logo epidat: epigraphische Datenbank

Blieskastel 251 Inschriften (1718-1965)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Blieskastel 71
 1. Inv.-Nr.: sb3-41 Jahr: 1733

  ‎‏פ״ט [...]שר [...] האלוף והקצין כ׳ יצחק איצק (?) בן כ״ה יוקב הומבורג ז״ל שנקב׳ ך״ז תשרי תצ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: sb3-30 Jahr: 1747

  ‎‏פ״ט האשה חשובה והצנו׳ במצות חנ״ה היתה נזהרת מרת יאכט אשת כ׳ יוקל כ״ץ מגערשם נקבר׳ ט׳ אייר תק״ז ל׳ תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: sb3-67 Jahr: 1757

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנעה והחסודה מרת גיטל אשת כ׳ יוסף מהומברג נפטר ביום ג׳ ונקבר ביום ד׳ י״ט טבת תקי״ז ל׳ תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: sb3-66 Jahr: 1764

  ‎‏פ״ט איש ישר וכשר כמר אהרן יהודה בר אפרים נקבר ב׳ ואדר תקכ״ד תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: sb3-18 Jahr: 1772

  ‎‏פ״ט האשה חשובה והמהוללה מ׳ שארלי אשת כמר יעקב מעדלסהיים אשר הלכה לעולמה בשם טוב יום ש״ק ד׳ אדר ראשן תקל״ב לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 6. Inv.-Nr.: sb3-17 Jahr: 1773

  ‎‏פ״ט האש׳ מרת יטלה אש׳ כמ׳ יעקב מקאשטל נפטרה ונקברה ביו׳ ד״ך אלול תקל״ג ל׳ תנ״צ בצה״ח אמן‏‎


 7. Inv.-Nr.: sb3-10 Jahr: 1776

  ‎‏פ״ט האשה יול׳ מרת רייץ בת כ׳ משולם ממעדלזים אשת כ׳ משה קאשטיל נפטרה ונקברה ביום ד׳ ח״י סיון תקל״ו ל׳ תנ״צ בצ׳ הח׳ אמן‏‎


 8. Inv.-Nr.: sb3-15 Jahr: 1777

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מרת רויז בת כ׳ מרדכה ז״ל מגערשם נפטרה ונקברה ביום ר״ח שבט תקל״ז ל׳ תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: sb3-310 Jahr: 1778

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מ׳ בריינלה בת כ׳ שמשון כ״ץ אשת כ׳ זיסלי מפה נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ ב׳ כ״ח אייר תקל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: sb3-55 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט האלוף היקר והנעלה כמר מאיר בן כ״מ זלמן ממעץ אשר כל מעשיהו ... מנעוריו לעסוק במצות ה׳ ... ביתו הי׳ פתוח לרוחה לענים ולא(ב)יונים ידו פתוחה והי׳ [...] משאו ומתנו הי׳ באמונה נפטר בשם טוב ונקבר ביום ג׳ ב׳ אדאר ש׳ תקמ״ח(?) [...] עם נשמת אי״ו ש״ר [־־־]‏‎


 11. Inv.-Nr.: sb3-23 Jahr: 1798

  ‎‏פ״ט איש ישר ונאמן פ׳ ו״מ כהר״ר זלמן בן [ך{כ}]הר״ר מאיר סג״ל מהומבורג הלך לעולמו ביום ה׳ א״ח דסכות תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: sb3-28 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט איש ישר הלך לעולמו האלוף והקצין כ״ש כ״ה משה בן כ״ה שלומה ז״ל מבליסקאשטל והוא עוסק במ{ו}״מ באמונה והוא זכה היה לח״ק והוא עוסק בגמילת חסד עם עניים נפטר ביום ד׳ ונקבר ך״ד שבט בשנת תקס״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: sb3-35 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט איש תם וישר ה״ה כ׳ ישעי׳ בר דוד ז״ל מק״ק הומבורג הלך לעול מו יום ב׳ ד׳ ניסן תקס״ב לפ״ק ונתצבה״ח‏‎


 14. Inv.-Nr.: sb3-25 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט איש ישר הלך לעולמו כמר אברהם בן כמר פייפיל מהומבארג [־־־]‏‎


 15. Inv.-Nr.: sb3-29 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט א״ח בין ה[...]ת אשר [...]ת אל[...]ליך נאמר אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך ׃ קשה עלי [...]תך נפלת״י ל[...]ות עלמה מנשים באהל תברך ׃ הנחמה אחת שעזבת לבני? לחיים והוא יקר בעני מכל חמד א[...]ה מפני להקל מעלי המשא הכבד מעלל כי בראותי את פניו תמיד יעלם על זכרני אשר עזבת לי ולא יזח מחשבתי מהנשמה הטהורה עד שיהי׳ מספר ימי מלאה ׃ דבר האיש אשר לא שכח איך מעשיה הי׳ נעימה ׃ עלתה נשמתה למרומה ׃ האשה החכמה ׃ בריינכה בת כ״ה נטע לארש אשת הירץ אפפהיים בצ״ב הלכה לעולמה נפטרת ונקברת ביום גימל ה׳ אלול תקס״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: sb3-51 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ מאטכה אשת מנחם עגיל ז״ל? מהומבורג נפטר׳ [...] תמוז תקס״ה תנצב״ה אמן‏‎


 17. Inv.-Nr.: sb3-26 Jahr: 1810

  ‎‏פ״ט איש תם וישר ה״ה האלוף וקצין כמ׳ יעקב ב׳ כ׳ ישראל מבליסקאסטעל נפטר יום ב׳ ונקבר ביום ג׳ ז׳ אב תק״ע ל׳ [־־־]‏‎


 18. Inv.-Nr.: sb3-4 Jahr: 1811

  ‎‏פ״ט איש תם וישר ה״ה כמר דוד בן כ׳ יעקב ז״ל מהומבורג נפטר ביו׳ ה׳ ונקבר ביום עש״ק כ״ה ניסן תקע״א לפ״ק [־־־]‏‎


 19. Inv.-Nr.: sb3-12 Jahr: 1811

  ‎‏פ״ט איש ישר כמר זנוויל בן כ׳ אליק{ב}ם מ{ח}הומ{נ}בא ריג הלך לעולמו פ״מ נפטר ונקבר בי׳ ד׳ ד׳ תמוז תקע״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: sb3-11 Jahr: 1811

  ‎‏פ״ט איש ישר כמר יוספא ז״ל מהומ באריג הלך לעולמו [ונ]פטר ביום ב׳ א׳ דר״ח טבת בשנת תקע״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: sb3-3 Jahr: 1813

  ‎‏פ״ט איש תם וישר ה״ה כ״מ הירש בן כ״ה אהרן ז״ל מהומבורג הלך לעולמו ביום א׳ ערב יום הכפור תקע״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: sb3-2 Jahr: 1813

  ‎‏פ״ט איש תם וישר אשר הלך בדרכי ה׳ ה״ה כ״ה וואלף ז״ל בן כבוד מאזוס ז״ל מק״ק הומבורג הלך לעולמו ביום ב׳ ונקבר ביום ג׳ כ״א כסלו תק ע״ד לפ״ק ונתצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: sb3-1 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט איש תם וישר ה״ה כמר עקיבא הירש בן כהר״ר זלמן סג״ל מהומבורג הלך לעולמו ביום יו״ד שבט תקע״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: sb3-7 Jahr: 1816

  ‎‏פ״ט איש תם וישר ׃ כל ימיו הלך בדרך הישר ׃ מת בחצי ימיו ׃ פיזר לאביונים מעותיו ׃ נפטר ביו׳ ג׳ כ״א ונקבר ביו׳ ד׳ כ״ב שבט תקע״ז לפ״ק ׃ ה״ה כ״ה מנחם ב״ה שלמה סגל מכאן תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: sb3-22 Jahr: 1817

  ‎‏פ״ט לא ימוש תורה מפיהו יום וליילה ידרשהו איש ישר כ״ה אהרן בן כ״ה סיני סג״ל ז״ל מכאן פה נטמן איש הישר בנד׳ יבים אשר הלך בדרך טובים צדיק וישר כל מעשיו עשה בכוש׳ בה׳ דבק נפשו ביושר הל׳ לע׳ ביום ה׳ כ״ב אייר ונקבר בי׳ ו׳ עש״ק תקע״ז לפ״ק [־־־]‏‎


 26. Inv.-Nr.: sb3-43 Jahr: 1817

  ‎‏פ״ט אהרן בן כ׳ שמשון נפטר ביום ה׳ א׳ דר״ח מרחשון תקע״ח ל׳ תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: sb3-138 Jahr: 1818

  ‎‏פ״ט איש תם וישר ה״ה כ׳ דניאל כ״ץ ב׳ יוקיל מב״ק הלך לעולמ׳ ביו׳ עש״ק כיסליו תקע״ט לפ״ק ונתצ״ב הח׳‏‎


 28. Inv.-Nr.: sb3-100 Jahr: 1821

  ‎‏פ״ט איש תם וישר כ״ה שמואל בן דוד הלך לעולמו בי״ג אלול תקפ״א לפ״ק תנצבה״ח מצ״ב‏‎


 29. Inv.-Nr.: sb3-103 Jahr: 1822

  ‎‏פ״ט בחור בחדוה ורנה תנוח בקבריך בג״ע יעשו לך חפתך ושכר רב מוכן לפניך ה״ה יצחק צבי ב״כ שמחה מה״ב הלך לעולמו בש״ט ביו׳ א׳ י׳ ניסן תקפ״ב לפ״ק תנצב״ה אמן‏‎


 30. Inv.-Nr.: sb3-112 Jahr: 1822

  ‎‏פ״ט שמח בחור בילדותך בחדוה ורינה תנוח בקבר[ך] בגן עדן יעשו לך חפתך מנחם צבי בן כ״ה אהרן סג״ל מכאן נפטר בי׳ ה׳ י״ד אב תקפ״ב לפ״ק תנצבה״ח‏‎


 31. Inv.-Nr.: sb3-111 Jahr: 1824

  ‎‏שמח בחור בילדותך [פ״ט] [...] [...] [...] אלהיך? ה״ה הבחור ח׳ יצחק ב״ח ישי סג״ל נ׳ ונ׳ בש״ט ביו׳ ה׳ ד׳ ואדר תק פ״ד לפ״ק תנצ״ב הח׳ [...]‏‎


 32. Inv.-Nr.: sb3-69 Jahr: 1824

  ‎‏פ״ט איש תם וישר כ׳ יעקב בן כ״ה משה ז״ל מכאן הלך לעולמי קשוט נפטר בי׳ ג׳ כ״ט כסליו ונקבר בי׳ ד׳ בר״ח טבת תקפ״ו לפ״ק תנצבה״ח‏‎


 33. Inv.-Nr.: sb3-72 Jahr: 1832

  ‎‏פ״ט איש תם וישר הלך תמים ופעל צדק ירא אלהיו כל ימיו צדיק [באמונתו חיה] ה״ה היקר [...] בר(?) יוספ׳ [...] סיון [ונקבר] בש״ט ביום ב׳ שנת תקצ״ב לפ״ק ׃ [...] [...]‏‎


 34. Inv.-Nr.: sb3-105 Jahr: 1836

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה אשת חיל עטרת בעלהמרת פראדכה אשת כ״ה יוסף מתה {י״}ד אלול ונ׳ בשם טוב ט״ו אלול תקצ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: sb3-70 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ט איש תם וישר כ׳ משה בן כ׳ יעקב מכאן נפטר ז׳ תמוז ונקבר ח׳ תמוז תר״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: sb3-133 Jahr: 1845

  ‎‏ויעקב הלך לדרכו ויי אמר לו עד כה פ״ט ילד שעשועים עודנו הוא נער קם ומארץ ננער בן פרח נחמד ונעים בן שבע עשרה שנה מהר הלך ופנה אמר יי ליעקב ירא אל תירא עבדי יעקב רני קום עלה בית אל ושב לאמך המסתופפת בצל אל שמו יעקב ב׳ כ׳ מאיר אפפענ היימער נפטר ביו׳ ב׳ כ״ב א״ש תר״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎ [---] [...]heimer [...]e [...] um ihn [...]ers [...]ner [...]1 [...]en [...]gegnungen in [...]die Seligkeit [...]den [---]


 37. Inv.-Nr.: sb3-74 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ט לא ימוש תורת ה׳ מפיהו יום ולילה ידרשוהו ׃ איש תם וישר כהר״ר יחזקאל בן כהר״ר סימחה חזן ושחט מקהל כאן נפטר ביום ג׳ כ״ז ניסן ונקבר [־־־]‏‎


 38. Inv.-Nr.: sb3-77 Jahr: 1848

  ‎‏פ״ט פו״מ כ״ה דניאל בן כ״ה אהרן סג״ל [...] נפטר ביום ב׳ י׳ אדר ראשון [...]ל המתים כבה [ד...] איש חמודות [נ...] ... במעלות ומדות [ירא] את [יי?] מנעוריו בתמידות אפ פר[נ?]ס עדת ... בכושר להתהלך את י״י בתום וביושר הודה גם זיוה גם הדרה פנה למלאת לימיו ששים ושש שנה וחלף והלך לו ועלה לגורלו יפול בנעימים ובטוב חבלו תנצב״ה‏‎ [Hier] ruhet [...]Daniel Levy [...] [...] [...] [...]d [...].. [...].. [...]... [...]... [...] ... ... [...] u. Ruf bei der [...] Nachwelt sich [...] Frieden


 39. Inv.-Nr.: sb3-132 Jahr: 1850

  ‎‏פ״ט ילד שעשועים עודנו הוא נער קם ומארץ ננער בן פרח נחמד ונעים בן שלש עשרה שנה מהר הלך ופנה אמר יי ליעקב ירא אל תירא עבדי יעקב רני קום עלה בית אל ושב לאמך המסתופפת בצל אל שמו יעקב ב׳ כ׳ יששכר נפטר ביום ה׳ כ״ג אדר תר״י לפ״ק תנצב״ה‏‎


 40. Inv.-Nr.: sb3-142 Jahr: 1853

  ‎‏פ״ט איש נעטר בשני כתר[ים] נמנה כמספר הורים ומו[רים] ובשם טוב נודע בשערים פעל צדק ודבר משרים הגה בתורה לילות וימים וגמל חסד לכל והלך תמים ועבד באמונה לחי העולמים כמצות התורה והחכמים מהור״ר מרדכי בן מהור״ר משה ח״פ ק״ק בליעזקאז טעל נפטר והלך לעולמו ביום ש״ק ג׳ אדר שני תרי״ג לפ״ק נתצב״ה אמן‏‎


 41. Inv.-Nr.: sb3-130 Jahr: 1855

  ‎‏פ״ט איש תם וישר כ׳ זעליגמאן בן כ׳ יעקב הכהן נפט׳ כ״ד אדר ונקבר כ״ו אדר תרט״ו לפ״ק תנצבה״ח‏‎


 42. Inv.-Nr.: sb3-99 Jahr: 1857

  ‎‏פ״ט איש תם ורודף שלום מאיר אפפענהיימער מכאן נפטר ביום ה׳ ר״ח ניסן תרי״ז לפ״ק מה נעמת היית בחייך! אל אמונ׳ שמת פעמיך ירוע מרע דרכך סקלת רב צדק עשית ולא במעל נכשלת תנצב״ה‏‎ [... M]ärzMathias Oppenheimer 18[...]m an[...]en [...]n [...]pen= [...]zärs= [...]org= [...]gen [...]en [...]die [...]en


 43. Inv.-Nr.: sb3-146 Jahr: 1859

  ‎‏פ״ט כ׳ אריה בן כ׳ מנחם הכהן מג״ה ׃ נאה הי׳ במעשיו ׃ צדקה עשה בקוצר ימיו נו״נ בש״ט ביו׳ א׳ י״ד אדר שני תרי״ט ל׳ תנצב״ה‏‎ Löb Kahn v. G. gest. 18. März 1859.


 44. Inv.-Nr.: sb3-91 Jahr: 1862

  ‎‏פ״ט כ׳ משה יצחק בר אברהם והאבן הזאת תהיה לאות שתחתיה נטמן איש נאמן נפטר בש״ט יום א׳ דר״ח אלול ונקבר למחרתו יום ב׳ דר״ח תרכ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎ Isack Joseph gest. [6]. August 1861


 45. Inv.-Nr.: sb3-90 Jahr: 1865

  ‎‏פ״ט הקצין ונדיב לב כ׳ מאיר ב׳ כ׳ יעקב מכאן נפטר ביום ה׳ ו׳ חשון ונקבר בשם טוב ובאבל כבד ביום ו׳ עש״ק לפ׳ לך לך כתר״ו מחרון אף העולם יצאת המאיר אמת ראש דברך היה ועצתך נשמעה ידך שלחת לאביונים באי שער העיר ר[ב{כ}]ו משמן דברך ובלבך היו גם תורה גם דעת ׃ תנצב״ה‏‎ Denkmal erichtet an [...] unserem u[...] Gatten [...] Martin Oppenheimer ge[...]en 11. ge[...] im 6[...]er [---]


 46. Inv.-Nr.: sb3-170 Jahr: 1866

  ‎‏פ״ט האיש הנאמן שמואל ב״ר ישראל אפפענהיימער מת כ״ד אייר תרכ״ו לפ״ק ׃ האבן הזאת יספר מעלותיך, ישרותך צדקותיך ופעולותיך ׃ רם על השבחים שמת שמך, שקועה הוא בלב מיודעיך ׃ תנצב״ה‏‎ Hier ruht Samuel Oppenheimer gebo 20 Juni 1792, gest. 9. Mai 1866. Friede seiner Asche.


 47. Inv.-Nr.: sb3-95 Jahr: 1866

  ‎‏פ״ט כמר משה ב׳ כהר״ר דניאל סג״ל הנולד בזי״ן ניסן תקע״א לפ״ק והלך לעולמו ביום ד׳ ב׳ סיון תרכ״ו לפ״ק מדרך הישר לא נטיו רגליו שלם במעשיו וצדק בעסקיו הולך תמים ולא רמו עיניו תנצב״ה‏‎ [...] [...] [...] [...] LeviMoses Levi [---] [...] [...] ... nie ermüden [...] Frieden ward beschieden F.S.A.!


 48. Inv.-Nr.: sb3-82 Jahr: 1866

  ‎‏פ״ט איש נודע בשערים מלפנים ש״ץ בק״ק זאררעגעמונד ה״ה החבר ר׳ יחיאל בה״ר שמואל כ״ץ זצ״ל מתושבי גערשהיים ׃ כאביו כבד את ה׳ מגרונו ׃ ושב מצבא העבודה כבן חמשים שנה ׃ עסק באמונה ויעש חיל ׃ גדל והדריך יתומי אשתו כבניו ׃ ביתו היתה פתוחה לרוחה לגמל חסד קבע עתים לתור׳ ויהג׳ בספרי חכמה יודעיו ומכיריו יתנו עדיהם על זה ׃ צדקתו תעמוד לפניו ולבני ביתו אחריו ׃ נתצב״ה עלה למרום יום ש״ק ל׳ כסלו וגופו נקבר יום א׳ א׳ דר״ח טבת תרכ״ז לפ״ק‏‎


 49. Inv.-Nr.: sb3-83 Jahr: 1866

  ‎‏פ״ט האיש היקר כ׳ יצחק בר משה מגערזהיים מת ביום ש״ק ז׳ טבת תרכ״ז לפ״ק ׃ שכר הרבה מוכן לפניך במנוחה נכונה תנוח קרבך בגן עדן תשמח נשמתך תנצב״ה‏‎


 50. Inv.-Nr.: sb3-181 Jahr: 1867

  ‎‏פ״ט ילד שעשועים אלהים לקח אותו והילד איננו מזיו שכינתו לזונו ה״ה אהרן ב״ר יוסף סג״ל מת ביום ש״ק י״א חשון תרכ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Armand Albert Levi Sohn von Joseph Levi und dessen Ehefrau Bertha geb. Albert. geb. den 17. Juni 1862 gest. den [9] Novemb. 1867. Friede seiner Asche.


 51. Inv.-Nr.: sb3-84 Jahr: 1868

  ‎‏פ״ט איש אמונים הולך תמים מעשיו היו טובים ושלמים ה״ה אליהו ב׳ כהר״ר משה מת ביום ד׳ י״ז אדר תרכ״ח לפ״ק יוצר נשמתיך יתענג רוחך בעדן עם נשמות אבותיך ׃ תישן שנ[ת{ה}] ערבה ותנוח בקברך במנוח׳ נכונה ׃ תנצב״ה ׃‏‎ Ihrem unvergeßlichen Vater Elias Oppenheimer Welcher am 11 Maerz 1868 in seinem 89 Lebens Jahre sanft in Gott ent schlief in Liebe und Dank barkeit gewidmet von seinen trauernden Kindern. F. S. A.


 52. Inv.-Nr.: sb3-87 Jahr: 1869

  ‎‏פ״ט איש נאמן פרנס ומנהיג מלחמו נתן לדל גם מכוסו רויה לתאבים ביתו היה כמלון לכל אורח טוב נתן ללון ה״ה ישי בר שלמה סג״ל מת כ׳ שבט ונקבר ביום ג׳ כ״א שבט תרכ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hi[er r]uhet I[schen Levi ...]ns undIschen Levi a..[...] gestorben [...] .n..1869 [F.S.].A.


 53. Inv.-Nr.: sb3-168 Jahr: 1870

  ‎‏פ״ט עטרת בעלה וילדיה, עשתה מצות גומל חסד כל ימי חייה היקר׳ מינדעל [...] שמעון [...] [..]ל[...] [־־־]‏‎ Hier ruht in Gott Mina M[a]yerMina Joseph geb. Mayer Ehefrau von Simon Joseph gest. im 7[.]. Lebensjahre [...] 6. Januar 1870 [Fri]ede ihrer Asche.


 54. Inv.-Nr.: sb3-166 Jahr: 1870

  ‎‏א״ח מ׳ רבקה בילה בת כ״ה יעקב אשת כמ׳ יוסף מזט אינגבערט פ״ט אשת חיל עקרת הבית תפארת בעלה ובניה [...] במבחר שנותיה ופעלת טובה כל ימיה נפטרת בש״ט ביום ג׳ כ״ג [...] ביום ה׳ כ״ה שבט תר״ל לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Frieden Karolina Beer geborne Sohn geb. 30. Aug. 1835 gest. 25. Januar [1870] Ehefrau von Josep[h] Beer in St. Ingbert Sanft ruhe ihr[e A]sche


 55. Inv.-Nr.: sb3-88 Jahr: 1870

  ‎‏פ״ט אשה יקרה וטוב׳ בגן עדן שמחה נשמתה מ׳ חיה כילכה אשת ישי לוי מת׳ ביום שבת ר״ח ניסן תרל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Frieden Emelie Levi geborne Cahn Ehefrau von Ischen Levi geboren im Jahr 1800 gestorben den 2. April 1870 70 Jahr alt. Friede Ihr[e] As[che]


 56. Inv.-Nr.: sb3-153 Jahr: 1875

  ‎‏פ״ט איש תם וישר הלך תמים ופעל צדיק ירא אלהיו כל ימיו צדיק באמונתו חיה ה״ה אורי בן כ״ה יהודה הלוי נפטר ביום ד׳ כ״ד אדר שני ונקבר בערב ש״ק כ״ו אדר שני תרל״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Jakob Ullmann gest. 20. März 1875. in seinem 71 Lebensjahr F.S.A.


 57. Inv.-Nr.: sb3-155 Jahr: 1876

  ‎‏פ״ט יששכר בר ישראל נפטר ביום ש״ק ערב ראש חדש ניסן ונקבר ביום ב׳ ב׳ ניסן תרל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Ernst Oppenheimer geb. 19. November 1959 gest. 25. März 1876. F.S.A.


 58. Inv.-Nr.: sb3-177 Jahr: 1879

  ‎‏פ״ט אשת חיל היקרה מ׳ יטלא בת שלמה אשת כ׳ מאיר כהן אפפענהיים מבליסקאסטעל מתה בשיבה טובה ביום ד׳ ב׳ דפסח תרל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhtJudit Kahn geb. Oppenheimer Wwe. Maÿer Kahn geborne Judit Oppenheimer gest. 27. März 1879 im 80 Jahre F.I.A.


 59. Inv.-Nr.: sb3-263 Jahr: 1884

  ‎‏פ״ט יצחק בר יעקב זקן ושבע ימים ושם ביהוה מבטחו שומר אמונים עד בא בגבורות שמונים ימי זקונים נפטר ביום ב׳ ער״ח כסלו תרמ״ה לפ״ק ׃ תנצב״ה‏‎ Hier ruht unser unvergeßlicher Vater Isack Oppenheimer geb. den 23. März 1801 gest. den 17. Novb. 1884. Friede seiner Asche.


 60. Inv.-Nr.: sb3-256 Jahr: 1890

  ‎‏פ״ט בן יקיר יחד ורך כציץ פרח כצל ברח ה״ה הילד ברוך [בן] יחיאל שנלד ביום ז׳ ונפטר ביום י״ח תמוז תר״נ לפ״ק‏‎ Karl Leopold Rosenstiel Karl Leopold Rosenstiel


 61. Inv.-Nr.: sb3-257 Jahr: 1890

  ‎‏פ״ט רפאל בר יהודה נפטר בערב שבת קדש ט״ו אב ונקבר ביום א׳ י״ז אב תר״נ לפ״ק ׃ תנצב״ה ׃‏‎ Hier ruhet Rafael Jakob geb. 2. April 1847 gest. 1. August 1890 Friede seiner Asche.


 62. Inv.-Nr.: sb3-246 Jahr: 1898

  ‎‏פ״ט איש צדיק תמים נתן מהנו לעניים אריה בן אברהם הלוי לקח את[ן{ו}] אלהים ביום ד׳ ט׳ תמוז ונקבר ביום עש״ק י״א תמוז תרנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott unser unvergesslicher Vater Herr Lion Levi, geboren 8. Dezember 1815, gestorben 29. Juni 1898, betrauert von seinen sieben Kindern. Friede seiner Asche!


 63. Inv.-Nr.: sb3-27 Jahr:

  ‎‏פ״ט איש תם וישר כמר [...] ז״ל מבל[יסקאס]טעל הלך לעולמו נפטר ביום ש״ק [...] אדר תק[...] תנצב״ה‏‎


 64. Inv.-Nr.: sb3-37 Jahr:

  ‎‏פ״ט איש ישר ה‏‎[...] [---] [---] [...] npjr? biu^m w"q unqbr [...] tqi"b? [tncb"h?]‏‎


 65. Inv.-Nr.: sb3-53 Jahr:

  ‎‏פ״ט האיש הישיש כ׳ פייבל בן כ״ה יוזפא ז״ל מהומ [־־־]‏‎


 66. Inv.-Nr.: sb3-57 Jahr:

  ‎‏פ״ט איש ישר כ׳ אליקום בר דוד מה״ב נפטר ונקבר [...] [־־־]‏‎


 67. Inv.-Nr.: sb3-58 Jahr:

  ‎‏פ״ט האיש הישר [...] [...] שלמה [...] [...] משה [...] [...] ... [...] [...] כל ימיו ... [...] [...] עשיר או עני ובכל [...] [...]... [־־־]‏‎


 68. Inv.-Nr.: sb3-60 Jahr:

  ‎‏פ״ט איש צדיק כ׳ נפתלי בר יצחק כ״ץ [...] נפט׳ ביו׳ [...] אדר תק[...]‏‎


 69. Inv.-Nr.: sb3-92 Jahr:

  ‎‏פ״ט איש תם וישר אשר בן כמ״ר יצחק מכא[ן] נפטר ביום א׳ בלילה ונקבר ערב פסח [...] [־־־]‏‎


 70. Inv.-Nr.: sb3-110 Jahr:

  ‎‏פ״ט איש תם וישר ירא אלהים ה״ה כ״ה יוסף בר אליקום משפיזן נפטר ביו׳ ג׳ כ״ח אייר ונקבר למחרתו ביו׳ ך״ט אייר תק[.. לפ״ק] תנצ״ב הח׳‏‎


 71. Inv.-Nr.: sb3-159 Jahr:

  ‎‏פ״ט כ׳ אברהם בר יצחק הכהן האבן הזאת היתה לאות שתחתיה נטמן א[...] ונאמן [...] נפטר [...] [...]‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=sb3 lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis