logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 32
 1. Inv.-Nr.: wrm-378 Jahr: 1253

  ‎‏האבן הזאת אשר שמתי מצבה לראש גבר תם וישר ר׳ יצחק ב״ר אברהם הנפטר י״ט בטבת יום ו׳ י״ד לפרט מנוחתו כבוד‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-993 Jahr: 1259-01-28

  ‎‏־־־ ... [לרא]ש ... ר׳ יהודה [ב״ר יצ]חק הנפטר ב׳ באדר הרא׳ יום ג׳ י״ט לפרט נשמתו תהא בגן עדן א׳ ס׳‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-1053 Jahr: 1276-12-25

  ‎‏האבן הזאת אשר שמתי מצבה לראש ר׳ יוסף ב״ר אליעזר {הנקבר} י״ט בטבת יום ו׳ ל{״ז} לפר{ט תהא} נפשו צרורה בצרור החיים‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-924 Jahr: 1277-02-23

  ‎‏צייון הלז לראש הבחורה מרת רבקה בת ר׳ מנחם הנפטרה י״ט באדר יום ג׳ ל״ז ל׳ לאלף השישי נפשה בגן עדן א׳ [אמן ואמן] סלה.‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-1062 Jahr: 1279-03-05

  ‎‏... ... ... ... ... ... ... המנוכה מ׳ גמיטא ... ... ... ... נפטרה י״ט אדר ל״ט לאלף הששי נשמתה תהא צרורה בצרור החיים אמן׃ ובת ר׳ סלה׃ יצחק‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-3033 Jahr: 1285-06-23

  ‎‏האבן הזאת שמתי מצבה לראש ה ההגון ר׳ שלמה ב״ר שמואל הנפטר ביום מרגוע י״ט בתמוז ס״ה[?] לאלף הששי נשמ׳ תה׳ בגן עדן אמן סלה‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-794 Jahr: 1293-04-27

  ‎‏מהר״ם רבנא מאיר מ״ע ציון הלז לראש מרנא ורבנא מאיר בן הר׳ רבי ברוך אשר תפשו מלך רומי בארבע ימים לירח תמוז שנת ארבעים ושש לאלף הששי ונפטר בתפישה י״ט באייר שנת חמשים ושלש ולא ניתן לקבורה עד ארבע ימים לירח אדר שנת ששים ושבע לאלף הששי תהא נפשו צרורה בצרור החיים עם צדיקי עולם בגן עדן א׳ א׳ סלה‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-326 Jahr: 1303-03-08

  ‎‏המצבה הזאת שמתי קמה על קבורת הזקינה מרת שרה בת ר׳ יצחק הלוי הנפטרה י״ט באדר יום ו׳ ששים ושלש לאלף הששי לפרט אבן זה נחרט תנוח נשמתה עם צדקניות בגן עדן א׳ א׳ סלה‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-1087 Jahr: 1307-04-22

  ‎‏{ה}אב{ן הזאת שמתי} קמה על קבר נער יפה נחמד ונעים החתן יצחק ב״ר אברהם הנפטר י״ט באייר ביום מרגוע ונקבר ביום א׳ ששים ושבע לאלף הששי לפרט אבן זה נחרט נשמתו תהא צרורה בגן עדן אמן א׳ סלה‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-796 Jahr: 1317-07-29

  ‎‏צור עולמים נשמתה קבל ברחמים לראש הבחורה מרת ליפהייט בת ר׳ משה הלוי הנק׳ ביום ה׳ י״ט באב {עש״ק ע״ז לפרט נו׳}[?] בגן עדן א׳ א׳ סלה‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-31 Jahr: 1317-09-26

  ‎‏ד׳... ..ש? ...ה... ר׳ יקותיאל ב״ר אברהם נפטר ביו׳ ראשון של סכות הנק׳ ביו׳ ב׳ י״ט בתשרי שנת שבעים ושמונה לפרט נש׳ תהא צרורה בצרו[ר] [הח׳ ב]גן עדן א[מן א׳ ס]ל[ה]‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-585 Jahr: 1319-02-09

  ‎‏מרת מינא המצבה הוצבה לראש מרת מינא בת ר׳ יצחק ונקברה ביום ו׳ י״ט באדר הראשון שנת ע״ט לאל׳ הש׳ נ׳ ת׳ צ׳ [בצ׳ הח׳ בגן עדן אמן סלה]‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-1005 Jahr: 1319-03-11

  ‎‏ציון ה[לז] לראש מרת יוטא בת ר׳ אלעזר הלוי הנקבר׳ ביום א׳ י״ט באדר השנ׳ ע״ט לאלף הששי נשמתה תהא צרורה בגן עדן אמן ואמן סלה׃‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-631 Jahr: 1418-10-19

  ‎‏פה נקבר הנער יואל ב״ר נתן הלוי שנפטר ונקבר יום ד׳ י״ט מרחשון שנת קע״ט לאלף הששי תנצב״ה ב׳? [עדן ...] אמן [סלה]‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-8136 Jahr: 1597-03-09

  ‎‏עדיל בת ר׳ יוסף טד׳[?] אופנהיים בקבר זה קבור׳ וטמונ׳ אשת חיל כשרה והגונ׳ חלה והדלק׳ האיר׳ כשושנ׳ ימי נידותה היתה מונה אשת הר״ר נפתלי בשנת שנ״ג היתה ימי חיתונה ובת כ״ד היתה ונפטר׳ בשנ׳ ש״ם טו״ב י״ט אדר תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-50 Jahr: 1598

  ‎‏־־־ ... ... צדק ... ... .אש. לפידה׃ כל מעשיה כיוונה לעוש׳ בבית הוועד׳׃ עליה אקונן איב אתאונן על האבידה׃ העזבני לאנחות והיא למנוחות הפריד אמי הורתי שרה בת הפרנס ר׳ אהרן שלקנווערד ז״ל הנפטרת בשם טוב יום ו׳ י״ט אב שנ״ח לפ״ק תנצ״ב ע׳ ש׳ צדקניות בג׳ ע׳‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-8204 Jahr: 1614-02-28

  ‎‏־־־ ז״ל נפטרה בשם טוב ער[ב ש״ק] י״ט אדר שע״ד לפ״ק תנצ[ב״ה] עש״צ בג״ע אמן‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-217 Jahr: 1623-10-10

  ‎‏יוטכין אשת אייזק בן זעליגמן פה טמונה הספונה הגונה דא[?] המאושרת ונזרת ורב טוב הצפ[ון] י״ט לה כבו[?] ושיריה עטרת בעלה אשה חשובה וגברתנות ותרבות במתנותיה[?] מרת יוטכין בת ר׳ ברוך הנפטרת בי״ט שני דסוכות תנצב״ה שפ״ד לפ״ק אמן‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-39 Jahr: 1661-01-20

  ‎‏ועגילן אופנהיים מהיידלבורג הגל עד והמצבה. על אשה חשובה. השכימה והעריבה. וכל מעשיה הטיבה. מרת ועגילן החביבה. בת הפרנס כ״מר יחיאל איש אופנהיים. מתה יולדת י״ט לחודש שבט בעיר היידלבורג ולכאן הובא. ונקברה ביום ה׳ כף שבט תכ״א לפ״ק תהא. נשמתה צרורה בצרור החיים עם שאר צדקניות בגן עדן.‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-1018 Jahr: 1669-09-15

  ‎‏ב[יל]ה אשת הר״ר וואלף עדה המצב׳[.?] לראש אשה טובה. סיגלה מצות ומ״ט ולב״ה[.?] השכימה והעריבה[.?] החסידה מרת דבורה בילא בת כמ״ר שלמיא שמואל הלוי ז״ל נפטרה בש״ט ביום א׳ י״ט אלול שנת תכ״ט לפ״ק תנצב״ה עש״צ בגן עדן .אמן‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-77 Jahr: 1682

  ‎‏פה טמונה אשה חשובה מ׳ שינכן בת ר׳ נתן[?] שנפטרה ביום ד׳[?] י״ט תשרי תמ״ג[?] ל׳ במ... ... ... ... ‏‎ ---


 22. Inv.-Nr.: wrm-1127 Jahr: 1682-07-25

  ‎‏שמעון כהן צום בערין. פה נטמן. איש ישר ונאמן. נטע נעמן. עשה צדקה בכל עת וזמן. היקר כ״מר שמעון בן מוהר״ר אורי הכהן נפטר בש״ט ביו׳ ש״ק י״ט תמוז תמ״ב ונקבר {ביום} [א׳ כ׳ תמוז?] {תנצב״ה}‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-989 Jahr: 1711-11-01

  ‎‏מינקלה אשת מענקי אופנהיים מצבה זו שמו נגד קבר לראש האשה יודעת היה לכבד בנפשה ומאודה נח נפשה ולחיי הע׳ הב׳ עתידה קולה היה בנחת כאשה חסודה לעניים ודלים חולקות מבידה הולכות לב״ה ומתפללת בכוונה מ׳ מינקלה בת כ׳ נטע ז״ל נ׳ ונ׳ יום א׳ י״ט חשון ת{ע״ב} ל׳ תנצבה״ח א׳ מינקלה אשת מענקי א׳‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-8107 Jahr: 1724-03-14

  ‎‏האלוף והקצין פו׳ הר״ר וואלף [א]פנהיי׳ צור קנטין ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... מספד [כתנים וכיענים] במדבר על פטירת גבר׃ ישר וגבר׃ חכם משכל ונבון רב׃ אשר פה נטמן ונקבר׃ עסק באמונה בצרכי ציבור ... ... ... מיחיד[י]? ... ... ... ... ... ... ... ... ... [בן המנוח פו׳ הר״ר אברהם אופנהיים] זצ״ל נפטר ונקבר [ביו׳] ג׳ י״ט אדר תפ״ד ל׳ תנצב״ה בג׳ ע׳ א׳‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-1180 Jahr: 1732-01-17

  ‎‏הזקנה מרת רבקה אשת פו׳ ה..ן מהור״ר איזק זצ״ל זאת המצבה׃ הוקמה לראש האשה החשובה׃ יהללוה בשערי׳ בכל מעלה ומדה טובה׃ רב חסד וצדקה עשתה בכל עת ברוח נדיבה׃ השביע׳ נפש רעיבה׃ ודבר׳ דבר מצוה רצתה כאילה ה״ה מרת רבקה בת הר״ר ירמי׳ ניישטאט ז״ל נפטרה בליל ה׳ ונקברה למחרתו ביו׳ ה׳ י״ט טבת תצ״ב ל׳ תנצב״ה בג״ע אמן‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-348 Jahr: 1736-04-30

  ‎‏הזקינה מרת מאמל א׳ ה׳ ליב מענץ פה נטמנת אשת חיל צדקה עשתה כאביגיל מעשיה היו נעימה כל כבודה בת מל׳ פנימה היא האשה החכמה עלתה נשמתה למרומה האשה הזקינה מ׳ מאמל ב׳ כ׳ יעקב קנשטט ממענץ א׳ הר״ר ליב מענץ מפה נפטר׳ בש״ט {ביום א׳ ונקב}רה למחרתו ביו׳ ב׳ {י״ט אייר תצ״ו ל}פ״ק ת{נצב״}ה בג״ע‏‎


 27. Inv.-Nr.: wrm-1201 Jahr: 1741-08-30

  ‎‏האשה החשובה מרת חנה אשת הר״ר ליב כהן פה טמונה. אשה חסידה וישרה הגונה. להשכים ולהעריב תפלתה בב״ה עשתה בכוונה. כתפלת חנה. ביתה פתוח לרווחה לעני. שמה. נודע בפי כל בריונה. מלחמה נתנה לדל צדקה וג״ח לא היתה נחדל. ה״ה מרת חנה בת הר״ר יצחק אייזק מהרשהארן זצ״ל נפטרת בשם טוב ביום ד׳ ונקברת למחרתו ביום ה׳ י״ט אלול תק״א לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 28. Inv.-Nr.: wrm-757 Jahr: 1745-02-20

  ‎‏הא{שה החשובה מרת הינדלה אשת מהור״ר שלם}..?א פה נטמנת אשה חסידה וצדקת הגונה השכימה והעריבה הלכה בב״ה והתפללת בכוונה כל ימיה סבלה יסורים בגופה {וקבלה באהבה יראת אלהים} היתה בלבה ומצות השמירה ה״ה מ׳ הינדלה בת נתן ז״ל נפטרת {בש״ק ונק}ברת ביום א׳ י״ט אדר {ראשון תק״ה לפ״ק תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם שארי נשים צדקניות בגן עדן אמן סלה}‏‎


 29. Inv.-Nr.: wrm-758 Jahr: 1745-02-20

  ‎‏הא{שה החשובה מרת הינדלה אשת מהור״ר שלם}..?א פה נטמנת אשה חסידה וצדקת הגונה השכימה והעריבה הלכה בב״ה והתפללת בכוונה כל ימיה סבלה יסורים בגופה {וקבלה באהבה יראת אלהים} היתה בלבה ומצות השמירה ה״ה מ׳ הינדלה בת נתן ז״ל נפטרת {בש״ק ונק}ברת ביום א׳ י״ט אדר {ראשון תק״ה לפ״ק תהא נשמתה צרורה בצרור החיים עם שארי נשים צדקניות בגן עדן אמן סלה}‏‎


 30. Inv.-Nr.: wrm-235 Jahr: 1793-06-30

  ‎‏הזקינה מ׳ שרה רעכלי אשת כהר״ר חיים נס ז״ל פ״ט האשה חשובה הזקינה מ׳ שרה רעכלי אשת ג״ה כ״ה חיים נס ז״ל באשר שהקדימה לב״הכ ועשתה תפלתה שחרית וערבית . והיתה עתרת הבית . ידה שלחה לאביונים ליתן צדקות בשכר זה תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן נפטרת ביו׳ ש״ק י״ט תמוז ונקברת ביו׳ א׳ למחרתו תקנ״ג לפ״ק .‏‎


 31. Inv.-Nr.: wrm-968 Jahr: 1824-05-17

  ‎‏־־־ פ״{ט הי}רא ־ שקפ{צה} על{יו} זקנה ועסק בצרכי צבור באמונה ה״ה הנעלה כ׳ מש{ה בן} מ״מ כ״ה דוד בריל {ז״ל נפ}טר ונקבר בש״ט ביום ב׳ י״ט אייר ה׳ תקפ״ד לב״ע נתצב״ה עם שאר צדיקים בג״ע אמן‏‎


 32. Inv.-Nr.: wrm-970 Jahr: 1828-10-29

  ‎‏פ״ט איש אשר תשוקת ה{תורה בקרבו} כאש בו{ערה ואף} שהי׳ במ{חליים?} מנוגע בכל זאת בתורה וב{ג״ח עמל ויגע} ה{״ה התורני כ״ה} ליב נס זצ״ל {נפט}ר ביום ע{ש״ק י״ט} שבט תקפ״ט {לפ״ק} תנצב״ה פ״ט בחור {כארז} וכתמר פרח מ{עודו} בתורת אמת {יגע וטר}ח ולמ{נוחתו ע}ם החברים {נס}מך ה״ה הב[ח׳? כ]״ה זעליגמן בן כ״ה ליב נס זצ״ל נפטר {ביום} ד׳ כ״א חשון תקפ״ט ל{פ״ק} תנצב״ה‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis