logo epidat: epigraphische Datenbank

Preili 333 Inschriften (1833-1946)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Preili 52
 1. Inv.-Nr.: l06-308 Jahr: 1840

  ‎‏פ״נ הרבני יהוד׳ ליב ב״ר שמואל נפטר ד׳ תשרי שנת תר״א לפ״ק תנ״צ ב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: l06-18 Jahr: 1846

  ‎‏פ״נ אתו״י ר׳ זאב וואלף בר ברוך נפטר כ״ו אייר שנת תר״ו תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: l06-292 Jahr: 1859

  ‎‏פ״נ הרבני מו״ה אלחנן בר שלמה נפטר ראש חד׳ אדר ב׳ שנת תרי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: l06-269 Jahr: 1867

  ‎‏פ״נ הצנוע׳ מרת דאבע בת ר׳ נחמן נפטר׳ ה׳ אדר שני שנת תרכ״ז תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: l06-244 Jahr: 1874

  ‎‏פ״נ האשה הצנוע׳ מרת איטקע בת ר׳ נפתלי נפטר׳ ג׳? אייר שנת תרל״ד תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: l06-180 Jahr: 1874

  ‎‏פ״נ אתו״י מ״ה יחזקאל בר יוסף נפטר ח׳ אייר שנ׳ תרל״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: l06-220 Jahr: 1882

  ‎‏פה חוצב קבר להצנועה נעימה במעשי׳ תמימה הרבנת מ׳ חנה תנבג״מ נפטר׳ כ״ח טבת שנת תרמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: l06-168 Jahr: 1882

  ‎‏פּ״נ לוי בּנציו׳ בּ״ר ירוחם ז״ל אש׳ נפטר בימי עלומ׳ שנת תרמ״ב לפ׳ כ״ג מנחם אב תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: l06-215 Jahr: 1883

  ‎‏פ״נ איש תם ויש׳ מו״ה משה אשר בר חיים פייווש נפטר ט״ז ניסן שנ׳ תרמ״ג ת״נ צב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: l06-254 Jahr: 1886

  ‎‏פ״נ איש ישר מ״ה מאיר בר רפאל נפטר ך״ו אדר שני שנת תרמ״ו? תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: l06-158 Jahr: 1887

  ‎‏פ״נ איש תם וי׳ מ׳ פינחס בר משה נפטר י״ז מנחם אב ש׳ תרמ״ז תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: l06-157 Jahr: 1888

  ‎‏פ״נ איש תם וישר י״א כ״מ שמעון בר דוד נפטר ג׳ סיון שנת תרמ״ח תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: l06-174 Jahr: 1888

  ‎‏פ״נ איש תם וישר מ׳ יחיאל מיכל בר משה נפטר י״ב מנחם אב שנ׳ תרמ״ח תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: l06-176 Jahr: 1889

  ‎‏פ״נ איש תם וי׳ מ׳ מרדכי ב״ר יהודה נפטר כ׳ מרחשוון שנת תר״נ ת״נ צב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: l06-191 Jahr: 1893

  ‎‏פ״נ איש תם וישר י״א כ״י מו״ה אברהם יעקב בר אלחנן נפטר כ״ג אדר שנת תרנ״ג לפ״ק ת״נ צב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: l06-56 Jahr: 1893

  ‎‏פה חצב קבר ר׳ דוד בר מאיר נפטר ה׳ כסליו שנת תרנ״ד ת״נ צרורה בצרור החיים‏‎


 17. Inv.-Nr.: l06-211 Jahr: 1894

  ‎‏פ״נ איש תם וישר מו״ה פייוויש גרשון ב״ר ישעיה נפטר י׳ אדר ב׳ שנת תרנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: l06-79 Jahr: 1897

  ‎‏פ״נ הישיש תם ויש׳ מ׳ יוסף בר יצחק נפטר י״ז אדר א׳ שנת תרנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: l06-41 Jahr: 1898

  ‎‏פ״נ הישיש ר׳ ישעיהו דוד בר נתן יעקב נפטר ז׳ אדר שנת תרנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: l06-51 Jahr: 1898

  ‎‏פ״נ האשה צנועה מ׳ פעשע בת ר׳ צבי נפטר׳ כ״ה תמוז שנ׳ תרנ״ח תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: l06-62 Jahr: 1900

  ‎‏פ״נ אשה צנועה מרת יהודית בת ר׳ אבא ז״ל נפטר׳ ט״ז אד״ר שנת התר״ס לפ״ק‏‎


 22. Inv.-Nr.: l06-35 Jahr: 1900

  ‎‏[...] איש תם ויש׳ ר׳ פסח בר אליעזר זצ״ל נפטר י״א ניסן שנת סת״ר‏‎


 23. Inv.-Nr.: l06-63 Jahr: 1901

  ‎‏פ״נ איש תם ויש׳ מ׳ יוסף ב״ר מרדכי אלי׳ ז״ל נפטר י״ג טבת שנת תרס״ב תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: l06-48 Jahr: 1903

  ‎‏פ״נ הצנועה מ׳ פעסא חסא? בת ר׳ יצחק הלוי נפטר׳ ד׳ תמוז שנ׳ תרס״ג תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: l06-71 Jahr: 1903

  ‎‏פ״נ חיים דוד ב״ר שלום נפטר י״ז תשרי שנ׳ תרס״ד תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: l06-70 Jahr: 1904

  ‎‏פ״נ איש תם ויש׳ יעקב אליהו ב״ר אבא חיים נפטר כ״ב סיון שנ׳ תרס״ד תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: l06-59 Jahr: 1904

  ‎‏פ״נ אשה צנועה מר׳ שטירא בת ר׳ יהושע נפטר ב׳ אב שנת תרס״ד תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: l06-69 Jahr: 1904

  ‎‏פ״נ ר׳ יעקב ב״ר דוד נפטר ב׳ מרחשון שנת תרס״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: l06-37 Jahr: 1905

  ‎‏פ״נ נחום הערץ בר זאב ז״ל נפטר ג׳ אדר ה׳ תרס״ה תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: l06-207 Jahr: 1907

  ‎‏פ״נ איש תם וישר יצחק בר נתנאל נפטר י׳ ימים לח׳ שבט תרס״ז תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: l06-257 Jahr: 1907

  ‎‏פ״נ איש תם וישר ר׳ צבי זרח ב״ר יחאל זלל״{ה} נפטר ח׳ ימים לחדש כסליו שנ׳ תרס״ח לפ׳‏‎


 32. Inv.-Nr.: l06-120 Jahr: 1908

  ‎‏פ״נ איש תם וישר יהודה ליב ב״ר יחיאל נפטר י״ט תשרי שנת תרס״ט תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: l06-57 Jahr: 1908/09

  ‎‏פ״נ הילד וישקי בן שמואל נפטר י׳ ו׳ שנת תרס״ט‏‎


 34. Inv.-Nr.: l06-209 Jahr: 1911

  ‎‏פ״נ הישיש וי״א ר׳ מיכאל בר צבי ציוויאן ז״ל נפטר כ״ח ימים לחודש שבט שנת תרע״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: l06-208 Jahr: 1913

  ‎‏[פ״נ] אשה חשובה מרת פרומא בת ר׳ דוד זרח נפטר׳ כ״ח אד׳ ר׳ שנת ה׳ תרע״ג תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: l06-300 Jahr: 1913

  ‎‏פ״נ הישיש מו״ה שמואל מנחם מענדיל בר שרגא זללה״ה נפטר י״ח ? תמוז שנת תרע״ג ? לפ״ק תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: l06-136 Jahr: 1916

  ‎‏פ״נ איש ישר ונכבד ר׳ יחיאל פייבוש ב״ר צבי זרח זצ״ל קאפפ נפטר ט״ו אדר ב׳ ה׳ תרע״ו תנצב״ה‏‎


 38. Inv.-Nr.: l06-204 Jahr: 1916

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה מרת שטירא בת ר׳ מרדכי ז״ל נפטר׳ כ״ד סיון שנ׳ תרע״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 39. Inv.-Nr.: l06-230 Jahr: 1916

  ‎‏[־־־] נפטר י״ז ימים לחודש מנחם אב שנת תרע״ו תנצב״ה‏‎


 40. Inv.-Nr.: l06-148 Jahr: 1917

  ‎‏פ״נ אשה צנוע׳ מ׳ חיה רבקה בת ר׳ אברהם נפטר׳ י״ז סיון שנת תרע״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 41. Inv.-Nr.: l06-141 Jahr: 1917

  ‎‏פ״נ אשה צנוע׳ מ׳ שרה איטא אשת בנימין משאוויל [..]א[..] נפטר׳ י״ד מנ׳ אב שנת ה׳ תרע״ז לפ׳ תנצב״ה‏‎


 42. Inv.-Nr.: l06-151 Jahr: 1917

  ‎‏הבחור שלמה בר דוד הכהן נפטר כ״ז כסליו שנת תרע״ח תּנצב״ה‏‎


 43. Inv.-Nr.: l06-190 Jahr: 1918

  ‎‏הרב הישיש המופלג חכם השלם בעל מדות תרומיות ירא ה׳ באמת ובתמים שמש בקדש [...] ויש׳ [...] [...] שמעון אידל בהר״ר מרדכי [...] נפטר בשם טוב כ״ה שבט? שנת תרע״ח לפ״ק אשר [...] נאסף [...] [...] ותנצב״ה‏‎


 44. Inv.-Nr.: l06-184 Jahr: 1920

  ‎‏פ״נ האברך איש תם וישר שמעון לוי יצחק ב״ר ישראל משה נפטר כ״ד ימים לחודש מנחם אב שנת תר״פ [תנצב״ה‏‎]‏‎


 45. Inv.-Nr.: l06-279 Jahr: 1923

  ‎‏פ״נ איש תם וישר דובער בר משה רימשאן נפטר ו׳ אלול תרפ״ג תנצב״ה‏‎ 17.VIII.1923


 46. Inv.-Nr.: l06-297 Jahr: 1924

  ‎‏אלון בכות בהלקח אבינו היקר עטרת ראשנו איש תם וישר יר״א באמונה נכבד גדול בעמו מה״ר בנציון זאב ב״ר יצחק אנטאקאל נפטר בא׳ לחדש אלול ש׳ תרפ״ד‏‎


 47. Inv.-Nr.: l06-258 Jahr: 1929

  ‎‏פ״נ איש ישר הולךְ בתום הישיש הנכבּד ר׳ אליהו זאב בר בּרוך ז״ל נפטר יום ה׳ כ״ו סיון שנת תּרפ״ט תנצב״ה‏‎


 48. Inv.-Nr.: l06-22 Jahr: 1931

  ‎‏פ״נ אבינו הישיש והישר הלך תמים דרכו ר׳ ישראל זאב בר חנן אליהו צפנת נפטר א׳ דחוה״מ פסח תרצ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 49. Inv.-Nr.: l06-26 Jahr: 1934

  ‎‏פ״נ אבינו היקר מחמד לבבנו איש תם וישר וי״א מ׳ אהרן משה בר שבתי יפה ז״ל מ[...]אנער נפטר ה׳ סיון שנת תרצ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 50. Inv.-Nr.: l06-31 Jahr: 1934

  ‎‏פ״נ איש תם וישר כש״ת זלמן יודל ב״ר יהודה ליב קראם נפטר בשם טוב כ״ו תמוז ה׳ תרצ״ד תנצב״ה‏‎


 51. Inv.-Nr.: l06-33 Jahr: 1937

  ‎‏פ״נ איש תם וישר אשר עמל כל ימיו בתורה ירחמיאל ב״ר שמואל מנחם פאטאש נפטר י״ז טבת תרח״ץ תנצב״ה‏‎


 52. Inv.-Nr.: l06-152 Jahr:

  ‎‏פ״נ איש הישיש המנוח ר׳ צבי הירש בּר משה מרדכי [?]חיל נפטר עשרה ימים בּחדש אלול שנת ת״ר‏‎[..] [---]‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=l06 lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis