים נפשו {בשם טוב} ונקבר י״ז[?] בשבט {יום ב׳ שנת} פ״ג לאלף הששי {נשמתו} תהא צרורה בצ{רור החיים} עם שאר צדיק{ים בגן עדן} אמן אמן אמן {סלה}‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-429 Jahr: 1376

  ‎‏פה קברת שלושה בני ר׳ משה יפה[?] הבחו[ר׳?] הצנועה מר׳ קילכין ובשמאלה אחיה הנער ויבש ולמרגלה אחותה הבתולה הנלין י״ז טבת קל״ז[?] לאלף ששי נ׳ ב׳ ע׳ א׳ ס׳‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-767 Jahr: 1439-06-30

  ‎‏[פה טמונה ?] אשה הגונה מ׳ פישיל בת [ר׳ יודא[?] הכהן נקבר׳ יו׳[ג׳] ? י״ז תמוז קצ״ט לאלף שש תנצב״ה ב׳ ע׳ א׳ ס׳‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-677 Jahr: 1451-08-15

  ‎‏זעלמלין יפה ׃ האבן הזאת הוקם לראש איש תם וישר הזקן והישיש הנדי׳ ר׳ משולם ב״ר מש{ה שנקבר} בשם טוב ביו׳ א׳ י״ז אלול שנת רי״א לאלף ששי תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ ע׳ בג״ע אמן א׳ [ס]ל[ה]‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-748 Jahr: 1451-10-13

  ‎‏פה טמונ׳ בתולה הגונה בילא בת ר׳ ברוך ונקבר׳ יו׳ ד׳ י״ז מרחשון שנ׳ רי״ב לאלף ששי נ׳ ב׳ ג׳ ע׳ א׳ גם נקבר [פה?] אחיה הנער אליקים ב״ר ברוך יום ב׳ כ״ב מרחשון רי״ב לאלף ששי נ׳ ב׳ ג׳ ע׳ א׳‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-698 Jahr: 1504-04-01

  ‎‏[ר׳ אברהם] ז״ל מאופנים ויגוע וימת אברהם בשיב׳ ובשם טוב נפטר באהבה רבה כי הוציא כספו וזהבו בלי סיבה ללמד תורה לבניו וקי׳ ים השכם והערב עבד בחיבה את בוראו בעמידה ובישיבה פירנס עמו באהב׳ יזכור לו אלקים לטובה רבי אברהם ב״ר יצחק ז״ל שנפט׳ ונקבר י״ז ניסן רס״ד לפר׳ קט׳ תנצב״ה בגן עדן אמן‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-32 Jahr: 1649-03-06

  ‎‏ליזר בן יחיאל אופנהיים אלי כבתולה על בני כבודי אליעזר לעולם העלילו הלך ונחפר לי לא חזר יקר ונחמד בעיני כל ולראשי נזר עוסק בתורת ה׳ תמיד בלי בו חסור זרע לצדקה וחסד כעת יקצור {רחם יעורר ומשנ}תו ולתחייה ינצור {היה כ״מר אליעזר ב״ר} יחיאל אופנהיים נפ{טר בש״ט בהיידלבערק} ... י״ז אדר ... ונקבר פה בת״ט לפ״ק} ... ה׳[?] חי[?] בו[?] תנצ{ב״ה ...}‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-965 Jahr: 1682-01-26

  ‎‏[...] ועשתה ת{פילתה} בכוונה. ה״ה היקר׳[?] מרת קילא בת הר״ר שמעון דעקנ׳ ז״ל נפטרת בש״ט ביום ב׳ י״ז שבט שנת תמ״ב לפ״ק תהא נשמת׳ צרור׳ בצרור החיים אמן‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-1238 Jahr: 1712-09-17

  ‎‏הגאון מהור״ר נפתלי הירש {ש}פיץ אב״ד פה ק״ק ווירמיש{א} הנה גדול אימה וחשיכה נופלה מגניזות המאור ואסיפת רבינו רבתה היללה יללה רבה שמוע נשמ׳ בתור׳ ובענוה כעקביא אשר עליו העזרה ננעלה חכמתו בחיבורו ובתשובותיו אשר הישיב נפש׳ {משכלת} ספר מלא רצון על השם עזר ותרופ׳ ה״ה מו׳ אב״ד מהור״ר הירש בן כה״ר משה ז״ל נתבק׳ בישיב׳ ש״מ בש״ק ט״ז אל{ול ו}נקבר י״ז בו תע״ב {לפ׳ תנצב״ה עם שאר צ}דיקי׳ {שבגע״א}‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-233 Jahr: 1720-01-28

  ‎‏הילד זנוויל בן ג״ץ כ״מר זלמן נס צום הוף אייזן גל הזה הוצב לעדה שנטמן תחתיו ילד שלעולמו הלך רך בשנים ה״ה כ״מר שמואל זנוויל בן כ״מר שלמה זלמן נס נפטר ביום ש״ק י״ז שבט ונקב׳ למחרתו יו׳ א׳ י״ח שבט ת״פ לפ״ק נשמתו תצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ ו׳ בגן עדן אמן‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-972 Jahr: 1722-02-04

  ‎‏האלוף כהר״ר נדב משה אהרן {מל}בום אבן הזה תהי לעד העוסק בתורה ת תמיד רץ לעשות מצות וגמילות חסד נ{פטר} רב בשנים ובש״ט ולח{יי העה״}ב הוא עתיד ה״ה האלוף כהר״ר אהרן בן המפורס׳ הרופ׳ כמהור״ר שמחה זצ״ל נפטר ונקבר ביו׳ ד׳ י״ז שבט תפ״ב ל׳ נשמתו תהא צרורה בצרור ה[חיים] {בגן עדן א׳ ס׳}‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-666 Jahr: 1728-04-26

  ‎‏הזקנה מרת הענ[דלי אשת] ... ... ..לם[?] פה טמונה אשה הגונה. לדבר מצוה רצתה באילה והלכה ערב ובוק׳ לב״ה ומתפללי בכוונה. ה״ה הצנועה מרת הענדלי בת הר״ר משה מאסלי ז״ל נפטר{ה ונקברה ביום ב׳ י״ז אייר תפ״ח לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-1217 Jahr: 1737-02-18

  ‎‏הזקן כמ״ר שלמה אופנהיים זאת המצבה הוקמה לראש גברא אשר הלך בתמים. מעשיו ומשאו ומתנו היו באמונה שלמים. השכם והערב. התפלל תפלתו בב״ה בכוונה ובנעימה. ועוסק בח״ק לג״ח יותר מארבעים שנים. ה״ה כמ״ר שלמה בן הר״ר משה שניאור זצ״ל נפטר ונקבר בש״ט ביום ב׳ י״ז אדר ראשון שנת תצ״ז לפ״ק תנצב״ה עם שארי צדיקים בגן עדן אמן‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-1011 Jahr: 1740-06-12

  ‎‏פו׳ הנעלה כ׳ יעקב בן פו׳ הר״ר שמואל טורלך ויעקב הלך לדרכו בדרך הישר ולא בדרך עקלקלות בחברא ק׳ דקברנים הי ארבעם שנים ועסק בג״ח של אמת בזריזות ולא בעצלות במו״מ עסק באמונה ונהנה מיגיעיו ולא מן הבריות פרנס ומנהג את הציבור בנחת מעשיו יגנו עליו שלא ירא שחת ובור תחתיו הה״ה[?] פו׳ כ׳ יעקב בן פו׳ הר״ר שמואל זצ״ל נפטר בש״ט ליל מש״ק ונקבר ביום א׳ י״ז סיון ת״ק ל׳ תנצב״ה עם שאר צדיקי׳ וצדקני׳ שבג״ע א׳ הזקן פו׳ כמ״ר יעקב ב״ר ש׳‏‎


 27. Inv.-Nr.: wrm-327 Jahr: 1751

  ‎‏והנעלה ליזר מרדכן וויינום ז״ל פה נטמן איש ואשה הנאהבים בחייהם ובמותם לא נפרדו ה״ה הנעלה ר׳ מרדכי בן פו״מ הר״ר ליזר וויינום זצ״ל אשר הלך בדרך הישר כל ימיו נפטר בש״ט ביום ו׳ עש״ק ונקבר ביו׳ א׳ ח׳ כסליו תקי״ב לפ״ק תנצב״ה עם שארי [צדיקים] בג״ע אמן עם זוגתו מרת מערלא ז״ל האשה היקרה מרת מערלא בת הר״ר משה ווירמש זצ״ל מק״ק פפ׳ אשר התנהגה כל ימי׳ בכשורה בדרך הישרה נפטרת בש״ט ונקברת ביום ב׳ י״ז אב תקי״ז לפ״ק תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 28. Inv.-Nr.: wrm-353 Jahr: 1779-07-01

  ‎‏פ״ט אשה הגונה ויקרה מרת יטכה אשת ה״ה התורני כ״ה זנוויל בער באטנהיים מפ״ה נפטרת ונקברת בש״ט יו׳ ה׳ י״ז תמוז תקל״ט ל׳ תנצב״ה עם שארי צדיקם וצדקניות בג״ע אמן‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis