logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 34
 1. Inv.-Nr.: wrm-201 Jahr: 1214-08-20

  ‎‏תתקע״ד לפרט יום ד׳ י״ג באלול נפטר הנער משה ב״ר אברהם הכהן נוחו עדן‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-719 Jahr: 1250~1299

  ‎‏...ברו[?] ... יהודה[?] [נפטר] ?ג׳ בניסן יום ? [שנ]ת[?] י״ג[?] ל׳[?] לאלף [הש]שי נשמתו ־־־‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-435 Jahr: 1253

  ‎‏ר׳ איזק רוטנבורק ז״ל ציון הלז לראש גבר איש נבר גיבור חיל[?] בצורכי צבור באמונה עסק ולא פסק ימם וליל מנוחה בפרנסי העיר כרב וצעיר בצדק ובכושר ממונה לגבאי הצדקה עמד בקרה בחום וביושר הנ״ר יצחק ב״ר {חיים?} [ו]לבקש בישיבה של מעלה ביו׳ ראשון של חג שבו׳ שנת י״ג לא׳ הששי {ונקבר למחרתו תנצב״ה}‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-3010 Jahr: 1253-01-13

  ‎‏־־־ ונקברה ביום ג׳[?] י״ב בשבט שנת י״ג לאלף[?] שש תהא נפ׳ בגן עדן א׳ סל[ה]‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-1044 Jahr: 1253-03-30

  ‎‏... ... ... בת[?] [ר׳ ..]חר [הנפט]רה כ״ט בניסן [יום] א׳ י״ג לפרט ... ... תהא[?] ... ... [בגן] עדן אמן [סלה?]‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-866 Jahr: 1253-06-15

  ‎‏... לראש ...ה מרת[?] רבקה בת ר׳ נתנאל[?] הנפ׳[?] י״ז בתמוז י״ג ל[פרט תהא?] נשמתה [...ע]דן אמן א[׳ סלה]‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-293 Jahr: 1253-07-18

  ‎‏ציון הלז נקבר ר׳ משה ב״ר יעקב לוי כ״א באב י״ג לפרט מנוחתו[?] בגן [עדן? אמן? סלה?]‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-1028 Jahr: 1253-08-07

  ‎‏ציון הלז הקם על ראש מרת בילא בת רבי אליעזר הנפטרה יום ה׳ י״א באלול י״ג לפרט לאלף הששי צרורה נשמתה בגן החיים אמן [אמ]ן סלה‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-1037 Jahr: 1253-08-21

  ‎‏זאת האבן הקמה לראש ר׳ אפרים ב״ר שמשון הנפטר יום ה׳ כ״ה באלול י״ג לפרט לאלף הששי נשמתו צרורה בגן החיים אמן סלה‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-410 Jahr: 1285-12-12

  ‎‏ציון הלז לראש ר׳ שמואל ב״ר אורשרגו הכהן נפט׳ י״ג בטבת יום ד׳ שנת וגאל״ו לאלף הששי נשמתו תהא עם שאר צדיקי עולם בגן עדן אמן סלה‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-1080 Jahr: 1289-06-03

  ‎‏עד הגל הזה ועדה המצבה לראש הזקן הנדיב החבר ר׳ יעקוב ב״ר יוסף גבר תם וישר בקי בתלמוד ובנביאים הנפטר י״ג בסיון יום ו׳ מ״ט לפ׳ נשמתו תהא בגן עדן אמן סלה‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-535 Jahr: 1300-12-24

  ‎‏האבן הזא׳ שמתי קמה על קבורת הכבודה מרת לאה הזקינה בת אברהם אבינו הנפטרה בשם טוב י״ג בירח טבת שנת ששים ואחד לאלף הששי ביום מרגוע ונקברה ביום א׳ נשמתה תהא צרורה בגן עדן עם צדקניו׳ אמן א׳ סלה‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-8123 Jahr: 1305-11-01

  ‎‏נ׳ בונא מלינינ[ג]ן צור עולמים נשמתה קבל ברחמים ל[ר]אש היק׳ והנעי׳ הבחורה מ׳ בונא בת ר׳ נתן ... [נ]פטרה י״ג במרח׳ ביום ב׳ [ש]שים ושש שנה [לאלף ה]ששי לפרט בגן עדן א׳ א׳ [סלה‏‎?]‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-475 Jahr: 1307-06-14

  ‎‏מרת גוטלין מוינפנא ציון הלז ואות לחזות ולראות שנפטרה ההגונה והחשובה מרת גוטלין בת החבר ר׳ אלעזר בעשרה ימים לירח תמוז יום א׳ ונקברה י״ג בו ששים ושבע לאלף הששי נפשה תהא צרורה בצרור החיים בגן עדן אמן אמן סלה‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-584 Jahr: 1315-01-20

  ‎‏צור עולמים נשמתה קבל ברחמים לראש הבחורה מרת בילה בת ר׳ שמואל הכהן נקברה י״ג בשבט שנת ע״ה לפרט נשמ׳ תהא תחת הע׳ בגן עדן א׳ סלה׃‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-813 Jahr: 1319-11-26

  ‎‏לראש הזקינה מרת ורוקינט[?] בת ר׳ ... התמימה והיש׳ נקברה ביום א׳ י״ג בכסליו שנת פ׳ לאלף [ה]ששי נ׳ ת׳ צ׳ בצ׳ [ה]חי׳ אמן סלה‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-596 Jahr: 1325-05-26

  ‎‏עד הגל הזה ועדה ה{מצבה} אשר יריתי לראש הבחורה הכבודה והתמי׳ מרת שרה בת ר׳ אלכסנ׳ ונקברה בשם טוב ביום א׳ י״ג בסיון שנת פ״ה לאל׳ הששי נשמתה תהא בגן עדן אמן אמן [סלה]‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-606 Jahr: 1334-03-20

  ‎‏ציון הלז לראש הבחור ר׳ עתניאל ב״ר שמען נפטר בשם טוב ונק׳ ביום א׳ י״ג בניסן שנ׳ צ״ד לפרט לאלף הששי נשמתו תה׳ בגן עדן א׳ א׳ א׳ סלה‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-427 Jahr: 1346-07-04

  ‎‏הנה האבן הזאת אשר שמתי מצבה לראש מרת בישלין בת {ר׳ יצחק} ונקברה {י״ג תמוז שנת ק״ו לאלף הששי}‏‎ ---


 20. Inv.-Nr.: wrm-692 Jahr: 1400-09-03

  ‎‏מרת יכעט ... ... ... מסתרים תבכה נפשי וצרה[?] כמבכירה נפשו ... ... ... ... ... וצרה[?] ... ... שקי על[...?] ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... והישרה ... ... ... ... לראשי מרת יכעט בת ר׳ אשר הלוי זצ״ל שנפטרה י״ג אלול שנת ק״ס[?] לפרט באלף הששי תנצב״ה ע׳ ש׳ צדקנ׳ בגן עדן אמן׃‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-670 Jahr: 1470

  ‎‏[מרת] מינא ז״ל[?] פה טמונה אשה הגונה מר׳ מינא בת ר׳ שמואל ז״ל נקברה י״ג[?] אייר ... ל״ק תנצ[ב״ה עם שאר] צ[דקניות] ב[גן עדן אמן]‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-448 Jahr: 1481-03-13

  ‎‏ר׳ גומפרעכט ... נבחר שם מעושר רב חביב עשה רושם צאתו לגלגל הסובב איש ... ילביב שפתי דובב לי סובב נאסף אל אביו בחדש האביב הפרנס הנדיב ר׳ אפרים ב״ר אליקים ז״ל נפטר י״ג ניסן שנת רמ״א ל״ק תנ״צ ב״ה עש״צ ב״ע {א״ס}‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-686 Jahr: 1556-06-21

  ‎‏הרב ר׳ ישראל רוטנבורג פה גנוז ונטמן׃ צנצנת המן. לעבוד בראו היה כל ימיו מזומן. ובחוק׳ ומצו׳ הית׳ אומנתו כל ימיו כעבד נאמ׳ היה מן הכה׳[?] אשר ישרי אל שמו הוא כבו׳ הר״ר ישראל ב׳ שמואל ז״ל מופ׳ הומ׳ היה מכה׳[?] ישראל עם[?] לא אלמ׳ ועול לא נמצ׳ בו מיו׳ היות עד צאתו המן ויצאה נשמתו בטהרה ביו׳ א׳ י״ג ימי׳ בחד׳ תמוז שנ׳ שט״ז לפ״ק תנצב״ה א׳‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-682 Jahr: 1614-08-18

  ‎‏השתדלן ... ... ... ז״ל ה״ה אוי שנפלה עטרה מראשינו על זה רוה לבינו יזל דמעה עפעפינו על הצדיק שנתפס בעונינו ומפני רעה נאסף הצדיק ממנו אריה דביה עילאה היא א״א הר״ר יודא ב״ר שמואל ז״ל. בשיבה טובה ימי חיו ונתבקש בישיבה למעלה הלך עולמו ביום ב׳ י״ג אלול שע״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-1255 Jahr: 1666-09-13

  ‎‏הפרנס מוהר״ר אברלן קינה ארימה. ליציאת נשמה. זקן שקנה חכמה. הפרנס מוהר״ר אברהם בן הר״ר משה בצרכי ציבור עסק באמונה שלימה. היה לנו לחומה. ואחד מבני הישיבה הרמה. הורה הוראה איסור והתר טהור וטמא ונפטר תמים בלי פגימה ביום ב׳ י״ג אלול תכ״ו לפ״ק {תנצב״ה} בגן עדן אמן׃‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-1019 Jahr: 1667-01-09

  ‎‏פרומט אשת הפרנס הר״ר מתתי׳ פה טמונה. אשה הגונה. חכמה ונבונה. ה״ה היקרה מרת פרומט בת כמ״ר אהרן עלזוז ז״ל נפטרת בליל מ״ש י״ג טבת תכ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: wrm-3014 Jahr: 1678-02-05

  ‎‏הר״ר יוזפא שמש הלוי זצ״ל הוא היה שמש וסופר ונאמן הקהלה פה וורמיישא שלשים שנה והיה עניו ובעל מי׳ אהוב ונוח לבריות נפט׳ בש״ט ביו׳ ש״ק י״ג שבט תל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: wrm-351 Jahr: 1705-03-09

  ‎‏{למי אוי למי אבוי} למי פצעים לבא לחגור שק על {ילד} שעשועים יעקב בן הר״ר יהודה נפט׳ ביום ב׳ י״ג אדר תס״ה ל׳ {תנ}צב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: wrm-247 Jahr: 1720-05-22

  ‎‏פה נטמן הפרנס ומנהיג הר״ר דוד שטערין זצ״ל בת עין לא תדמה ירד דמעות בטפה הימה על פטירת גבר בגוברין ואיש ישר מיחידי ומרבי סגולה וכל ימיו עסק במו׳ באמונה שלמה ויהי דוד בא לראש הפו׳ בשערים לשם ולתהלה ובכל עת עסק בצרכי צבור בדרך סלולה וישרה פזר נתן לאביונים ולדלים נתן לחם ושמלה וצדקתו עומדת לעולם שכלו ארוכה והשכי׳ והעריב לב״ה לתפילתו בכוונה וזמן רב {הוא בגמילות עסק}...?ה ולמצות {הוא זריז קבץ}...ברה[?] ה״ה כ״ש הר״ר דוד בן בנ{ימן} א{בר}הם זצ״ל נפטר בש״ט יום ג׳ לעת ערב י״ג אייר ונקבר ביום ד׳ שלאחרין ת״פ לפ״ק תנצב״ה עש״צ שבג״ע אמן‏‎


 30. Inv.-Nr.: wrm-983 Jahr: 1727-10-28

  ‎‏האשה היקרה מרת [בלימלא אשת] ר׳ איצק אופנהיים פה טמונה אש׳ הגונה שמה הטוב הולך וגובר מדי יו׳ ביומ׳׃ רצתה תמיד לעשות מצות בתמימה׃ לעניי׳ ודלים עשתה צדקה וג״ח בסתרה׃ הלכה ערב ובוקר לב״ה ומתפללת בכוונה ה״ה מרת בל{ימ}לא בת המנוח פו׳ כה״ר שמעון וואלף אופנהיים ז״ל נפטרת ונקברת ביום ג׳ י״ג חשון תפ״ח לפ״ק תנצב״ה עם שאר צדיקים וצדקניות שבגן עדן אמן‏‎


 31. Inv.-Nr.: wrm-1237 Jahr: 1731-11-11

  ‎‏פה נקבר הרב אב״ד מפה מהר״ר מנחם מענדל שהי׳ מקדמת דנא אב״ד במדינ׳ באמבארג ומדינ׳ בארייד ונתקבל לאב״ד במדינ׳ העסין בן הגאון אב״ד דמדינ׳ ווירצבורג ואב״ד דק״ק פרידבורג והמדינ׳ החסיד מהור״ר שלמה זלמן רוטשילט זצ״ל נפטר בליל א׳ ונקבר למחרתו יו׳ ב׳ י״ג חשון תצ״ב ל׳ תהא נשמתו צרורה בצרור החיי׳ עשצושבג״ע‏‎


 32. Inv.-Nr.: wrm-94 Jahr: 1736-07-22

  ‎‏התורני והרבני הזקן מהור״ר יו{קב ס}גל ממשפחת מנצפך פה צפון חכם ונבון. דברי חכם כדרבון יעקב יושב אוהל. אשר הכנים בברית את ידידים ומל׳. עם החיים והמתים בחסד ואמת גמל. לא מש תורתה מפיה יום ולילה ידרשוהו. למעלה ולמטה תואר לו ונחמד הו׳. לישיבה של מעלה העלהו[?] כל חברים אחים ורעים לשמועותיו היו שומעים. והזמן ששה שנים נתקבל מקהל׳ יצ״ו פה להיות דיין ומרה הוראה בקהילתינו. ה״ה התורני והרבני מהור״ר יעקב המכונה יוקב בן הר״ר יעקב סגל נפטר בשם טוב ביום שבת קודש י״ג מנחם ונקבר {ביום א׳ י״ד מנחם} תצ״ו ל׳ תנצב״ה {עם שאר צדיקי עולם בגן עדן}‏‎


 33. Inv.-Nr.: wrm-995 Jahr: 1802-09-10

  ‎‏פ״ט הזקן כ{מ״ר יוסף} ב״ר ברוך ז״ל {טורלך} הלך לעולמו ב{ן פ״ח} שנים ונקבר בש״ט עש{״ק} י״ג אלול שנת {ה׳} א׳ תקס״ג ל{ב״ע} תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: wrm-1246 Jahr: 1822-12-23

  ‎‏שבכו מי ימנה הזקן חסיד וצדיק אשר עסק בתורה ובג״ח כל ימיו מתוך דוחק וישב על כסא הוראה בקהלתינו משך י״ג שנים מהור״ר אייזק אדלר כ״ץ נפטר בש{ם טוב} [ביו׳ ב׳] ט׳ טבת תקפ״ג לפ״ק ... } ... תנצב״ה‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis