logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 33
 1. Inv.-Nr.: wrm-124 Jahr: 1187-08-20

  ‎‏טרף טרף יוסף הבחור ב״ר מנחם ביום ה׳ י״ד[?] לחדש אלול שנת תתקמ״ז[?] לפרט תהא נש...? ...צ... ..יים לנקום נקמתו ויבא שלום וינוח על משכבו אמן׃‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-103 Jahr: 1218-11-04

  ‎‏תתקע״ט לפרט י״ד לחדש מרחש מרחשון יום ב׳ נפטר הבחור ר׳ שלמה ב״ר נתן החתן נוחו עדן‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-783 Jahr: 1241~1339

  ‎‏עד הגל הזה ועדה המצבה אשר יריתי לראש הבחור ר׳ מרדכי ב״ר תמר נקבר ביו׳ ג׳ י״ד באייר ...? לפרט נשמתו ־־־‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-1172 Jahr: 1242-10-10

  ‎‏שנת ג׳ לאלף שישי נאסף החבר ר׳ יוסף הזקן ב״ר גמליאל הצרפת׳ יום ו׳ י״ד במרחש׳ גורלו עם שאר צדיקי עולם בגן עדן אמן‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-309 Jahr: 1244-06-22

  ‎‏עד הגל הזה ועדה המצבה הק[מ]ה לראש החבר רבי אלכסנדרי בן החבר ר׳ יוסף הנהרג על קיד׳ השם הנאסף יום ד׳ י״ד בתמוז ד׳ לאלף החמשי נפשו בצר׳ החיים צרר׳ ובגן עדן אמן‏‎ [...?]‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-378 Jahr: 1253

  ‎‏האבן הזאת אשר שמתי מצבה לראש גבר תם וישר ר׳ יצחק ב״ר אברהם הנפטר י״ט בטבת יום ו׳ י״ד לפרט מנוחתו כבוד‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-1265 Jahr: 1261-11-08

  ‎‏{זו} מצבת מרת חנה בת שמשון כהן נפטרה בכ״ב לפרט י״ד בכסליו תהא מנוחתה כבוד‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-926 Jahr: 1278-01-09

  ‎‏[עד] הגל הזה ועדה המצבה לראש הבחור ר׳ הילל ב״ר יעקב הנפטר י״ד בשבט יום ב׳ ל״ח לפרט נפשו תהא בגן עדן עם שאר צדיקי עולם אמ׳ סלה‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-525 Jahr: 1300-01-06

  ‎‏המצבה הזאת שמתי קמה על ראש גבר תם וחכם ה״ה ר׳ נתן בן ה״ה[?] ר׳ אברהם הנפטר י״ד בשבט ששים לאלף הששי לפרט אבן זה נחרט נשמתו תהא צרורה {בצרור החיים בגן עדן} אמן סלה‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-385 Jahr: 1300-02-05

  ‎‏מרת מגטין קמה זאת המצבה על קבורת הגבירה מרת מגטין הג׳[?] הזקינה בת ר׳ שמואל הנפטרה בליל ה׳ י״ד באדר הראשון ונקברה ביום ו׳ עם הכנסת כלה שנת ששים לאלף הששי יבוא שלום ינוח על משכבה ונשמתה תהא צרור׳ [בצרור החיים אמן סלה]‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-424 Jahr: 1301-10-17

  ...? ‎‏זאת המצבה שמתי קמה על קבר הקדוש ר׳ {יצחק} בן הקדוש ר׳ יוסף הנהרג ונפטר י״ד בירח מרחשון ששים ושתים לאלף הששי לפרט אבן זה נחרט ביום ג׳ נשמתו תהא צרורה בצרור החיים עם הצדיקים בגן עדן אמן סלה‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-957 Jahr: 1301-10-17

  ‎‏ר׳ שאלתיאל מאופנהיים עד הגל הזה ועדה זאת המצבה אשר הוצבה לראש הנדיב ר׳ שאלתיאל המוהל ב״ר משה המוהל איש תם וישר ועניו אשר נפטר בשם טוב ונקבר ביום ג׳ י״ד במרחשון שנת ששים ושתים לאלף הששי יבא שלום על משכבו ונשמתו תהא צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקי עולם בגן עדן אמן ואמן אמן סלה‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-3019 Jahr: 1310-03-16

  ‎‏ציון ר{ם} ואות לח{זות} ולהאות אשר נפט׳ בליל א׳ בשם טוב הבחורה מ׳ גוטלין בת ר׳ יעקב ונקברה ביו׳ ב׳ {י״ד} בניסן {ע׳} לפרט ... ...‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-549 Jahr: 1318-10-10

  ‎‏זאת הזקינה מרת מיכלין בת ר׳ זרח? נקברה ביום ג׳ י״ד במרחשון שנת ע״ט לאלף הששי נת״צ בגן עדן א׳ סלה׃‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-614 Jahr: 1319-03-06

  ‎‏ר׳ אשר ב״ר משה מליניגען[?] צור עולמים נשמתו לראש הבחור הנדיב ר׳ אשר ב״ר משה נפשו בשם טוב ונקבר ביום ב׳ ע״ט לאלף הששי י״ד באדר השיני נשמתו תהא צרורה בצרור החיי׳ עם שאר צדיקי עו׳ בגן עדן אמן אמן סלה‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-811 Jahr: 1323-10-14

  ‎‏מרת יוטא עד הגל הזה ועדה המצבה אשר יריתי לרא׳ הבחורה מרת יוטא בת ר׳ אלעזר ונקבר י״ד במרחש׳ יום ה׳ פ״ד לאלף הששי נשמתה בגן עדן א׳ א׳ סלה‏‎ ‎‏ר׳ אלעזר איש תם וישר לר׳ ר׳ אלעזר ב״ר שלמה אשר השלים נפש׳ בשם טוב ונקבר כ״א בשבט יום ג׳ פ״ד לאלף הששי נשמתו תהא צר׳ בצרור הח׳ בגן עדן א׳ א׳ סלה‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-594 Jahr: 1324

  ‎‏עד הגל הזה ועדה המצבה לראש הכבודה והתמימה מרת בילא בת ר׳ אלכסנד׳ הכהן ונקברה בשם טו׳ ביום ו׳ י״ד באלול שנת פ״ד לא׳ הש׳ נ׳ ת׳ צ׳ בג׳ עד׳ א׳ א׳ א׳ סלה‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-598 Jahr: 1343-06-27

  ‎‏ציון הלז לראש הבחו׳ מרת שינא בת ר׳ אלכסנד רי נפ׳ י״ד באל׳ ונק׳ יו׳ ה׳ ש׳ ק״ג לפ׳ נש׳ ת׳ נוחה בגן עדן א׳ ס׳ לראש הזקינ׳ מ׳ בילקינט הרוגה בת ר׳ משה נפ׳ יו׳ ו׳ ונק׳ ד׳ בתמוז ש׳ ק״ג לפ׳ נש׳ ת׳ נוחה בגן ע׳ א׳ ס׳‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-643 Jahr: 1390

  ‎‏האבן הזאת שמתי מצבה לראש מר׳ אוגיי׳ בת ר׳ אלעזר שנקברה ביום ד׳ י״ד אדר השני תהא נשמת׳ צרור׳ בצרור החיים בגן עדן אמן‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-693 Jahr: 1501-03-02

  ‎‏יעקב פה טמון איש נאמן ר׳ יעקב ז״ל שנפטר י״ב ב׳ אדר רס״א לפרט קט׳ תה׳ נצב״ה עם ש׳ צד׳ בצ׳ החיים בגן עדן אמן ורומט ואשתו מר׳ ורומט בת רבי יהודה ז״ל ונקברה י״ד תשרי רס״ב לפרט תה׳ נצב״ה עם ש׳ צד׳ בצ׳ החיים בגן עדן אמן ‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-665 Jahr: 1504-01-01

  ‎‏... ... ... פה נטמן איש נאמן לא רגל על לשונו צדק ומשפט במעונו איש נבר פרנס וחבר הרבי דוד ב״ר יקותיאל ז״ל גבור כארי לעבודת אל נפטר ביום ב׳ חצי טבת שנת רס״ד לפר׳ קטן תנצב״ה בגן עדן אמן סלה ... ... ... ותהי[?] לו שובנה[?] על עש..[?] הכבודה וההגונה[?] אשת חיל עטרת בעלה כבוד ותפארת מרת גלוקא בת הרבי יודה זצ״ל נקברת ביום ג׳ לחדש י״ד אייר שנת רס״ד לפרט קטן תהא נצב״ה בגן עדן אמן סלה‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-113 Jahr: 1602

  ‎‏פה נקבר מהר״ר מתתי׳ ז״ל מה רב המות לשכני בתי חמר תמיד למד ולימד בישיבה ..מר תפילתו בכונו גזר דין להמיר ישוב לעפר מכל חטא נקי כצמר השכם והעריב מצות בוראו לשמר באמונה מקח וממכר ותמיר רץ כצבי לעבדה קונו ועז כנמר חיים שבק לכל חי כמהר״ר מתתי׳ ב״ר חיים ז״ל י״ד ימי׳ בכסליו שנת שס״ג לפ״ק‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-3021 Jahr: 1604-01-16

  ‎‏... ... ... פה טמונה אשה הגונה למצות ה׳ היתה נכונה פתח לעניינם נתנה ה״ה מרת גוילן בת ר׳ ישראל יששכר ז״ל נפטרה יום ו׳ י״ד שבט שס״ד תנצב״ה אמן‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-950 Jahr: 1667-12-29

  ‎‏{הפרנס מתתיהו צום שפואיז מספד כתנים על נטע נאמנים איש אשר מעשיו הגונים ה״ה הפרנס הרב ר׳ ישעיהו} מתתי׳ בן מוהר״ר יצחק ניקלשבורג ז״ל נפט׳ ביו׳ ה׳ י״ד טבת תכ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-14 Jahr: 1677-12-09

  ‎‏הנדיב ר׳ משה בן הקצין הפו׳ ר׳ שמואל אופנהיים מצבת קבורה עובד אלדים הוא זה שמתי לראש מזה בן מזה הולך תמים ופועל צדק טמון בזה. ה״ה האלוף הר״ר דניאל משה בן הקצין פו׳ השתדלן המפורסם הנדיב הגדול הר״ר שמואל אופנהי׳ מהיידלבורג נפטר בש״ט ביום ד׳ י״ד כסליו תל״ח ל״ק תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ בג׳ ע׳ אמן‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-1195 Jahr: 1678-11-29

  ‎‏{ליזר וולך קארפא האבן} הזאת הוקם לראש כמ״ר מנשה אליעזר ב״ר משה וולך ז״ל נפטר ביום ג׳ י״ד כסליו {שנ}ת תל״ט לפ״ק תנצב״ה אמן׃‏‎


 27. Inv.-Nr.: wrm-265 Jahr: 1685-12-11

  ‎‏־־־ מרת {ריי}צא בת מה{ר״ר} משה הלוי זצ״ל מק״ק ורנקבורט נפטרת בש״ט ביום ג׳ י״ד כסליו תמ״ו תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: wrm-270 Jahr: 1685-12-11

  ‎‏רייצא אשת הר״ר יוסף {מענץ} צום רא{ט} המצבה הזאת. הוקמה לאות. על קבורת אשה הגונה. חכמה ונבונה[.] {ה״ה} היקרה מרת רייצא בת מוהר״ר משה הלוי {זצ״ל מק״ק} ורנקבורט נפטרת בש״ט {ביום ג׳ י״ד כסליו תנצב״ה}‏‎


 29. Inv.-Nr.: wrm-975 Jahr: 1686-02-08

  ... ... ... ... ... ... ... ... ‎‏ה״ה המשכלת ומלומדת מרת שרה אסנת אסתר בת מוהר״ר אברהם נייא שטעטיל פ״ו דק״ק פראג נפטרת בש״ט ביום ו׳ י״ד שבט תמ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: wrm-1169 Jahr: 1699-08-09

  ‎‏יוטלא א׳ הר״ר אלחנן מענץ ז״ל פה טמונה אשה הגונה אשר עשת׳ תפלתה בכוונה בשערי׳ נודע שמה מרת יוטלה בת הר״ר י{ה}וד{ה לי}ב לוי ז״ל נפטרה בליל מש״ק ונקברה ביו׳ א׳ י״ד {מנחם} תנ״ט לפ״ק תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ בג׳ ע׳ אמן‏‎


 31. Inv.-Nr.: wrm-94 Jahr: 1736-07-22

  ‎‏התורני והרבני הזקן מהור״ר יו{קב ס}גל ממשפחת מנצפך פה צפון חכם ונבון. דברי חכם כדרבון יעקב יושב אוהל. אשר הכנים בברית את ידידים ומל׳. עם החיים והמתים בחסד ואמת גמל. לא מש תורתה מפיה יום ולילה ידרשוהו. למעלה ולמטה תואר לו ונחמד הו׳. לישיבה של מעלה העלהו[?] כל חברים אחים ורעים לשמועותיו היו שומעים. והזמן ששה שנים נתקבל מקהל׳ יצ״ו פה להיות דיין ומרה הוראה בקהילתינו. ה״ה התורני והרבני מהור״ר יעקב המכונה יוקב בן הר״ר יעקב סגל נפטר בשם טוב ביום שבת קודש י״ג מנחם ונקבר {ביום א׳ י״ד מנחם} תצ״ו ל׳ תנצב״ה {עם שאר צדיקי עולם בגן עדן}‏‎


 32. Inv.-Nr.: wrm-1016 Jahr: 1752-08-24

  ‎‏האשה מרת רבקה אלמנת הנעלה כ׳ אברהם קובלענץ ז״ל פ״ט האשה היקרה והגונה תפלתה אשר עשתה בכוונה ע{ליה} חגיגה מרת רבקה בת התורני הר״ר אליעזר זצ״ל נפטרה {ונקברה בש״ט} ביום ה׳ י״ד {אלול תקי״ב לפ״ק תנצב״ה} א׳‏‎


 33. Inv.-Nr.: wrm-1120 Jahr: 1829-11-10

  ‎‏פ״ט האשה היקרה געלכה ז״ל אשת כ׳ הירץ ב״ט שהיתה עוסקת במו״מ באמונה הנפטרת בש׳ טוב ביום ג׳ י״ד חשון ונקברת יום ד׳ ט״ו חשון ה״א לב״ע {תק״ץ לפ״ק תנצב״ה עם שאר צדיקי עולם בגן עדן}‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis