logo epidat: epigraphische Datenbank

Worms 1672 Inschriften (1040-1853)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Worms 29
 1. Inv.-Nr.: wrm-263 Jahr: 1216-10-25

  ‎‏י״א במרחשון יום ג׳ תתקע״ז לפרט נקבר ר׳ ברוך ב״ר שמואל הבחור מנוחתו כבוד‏‎


 2. Inv.-Nr.: wrm-1071 Jahr: 1223

  ‎‏בניסן תתקפ״ג [י״א?] לפרט נפטר ר׳ משה ב״ר יוסף נפשו תהא צרורה בצרור החיים‏‎


 3. Inv.-Nr.: wrm-421 Jahr: 1239

  ‎‏הגל הזה יהיה לו ל{מ}נה[?] ועדה המצבה לראש הזקן ר׳ יעקב ב״ר משה י״א ב׳ אדר יום ג׳ לשנה האחרת לאלף החמשת גורלו בגן עדן אמן‏‎


 4. Inv.-Nr.: wrm-1028 Jahr: 1253-08-07

  ‎‏ציון הלז הקם על ראש מרת בילא בת רבי אליעזר הנפטרה יום ה׳ י״א באלול י״ג לפרט לאלף הששי צרורה נשמתה בגן החיים אמן [אמ]ן סלה‏‎


 5. Inv.-Nr.: wrm-1077 Jahr: 1259-12-27

  ‎‏... וי[?] שיקף[?] הזקן ר׳ שמואל ב״ר יוסף אשר חיה[?] בשם טוב נאסף י״א בטבת בששי בשבת עשרים לאלף שישי אצל אשתו[?] מרת מרים היתה מנוחתו כבוד אמן‏‎


 6. Inv.-Nr.: wrm-439 Jahr: 1263

  ‎‏האבן הזאת הנה למנחם היא מרי נפש מרת חנה בת ר׳ שמשון ב.א[?] נפש במר...[?] הנפטרה י״א באב יום ה׳ בחמשת אלפים כ״ג[?] לפרט בגן עדן תהא נשמתה נדרש[ה]‏‎


 7. Inv.-Nr.: wrm-579 Jahr: 1290~1310

  ‎‏עד [הגל] הזה וע[דה המצבה] אשר הוצבה על ראש הנדיב[?] ר׳ יצחק ב״ר יוסף נק[בר ביום] ג׳ י״א באי[יר ... ל]פרט לאלף [הששי נ]ש׳ תהא [צרורה בצרור החיי]ם [עם צדיקי] עולם א׳ אמן סלה‏‎


 8. Inv.-Nr.: wrm-908 Jahr: 1292-04-29

  ‎‏ציון הלז על קבורת הכבודה הבחורה מרת גוטלן בת ר׳ מאיר הכהן הנפטרה י״א באייר יום ג׳ שתים וחמשים לאלף הששי מנוחתה תהא בגן עדן עם צדקניות אמ׳ א׳ סלה‏‎


 9. Inv.-Nr.: wrm-363 Jahr: 1303-12-22

  ‎‏המצבה הזאת שמתי קמה לראש הזקן ר׳ שמואל ב״ר מנחם אשר השלים נפשו י״א בטבת ביום מרגוע ונקבר ביום א׳ ששים וארבע לאלף הששי לפרט אבן זה נחרט נשמתו תהא צרורה בגן עדן א׳ [א׳ א׳] סלה‏‎


 10. Inv.-Nr.: wrm-729 Jahr: 1316

  ‎‏פה טמן הנער החפץ נתן בן הבחור הנחמד ר׳ יצחק הנפ׳[?] יום[?] ? שנ׳[?] ע״ו[?] י״א[?] ניסן[?]‏‎ ---


 11. Inv.-Nr.: wrm-3041 Jahr: 1322-03-30

  ‎‏ציון הזה לראש הזקנה והכבודה התמימה והישרה מרת חנה בת ר׳ שמשון נפטרה בשם טוב ונקברה ביום [ג׳?] י״א בניסן שנת פ״ב לאלף הששי נשמתה תהא ב״ע אמן אמן סלה‏‎


 12. Inv.-Nr.: wrm-609 Jahr: 1323-02-17

  ‎‏־־־ ... י״א באדר יום... פ״ג לאלף השש׳ נש׳ תהא צרורה בצרו׳ [החיים בגן עדן אמן] סלה‏‎


 13. Inv.-Nr.: wrm-771 Jahr: 1328-11-14

  ‎‏־־־ בת הנ[דיב ... הנפטרה] בשם טוב [... ונקברה] ביו׳ ב׳ י״א בכסל[יו ש]נת פ״ט לאלף הש[שי נ]שמתו תה׳ צר׳ בגן עדן א׳ סלה‏‎


 14. Inv.-Nr.: wrm-8207 Jahr: 1328-11-14

  [... ... ... ?] ‎‏עד הגל הזה ועד׳ המצבה לראש מרת חנה הבחורה בת הנדי׳ ר׳ יוסף נפטר׳ בשם טוב ונ[קבר׳ בי]ום ב׳ י״א בכסל[ו ש]נת פ״ט לאלף השי׳ נשמת׳ תה׳ צר׳ בגן עדן א׳ סלה‏‎


 15. Inv.-Nr.: wrm-515 Jahr: 1334-04-17

  ‎‏ציון הלז לראש הבחור ר׳ מנחם בן החבר ר׳ יעקב נפטר בשם טוב נקבר ביו׳ א׳ י״א באייר שנת צ״ד לפר׳ נשמתו תנוח בגן עדן א׳ א׳ א׳? [ס׳?]‏‎


 16. Inv.-Nr.: wrm-53 Jahr: 1342-03-19

  ‎‏ציון הלז לראש גבר תם ועניו וישר ר׳ משה בן הח׳ ר׳ יהודה אשר טרח ועסק בעד התפלה והשלים נפשו בשם טוב ויג...ר?א י״א ניסן יו׳ ג׳ שנ׳ ק״ב לאל[ף הששי] ...? עדן? גן? אמ[ן סלה?]‏‎


 17. Inv.-Nr.: wrm-899 Jahr: 1344

  ‎‏ציון הלז לראש [ר׳] אברהם ב״ר מאיר הנפטר י״א במרחשון יום ג׳ שנת ק״ה לפרט נפשו תהא עם שאר צדיקי עולם בגן עדן אמן א׳ סלה׃‏‎


 18. Inv.-Nr.: wrm-632 Jahr: 1380-10-11

  ‎‏האבן הזאת אשר שמתי מצבה לראש הנער אלעזר ב״ר יצחק שנפטר ונקבר י״א מרחשון יום ה׳ קמ״א ל׳ תנוח נשמתו בגן עדן אמן סלה א׳‏‎


 19. Inv.-Nr.: wrm-3016 Jahr: 1400~1499

  ‎‏־־־ ... ... ... ... ... ... ... ו[נק]בר ביו׳ א׳ ? [באל]ול שנת ..י״א לפרט‏‎


 20. Inv.-Nr.: wrm-806 Jahr: 1418-08-12

  ‎‏לאלף השישי זאת המצ׳ אשר הוק׳ לראש הנ׳ ויגא הנקב׳ ביו׳ א׳ י׳ אלול שנ׳ קע״ח לפרט זאת המצ׳ אשר הוק׳ לראש הנערה חנה הנק׳ ביו׳ א׳ כ״א אלול שנ׳ קע״ח לפ׳ פה נקב׳ הנער בן ר׳ ישעי׳ הנקבר ז׳ תשרי שנ׳ קע״ט לפרט פה נקב׳ הנער זוולי הנקבר ביום ד׳ י״א תשרי שנ׳ קע״ט ל לפרט פה נקברו ד׳ {בנים ר׳ ישע}י׳ {ת״נ צ״ב ה׳ ע״צ ב״ע א׳ א׳}‏‎


 21. Inv.-Nr.: wrm-436 Jahr: 1479-05-31

  ‎‏האבן הזאת שמתי לראש אמ[י] הזקינה החסידה מרת יוטא בת ר׳ דוד ז״ל שנקברה בשם טוב ביום ב׳ י״א(?) סיון רל״ט לפרט קטן ת׳ צ׳ נ׳ ב׳ הח׳ ע׳ ש׳ צ׳ ? בע[דן] אמן‏‎


 22. Inv.-Nr.: wrm-700 Jahr: 1483-03-19

  ‎‏מר׳ אולק פה טמונה המילדת מר׳ אולק בת ר׳ אליקום ז״ל נפטר׳ י״א ניסן רמ״ג תנב״ע א״ס‏‎


 23. Inv.-Nr.: wrm-8115 Jahr: 1490-04-30

  ‎‏הגל הזה עד נאמן אשר פה נטמן [הדר]שן למצוה מזומן הפרנס ר׳ יעקב מנחם ב״ר יואל הלוי ז״ל נפטר בשם טוב יום ששי ט׳ אייר ונקבר ביום א׳ י״א אייר ר״ן לפ״ק תנצב״ה ע׳ ש׳ צ׳ ב׳ א׳‏‎


 24. Inv.-Nr.: wrm-46 Jahr: 1592-02-24

  ‎‏הפרנס אייזק גוינצבורג יצחק וישראל שמרה זאת המצב׳׃ לזאת לבנו דוה והיה לשברון דוה ולמעצב׃ כי ביצחק יקרא זה רע מות ומר׃ יאמר נא ישראל יאמר׃ צדקת ישראל עשה ריחו בנו נמר חמדת ישראל למשחית נהפך והומר קול ישראל יעקב נוחם במרמר באמונ׳ בצרכי כל ישראל עסק קל כנמר ראש ישראל משבט לוי פרנס ונדיב כאביהו ואיתמר׃ יעקב משה וישראל [הנפטר יו׳ ב׳] י״א אדר שנת נש״ב בו {ואינינו? נפש תנצב״ה} [ב׳] ע׳‏‎


 25. Inv.-Nr.: wrm-1224 Jahr: 1662-03-02

  ‎‏דא אשה בחונה רבנית שנ[ונ]ה. פה טמונה. חסידה הגונה. מרת דאברש אשת הגאון הרב מהר״ר שמשון יכונה. מי מנה. שבחה נאמנה. בלימוד התבוננה. ובמצות מוכנה. בכל עונה. צדקה נתנה. והתפללה בכוונה. בענוה מתונה. צדקתה הגינה. פה במדינה. י״א שנה. ועלתה לשכינה. ביום ה׳ אה״ה אדר שנת תב״ך לפ״ק תנצב״ה בגן עדן אמן.‏‎


 26. Inv.-Nr.: wrm-13 Jahr: 1666-08-12

  ‎‏זלמן בן הר״ר מענדלן ווליר שטיין אקונן בבכי ויללה. על כ״מר שניאור זלמן בן הר״ר מנחם מענדלן ווליר שטיין הנעלה. פזר צדקה להפושט יד לקבלה. והלך ביושר מסילה. ונפטר בשם טוב ביום ה׳ י״א אב תכ״ו לפ״ק תנצב״ה׃‏‎


 27. Inv.-Nr.: wrm-1119 Jahr: 1703-11-19

  ‎‏הזקן הר״ר יהודה ליב אונא ז״ל בת עין לא תחש דמעה כנחל תזל. על הותיק הנפרד מאתנו ולעולמו אזל ה״ה הישיש הר״ר יהודה בן הר׳ר יקותיאל ז׳ל הנקרא קוסיל. סיגל ואסף מצות ומ״ט כאוסף החסול[?] נפטר בש״ט פה וורמיישא ביום ב׳ י״א כסליו תס״ד תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: wrm-828 Jahr: 1762-02-04

  ‎‏הזקינה מרת חוה א׳ פו״מ כ״ה יוזפא בלין ז״ל פ״נ אשת חסידה כשרה והגונה׃ צנועה במעשי׳ ומצותי׳ מי מנה׃ ממש מחיי׳ הע׳ הז׳ לא היתה נהנה׃ מקרבת הנייתא לעניים מנעורי׳ ועד זקנה׃ כל ימי׳ השכימה והעריבה להתפלל בכוונה׃ וקולה לא נשמע כתפילה חנה׃ מצות ה׳ שמרה תורת חסד על לשונה׃ היא האישה חשובה מ׳ חוה בת הר״ר שלמה זצ״ל נפטרת ונקברת בש״ט יום ה׳ י״א שבט תקכ״ב ל׳ לפ״ק תנצב״ה עם שארי נשים צדקניות בג״ע אמן‏‎


 29. Inv.-Nr.: wrm-602 Jahr: 1830-04-03

  ‎‏פ״ט היקרה מרת טיילא אשת כ״ה הירץ אובנהיים ז״ל נפטרת ליל מש״ק ונקברת למחרתו יום א׳ י״א ניסן ה׳ תק״ץ לב״ע תנצב״ה‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=wrm lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis