logo epidat: epigraphische Datenbank

Blieskastel 251 Inschriften (1718-1965)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Blieskastel 124
 1. Inv.-Nr.: sb3-48 Jahr: 1741

  ‎‏פ״נ האשה חשובה מרת גיטל אשת פייבל הומבורג נפטר׳ ב״ט ונקבר׳ ביום א׳ ז׳ אייר תי״ו ק״א לפ״ק ב״ז תנצב״ה ע״ש [...]‏‎


 2. Inv.-Nr.: sb3-63 Jahr: 1746

  ‎‏פ״נ האיש ישר וכשר האלוף והקצין כמר ישראל בן כ״ה יעקב אופנהיים ז״ל בליסקסטיל נפטר בש״ט יום ד׳ ונקבר ביום ה׳ ז׳ אייר תי״ו קו״ף וי״ו לפ״ק ב״ז ונצב״ה ע׳ ... א׳‏‎


 3. Inv.-Nr.: sb3-46 Jahr: 1747

  ‎‏פ״נ האיש הישר כ״ה אלי יצ׳ בן הא׳ והקצין פ״ו כהר״ר זלמן ז״ל שנקבר ביום ג׳ ך״א סיוון שנת תק״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: sb3-114 Jahr: 1747

  ‎‏פ״נ האשה צנועה כי גוע ונקבר בשם טוב יום ב׳ ך״א סיון תק״ז לפ״ק ועל שופרא דבלי בעפרא קא בכינא ה״ה מ׳ רעלא אשת כ׳ זיסל הומברג תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: sb3-9 Jahr: 1748

  ‎‏פ״נ כאשה יולדות שוכבת אים הילד מ׳ פראדכה אשת כ׳ איציק מיגערשע׳ בת כ״ה קאפמן ממעדלס היים נפטר ונקבר ביום כ״ז כסלו שנת תק״ע (?) לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: sb3-8 Jahr: 1753

  ‎‏פ״נ אשה ח׳ מר׳ בילה ב׳ כ״ה ליב שני׳ בש׳ ונ׳ ב׳ א״ח ש״פ תקי״ג ל׳‏‎


 7. Inv.-Nr.: sb3-42 Jahr: 1757

  ‎‏פ״נ האשה מ׳ יערוס ש נפטרה ביו׳ ד׳ י״ז אב תקי״ז לפ״ק‏‎


 8. Inv.-Nr.: sb3-309 Jahr: 1761

  ‎‏פ״נ אשה ישרה יטלה אשת כ׳ הירץ בליס קאשטיל ׃ נפטר ונקבר י״ז מנחם ׃ בש נת ׃ תקכ״א ׃ לפ״ק ׃ ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים‏‎


 9. Inv.-Nr.: sb3-62 Jahr: 1764

  ‎‏פ״נ [קב]ר ללינה בו יבא וישכון צדיק ברינה תורתו היתה אמונתו שלימה מש[כר?]תו אזן וחבר עשרה ספרים מבנתו א׳ קיצור אברבנאל על תנ״ך ב׳ פירוש ע״ב בלעז הנמצאים ברש״י בכל תנ״ך ובש״ס ומשניות ג׳ פירוש על קהלת ולרוב עם נסתר ד׳ פירוש על הגדה ה׳ פירוש על המגילה ו׳ קונקרטאנציום על לה״ק של תבונה ושל פסוק ושל גמרא ז׳ ספר אשר היה קורא אותו לשון צדיקה ח׳ ספר עבד? על תבונה ט׳ קיצור על אלשוך י׳ חיבר מן כל כתבי הארי משל? למטה? תוך כל השלמות מלבד כל החכמות שמעולם אשר חי ידע ובעונינו בזה לא הגיע לו שנתו ויסר את טבעתו כחתן יצא מחופתו ובנשיקה יצאה נשמתו בגופו לא תראה תולעת מפי עליון תלמוד דעת אחריו הניח זכותו גיל יגילו בישועתו ה״ה התלמיד מובהק מן הרב ר׳ יהונתן זצ״ל אשר הסמיכו למהור״ר ר׳ נפתלי הירץ וואהל זצ״ל נפטר בליל ש״ק של חנוכה ונקבר ביום א׳ כ״ט כסליו תקכ״ה לפ״ק תנוח ותעמוד לגורלך [־־־]‏‎


 10. Inv.-Nr.: sb3-20 Jahr: 1772

  ‎‏פ״נ האיש אשר הלך תמיד בדרך ישרה כ׳ יחיאל ב׳ יצחק הכהן ז״ל מגערשם נפטר ונקבר ביום ד׳ ד׳ טבת תקל״ג ל׳ תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: sb3-16 Jahr: 1777

  ‎‏פ״נ האשה ה׳ מ׳ רעכלי אשת ה׳ אליעזר מגערש׳ נפטרה ונקברה ביום א׳ ר״ח אדר ש׳ שנת תקל״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: sb3-32 Jahr: 1803

  ‎‏פ״נ האשה חשבה מ׳ רבקה אשת כ״ה הערציל מצ״ב בת כ״ה יחיאל נפטר׳ ביום ב׳ ך׳ מנחם תקס״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: sb3-14 Jahr: 1811

  ‎‏פ״נ א״ח הצנועה מרת רחל חייה שרה אשת הרב כמהור״ר נתן נר״ו מהומבארג הלך לעולמו קשוט הנפטרת בי׳ א׳ ט״ז שבט ונקברת בי׳ ב׳ טו״ב תקע״א לפ״ק [־־־]‏‎


 14. Inv.-Nr.: sb3-6 Jahr: 1813

  ‎‏פ״נ האשה חשובה מנב״ת דבורה אשת פו״מ כ״ה זלמן סג״ל מק״ק בליסקאסטעל הלכה לעולמה ביום ג׳ ך״ו אלול תקע״ג לפ״ק ונתצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: sb3-49 Jahr: 1817

  ‎‏פ״נ אשה חשובה פה נטמנת אשת חיל צדקה עשתה כאבגיל מרת קענדלכה בת כ׳ ברוך אשת כ׳ ישי סג״ל מבל׳ הלכה לעולמה ביום ה׳ ר״ח אייר תקע״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: sb3-113 Jahr: 1818

  ‎‏פ״נ האשה ישרה מנב״ת מ׳ בלימל אשת כ״ה אהרן ז״ל מק״ק הומבוריג הלכה לעולמה בי׳ ב׳ י״ז אדר ראשון תקע״ח לפ״ק‏‎


 17. Inv.-Nr.: sb3-122 Jahr: 1818

  ‎‏פ״נ האשה חשובה מ׳ ברייעלה אשת כ׳ פאלק בת כמ״ר יספל מק״ק מיץ הלכ׳ לעולמה בי׳ ד׳ ונקבר׳ בי׳ י״ב מרחשון תק ע״ט לפ״ק ונתצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: sb3-137 Jahr: 1826

  ‎‏פ״נ אשת חיל צדקה עשתה כאביגיל טעמה כי טוב סחרה צנועה היתה כדבורה כל ימיה הלכה בדרך ישר׳ מצות ה׳ שמרה שרה בילה אשת כ׳ אברהם סג״ל מכאן נפטרת ביום ה׳ כ״ב תמוז ונקברת ביו׳ ו׳ עש״ק תק [פ״ו] לפ״ק ׃ תנצבה״ח ׃‏‎


 19. Inv.-Nr.: sb3-109 Jahr: 1827

  ‎‏פ״נ האשה היקרה והצ דקת אשת חיל עקרת הבית יראת אלהים מ׳ האהל אשת כ׳ יעקב ז״ל נפטרת ביום ב׳ ונקברת ביו׳ ד׳ כ״ט מרחשון תק פ״ח לפ״ק תנצבה״ח‏‎


 20. Inv.-Nr.: sb3-120 Jahr: 1831

  ‎‏פ״נ אשת חיל בטח בה לב בעלה שגמלו טוב ולא רע כל ימי חייה פיה פתחה בחכמ׳ וחן וחסד על לשונה מרת קילה אשת כמר סענ דער שנפטר׳ ביו׳ ג׳ כ״א תשרי ונקברת בשמיני עצרת תקצ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: sb3-119 Jahr: 1832

  ‎‏פ״נ אשת חיל בטח בה לב בעלה שגמלו טוב ולא רע כל ימי חייה פיה פתחה בחכמ׳ וחן וחסד על לשונה ׃ מרת גנענדלה אשת כמר יעקב סג״ל שנפטר׳ כ״ז ניסן תקצ״ב לפ״ק [־־־]‏‎


 22. Inv.-Nr.: sb3-136 Jahr: 1833

  ‎‏פ״נ וללוי אמר תומיך ואורך לאיש חסידך ואשר נסיתו ועמד בצדקו עד יום מותו איש תם וישר כ״ה זעליג בר סיני סג״ל שהלך בדרך הישר עד שהגיע עת לאסוף אל אבותיו נפטר ביום כ״ט אדר תקצ״ג לפ״ק ונקבר יום ה׳ ר״ח ניסן תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: sb3-118 Jahr: 1833

  ‎‏פ״נ אשה אשר לא הית׳ ולא יהי׳ קם בעוד לילה ותתן טרף לבית וחק לנערתיה כפה פרש׳ לעני וידיה שלחה לאביון ׃ שקר החן והבל יופי אשה יראת ה׳ היא תתהלל צנו׳ וחסוד׳ אשת חיל אשר לא יכול איש לספר בשבחה מרת טערץ אשת כ״ה יצחק נפט׳ בעי״כ ונקבר׳ א״ח של י״כ תקצ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: sb3-106 Jahr: 1834

  ‎‏פ״נ אשת חיל מרת מלכלא ב׳ מאיר מכאן נפטרת ביום ב׳ י״ב טבת ונקברת ביום ג׳ י״ג טבת תקצ״ד(?) לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: sb3-68 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ איש תם וישר הלך תמים ופעל צדיק ירא אלקיו כל ימיו צדיק באמונתו חיה ׃ ראש העדה פרנס כ׳ כהר״ר שלמה בר כ״ה יצחק סג״ל מת בזקנתו ביום ה׳ א׳ דר״ח ונקבר ביום ו׳ ב׳ דר״ח טבת תקצ״ה לפ״ק ׃ תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: sb3-75 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ איש נכבד נגיד ושוע פאר אישים וכשרון מעללים יועץ וחכם חרשים דורש טוב לעמו ופעל צדק בעדתו ה״ה ראש העדה פרנס ומנהיג היקר כ״ה שלמה בן כהר״ר יצחק סג״ל מת בזקנתו במלאות מספר ימיו ביום ה׳ א׳ דר״ח ונקבר בשם טוב ביו׳ ו׳ ב׳ דר״ח טבת תקצ״ה תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: sb3-145 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ האשה חשובה מרת בריינלה אשת כ׳ רפאל מכאן הלך (!) לעולמה נפטר (!) ביום א׳ כ״ד טבת ונקבר (!) ביום ג׳ כ״ו טבת תקצ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: sb3-121 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ איש תם וישר כל ימיו הלך בדרך היש׳ פועל אמונה היה כל ימי׳ מת בזקנותו במל ואות מספר ימיו ביום ש״ק כ״ז אב ונקבר ביו׳ א׳ כ״ח אב תקצ״ה לפ״ק ה״ה כמ״ר שלמה בן כמ״ר יעקב מכאן תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: sb3-135 Jahr: 1838

  ‎‏פ״נ מרת הינלה אשת כ׳ שלמה בר יעקב מבליעזקאזטעל נפטרה ביום א׳ י״ט אלול תקצ״ח לפ״ק הלכה בדרך תמימה שכר הרבה מוכן לה תנצב״ה‏‎ Hier Ruht in Frieden Johanna Kahn Ehefrau von Salomon OppenheimerJohanna Oppenheimer geb. Kahn gest. September 1858 in ihrem 36 Lebensjahre. Leicht sei ihr die Erde.


 30. Inv.-Nr.: sb3-144 Jahr: 1842

  ‎‏פ״נ אשה חשובה מ׳ הינלה אשת כ׳ יעקב סג״ל נפט׳ ונקבר׳ כ״ו אייר תר״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: sb3-123 Jahr: 1843

  ‎‏פ״נ הגבירה המהוללה אשת חיל עטרת בעלה ותפארת בניה ה״ה אשה יראת אלהים ופועלת טוב כל ימיה היקרה מרת יטלכה אשת כ״ה מרדכי אפפענהיימר מק״ק בליעזקאזטעל מתה בזקנה ושיבה טובה ביום ה׳ וי״ו ניסן תר״ג לפ״ק ונקברה ביום וי״ו ניסן תר״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: sb3-124 Jahr: 1843

  ‎‏פ״נ אשה חשובה מרת קילכה אלמנת ה׳ אהרן סג״ל נפטרת בליל ה׳ ונקברת בת ס״ח שני׳ ביו׳ א׳ ב׳ דר״ח טבת תר״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Saara Neuberger Wittwe Aron LeviSaara Levi geb. Neuberger gest. den 22. Dezemeb. 1843 in ihrem 68. Jahre Ergeben in Gott, treu und liebevoll ihren Kindern, [thä?]tig in der Nächstenliebe zu sein war der Grundsatz den sie stets in Ausführung brachte. F.I.A.


 33. Inv.-Nr.: sb3-76 Jahr: 1845

  ‎‏פ״נ אשה חשובה הלכה בהלך ה׳ מרת שרה אשת כ״ה יחזקאל מכאן נפטרת י״ט מרחשון ונקברת ביום ה׳ כ׳ מרחשון תר״ו לפ״ק‏‎


 34. Inv.-Nr.: sb3-125 Jahr: 1846

  ‎‏פ״נ אשה יראת ה׳ היתה מנעורי׳ ימי היותה בארץ מגוריה ידיה לא מנעה מן הצדקה לא תחסר מו״מ והיא תפארת׳ כפה פרשה לעני ולאביון ידיה אף גמלה חסד ואמת כל ימיה ה״ה א״ח מ׳ אדלכה אשת מארים נפטרת ביו׳ ה׳ כ״ג מרחשון ונקבר׳ ביו׳ ויו כ״ד מרחשון תר״ז לפ״ק ׃ תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: sb3-140 Jahr: 1847

  ‎‏פ״נ איש תם וישר לא סר מדרך היש׳ ה״ה כ׳ אליעזר ב׳ ה׳ יצחק מת בן למ״ד שני׳ ביו׳ ב׳ ונקבר ביו׳ ד׳ חנוכה מזב׳ בשנת תר״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: sb3-115 Jahr: 1849

  ‎‏פ״נ אשה חשובה מ׳ פיילכה אשת כ׳ יששכר ׃ לעניים ולאביונים שלחה ידיה ובדרך הישר הלכה כל ימיה ׃ צדקה עשתה כל ימי היותה בארץ מגוריה נפטרת ביום שבת קודש י״ט סיון ונקברת ביום ב׳ כ״א סיון בשנת תר״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhtPhilippina Beer geb. August in Frieden Philippina Beer, Ehefrau von Mendel Beer Senior, gest. am 9ten Juni 1849. Friede ihrer Asche.


 37. Inv.-Nr.: sb3-126 Jahr: 1849

  ‎‏פ״נ אשה חשובה מ׳ הינלה אשת כ׳ אליעזר נייבערגר נפטרת ביום וי״ו חמשה עשר באב ונקברת ביום א׳ י״ז אב תר״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Lisette Levi,Lisette Neuberger geb. Levi Ehefrau von Lazarus Neuberger, gest. den 3. August 1849 in ihrem 45 Lebensjahre, beweint von ihrem Gatten und 5 Kindern, betrauert von allen die sie kannten. Friede ihrer Asche!


 38. Inv.-Nr.: sb3-78 Jahr: 1849

  ‎‏פ״נ סיני בן כמר משה סג״ל נפטר ביו׳ ב׳ ונקבר ביום ג׳ ערב י״כ תר״ט לפ״ק והוא היה בן ד׳ שנים תנצב״ה‏‎ Siegfried Levi, geb. den 3. Novem. 1845, gest. den 24. Sept. 1849. Seine trauernde Eltern widmen Ihm dieses Denkmal. Friede seiner Asche.


 39. Inv.-Nr.: sb3-80 Jahr: 1850

  ‎‏פ״נ אשה חשובה מ׳ רייכלה אשת כמ״ר יששכר סג״ל נפטרת בדמי ימיה בת ארבעים ושתים שנים ביו׳ ה׳ כ״ו טבת ונקברת ביו׳ ויו כ״ח טבת בשנת ת[ר״י לפ״ק] [־־־]‏‎ [...] Karoline LevyKaroline Levy geb. Levy Gattin von Zacharias Levy gest.? den 10. Jan. 1850 in ihrem 43. Lebensjahre Ihre trauernden Ver- wandten widmen ihr [---]


 40. Inv.-Nr.: sb3-141 Jahr: 1850

  ‎‏פ״נ איש תם וישר ׃ כל ימיו הלך בדרך הישר ׃ ה״ה כמר זלמן בן הר״ר מרדכי אפפנהיימר נפטר ביום ד׳ זי״ן ניסן ונקבר ביו׳ וי״ו עש״ק טי״ת ניסן בשנת תר״י לפ״ק תנצב״ה‏‎


 41. Inv.-Nr.: sb3-127 Jahr: 1851

  ‎‏פ״נ הבחור חשוב כ׳ יעקב חיים ב״ר אליעזר נייבערגר מת בן כ״ב שנים רך בשני׳ וזקן במעשים ביו׳ ה׳ כ״ח אייר ונקבר ביום א׳ א׳ דר״ח סיון תרי״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Carl Neuberger Sohn von Lazarus Neuberger folgte seiner dahingeschie= denen Mutter, nach einem 22jährigen tugendhaften Lebenswandel, am 30. Mai 1851. Sein Vater verlor in ihm einen hoffnungsvollen Sohn, seine 4 Geschwiester einen liebevollen Bruder. F.S.A.


 42. Inv.-Nr.: sb3-131 Jahr: 1853

  ‎‏פ״נ איש תם וישר כל ימיו הלך בדרך הישר ה״ה כמר ישראל בר רפאל נפטר בעש״ק י״ג אלול ונקבר ט״ו אלול תרי״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 43. Inv.-Nr.: sb3-116 Jahr: 1853

  ‎‏פ״נ עלמה ישרה הכלה הבתולה הצנועה וחסודה מרת יראת בת יצחק נפטרת ביו׳ א׳ כ״ב אלול ונקברת ביו׳ ב׳ כ״ג אלול תרי״ג לפ״ק היא מתה בדמי ימיה בת כ״ד שנים תנצב״ה‏‎ Therese Joseph gest. 04.09.1852


 44. Inv.-Nr.: sb3-143 Jahr: 1855

  ‎‏פ״נ א״ח מ׳ פיילכה אשת כ׳ אריה מגערסהיים נפ׳ ביו׳ ד׳ כ״ח אייר ונקברת ביום ה׳ ער״ח סיון תרט״ו ל׳ תנצב״ה‏‎


 45. Inv.-Nr.: sb3-129 Jahr: 1856

  ‎‏פ״נ אשה חשובה מ׳ גוטכה אשת כמ׳ זעליגמאן הכהן נפטרת ביום ד׳ כ״ו ניסן ונקברת בי׳ ה׳ כ״ז ניסן תרי״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 46. Inv.-Nr.: sb3-79 Jahr: 1856

  ‎‏פ״נ יפה נוף בחור נחמד משכיל כ״ה יוסף משה בר יצחק יצ״ו במעשיו התנכר כי זך וישר מעשהו אך פתאום אבדה תקות הוריו נפטר ביו׳ ב׳ ך׳ סיון ונקב׳ ביום ג׳ כ״א סיון תרי״ו תנצב״ה‏‎ Merthil Joseph gest. 30. Mai 1855


 47. Inv.-Nr.: sb3-85 Jahr: 1856

  ‎‏פ״נ ילד שעשועים ישראל שמו בן יוסף בעער כמעט היו ימיו מת ביום ט״ו כסלו תרי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎ Gustav Beer geb. d. 25. Aug. 1856 gest. 12. Dezb. 1856.


 48. Inv.-Nr.: sb3-128 Jahr: 1859

  ‎‏פ״נ א״ח ריקלה אשת כ׳ אריה סג״ל נפטרת ביום ד׳ ו׳ סיון ונקברת בעש״ק תרי״ט לפ״ק רב על כל השבחו׳ שמת שמך יראת יי היתה אוצרך קטפך המות במבחר שנותך לעניים פרשה בכל צרת׳ כפה האם דלים על כן נקראה ׃ תנצב״ה‏‎ Rosalie Levi Ehefrau von Lion LeviRosalie Levi geb. Levi gest. d. 8. Juni 1859 in ihrem 35 Lebensjahr, beweint v. ihrem Gatt= en und 7 Kindern betrauert von Allen die sie kannten.


 49. Inv.-Nr.: sb3-97 Jahr: 1859

  ‎‏פ״נ מ׳ קילה אשת כ׳ אליהו אפפנהיימר מבליסקסטיל ואבן מוסדה ׃ לאות ולעדה ׃ שתחתיה נטמנת אשה ישרה ונאמנת ׃ נו״נ בש״ט ביו׳ ב׳ כ״ג כסליו תר״ך ל׳ ׃ תנצב״ה‏‎


 50. Inv.-Nr.: sb3-147 Jahr: 1862

  ‎‏פ״נ איש אמונים הולך תמים מעשיו היו טובים ושלמים השכים והעריב לתורה ולתפל׳ שמו הוא נודע לשבח ולתהלה הוא קלונימוס בן כמר דוד יצ״ו נפטר ביום ש״ק כ״ט אדר ונקבר ביו׳ א׳ א׳ דר״ח ואדר תרכ״ב לפ״ק תנצבה״ח‏‎ Hier ruhet Karl Lion gestorben [...] 2. März 1862. Friede seiner Asche.


 51. Inv.-Nr.: sb3-96 Jahr: 1863

  ‎‏פ״נ אשת חיל עטרת בעלה והוריה עשתה צדקה כל ימיה לעני ולאביון פרשה כפיה אה בדמי ימיה המות [לקח]ה ה״ה מ׳ בריינלא בת אברהם הלוי אשת כ׳ משה בן מאיר מבליעזקאזטעל עלתה נשמתה למרום ביום ד׳ ט״ו שבט ה׳ תקכ״ג תנצב״ה‏‎ Hier ruht in FriedenPalmyre Oppenheimer geb. Levi Palmyre Levi 34 Jahre alt, gest. 4.2.1863 Ehefrau von Moritz Oppenheimer


 52. Inv.-Nr.: sb3-117 Jahr: 1864

  ‎‏פ״נ אשה יקרה מצות ה׳ שמרה ה״ה רייכל ב׳ כ׳ אברהם הכהן מב״ב והיתה אשת כ׳ אריה הכהן מג״ם נו״נ ביו׳ ג׳ כ״א כסלו תרכ״ה ל׳ תנצב״ה‏‎ Ragel Cahn 1865


 53. Inv.-Nr.: sb3-108 Jahr: 1866

  ‎‏פ״נ האשה נאמנה ויקרה אשר מצות ה׳ שמרה ׃ מ׳ רוסלה אשת שלמה ב״ר יעקב [סג״ל] מתה בפורים תרכ״ו לפ״ק בגן עדן תשמח נשמתה [...] פתוח ביתה לרוחה שולחנה לכל נערכה תנצב״ה‏‎ Hier ruhtRosalie Levi geb. Mayer Rosalie Mayer Ehefrau von Salomon Levi gest. [1.] März 1866 im ... Lebensjahr Friede ihre[r] Asche


 54. Inv.-Nr.: sb3-89 Jahr: 1868

  ‎‏פ״נ הבחולה הצנועה מרת רייץ בת כהר״ר יחזקאל מכאן נפטרת י״ז אדר וכקבתת ביום ה׳ י״ח אדר תרכ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 55. Inv.-Nr.: sb3-167 Jahr: 1868

  ‎‏פ״נ אשה ישרה ונעימה תפארת בעלה ובניה הלכה בדרך תמימה ומצות ה׳ שמרה ה״ה מרת אסטר אשת כ׳ ארוי מכאן נפטרת בערב ש״ק כ״ו אדר ונקברת ביום א׳ כ״ח אדר תרכ״ח לפ״ק ׃ תנצב״ה‏‎


 56. Inv.-Nr.: sb3-148 Jahr: 1869

  ‎‏פ״נ איש צדיק וישר ה״ה מנחם בר יששכר אשר הלך לעולמו ביום ה׳ כ״ח ניסן ונקבר ביום א׳ א׳ ר״ח אייר תרכ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Frieden Mendel Beer, jr. gestorben in seinem 59. Lebensjahre am 8. April 1869.


 57. Inv.-Nr.: sb3-169 Jahr: 1870

  ‎‏פ״נ איש אשר היה משמש בית ה׳ כל ימיו שכרו ינתן לו במרומי׳ אלהיו ה״ה שמעון [...] נפטר בשם טוב ביום ב׳ י״ג אדר ראשון תר״ל לפ״ק ׃ בגן עדן העליון תנוח נשמתו ׃ תנצב״ה‏‎ Ruhestätte des [Simon] Joseph [...] am [...] Fri[ede] sein[er] Asche


 58. Inv.-Nr.: sb3-149 Jahr: 1870

  ‎‏פ״נ איש תם וישר הלך תמים ופעל צדק ירא אלהיו כל ימיו [צד]יק באמונתו חיה [ה״ה] יששכר בר מנ[ח]ם [מת בזקנה] ושיבה טובה [ביום ד׳ כ״ח] ונקבר ביום [...] תמוז תר[״ל] לפ״ק תנצב״ה‏‎ Mandel Beer senior


 59. Inv.-Nr.: sb3-150 Jahr: 1870

  ‎‏פ״נ הבחור חשוב כ׳ רפאל בר יהודה מת בן כ״ד שנים ב[יום] ד׳ ערב ר״ח כסלו ונקב׳ ביום ה׳ א׳ דר״ח כסלו תר[ל]״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott unser vielgeliebter Sohn und Bruder Rudolph Herz geb. in Gla[nmünch]weiler gst. [in St. Ing]bert [...] [---]


 60. Inv.-Nr.: sb3-151 Jahr: 1872

  ‎‏פ״נ אשת חיל עקרת הבית תפארת בעלה וילדיה עשתה מצות גומל חסד כל ימי חייה ... א׳ כ׳ יצחק מתה בשושן פורים ונקברת ביום ד׳ י״ז אדר שני תרל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott Anna Maria Oppenheimer geborne Hirsch, geb. am 3. Sept. 1804, [ge]st. am 25. Merz 1872,


 61. Inv.-Nr.: sb3-152 Jahr: 1872

  ‎‏פ״נ איש תם וישר הלך תמים ופעל צדיק ירא אלהיו כל ימיו ה״ה אורי בר אברהם מת ביום א׳ כ״ג חשון תרל״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Feis Joseph geb. zu Forbach d. 24. Dez. 1786. gest. d. 24. Nov. 1972.


 62. Inv.-Nr.: sb3-174 Jahr: 1873

  ‎‏פ״נ נפתלי בר אלכסנדר הלוי‏‎ Hier ruht in Gott Serf Levi geboren den 16 Mai 1828 [gestorb]en den [... De]zember 1873 [Frie]de seiner Asche


 63. Inv.-Nr.: sb3-175 Jahr: 1874

  ‎‏פ״נ אשת חיל תפארת בעלה ובניה עשתה מצות גומל חסד כל ימי חייה מרת רייץ אשת כ׳ יהודה נפטרת ביום א׳ ר״ח סיון ונקברת ביום ג׳ ג׳ סיון תרל״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Denkmal errichtet unserer zärt= liche Gattin, liebevollsten treue Mutter Rosine Jakob geb. Oppenheimer die sanft und Gottergeben entschlafen in ihrem 58. Lebensjahre am 17 Mai 1874. S.R.I.F.


 64. Inv.-Nr.: sb3-165 Jahr: 1874

  ‎‏פ״נ אשה ישרה ונעימה הלכה בדרך תמימה עשתה צדקה כל ימיה והדריכה לתורה את בניה ה״ה שרה אשת כהר״ר יחיאל כ״ץ נפטרת ביום ש״ק כ״ה אב תרל״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott Sara Löb Wittib Erster Ehe von Emanuel Kahn Zweiter Ehe von Michel KahnSara Kahn, verw. Kahn, geb. Löb gest[orb]en in Gersheim den [8.] August 1874 84 Jahre alt.


 65. Inv.-Nr.: sb3-86 Jahr: 1874

  ‎‏פ״נ ילד שעשועים יששכר שמו בן יוסף בעער כמעט היו ימיו מת ביום י״ד טבת תרל״ה לפ״ק [־־־]‏‎ [Ber]nhard Bee[r] geb. d. 18. April 1873 gest. 22. Dezb. 1874.


 66. Inv.-Nr.: sb3-176 Jahr: 1875

  ‎‏פ״נ אשה מהוללה ותפארת בעלה נקברת פה מרת שארלאטטע היידעגגער אשת יצחק ב״ר יואל מתה בחצי ימיה ביום ה׳ כ״ב אייר תרל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott Charlotte Haas geb. Heidegger geb. 1. (?)[...]r 1832 gest. 27. Mai 1875.


 67. Inv.-Nr.: sb3-164 Jahr: 1875

  ‎‏פ״נ אשת חיל עקרת הבית הלכה בדרך תמימה עשתה צדקה כל ימיה מ׳ בילה א׳ כ׳ יוסף הלוי מתה ביום ע׳ שבת קדש ו׳ תמוז ונקבר׳ ביום א׳ ח׳ תמוז תרל״ה לפ״ק תנצב״ה ׃‏‎ Hier ruht in Gott Bertha Levi, geb. Albert geb. im Sept. 1839, gest. im Juli 1875. Friede ihrer Asche.


 68. Inv.-Nr.: sb3-154 Jahr: 1875

  ‎‏פ״נ הבחור חשוב כ׳ יחז[ק]אל בן כבוד מאיר מכאן מת בן י״ט שנים ביום ו׳ ה׳ אב ונקבר ביום ב׳ ח׳ אב [־־־]‏‎ Hier ruht in Gott Julius Oppenheimer gest. 5. August 1875 im [..] Lebensjahr F.S.A.


 69. Inv.-Nr.: sb3-162 Jahr: 1876

  ‎‏פ״נ איש אמונים הולך תמים מעשיו היו טובים ושלמים ה״ה אברהם בר יצחק נפטר ביום י״ג אלול תרל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Dieses Denkmal wurde dem Cassirer Abraham Joseph jr. in Anerkennung seines Verdienstes von dem Vorschuß=Verein Blieskastel gewidmet. gb den 30 September 1825 gst den 2 September 1876


 70. Inv.-Nr.: sb3-161 Jahr: 1877

  ‎‏פ״נ אשת חיל עקר׳ הבית תפארת בעלה ובינה ה״ה רייכל א״כ אברהם נפטרת ביום וי״ו כ״ח אייר ונקברת ביום א׳ ר״ח סיון תרל״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Rachel SerfRachel Joseph geb. Serf Gattin v. Abrah. Joseph geb. 25. Juli 1825 gest. 11. Mai 1877 F.I.A.


 71. Inv.-Nr.: sb3-156 Jahr: 1878

  ‎‏פ״נ האשה חשובה מ׳ געלכה אשת כ׳ סינה סג״ל מתה בשבת ק׳ כ״ו תמוז תרל״ח לפ״ק ׃ תנצב״ה‏‎ Hier ruht Katharina OppenheimerKatharina Levie geb. Oppenheimer Wittwe von [Si?]mon Levie gest. den [...] Juli 1878 73 Jahre alt.


 72. Inv.-Nr.: sb3-157 Jahr: 1879

  ‎‏פ״נ אשת חיל עק׳ הבית מ׳ שרה אשת כמר מארם מכאן נפטרת ט׳ באב ונקברת ביום ד׳ י׳ אב תרל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott Sara Oppenheimer geb. Aron geb. 18 März 1831 gest. 28 Juli 1879


 73. Inv.-Nr.: sb3-158 Jahr: 1879

  ‎‏פ״נ אשת חיל באבעטע עזזינגער שמה אשת יוסף בעער מתה במבחר שנותיה ביום כ״ז אלול תרל״ט לפ״ק אשה ישרה ונעימה הלכה בדרך תמימה עשתה צדקה ימיה במרום יתענגה על ה׳ תנצב״ה‏‎ Hier ruht Babette Beer geb. Essinger geb. d. 10. Janu. 1843 gest. d. 15. Sept. 1879.


 74. Inv.-Nr.: sb3-160 Jahr: 1880

  ‎‏פ״נ איש תם וישר [...] [...] נפטר ביום [...] [...] [...] [...] תנצב״ה‏‎ Hier ruht Leopold Löb aus Gersheim gest. d. 28. Febr. 1880 67. Jahr alt.


 75. Inv.-Nr.: sb3-178 Jahr: 1880

  ‎‏פ״נ איש תם וישר הלך תמים ופעל צדק ה״ה שלמה בן כ׳ יעקב סג״ל מת בזקנה ושיבה טובה ביום ערב שבת קדש כ״א אלול תר״מ לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Salomon Levi gest. 27. August 1880 in seinem [...] Lebensjahre Friede seiner Asche!


 76. Inv.-Nr.: sb3-179 Jahr: 1882

  ‎‏פ״נ הבחור חשוב כ׳ יחזקאל בן כ׳ משה נפט׳ בי׳ שבת קדש חמשה עשר שבט ונקבר ביום ג׳ י״ח שבט תרמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Karl Herz entschlief [3] Februar 1882 sanft im Alter von 32 Jahr 4 Monat S.R.S.A.


 77. Inv.-Nr.: sb3-180 Jahr: 1882

  ‎‏פ״נ אשה ישרה ונעימה הלכה בדרך תמימה עשתה צדקה כל ימיה והדריכה לתורה בניה ה״ה מרת יערעת אשת עורי וללמאנן נפטרה ביום א׳ כ״א טבת תרמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Adele Ullmann geborne Oppenheimer geb. 20 Februar 1807 gest. 31 Dezember 1882 F.I.A.


 78. Inv.-Nr.: sb3-264 Jahr: 1883

  ‎‏פ״נ בחור נחמד ונעים ידיד משפחתו יקר במעלותיו ומהיר במלאכתו הה כי הלך בדרך כל הארץ בחצי ימיו ואיננו כי לקח אותו אלהים למרומיו ה״ה יוסף ב״ר מנחם הלך לעולמו ביום כ״ח ונקבר ביום כ״ט טבת שנת תרמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott Unser lieber, unvergeßlicher Sohn, Bruder, Schwager und Onkel Joseph Mendel Beer gest. am 6. Januar 1883 40 Jahre alt.


 79. Inv.-Nr.: sb3-223 Jahr: 1884

  ‎‏פ״נ בת[נ{ו}]להמצאה חן בעיני [ב{כ}]ל ר[ז{ו}]איה [ב{כ}]י דר[ב{כ}]י נועם הי[נ{ו}] [ב{כ}]ל דר[ב{כ}]יה. היא רייצא בת רפאל נפ[ת{ט}]רה בי[נ{ו}]ם ב׳ דר״ח אל[ב{ו}]ל תרמ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 80. Inv.-Nr.: sb3-222 Jahr: 1884

  ‎‏פ״נ האשה היקרה הצדקת והמהוללה אשת חיל עקרת הבית ותפארת בניה היקרה מרת ייטלא בת דוד אשת מ׳ מענדל בעער מאינגבערט מתה ביום עש״ק ז׳ חשון ונקברה ביום א׳ תרמ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott unsere innigstgeliebte gute Mutter Henriette Beer geb. Lyon Wittwe v. Mendel Beer, gest. 16. Oktbr. 1885, im Alter v. 67 Jahren.


 81. Inv.-Nr.: sb3-262 Jahr: 1885

  ‎‏[־־־] [פ״נ] הילילו כל אוהבי מישרים ותתאוננו אביוני עמו על קבר איש צדיק תמים חונן דלים ומכספו נתן לתמוך ידים רפות ושארית ברכה הניח אחריו ביסדו דבר טוב ומבטח לעניים וצדקתו עמדת לעד לזכר שמו לברכה ה״ה הנגיד המהולל כ״ה יצחק בן יששכר המכונה זעליגמן מאינגברט מת ביום ב׳ ט״ו כסלו ונקבר בכבוד גדול ביום ג׳ ט״ז בו שנת תרמ״ו ל׳ תנצב״ה‏‎ Hier ruhet in Gott [...] guter Gatte und Vat[er] [...] [---]Ludwig Beer


 82. Inv.-Nr.: sb3-172 Jahr: 1885

  ‎‏פ״נ איש צדיק וישר בנדיבים הלך תמיד דרך טובים דבק נפשו באלהים חיים וכל מעשיו היו לשם שמים ה״ה אברהם בר ישי סג״ל מק״ק בליזקטסעל אשר הלך לעולמו ביום ד׳ כ״ד כס[ליו תרמ״ו] לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet in Gott Abraham Levi gb. 1. Februar 1810 gst. 2 Dezember 1885 Friede seiner Asche


 83. Inv.-Nr.: sb3-260 Jahr: 1887

  Hier ruht in Gott unser innigst geliebter guter Vater Zacharias Oppenheimer geb. in Blieskastel am 17. Dez. 1810 gest. 3. Febr. 1887 Friede seiner Asche. ‎‏פ״נ יששכר בר יעקב מת ט׳ שבט תרמ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 84. Inv.-Nr.: sb3-259 Jahr: 1887

  ‎‏פ״נ אלכסנדר בר יעקב הלוי נפטר ביום כ״ט אייר תרמ״ז‏‎ Hier ruht in Gott Alexander Levi gest. 23. Mai 1887 im Alter von 87 Jahren Friede seiner müden Asche!


 85. Inv.-Nr.: sb3-258 Jahr: 1887

  Ruhestätte für Simon Levi jr. geboren zu Blieskastel den 29. Janr. 1823 gest. den 31. Dezbr. 1887. ‎‏פ״נ סיני בר ישי הלוי נפטרה ט״ז טבת תרמ״ח‏‎


 86. Inv.-Nr.: sb3-224 Jahr: 1888

  ‎‏פ״נ אשת חיל תפארת בעלה תמימה וישרה במעשיה לגמול חסד ואמת כל ימיה ה״ה מרת ייטל אשת משה הערץ נפטרה ביום ע״פ תרמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Jette Simon geb. Dreifuß Ehefrau von Moses gen. Herz. 1819 1888.


 87. Inv.-Nr.: sb3-255 Jahr: 1890

  ‎‏פ״נ מהרם בר שמואל נפטר ביום ט״ז אב תר״נ לפ״ק‏‎ Hier ruht in Gott Max Oppenheimer geb. 23. Aug. 1824 gest. 2. Aug. 1890. Ruhe sanft!


 88. Inv.-Nr.: sb3-226 Jahr: 1890

  ‎‏פ״נ הענא בת מהרם נפטר ביום ז׳ אלול תר״נ לפ״ק‏‎ Hier ruht in Gott Anna Oppenheimer geb.23. Febr. 1860, gest. 23. Aug. 1890. Ruhe sanft!


 89. Inv.-Nr.: sb3-248 Jahr: 1892

  ‎‏פ״נ גבר יקר שמו כ׳ אליהו [...] [...] [...] ט״ו כסלו ונקבר [...] תרנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Auf Wiedersehen Hier ruht in Frieden [...] Levi aus? [...]heim gest. [...] 1892 im [...] Jahre


 90. Inv.-Nr.: sb3-254 Jahr: 1893

  ‎‏פ״נ איש צדיק וישר הוא משה בר יחזקאל נפטר ד׳ אדר תרנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in G[ott] Moses Herz geb. 1. Oct. 1816 gest. 20. Feb. 1893 F.S.A.


 91. Inv.-Nr.: sb3-251 Jahr: 1895

  ‎‏פ״נ יצחק בר יה[ודה?] אשר בכל עת [הלך?] בדרך אמונה מת כ״ה כיסלו תרנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott Isack Jakov geb. 17.(?) October 1818 gest. in Webenheim 12. Dezb. 1895


 92. Inv.-Nr.: sb3-215 Jahr: 1896

  ‎‏פ״נ תהערעזע בת אלעכסאנדר הלוי הלכה בדרך ישרה נפטר ט׳ שבט תרנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Theresia Levi gb. 20. Okt. 1829 gst. 24. Januar 1896


 93. Inv.-Nr.: sb3-250 Jahr: 1896

  ‎‏פ״נ איש תם וישר ישראל בר אב= רהם הלוי נפטר כ״ג אדר תרנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott Herr Israel Levi Gerber in Blieskastel, geb. 22. Dezember 1818, gest. 8. März 1896.


 94. Inv.-Nr.: sb3-249 Jahr: 1897

  ‎‏פ״נ יעקב בר יצחק נפטר י״ט אייר תרנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott unser lieber Gatte und Vater Jakob Oppenheimer geb. 14. Juli 1829, gest. 21. Mai 1897.


 95. Inv.-Nr.: sb3-218 Jahr: 1898

  ‎‏פ״נ ילדה רכה כשושנה פורחת כמעט היא בארץ וגם היא בורחת היא גענעדל בת שלמה הלוי נפטרה ביום כ״ה אדר תרנ״ח לפ״ק‏‎ Hier ruhet Paula Levy, geb. 5. Juni 1891, gest. 19. März 1898. [Auf] Wieder[sehen]


 96. Inv.-Nr.: sb3-245 Jahr: 1899

  ‎‏פ״נ אברהם בר מנחם הכהן נדיב לב במידות טובות הלך תמים ירא אלהים כל ימיו יבך אחרו בניו וכל הכירו ותשב אל אדמה ביום כ״ג חשון ונקבר כ״ה חשון תר״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎ Abraham Kahn [ge]b. in Gersheim 4. Dez. 1819 gest. 25. Okt. 1899


 97. Inv.-Nr.: sb3-243 Jahr: 1901

  ‎‏פ״נ יהודה אליעזר מת ביום ה׳ אדר תרס״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott Juda Jakob geb. 1. Januar 1821 gest. 24. Februar 1901


 98. Inv.-Nr.: sb3-242 Jahr: 1901

  Hier ruht in Frieden unser tiefbetrauerter theurer [...] Ernst Jose[ph] Kgl. Amtsrichter geb. in Bliescastel den 5. März 1866 gest. in Kronach den 20. Juni 1901 ‎‏פ״נ יצחק בר אברהם בננו ואחינו יקר מאד הוא היה שופט צדק ועשה טוב כל ימי חייו ונפטר בחצי ימיו לדאבון משפחתו בן ל״ה שנים ביום ה׳ ג׳ תמוז תרס״א לפ״ק ונקבר למחרתו בכבוד גדול תנצב״ה‏‎


 99. Inv.-Nr.: sb3-220 Jahr: 1902

  ‎‏פ״נ אשה ישרה ונעימה הלכה בדרך תמימה ועשתה צדקה כל ימיה ה״ה הענדלע בת מרדכי נפטרה ביום ח׳ אלול תרס״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Michael LeviJohanna Levi geb. Salmen Witt, geb. Salmen, geb. in Merzig 24. Juli 1824, gest. in Blieskastel 10. Sept. 1902. Friede ihrer Asche!


 100. Inv.-Nr.: sb3-237 Jahr: 1904

  ‎‏פ״נ יצחק בר אברהם הכהן מת בשם טוב ביום ב׳ כ׳ כסלו תרס״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht unser treubesorgter geliebter Gatte und Vater Isaak Wolf geb. am 19. Juli 1848 gest. am 29. Nov. 1904. Treu war sein Wirken, Redlich sein Streben Ihm sei Friede in Ewigkeit.


 101. Inv.-Nr.: sb3-210 Jahr: 1905

  ‎‏פ״נ העואכן בת מייר מתה ביום ה׳ אייר תס״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht unsere liebe Gattin u. Mutter Helene Levy geb. Siegel geb. 27. Juni 1856 gest. 10. Mai 1905. Ruhe sanft!


 102. Inv.-Nr.: sb3-211 Jahr: 1907

  ‎‏פ״נ שענכה בת יקותיאל אשת שמחה בר שלומה‏‎ Hier ruht in Gott unsere l. Gattin u. Mutter Johanna Lorig geb. Kaufmann geb. 25. Novbr. 1856. gest. 2. Juni 1907. Ruhe sanft!


 103. Inv.-Nr.: sb3-209 Jahr: 1909

  ‎‏פ״נ שלמה בר מנחם הלוי מת כ״ג אדר תרס״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht unser lieber Vater Sylvain Levy geb. 17. Jan. 1846, gest. 16. März 1909. Ruhe sanft!


 104. Inv.-Nr.: sb3-229 Jahr: 1912

  ‎‏פ״נ אשה חשובה גערטרודע אפפענהיימער מתה י״ד אייר תרע״ב לפ״ק תנצב״ה ׃‏‎ Hier ruht in Gott Gertraude Oppenheimer geb. Aron, geb. 23. Nov. 1827, gest. 1. Mai 1912.


 105. Inv.-Nr.: sb3-204 Jahr: 1921

  ‎‏פ״נ אשת חיל לבעלה משענת אל בניה אם משכלת ועזרה לכל נפש שואלת ה״ה מרת שרה אשת שמשון ב״ר אריה נפטרה ביום ד׳ כ׳ אדר שני תרפ״א לפ״ק ׃ תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott Frau Sara Löb geb. Samuel geb. 15. Okt. 1853 in Rodalben gest. 30. März 1921 in Gersheim. Friede ihrer Asche!


 106. Inv.-Nr.: sb3-205 Jahr: 1927

  ‎‏פ״נ אשת חיל עטרת הבית מרת גיטל אשת אריה{ר} ב״ר שמשן מתה במבחר שנותיה ביום עש״ק י״ח אייר תרפ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Hilda Löb geb. Bär aus Gersheim geb. 29. Nov. 1889 gest. 19. Mai 1927 in Strassburg Friede ihrer Asche


 107. Inv.-Nr.: sb3-232 Jahr: 1927

  ‎‏פ״נ איש תם וישר ה״ה יצחק בן אריה הלוי נפטר ביום ש״ק כ״ז אלול תרפ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott Lucian Levy geb. 21. Juni 1854 gest. 24. Sept 1927 Friede seiner Asche


 108. Inv.-Nr.: sb3-201 Jahr: 1937

  ‎‏פ״נ הישרה מרת דלפינע בת שמואל נפטרה בשם טוב ביום י״ב אייר ונק׳ בי״ד תרצ״ז תנצב״ה‏‎ Delphine Isaak 1861-1937


 109. Inv.-Nr.: sb3-5 Jahr:

  ‎‏פ״נ האשה חשובה [...] ונעימה מ׳ [...] [־־־]‏‎


 110. Inv.-Nr.: sb3-13 Jahr:

  ‎‏פ״נ הבתולה ה[...] מרת רייץ בת כמוהר״ר נתן [נר״ו?] מהומבאריג הלך לעו[למה ...] [־־־]‏‎


 111. Inv.-Nr.: sb3-19 Jahr:

  ‎‏פ״נ איש ישר [...] [־־־]‏‎


 112. Inv.-Nr.: sb3-31 Jahr:

  ‎‏פ״נ האלוף והקצין פ״ו וש״מ כ׳ שלמה בן הר״ר יעקב זצ״ל אפנהיים שנקבר ביום ו׳ עש״ק י״ח [־־־]‏‎


 113. Inv.-Nr.: sb3-33 Jahr:

  ‎‏פ״נ האשה מ׳ בריינלה אשת כ״ה זלמן מהומרי׳‏‎


 114. Inv.-Nr.: sb3-50 Jahr:

  ‎‏פ״נ האשה החשובה בילה בת כ׳ משה [־־־]‏‎


 115. Inv.-Nr.: sb3-52 Jahr:

  ‎‏פ״נ האיש רך בשנים כמ״ר משה מ[ק״ק?] [ג]רסהיים נפטר [־־־]‏‎


 116. Inv.-Nr.: sb3-54 Jahr:

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר כ״ה שמעון ז״ל מהומברג בר מה״ו דוד מנהיים זצ״ל נפטר ונקבר בי׳? מש״ק טית ת[מוז?] [־־־]‏‎


 117. Inv.-Nr.: sb3-59 Jahr:

  ‎‏פ״נ אשה חשובה פה נטמנת אשת {חיל} עשתה צדקה עשתה כא בגיל טעמה כי טוב סחרה צ נועה היתה כדבורה מעשיה הי׳ נעימה כל כבודה בת מלך פנימה היא האשה החכמה עלתה נש{מ}תה למרומה כל [־־־]‏‎


 118. Inv.-Nr.: sb3-64 Jahr:

  ‎‏פ״נ האשה טעלז אשת כ׳ פתחיא כ״ץ נפטרת ונקברת ביו׳ ה׳ כ׳? אדר? שני‏‎? [---]‏‎


 119. Inv.-Nr.: sb3-93 Jahr:

  ‎‏פ״נ איש תם וישר כל ימ׳ הלך בדרך הישר מת בדמי ימי׳ ה״ה ה׳ מנחם [...]ל ב״ר יהודה [כ״ץ‏‎] [---]‏‎


 120. Inv.-Nr.: sb3-98 Jahr:

  ‎‏פ״נ [...] [...] [...] [...]״ד לפ״ק [...] [...] והישר בש[...] כל בחרה [...] היתה א[...]רה [...]ש[...] ... [...] להואיל בכל צ[דקה?] אש[...]...מה וישרה כב[...] אהבת שלום ו[...] תנצב״ה‏‎ [---]


 121. Inv.-Nr.: sb3-101 Jahr:

  ‎‏פ״נ איש ישר הוא? כ׳ מרדכי [־־־]‏‎


 122. Inv.-Nr.: sb3-104 Jahr:

  ‎‏פ״נ אשת חיל עטרת בעלה צדקה עשתה כל ימיה [־־־]‏‎


 123. Inv.-Nr.: sb3-134 Jahr:

  ‎‏פ״נ אשה חשובה מ׳ יטלה אשת כ׳ מרדכי מכאן נפטר יום ה׳ ו׳ [־־־]‏‎


 124. Inv.-Nr.: sb3-139 Jahr:

  ‎‏פ״נ האשה ישרה פה נטמנת אשת חיל מרת פיילכה אשת כמר מר דכי מהומבא רא (!) הלכה לעו למה בי׳ ש״ק כ׳ [־־־]‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=sb3 lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis