logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 33
 1. Inv.-Nr.: wrm-204 Jahr: 1170-12-22

  ‎‏בתתקל״א[?] [לפרט? יום?] ג׳ י״ב בטבת [נפטרה? מרת? בת?]שבע בת [ר׳? מ?]שה נוחה גן עדן‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-135 Jahr: 1173

  ‎‏־־־ מרת חוה ב[ת ר׳ ... אשר] השלימה[?] נפשה[?] ... ביום[?] ג׳ י״ב בטבת שנת תתקל״ג לפרט חשובתי מנוחתה תהא בעדן גן עם אדם וחוה‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-99 Jahr: 1187

  [?]‎‏נקרת הצור עדות לר׳ יהודה ב״ר יצחק הבחור הנקבר י״ב במרחשון יום ו׳ תתקמ״ח לפרט י׳ שבועות אחר חופתו ‎‏מנוחתו כבוד׃‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-188 Jahr: 1191-08-04

  ‎‏מרת בילא בת ר׳ אליקים נפטרה לעולמה יום א׳ י״ב לחודש אב תתקנ״א לפרט מנוחתה בגן עדן׃‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-1098 Jahr: 1200~1299

  ‎‏י״ב באלול נפטרת הזקינה החשובה [והצנועה?] מרת? ...[בת ר׳] אברהם ... ...א מרת נפש יהי רצון קונה שתהא צרור׳ בצרור החיים אמן‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-71 Jahr: 1208-03-02

  ‎‏בתתקס״ח לפרט י״ב בחדש אדר נפטרה מרת מינה בת ר׳ יקותיאל מנוחתה כבוד‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-133 Jahr: 1212-07-13

  ‎‏י״ב באב יום ו׳ תתקע״ב לפרט נפטר ר׳ משה ב״ר שלמה נוחו עדן‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-910 Jahr: 1250~1350

  ‎‏בכ... ... בו? ... א... ... ... א..א ... ... ..א ... ב... כרת א?כלים מנוחה[?] ... בשבת[?] ... אלת שנת[?] י״ב[?] לפרט[?] ... בשש[?] ... ...‏‎ ---


 9. Inv.-Nr.: wrm-380 Jahr: 1252-01-12

  ‎‏ציון הלז הוקם והוצב לעדות בר{ורה} לראש רבי מ{איר ב}״ר יחיאל גב{ר תם} על נדיבות {הנפטר} בליל {מרגוע כ״ט ימ}ים {לירח טבת שנ}ת {י״ב לפרט מנוח}תו {תהא בגן עדן}‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-3010 Jahr: 1253-01-13

  ‎‏־־־ ונקברה ביום ג׳[?] י״ב בשבט שנת י״ג לאלף[?] שש תהא נפ׳ בגן עדן א׳ סל[ה]‏‎


 11. Inv.-Nr.: wrm-819 Jahr: 1267-01-10

  ‎‏לראש היש׳[?] ר׳ יעקב ב״ר אברהם הלוי הנקבר ביום ב׳ י״ב בשבט שנת כ״ז לאלף הששי [...?]‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-1112 Jahr: 1269-06-13

  ‎‏זאת המצבה הנצבה לראש ר׳ שמואל הבחור ב״ר יוסף הכהן הנפטר בירח תמוז י״ב לחדש עשרים ותשע לפרט מנחתו תהא עם שאר? צדיקים בגן עדן‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-808 Jahr: 1270~1330

  ‎‏פה נטמן ... ...ב על ר׳ אשר ב״ר שמעון הלוי המ... ... ... מ... ולכליו[?] מאושר[?] ... ... ... ... ... ... ונ[ק]בר[?] יו[ם?] ה׳[?] ב׳..[?] י״ב ?[ב]אייר שנת ששים[?] [נו]חו[?] בע[דן] אמן סלה‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-110 Jahr: 1297-12-28

  ‎‏י״ב בטבת ביום [?] מנוח לפרט בשנת נ״ח נפטרה [מר]ת שמחה בת ר׳ נתן בעדן גן נוחה‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-409 Jahr: 1300~1399

  ‎‏ציון הלז לראש הבחור אורשרגו ב״ר יצחק הכהן הנפטר י״ב בטבת יום ג׳ שנת ??״ט {לפרט נשמתו עם בני חבורת} יושבי גנים ... ..{בה} שער ה׳[?]‏‎ ... ... ---


 16. Inv.-Nr.: wrm-559 Jahr: 1303-01-31

  ‎‏מרת רזביט [...?] המצבה הזאת שמתי קמה לראש הגברת מרת רזביט בת ר׳ מנחם הלוי הנפטרה י״ב בשבט ליל ה׳ ונקבר׳ יום ה׳ ששים ושלש[?] לאלף הששי לפרט. אבן זה נחרט. תנוח נשמתה בגן עדן עם [צד]קניות א׳ א׳ סלה‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-498 Jahr: 1306-03-28

  ‎‏ר׳[?] אישראל עד הגל הזה ועדה המצבה לראש ר׳ ישראל ב״ר צדוק השלים נפשו בשם טוב י״ב בניסן יום ב׳ ס״ו לפרט נש׳ ת׳ בגן עדן א׳ ס׳‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-918 Jahr: 1316-03-07

  ‎‏שמה קברו רבי ישראל ב״ר מרדכי הזקן הנפטר י״ב באדר {השני יום א׳ שנת ע״ו[?] לפרט נפשו תהא בגן עדן אמן סלה}‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-715 Jahr: 1324

  ‎‏... שורלן[?] ... ... ... ... ... ... ... בסיון[?] ... ק״ו[?] ל׳ ... ... א׳ ס׳ פה נקבר ר׳ אליעזר ב״ר משה יום[?] ג׳[?] י״ב בס[י]ון פ״ד[?] ל׳ תנב״ע א׳ א׳ א׳ ס׳‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-754 Jahr: 1330-03-04

  ‎‏צור עלמים נשמתה קבל ברחמים לראש לא[שה] הגונה הכבודה והחסידה והישרה מרת בת שבע הצנועה בת הנ׳ ר׳ יוסף נפטרה בשם טוב ונקברה ביום א׳ י״ב באדר השני שנ׳ צ׳ לאלף הש׳ נש׳ תה׳ {צר׳} בצר׳ הח׳ בגן עדן אמן‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-3028 Jahr: 1402-02-05

  ‎‏ציון הלז לראש הבחור הנעים הנחמד ר׳ יואל בן הבחור ר׳ אברהם [אשר] נפטר בשם טוב ליל ב׳ י״ב אדר ונקבר ביום ב׳ בחדש אדר ב׳ קס״ב לפרט ־־־‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-798 Jahr: 1404

  ‎‏ציון הלז אשר הוקם על ראש הזקן הישיש איש ישר ונאמן וחשוב ר׳ יהודה בהה״ר יהיאל שנפטר בשם טוב ונקבר ביום ד׳ י״ב ניסן קס״ד לפרט לאלף השישי תהא נשמתו צרורה בצרור [{ה}חיים עם] שאר צדיקים [בגן עדן] {אמן סלה}‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-714 Jahr: 1458-05-25

  ‎‏עד הגל הזה ועדה המצבה על ראש הבחורה וצנועה מ{ר׳ ליפייט בת מה״ר שמואל שנקברה ביום ה׳ י״ב סיון שנת רי״ח ל״ק לאלף ששי תנצב״ה}‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-449 Jahr: 1483-02-19

  ‎‏מר׳ לייצא ז״ל פה טמונה אשה הגונה הישרה והתמימה הלא חיסרון בה[?] מאומה אשרי חלקה בו[?] בצדקה היתה[?] חשקה מר׳ לייצא בת ר׳ מאיר טריער ז״ל שנפטר׳ ביום ד׳ י״ב אדר שנת רמ״ג ל״ק תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ ב׳ ע׳ א״ס‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-693 Jahr: 1501-03-02

  ‎‏יעקב פה טמון איש נאמן ר׳ יעקב ז״ל שנפטר י״ב ב׳ אדר רס״א לפרט קט׳ תה׳ נצב״ה עם ש׳ צד׳ בצ׳ החיים בגן עדן אמן ורומט ואשתו מר׳ ורומט בת רבי יהודה ז״ל ונקברה י״ד תשרי רס״ב לפרט תה׳ נצב״ה עם ש׳ צד׳ בצ׳ החיים בגן עדן אמן ‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-658 Jahr: 1558-10-24

  ‎‏פה טמונה מרת הינדכה[?] בת ר׳ משה ז״ל[?] שטותה {צמר} לציצית ופתי{לות} ונר{ות לב״ה ובקור חולים וג״ח כל ימים נפטרה ביום ב׳ י״ב חשון שי״ט לפ״ק תנצב״ה}‏‎


 27. Inv.-Nr.: wrm-1205 Jahr: 1580-04-27

  ‎‏הרבנית הינדלן אשת הר״ר מנחם ז״ל הוי ואבוי .מאור כבוי. מעינינו יום מר .כבודינו הומ׳ .במית׳ אמינו נודע בשערי׳ בת יקרי׳ הורתינו דלה קולה כאיל׳. אשת חיל בבית תפילתינו׃ לקוחה למנוחה יום ד׳ י״ב אייר ש״ם למניינינו׃ הלא לזאת דוי לבינו היא הרבני׳ הינדלן בת הר״ר אברהם זצ״ל תנצב״ה בג״ע א״ס‏‎


 28. Inv.-Nr.: wrm-679 Jahr: 1593-01-05

  ‎‏עדיל אשת הפרנס הר״ר ליווא עליה אשא קינ׳ דלפה עיני דמע יונתי תמתי הנעימ׳ לבית תפלה העריבה והשכימ׳. בתמימת צמי וציצת ב[?]יד עלסת טווה. רבי[?] ... שבתה[?] דרשה מלאכת קשט[?] כוונה נרות ופתילות לב׳[?] עשתה חסד עם החיים ומתים. עמלה מה רב טוב הצפון[?] לה מרת עדיל בת רבי יעקב ז״ל [נפטרת?] נשמתה בטהרה יום ו׳ י״ב שבט שנ״ג לפ״ק תנצב״[ה] בג׳ ע׳ אמן.‏‎


 29. Inv.-Nr.: wrm-980 Jahr: 1713-05-08

  ‎‏בגל הזה טמון הנער יניק וחביב כמ״ר נתן נטע ז״ל בן כמ״ר מענקי אופנהיים נפטר ונקבר יום א׳ י״ב אייר ת{ע״ג ל}פ{״ק} [...]‏‎


 30. Inv.-Nr.: wrm-1233 Jahr: 1713-05-16

  ‎‏הזקן התורני המופלא מהור״ר יוזל {וו״ה} יזל מים מדליו וימת יוסף וכל הידור[?] ההו׳ שהיה עטרה לראשינו מחמד יוסף אבינו כי לקח אותו אלקים יום ג׳ ך׳ אייר ונקבר למחרתו ביום ד׳ תע״ג זקן במדרשו המסולא כפ״ז וא״ף חכמתו עמד לו ביהוסף שמו פו״מ יוזל ווערטהיים המואס לתענוג וישם אבן מראשותיו ראש יוסף י״ב היו ונתאחוו יחד עצמות יוסף קברו והניחו כבודו במקום גדולים והיו לאחד על זאת התפלל החסיד לעת מצא זו קבורה. כאן היה וכאן נמצא מקום לתפלה לבטל הגזירה יקיצו ויעמדו יחדיו כי יתן ה׳ את רוחו עליהם מכאן לת״ה מן התורה מי׳ שנעשה עפר [...?] כי השבע השביע שלא להספידו בשבועה חמורה אלה הדברים אשר {דיבר} והוכיחו סמוך למותו תתעדן ותת{עלה} ותתענג בצרור החיים {נשמתו א׳ ס׳}‏‎


 31. Inv.-Nr.: wrm-8112 Jahr: 1740-06-06

  ‎‏התורני הר״ר אברהם מנהיים פה צפון נטמן. חכם ונבון דברי חכם כד רבון. לא ימוש תורת ה׳ מפיהו. יום ולילה ידרשוהו. למעלה ולמטה תואר לו ונחמדהו. צדיק וישר כל מעשיו עשה בכושר מכל מצות ה׳ לא סר. ה״ה הר״ר אברהם בהמנוח פו׳ מהור״ר יאקב מנהיים זצ״ל נפטר בש״ט בליל ב׳ ונקבר למחרתו יום ג׳ י״ב סיון ת״ק לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 32. Inv.-Nr.: wrm-16 Jahr: 1745-12-24

  ‎‏הנעלה כ״מר משה אופנהיים מוריד דמעה כל עינים על פטירת אחד מן החכמים ונבונים כל ימין הלך בדרכי ישר[י]ם ונכונים כל עסקיו ומו״מ באמת ונאמנים משכיל היה אל דל וג״ח וביקור חולים לעשירים ואביונים ה״ה הנעלה כ״מר משה בן הר״ר נתן אופנהיים זצ״ל נפטר ונקבר {ב}ש{ם טו}ב ביום ג׳ י״ב ט{בת תק״ו לפרט תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: wrm-344 Jahr: 1758-07-18

  ‎‏היקרה מ׳ אסתר א׳ כ׳ זעליגמן קרליבאך פ״ט האשה החשובה והגונה. עשץה תפלתה בכוונה. כפיה פרשה לעני. ה״ה מ׳ אסתר בת כ׳ משה וויינום ז״ל נפטרת ונקבר׳ בש״ט ביום ג׳ י״ב תמוז תקי״ח ל׳ תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן. אסתר א׳ כ׳ זעליגמן ק״ב‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis