logo epidat: epigraphische Datenbank

Bayreuth 957 Inschriften (1787-heute)

Information   Inschriften   Karte   Quellen   Indizes   Lageplan (PDF) Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Bayreuth 25
 1. Inv.-Nr.: bay-288 Jahr: 1801

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מ׳ מרים אשת כ״ה איצק וו״ה מכאן מבחר הנשים עטרת תפארת רב כשרון פעלה יהי עולם למשמרת ישנה פה תחת רגבי הנחל מי יעבור דרך הנה ודמע לא תדמע עינו בהיותו נוגע באבן הזאת לא אם לבו כלב השחל אך מה נזעק עור ובשר נקברו ונשמתה עלתה השמים שם מקום חסידינו לחיים נבחרו תקבל שכר פעולתה כפליים נפטרת ביום ד׳ י״ב אדר תקסמ״ך א׳ תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: bay-232 Jahr: 1806

  ‎‏פ״ט בריינדל היקרה והמהוללה אשת חיל עטרת בעלה כהררי אל צדקתה ואמנתה יש שכר לפעולתה נפטרת ביום ד׳ גמל מרחשון תקס״ז תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: bay-233 Jahr: 1812

  ‎‏פ״ט גיטל גדול היגון והשנחה אשת חיל אוי בקבר הונחה כ״ה אברהם מע״ב מר בכה נפטרת עטרת ראש כל המשפחה יום ג׳ ד״י שבט תקע״ב תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: bay-170 Jahr: 1832

  ‎‏פ״ש א״ח מ׳ לאה אשת הר׳ זלמן קרפלס אשר מתה יום ד׳ כ״ח אדר ראשון תקצ״ב בת עמי כלה ירדה בבכי קול מר נשמע ברמה ונהי מה לך כי חצבת לך קבר לשכן פה עם שכני עפר שבע ועשרים שנה ימי חייך מהר נבל ציץ צבי תפארתך אולם גורלך נפל בנעימים היטבת פעלך דרכיך ישרים עטרת בעלה בת נדיבים יקרה ברוכה אם אביונים אשה חכמה שמך נקרא בצ״ה נפשך תהי צרורה‏‎


 5. Inv.-Nr.: bay-362 Jahr: 1840

  ‎‏פ״ט אשת חיל מר׳ טיילא אשת המנוח כ״ה מאיר בערליין ז״ל אשר נפטרה יום אחרון של חג הפסח ת״ר [ל]בעלה עטרת ... תפארת לבניה גמלה חסד ולעני שלחה ידיה קשת רוח יקרא לה דרור משמים נפשה תהי צרור׳ הצרור החיים‏‎


 6. Inv.-Nr.: bay-333 Jahr: 1840

  ‎‏פ״נ איש צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו ה״ה פו״מ כ״ה שמשון בן פו״מ כ״ה מאיר וו״ד נפטר יום ד׳ י״ז אייר ת״ר שם טוב משמן טוב נודע בשערים מרבית ונשך לא לקח מיגיע כפיו חנן דלים שרתך במדינות הייתי תילל אשת נעורים ועתה אהה ... שדי כי לקח אותו אלהי׳ נ[פל]ה עטרת ראשנו מי יוביש כמוהו דמעת העשוקים תנצב״ה‏‎ Samson ­Wilmersdörffer gestorben 20. Mai 1840


 7. Inv.-Nr.: bay-349 Jahr: 1842

  ‎‏פ״ש אלמנה א״ח מרת טעלצלה אשת הצדיק והנבון ה״ר שמשון אריה בריסעל ז״ל אשר מתה בשם טוב ש״ק ט״ז מנחם תר״ב ששים שנה כל ימי חלדך אה[ב]ת חסד ויראת ה׳ בלבבך [...]ות טוב לבעלך עטרת [...]ת נפשך לבנך אם יקרה עד אשר שבה רוחך לשמ[י]ם תהי נשמתך צרורה בצרור החיים‏‎


 8. Inv.-Nr.: bay-305 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ש אשה יראת ה׳ עטרת בעלה ותפארת בניה ה״ה א״ח מר׳ מערלא המכונה אמאליע אשת פו״מ הר״ר שלמה קארפעלעס מפה אשר מתה בשם טוב יום ראשון של חג הסכות תר״ד ממנו שעו נמרר בלב נשבר על המות כנחל שוטף עבר רחם בל רחם על אב ובנים לקחתך מאתם בת ל׳ שנה וד׳ שנים אהבת צדקה וחסד תמיד בלבך אשת חיל לברכה תהיה זכרך שלמה תהי משכרתך בארץ החיים נשמת[ך תהיה צ]רורה בצרור החיים‏‎


 9. Inv.-Nr.: bay-443 Jahr: 1857

  ‎‏פ״ש [...] תרי״ז לפ״ק מתה ה[א]ש[ה] היקרה יראת אלהים מרת שרה בת ר׳ חיים הכהן אשת ר׳ ברוך לאווענטהאל נקראה (?) בשם‏‎ [Sara ­Löwenthal] ‎‏שמונה ושבעים שנה ימי חלדה [ושבע(?) וחמשים(?)] עטרת בעלה‏‎ [...] [---]


 10. Inv.-Nr.: bay-485 Jahr: 1863

  ‎‏פ״נ האשה חשובה מ׳ פעסלא אשת כהר״ר יצחק ה״ב הלוי זצ״ל‏‎ Besla ­Harburger ‎‏פאר והדר לבעלה עטרת צבי לביתה סמוך לבה בצור עולמים לא עזבה צדקה כל הימים אלהים ישלם לה שכר האמונים רוחה עלתה למרום למחרת יום מתן תורה תרכ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: bay-523 Jahr: 1868

  ‎‏פ״נ איש תם וישר יהודה לעאפאלד דרייא מתושבי ק״ק פיורדא עלה למרום ש״ק ג׳ דחוה״מ פסח תרכ״ח לפ״ק מעשיו הטובים לראשו עטרת חסד ואמת לנפשו תפארת שדי גאלו מרב האנחות לחזות נצח שובע שמחות מה תשתוחחי נפשי לאלהיך הוחילי עוד תזכה ידידך לראותו בעדן אלהים ולפניו פעלתו‏‎ Das Haupt mit Tugend [reich?] geschmückt Das Herz durch Liebe hoch beglückt, Entschwebtest Du dem Erdenleid Vor Gottes Thron zu stehn bereit So bitter auch der Trennung Schmerz, Findt dennoch Trost das wunde Herz Im Glauben an ein Auferstehn Wo wir uns ewig wieder sehen.


 12. Inv.-Nr.: bay-538 Jahr: 1872

  ‎‏פ״ט האשה היקרה והחסודה לבעלה עטרת ולבניה תפארת מרת טריינלא בת ר׳ אנשיל בער אשת ... כמר בערנהארד מייער‏‎ Frau D.Dorette Mayer Gattin des sel. Bernhard Mayer geboren 2. Aug. 1790 gestorben 18. Jan. 1872. ‎‏פיה פתחה בחכמה וצופיה הליכות ביתה עד מלאת ימי טהרה שבקה חיים ועלתה לשמים יום ח׳ ונקברה יום ט׳ שבט תרל״ב לפ״ק טפחת ורבית רב טוב עשית יגעת ועמלת יעצת ופעלת נקראת למרומים לשבת בעליונים אוי לנו בתחתונים תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: bay-552 Jahr: 1873

  Hier ruht in Gott Eduard Lazarus Rosenfeld, Geboren in New=York den 21. April 1854, gestorben in Berlin den 11. Juni 1873. Verschmähtest Erdenlust und nichtigen Tand, Erwähltest dir des Lebens höchste Güter. Du suchtest Gotteswort im fremden Land Gewannst in Liebe dort dir die Gemüther. O edler Zweig! des Stammes schönste Zier, Als Blüthe, ach, gepflücket, ruhst du hier. ‎‏מאסת חמודות חלד ותבחר בדעת ותושיה לב[ר{ק}]ש דעת אלהים גרת בארץ נכריה לקחת נפשות בטוב רוחך היית עטרת ליולדיך והנה _ הה נצר נחמד נקטפת עודך באבך‏‎


 14. Inv.-Nr.: bay-564 Jahr: 1875

  ‎‏פ״נ הגבירה המהוללה אשת חיל עטרת בעלה ותפארת בניה ובני בניה נעימה במעשיה לעני ולאביון פרשה כפיה מרת שארלאטטע ווילמערסדערפער מתה ביום ד׳ י״ז כסלו תרל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Charlotte Wilmersdoerffer, geb. Meier, geb. im Jahre 1792, gest. am 15. Dezemb. 1875. Friede ihrer Seele!


 15. Inv.-Nr.: bay-577 Jahr: 1877

  ‎‏פ״נ האשה היקרה אשת חיל עטרת בעלה ותפארת בניה יראת אלהים וחוננת דלים מרת מרלה פליישער מתה בחצי ימיה ביום ו׳ עש״ק ח׳ טבת תרל״ח לפ״ק ויבך אחריה אישה ובניה וכל מכירי טובה וצדקתה [תנצב״ה‏‎]‏‎ Hier wird ein Biederweib gefunden Frau Amalia Fleischer geb. d. 29. Oktober 1837, gest. d. 14. Dezember 1877. In Frieden schlumre! Him̄elsruh Strömt dir vom Throne Gottes zu.


 16. Inv.-Nr.: bay-603 Jahr: 1881

  ‎‏פ״נ קוית בכל עת לישועת אלהיך ידיך עשו חיל לגדל יתומיך לבשת צדק זאת ראו מכיריך היית עטרת בניך זכרו חסדיך האשה הצנועה והישרה מרת קילה אשת כ״ה משה לאנג מתה אור ליום י״ג אדר שני תרמ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht unsere fromme und gute Mutter Caroline Lang gest. im Alter von 76 Jahren am 13. März 1881 Gewidmet von ihren dankbaren Kindern


 17. Inv.-Nr.: bay-605 Jahr: 1881

  ‎‏פ״נ האשה היקרה והצדקת אשת חיל יראת אלהים עטרת בעלה ותפארת בניה לעני שלחה ידיה זכרון שמה לעד לברכה ה״ה קילה אשת ר׳ יוסף קליין מתה בחצי ימיה אור ליום כ׳ ניסן תרמ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Frieden viel beweint von den Ihrigen: Frau Caroline Klein, geb. Greif, geb. 15. Juli 1841, gest. 19. April 1881. In Liebe gewidmet von ihrem Gatten und Kindern.


 18. Inv.-Nr.: bay-612 Jahr: 1883

  ‎‏פ״נ האשה היקרה והצדקת יראת אלהים וחוננת דלים עטרת בעלה ותפארת בנה מ׳ גוטל אשת ר׳ אברהם מאָהר נפטרת בש״ט ביום ה׳ כ״ז אדר שני תרמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Gertraud Mohr geb. Süssengut von Burgkundtstadt geb. 1. Okt. 1810, gest. 5. Apr. 1883. Friede ihrer Seele! In Liebe gewidmet von ihrem Sohn!


 19. Inv.-Nr.: bay-629 Jahr: 1884

  ‎‏פ״נ האשה החשובה והצדקת אשת חיל יראת אלהים מרת חנה אשת ר׳ יצחק דוב קליין עטרת בעלה ותפארת בניה כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון על כן כל מכיריה כבדוה ׃ מתה בזקנה ושיבה טובה ביום י״ד אלול תרמ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht unsere gute, fromme Mutter Frau Hanna Klein, gest. am 4. Sept. 1884 im 83. Lebensjahre. Friede ihrer Seele!


 20. Inv.-Nr.: bay-642 Jahr: 1886

  ‎‏פ״ט אשה יראת ה׳ מגזע נכבדה אשת חיל עטרת בנה יחידה מרת יאכד זעליגסבערג מתה בשיבה טובה ו׳ שבט תרמ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Julie Seligsber[g] [geb. Würz]burger [...] [...] ‎‏ימיך של(?) מ[...]ות גבורה אכן חלים רבים ומכאבות היו חלקך כסלך באלהים שמת ויצילך מכל צרה דרך ישרה הלכת ושדי יגמלך כצדקך‏‎ :‏‎


 21. Inv.-Nr.: bay-656 Jahr: 1888

  ‎‏פ״נ איש תבונה ויקר־רוח, רופא נאמן ומפואר, בחכמתו הוקם עָל, עטרת אשתו ותפארת בניו ה׳ יוסף בן ה׳ מאיר ענגעלמאַנן מת כ״ה אייר תרמ״ח תנצב״ה‏‎ Dem Andenken unseres innigstgeliebten Gatten und Vaters Herrn Dr. med. Josef Engelmann kgl. Hofrats und Directors der kgl. Kreisirrenanstalt Bayreuth, geb. am 28. September 1820, gest. am 6. Mai 1888.


 22. Inv.-Nr.: bay-701 Jahr: 1894

  ‎‏פ״נ איש ישר ירא אלהים הולך בדרך צדק ואמת פזר נתן לאביונים עטרת אשתו ותפארת בניו ה״ה ר׳ אברהם ב״ר דוד פֿליישער מת בשם טוב ליל כ״ח כסלו תרנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht unser guter u. liebevoller Gatte u. Vater: Herr Abraham Fleischer, geb. 12. April 1825, gest. 26. Dez. 1894. Friede seiner Seele!


 23. Inv.-Nr.: bay-712 Jahr: 1896

  ‎‏פ״ט אשת חיל יראת ה׳ היא תתהלל מפנינים יקרה עטרת בעלה ותפארת בניה מרת ייטל אשת ר׳ מאיר ווילמערסדערפער מתה ליל ד׳ אלול תרנ״ו תנצב״ה‏‎ Eine Zierde ihres Geschlechtes Die Krone ihrer Familie Frau Jette Wilmersdörfer geb. Hallo, geb. 16. Mai 1833, gest. 12. Aug. 1896.


 24. Inv.-Nr.: bay-846 Jahr: 1918

  ‎‏פ״נ אשת חיל עטרת בעלה את זרעו הדריכה בנעימת תורתה לעני ולאביון פרשה את כּפה כי מעשה הצדקה היתה כל חפצה נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא מרת חנה אשת רבי בנימין זעליגסבערג נפטרה ביום ג׳ ט״ז מרחשון תרע״ט לפ״ק תּנצב״ה‏‎ Hier ruht Ge[...]wert [...] Mutter Frau Hermine Seligsberg geb. Heidelberger geb. [..] Sept. 18[50] z. Fürth, gest. 27. Oct. [1918] z. Würzburg Ihr irdisches Dasein war gefüllt durch [...] Nächstenliebe, wahre Herzensgüte und selbstlose [...]


 25. Inv.-Nr.: bay-865 Jahr: 1920

  ‎‏פ״נ האשה החשובה והיקרה הצנועה והחסידה והישרה עטרת בעלה ותפארת בניה מרת קילא אשת ר׳ יהודה גרינעבוים נפטרה ב׳ אלול תר״ם לפ״ק תנצב״ה‏‎ Karoline Grünebaum 1844-1920 Löb Grünebaum 1844-1922


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=bay lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis