logo epidat: epigraphische Datenbank

Preili 333 Inschriften (1833-1946)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Preili 67
 1. Inv.-Nr.: l06-307 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ האשה מרת רחל בת ר׳ ראובן נפטרה ז׳ ניסן שנת תקצ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: l06-308 Jahr: 1840

  ‎‏פ״נ הרבני יהוד׳ ליב ב״ר שמואל נפטר ד׳ תשרי שנת תר״א לפ״ק תנ״צ ב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: l06-19 Jahr: 1845

  ‎‏פ״נ האשה ראכע? בת ר׳ שלמה ונפ׳ [... תש]רי ש׳ תר״ו ? לפ״ק תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: l06-288 Jahr: 1845

  ‎‏פ״נ ... ...אל בר מה״ו ברוך זצ״ל שנפטר ב׳ אייר שנת תר״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: l06-313 Jahr: 1845

  ‎‏פ״נ הישיש מה״ו צבי היר׳ בר יעקב זצ״ל וינ״ב ער״ה דשנ׳ תר״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: l06-312 Jahr: 1846

  ‎‏פ״נ הישיש מה״ו חיים ב׳ מ״ו אליעזר הלוי זצ״ל ונפ׳ י״ט שבט שנת תר״ו לפ״ק‏‎


 7. Inv.-Nr.: l06-291 Jahr: 1853

  ‎‏פ״נ איש תו״י הרבני מו״ה זאב וואלף בה״ר ר׳ יצחק אייזיק נ׳ ד׳ מנחם אב ש׳ תרי״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: l06-16 Jahr: 1854/55

  ‎‏פ״נ נפש אשה צעירה צנועה חשובה הגונה מרת שפרה בת ר׳ נפתלי הערץ ז״ל עשרים שנים היו ? לה ? ונפטרה? ... עזבה ... אנחות ? תרט״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: l06-248 Jahr: 1858

  ‎‏פ״נ האשה ישרה לאה בת מוהר״ר נתן נפטרה כ׳ אדר שנת תרי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: l06-292 Jahr: 1859

  ‎‏פ״נ הרבני מו״ה אלחנן בר שלמה נפטר ראש חד׳ אדר ב׳ שנת תרי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: l06-265 Jahr: 1859

  ‎‏פ״נ האשה דינה בת ר׳ משה שנ׳ י״ח מ׳חשוון שנת תר״כ לפ״ק [תנצב״ה‏‎]‏‎


 12. Inv.-Nr.: l06-342 Jahr: 1863

  ‎‏פ״נ איש תם ויש׳ מ׳ מנחם מן בר נתן נטע נפ׳ י״ט אייר שנת תרכ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: l06-268 Jahr: 1863

  ‎‏פ״נ הרבני ר׳ יעקב ב״ר חיים נפט׳ ז׳ חשוון שנת תרכ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: l06-7 Jahr: 1867

  ‎‏פ״נ הרבני מו׳ מכאל ב׳ כ׳ אברהם ונ׳ כ״ד ניסן שנת תרכ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: l06-259 Jahr: 1868

  ‎‏פ״נ [הצנ]ועה מ׳ צירע [בת] ר׳ שרגא ונפט׳ כ״א אדר שנת תרכ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: l06-196 Jahr: 1871

  ‎‏פ״נ האשה הצנוע׳ מרת שרה בת ר׳ פנחס ע״ה נפטרה ב׳ דר״ח אדר תרל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: l06-180 Jahr: 1874

  ‎‏פ״נ אתו״י מ״ה יחזקאל בר יוסף נפטר ח׳ אייר שנ׳ תרל״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: l06-246 Jahr: 1876

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה מר׳ פעשא בת ר׳ יוסף שבקה חיים לכל חי י״ז ימים לירח תמוז שנת תרל״[ו]? לפ״ק‏‎


 19. Inv.-Nr.: l06-179 Jahr: 1876

  ‎‏פ״נ הרבני המופלג ר׳ אברהם ב״ר ליפמאן ונ׳ ב׳ טבת שנת תרל״ז לפ״ק תנ[צב״ה‏‎]‏‎


 20. Inv.-Nr.: l06-163 Jahr: 1879

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה מרת חיי׳ בת ר׳ מיכל נפ׳ ט״ו סיון שנת תרל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: l06-167 Jahr: 1880

  ‎‏פ״נ האשה הקדושה הצנוע׳ והחסודה מרת ציפא בת ר׳ ישראל הלוי ׃ נפט׳ יום ב׳ לחדש תמוז ׃ שנת תר״מ לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: l06-220 Jahr: 1882

  ‎‏פה חוצב קבר להצנועה נעימה במעשי׳ תמימה הרבנת מ׳ חנה תנבג״מ נפטר׳ כ״ח טבת שנת תרמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: l06-242 Jahr: 1882

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה הרכה בשנים מרת האדע בת ר׳ גרשון עלה מות בחלונה ונפטרה בשם טוב ט׳ ימים לירח סיון שנת ת{ר}מ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: l06-132 Jahr: 1886

  ‎‏פ״נ החשוב ר׳ אברהם מרדכי בר שרגא נפ׳ כ״א כסליו תרמ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: l06-214 Jahr: 1887

  ‎‏פ״נ האשה חי׳ איטל ב״ר דוד זלקינד נ׳ י״ג שבט שנת תרמ״ז לפ״ק [תנצב״ה‏‎]‏‎


 26. Inv.-Nr.: l06-177 Jahr: 1889

  ‎‏פ״נ המופלג ושנון בתורה וי״א כמ״ר יוסף בר אברהם דוד ז״ל נפ׳ כ״ג אלול ש׳ תרמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: l06-114 Jahr: 1890

  ‎‏פ״נ איש תם ויש׳ חיים זעליג ב״ר זלמן ז״ל נפט׳ י״ג טבת שנת תר״נ לפ״ק‏‎


 28. Inv.-Nr.: l06-105 Jahr: 1890

  ‎‏פ״נ אשה צנועה מ׳ חנה גליקע בת ר׳ יוסף רוט? נפ׳ ט״ז שבט שנ׳ תר״נ לפ״ק תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: l06-130 Jahr: 1890

  ‎‏פ״נ הנכבד המפו׳ מוה״ר שניאור דוב בער ב״ר דוד יהשוע העסיל נפט׳ שביעי של פסח שנ׳ תר״ן לפ״ק‏‎


 30. Inv.-Nr.: l06-193 Jahr: 1890

  ‎‏פ״נ אמנו החשובה מ׳ אסתר פריידא בת ר׳ פאלק נפ׳ י״ט טבת שנת תרנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: l06-156 Jahr: 1892

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה מרת אסתר סימא בת ר׳ שרגא פייוויש ונפטר׳ ח׳ טבת שנת תרנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: l06-128 Jahr: 1892

  ‎‏פ״נ איש תם ויש׳ מ׳ משה ב״ר מנחם מן נפ׳ י״ב תמוז שנת תרנ״ב לפ״ק תנ״צ ב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: l06-125 Jahr: 1893

  ‎‏פ״נ איש תם וישר י״א מו״ה יעקב יהודה ב״ר משה נ׳ ו׳ אדר שנת תרנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: l06-191 Jahr: 1893

  ‎‏פ״נ איש תם וישר י״א כ״י מו״ה אברהם יעקב בר אלחנן נפטר כ״ג אדר שנת תרנ״ג לפ״ק ת״נ צב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: l06-124 Jahr: 1894

  ‎‏פ״נ ר׳ נחמן ב״ר יצחק ונפ׳ כ״ג אדר א׳ שנת תרנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: l06-211 Jahr: 1894

  ‎‏פ״נ איש תם וישר מו״ה פייוויש גרשון ב״ר ישעיה נפטר י׳ אדר ב׳ שנת תרנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: l06-189 Jahr: 1894

  ‎‏ציון לנפש אבי ה״ה היקר מופל׳ מגדולי יחס גזעו מוה״ר אהרן ב׳ הגאון מוה״ר נתן נטע זצ״ל לוריא פלוים מקראקינווי ונפט׳ כב״ן שנה בי״ד למרחשוון בשנ׳ תרנ״ה לפ״ק נ׳ צרורה בה״ח‏‎


 38. Inv.-Nr.: l06-188 Jahr: 1897

  ‎‏ציון קבר על זה דוי לבנו גדול כים שברנו נפלה עטרת ראשנו נר ישראל אב בחכמה רם המעלה אבינו הרב המאו׳ הג׳ שהרביץ תורה לאלפי תלמידים חריף עצום עניו ירא ה׳ נר ישראל אברהם ב׳ הרה״ג הצדיק נפתלי הערץ ז״ל ויצ׳ נ׳ ב׳ ד׳ שבט תרנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 39. Inv.-Nr.: l06-79 Jahr: 1897

  ‎‏פ״נ הישיש תם ויש׳ מ׳ יוסף בר יצחק נפטר י״ז אדר א׳ שנת תרנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 40. Inv.-Nr.: l06-52 Jahr: 1897

  ‎‏פ״נ האשה מרת אסתר מיכלה בת ר׳ זלמן ליב נפ׳ י״ג ניסן שנת תרנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 41. Inv.-Nr.: l06-77 Jahr: 1897

  ‎‏[־־־] [...] ך״[.] אלול ש[נת] תרנ״ז לפ״ק תנצב[״ה]‏‎


 42. Inv.-Nr.: l06-41 Jahr: 1898

  ‎‏פ״נ הישיש ר׳ ישעיהו דוד בר נתן יעקב נפטר ז׳ אדר שנת תרנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 43. Inv.-Nr.: l06-49 Jahr: 1898

  ‎‏פ״נ האשה הצנוע׳ מ׳ חנה לאה בת הרב שמעון יעקב ז״ל נפ׳ ד׳ חשוון שנת תרנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 44. Inv.-Nr.: l06-62 Jahr: 1900

  ‎‏פ״נ אשה צנועה מרת יהודית בת ר׳ אבא ז״ל נפטר׳ ט״ז אד״ר שנת התר״ס לפ״ק‏‎


 45. Inv.-Nr.: l06-88 Jahr: 1900

  ‎‏אהה ה׳ על מות הבן הבחור הנעלה בתורה וחכמה כמ״ר צבי בר אליה יוסף נפ׳ י״א תמוז תר״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 46. Inv.-Nr.: l06-108 Jahr: 1901

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה והחשובה מ׳ צביע בת ר׳ מרדכי צרפת ז״ל ונפט׳ י״ט אדר שנת תרס״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 47. Inv.-Nr.: l06-74 Jahr: 1901

  ‎‏פ״נ אשה חשובה מרת נחמה ב״ר דוד יהושע העשל נ״י נפט׳ ר״ח כסליו שנת תרס״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 48. Inv.-Nr.: l06-107 Jahr: 1902

  ‎‏פ״נ איש תם וישר מו״ה ישראל חיים ב״ר ישעיה לוריע נפט׳ כ״ו אדר שני שנ׳ תרס״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 49. Inv.-Nr.: l06-60 Jahr: 1902

  ‎‏פ״נ אשה צנועה מ׳ חנה איטא בת ר׳ יהודה ליב נפט׳ א׳ ראש השנה שנת תרס״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 50. Inv.-Nr.: l06-53 Jahr: 1902

  ‎‏פ״נ אשה צנועה מרת רחל ב״ר כתריאל נפטרה ער״ח חשון שנ׳ תרס״ג ? [לפ״ק‏‎]‏‎


 51. Inv.-Nr.: l06-69 Jahr: 1904

  ‎‏פ״נ ר׳ יעקב ב״ר דוד נפטר ב׳ מרחשון שנת תרס״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 52. Inv.-Nr.: l06-236 Jahr: 1909

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה וחשובה מרת רבקה בת ר׳ שמעון אידל נפטרה ד׳? כסליו שנת עת״ר לפ״ק תנצב״ה‏‎


 53. Inv.-Nr.: l06-235 Jahr: 1910

  ‎‏פ״נ הישיש מנחם טוביה בר שמואל ז״ל נפ׳ שביעי של פסח שנת עת״ר לפ״ק תנצב״ה‏‎


 54. Inv.-Nr.: l06-234 Jahr: 1910

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה המילדת מרת לאה איידיל בת ר׳ זאב זצ״ל נפטרה כ״ו אלול שנת עת״ר לפ״ק תנצב״ה‏‎


 55. Inv.-Nr.: l06-209 Jahr: 1911

  ‎‏פ״נ הישיש וי״א ר׳ מיכאל בר צבי ציוויאן ז״ל נפטר כ״ח ימים לחודש שבט שנת תרע״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 56. Inv.-Nr.: l06-300 Jahr: 1913

  ‎‏פ״נ הישיש מו״ה שמואל מנחם מענדיל בר שרגא זללה״ה נפטר י״ח ? תמוז שנת תרע״ג ? לפ״ק תנצב״ה‏‎


 57. Inv.-Nr.: l06-204 Jahr: 1916

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה מרת שטירא בת ר׳ מרדכי ז״ל נפטר׳ כ״ד סיון שנ׳ תרע״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 58. Inv.-Nr.: l06-142 Jahr: 1916

  ‎‏פ״נ האשה העדינה מ׳ בת שבע עטיא בת ר׳ מנחם זלל״ה נפ׳ כ״ג תמוז שנת תרע״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 59. Inv.-Nr.: l06-281 Jahr: 1916

  ‎‏פ״נ האשה החשובה מ׳ שרה גיטל בת ר׳ שלמה נפט׳ כ״ו אלול שנת תרע״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 60. Inv.-Nr.: l06-148 Jahr: 1917

  ‎‏פ״נ אשה צנוע׳ מ׳ חיה רבקה בת ר׳ אברהם נפטר׳ י״ז סיון שנת תרע״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 61. Inv.-Nr.: l06-190 Jahr: 1918

  ‎‏הרב הישיש המופלג חכם השלם בעל מדות תרומיות ירא ה׳ באמת ובתמים שמש בקדש [...] ויש׳ [...] [...] שמעון אידל בהר״ר מרדכי [...] נפטר בשם טוב כ״ה שבט? שנת תרע״ח לפ״ק אשר [...] נאסף [...] [...] ותנצב״ה‏‎


 62. Inv.-Nr.: l06-263 Jahr: 1919

  ‎‏פ״נ איש ת״ו וי׳ מו״ה נתן נטע ב׳ אברהם? נפט׳ י״ט חשוון שנ׳ תר״ף? לפ״ק תנצב״ה‏‎


 63. Inv.-Nr.: l06-319 Jahr: 1927

  ‎‏פ״נ האישה הצנוע׳ מר׳ סלאווע בת מה״ר אהרן? זאב ז״ל? נפ׳ כ״ח חשוון שנת תרפ״ח לפ״ק‏‎ [...] [...]‏‎


 64. Inv.-Nr.: l06-237 Jahr: 1929

  ‎‏פ״נ פריידה בת ר׳ יחזקאל נפטרה ער״ח אייר שנ׳ תרפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 65. Inv.-Nr.: l06-22 Jahr: 1931

  ‎‏פ״נ אבינו הישיש והישר הלך תמים דרכו ר׳ ישראל זאב בר חנן אליהו צפנת נפטר א׳ דחוה״מ פסח תרצ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 66. Inv.-Nr.: l06-26 Jahr: 1934

  ‎‏פ״נ אבינו היקר מחמד לבבנו איש תם וישר וי״א מ׳ אהרן משה בר שבתי יפה ז״ל מ[...]אנער נפטר ה׳ סיון שנת תרצ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 67. Inv.-Nr.: l06-15 Jahr: 1936

  ‎‏פ״נ אמנו היקרה האשה הצנועה והחשובה הרבנית מ׳ מרים מיטא בת ר׳ אלי׳ ז״ל ווייסבארד נפ׳ ארבעה ימים לחדש שבט שנת תרצ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=l06 lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis