logo epidat: epigraphische Datenbank

Bayreuth 957 Inschriften (1787-heute)

Information   Inschriften   Karte   Quellen   Indizes   Lageplan (PDF) Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Bayreuth 33
 1. Inv.-Nr.: bay-192 Jahr: 1788

  ‎‏נו״נ בשם טוב יום ג׳ ער״ח אייר תקמ״ח אברהם ב״כ הירץ אידינגן ז״ל איש אשר פה קבור וטמון במעשיו היה כשר ונאמן רצה והישכם לבה״כ ראשון הלך לעולמו ברצון ה׳ אמון מעתה ינוח פה עד קץ הימין תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: bay-385 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט הנערה רבקה בת הש״ץ כ״ה צבי הירש כ״ץ יחי׳ נפט׳ ביו׳ ג׳ ונקב׳ ביו׳ ד׳ כ״ב אלול תק״ן לפ״ק ורבקה יוצאת מעלמה בחצי ימיה דרשה צמר ופשתן ותעש בחפץ כפיה בת כהן המכבדת אמה ואביה במנוחה נכונה תהי משכבתיה עד נחם ה׳ ציון וכל חרבתיה תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: bay-370 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ הדיין מהו״ר אלחנן הונא זצ״ל נפטר יום ג׳ כ״ח שבט תקנ״ה אלחנן אותך בהשכל ודעת להגות בתורת ה׳ כמעיין נובעת חוק ומשפט שמת לפני עדת אל נמלצו לחיך כל דורש ושואל נוצצים כספיר הוראותיך מורה הוראה בישראל הא לך? זרע קדש בני שמנת ימים וחתמת בבשרם לעשותם תמימים נשמתך תהא צרורה בצרור החים אף בשרך ישכון לבטח עד כי יקיצו רדומי כלחים‏‎?‏‎


 4. Inv.-Nr.: bay-289 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה והגבירה רחל מבכים עליה בניה בת קול ברמה נשמה הררי אל בצאת נפשה עלתה יוסיף וינעם נצחו? עליה אשת חיל איך גוש עפר מגורה כ״ה יקוננו בבכי תמרורים וואלף זעקל פועל צדק ומשרים היא קברת רחל עד שיערה עליה ממרום בזמן התחיה נפטרת יום א׳ כ״ד אלול תקס״ג תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: bay-293 Jahr: 1812

  ‎‏פ״ט צור ואבן היחוקו רום מעלותך יערוך חרוזי׳ הישוה אל גדלך מטר דמעותינו יערפו על קברך לו הנדבה פתחה פיה ותענה אז תגלה סודה לאנשי מענה ימי עלומה ופתיל החיים גדע המות מצות הצדקה היא עד בל־מות משכונתה בל ימצא בארץ החיים ומקום מושבה משכן עדן השמי׳ [נפ]טרת בשם טוב אשה חשובה ... צימלא [א]שת פו״מ ... ... [לי]ב זעקל [...] יום וי״ו ט״ו מנחם תקע״ב תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: bay-267 Jahr: 1813

  ‎‏פ״ט האשה הצ[נו]עה [... על]תה למרומה כל ימיה הל[כה] בדרך ישרה למצ[ות? ... ה]לכה? ושמרה ע[מדה בצד]קתה עד אסופה ה[...] [פעסלא א]שת זעלי[ג]מ[א]ן א״ה [...] ביום ה׳ י״[ג א]ייר תקע״ג תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: bay-354 Jahr: 1818

  ‎‏הא״ח היקרה מרת עלא אשת המנוח מו״ה פייבלמן זצ״ל פ״נ עלית מתחתי עולם השפל לרום שחקים מעל כוכבים אל מקום סתר טהר ערפל אשר שם שוכן יושב הכרובים שמה מושב אלוף נעוריך תחת כס ספיר מעל רקיע יפעת פנהו סביב הופיע הודו כשמש יזרח עליך שמה תשבי אתו במנוחה עד עת בן דוד יעלה למלוכה נפטרת ב׳ דר״ה תקע״ט תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: bay-154 Jahr: 1820

  ‎‏פ״ט גרת ימים רבים בביתך רבות הי׳ שנותיך עד יום המות לקחך סלוף דמעות שופכות בנתיך להן צער גדול על מותך [א...] אשת כ״ה הירץ נפטרת יום ח׳ ש״ק תשרי תקפ״א תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: bay-48 Jahr: 1820

  ‎‏פ״ט הילד יניק וחכים משה אשר בכ״ה בער פייערסדארף נפטר ונקבר ביום ג׳ כ״ג מרחשון ׃ ואחותו הילדה יטל נפטרת ונקברת ביום ו׳ ר״ח כסליו תקפ״א משה עלה למרום לקבל התורה אשר הי׳ לאביו לשעשועים ועטרה בן הלך לעולמי עד מהרה יששכר כשלהבת בנפשו קשורה אחותך יטל לבא אצלך בקבורה חשקה כי נפשה בנפשך קשורה מאבותיכם לא ננעלו שערי דמעה ונשמתכם תהי׳ עולם מעלה מעלה תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: bay-294 Jahr: 1823

  ‎‏פ״נ נשיא העדה פרנס ומנהיג המדינה וקהלתינו הר״ר ליב ב׳ כ״ה וואלף זעקל ז״ל גבר יקר שמו מהולל בשערים פארוהו בני עמו ויכבדוהו שרים פועל צדק בעדתו בחכמה ומישרים זכר טובו לא יסוף עד דור דורים דמעת בניך ואוהביך יזלו על קברך מה נוכח פעלך ! ומה נעים גורלך ! אך בל בארץ בגן אלהים משכורתך ! נפטר יום ה׳ ט״ז מנחם תקפ״ג תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: bay-188 Jahr: 1828

  ‎‏הא״ח מ׳ שרלה א״ח אנשיל בער ז״ל נפטרת ביום ויו עש״ק כ״ו אלול תקפ״ח אשת חיל היתה בכל ...ליה עשתה רב טוב כל ימי חייה כפה פרשה לכל בחפץ ידיה עוז והדר לבושה עד קציה יהללוה בשע[רים] טיב מעשיה ותעימה ל[... כשר]ון מעלליה [תנצב״ה‏‎]‏‎


 12. Inv.-Nr.: bay-126 Jahr: 1831

  ‎‏פ״ש הח״ר נפתלי בן הח״ר שלמה מקהל אדעלסדארף אשר יכנה בשם‏‎ Hirsch ­Salomon Großherzoglich. Badischer Hofzahnarzt ‎‏גווע בשם טוב פה י״ט אייר תקצ״א נפתלי שבע רצון וחסד ברוחו צדיק באמונתו חיה ותם דרכו מהיר במלאכתו רופא שנים עד עת קצו בגבורת פ״ח שנים נתצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: bay-176 Jahr: 1832

  ‎‏פ״ט גר בית אוצר פה טמון מטמון יוקר יקרה מזהב את לוטה בשמלת ליל טהור עין יגלך ויעלך כי עשית חיל ליני הלילה שכבי עד הבוקר אור לעת ערב בהיות יום גדול ונורא שדי כי יעורר הישנים בחיק האדמה תרועת קול שופר אז בהשמיע ברמה משנתך תיקץ סביב יזרח אורה שוב תשובי אז חיש מחצר בית נשיה הוד טהור על פניך והתו תחייה היקרה א״ח מר גיטל אשת כ״ה משה זעקלן נפטרת עש״ק כ״ט תמוז תקצ״ב תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: bay-271 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ הבב״ח ? וישר כ׳ ברוך בן כ׳ וואלף ש״וו נפטר יום ה׳ כ״א סיון תקצ״ה בטחת תמיד על אל מחוללך רבות כסף וזהב לא חמדת ורק היית שמח בחלקך כל עת אשת חיקך כבדת בן שמונה וחמשים שנה בהיותך זך במרום פתאום הקריב מותך אלי קבר באת בכלח שם תנוח בשלום עד עת שוב לך הרוח תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: bay-239 Jahr: 1838

  ‎‏פ״נ איש צדיק וישר עוסק בתורה היה מנעוריו עד בא שמשו ה״ה [...] [...] אברהם בר שלמה הלוי מת יום ב׳ י״ז שבט תקצ״ח תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: bay-168 Jahr: 1839

  ‎‏פ״ש אשת חיל וטובת שכל רבת ימים וטובת מעשים היא האשה הצנוע׳ מר׳ צערטל אשת הר״ר אהרן אויסטערליץ אשר הלכה דרך כל הארץ בשם טוב יום א׳ כ׳ טבת תקצ״ט בחדש אדר שנ׳ תצ״ח יום הולדתך בחדש שבט שנ׳ תקצ״ט יום המותך יותר ממאת שנה היו ימי חייך אשריך ילדותך לא הבישה זקניך בעת טוב את בוראך בל שכחת וביום רע על קונך בטח בטחת גמל חסד עם רעך מאד אהבת עד אשר בשיבה טוב׳ אל אלהיך שבת תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: bay-357 Jahr: 1839

  ‎‏פ״ט אשה טובת נפש ותמימת לב נדיבת רוח וגומלת חסד א״ח מ׳ הענדלה אשת כ״ה שמשון הירץ אשר נאספה אל עמה יום א׳ ביום ב׳ דר״ח אלול תקצ״ט כל ימי שלותיך האלהים בל שכחת נפלת על ערש דוי אף בי[וג{גו}]ן בו בטחת כי יראת ה׳ בלבך תמיד חן על שפתיך רב צדקות עשית היטבת מעשיך עד בא קץ זקנתך ועלית למרום ללין שם בשלום גורלך מה נעים תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Hendle ­Herz gest. 10. Aug. 1839, 85 Jahre 6 Monate alt.


 18. Inv.-Nr.: bay-129 Jahr: 1841

  ‎‏פ״ש איש נבון וישר יראת אלהי׳ בלבבו ה״ה הב״ח הר׳ הירש בן מהו״ר ליב רעקנדארף מפה אשר גוע ביום עש״ק ג׳ אלול תר״א נפתלי שבע רצון לקנות מדע ותורה בן יהודה [...] [...] ...לא רוחו דעת ותבונה עד עת קצו ס״ח שנה תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: bay-349 Jahr: 1842

  ‎‏פ״ש אלמנה א״ח מרת טעלצלה אשת הצדיק והנבון ה״ר שמשון אריה בריסעל ז״ל אשר מתה בשם טוב ש״ק ט״ז מנחם תר״ב ששים שנה כל ימי חלדך אה[ב]ת חסד ויראת ה׳ בלבבך [...]ות טוב לבעלך עטרת [...]ת נפשך לבנך אם יקרה עד אשר שבה רוחך לשמ[י]ם תהי נשמתך צרורה בצרור החיים‏‎


 20. Inv.-Nr.: bay-334 Jahr: 1842

  ‎‏מיקירי העיר יראת ה׳ היא אוצרו הולך תמים ופועל צדק פ״ש כ״ה מנחם המכונה מאנדל בן פו״מ כ״ה מאיר וו״ד מנעוריו עד יום מותו הלך בתמו נכה רוח וחרד תמיד על דברו חדל מן הרע ועשה טוב באמנתו משכים ומעריב בכל יום לבית תפלתו נפטר יום ד׳ כ׳ כסליו תר״ג תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: bay-245 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ש איש ירא אלקים אוהב תורה ומישור ה״ה הקצין פו״מ הר״ר יעקב בן הר״ר פנחס המכונה בשם‏‎ Jacob ­Arnheim ‎‏אשר הלך בדרך כל הארץ עש״ק ט׳ תמוז תר״ג ימי חייך שלש שנים וששים שנה צדק אזור מתניך ודרכך באמונה פעלך טוב בנשך לא נתת כספך אהבת תפלה כי ה׳ צור מחסך ובקהלתנו מ[נהל בצדק ויו]שר לעמך [...] שכבת ידוע חלי משכב צהרים אז אהה פתאם קול קורא משמים בשרך ישכן לבטח עד יום תחיה ובשורה ונשמתך בצרור החיים תהיה צרורה‏‎


 22. Inv.-Nr.: bay-306 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ש איש צדיק וישר ירא אלקים ושומר מצות מילדותו עד מותו הלך בתורת [...] ליב בר שמואל הארבורגר [...] נ[פט]ר בשם טוב יום ב׳ [דר]״ח [...] יהודה אתה י[ו]דוך [אחי]ך (?) [...] א[...] יראך (?) בברית אברהם הכנסת את בני עמנו יום יום הגית בתורת אלקינו יגיעת כפיך בכל עת אכלת אהבת צדקה וחסד גמלת עד שוב רוחך אל ארץ החיים שם תקבל שכר פעולתך כפליים תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: bay-191 Jahr: 1844

  ‎‏פ״ש הב״ח אהרן בכ״ה בנימן לעהמאן הלוי נפטר יום ד׳ ב׳ תמוז תר״ד אמרי שפר ותורה לכתב ולחיות הורית לילדי ישרון באמונה עד אשר שארך ולבך כלה ונפשך לשמי ערבות עלתה בן ארבע וחמשים שנה תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: bay-281 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ש איש טוב וירא אלהים דרכו ישר ולבו תמים ושמו נודע בשערים ה״ה הח״ר אליהו בן הח״ר שלמה הלוי אשר יכנה בשם‏‎ Elias Levi ­Neustädter ‎‏ונאסף אל עמו ביום ד׳ יו״ד מרחשון תר״ח אליהו רוחך בשובה לשמים בן פ״ח שנים [...] שלמה תהי במרום משמרתך איש צדיק ונבון עד מותך לוית חן תורת ה׳ אהבת וחסד עם רעך תמיד גמלת שמך הטוב יקר א...ך בשם החכם? הגדול בישראל שאו?ך נתצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: bay-400 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ט איש תם וישר זקן ושבע ימים כ״ה משה ב״ר אהרן בייער נאסף אל אבותיו בליל ד׳ כ״ג כסליו תר״ח משה שמח במתנת חלקו פי שנים שמר דרכי [ה׳] ולא מט ממצותיו השיג שיבה טובה גם ארח חיים בשלום ויושר פלס מעגלותיו יגע מאד יטוב לו כאיש מצליח יום יום דרש ה׳ לעבוד עבודתו עד האסף לעמו שפך לפניו שיח רפתה רוח מעליו ושב למנוחתו‏‎


 26. Inv.-Nr.: bay-73 Jahr: 1848

  ‎‏פ״ש איש תם וישר הב״ה הר״ר ברוך ב״ר יצחק פארכהיימער מעיר בייערסדארף אשר מת בשם טוב יום ד׳ כ״ח אייר תר״ח צ״ו שנים בשבה טובה ימי חייך עבד נאמן מנעורך עד מותך ירא אלקים בר לבב ונקי כפים ברוך שמך וברוך חלקך בארץ החיים‏‎


 27. Inv.-Nr.: bay-219 Jahr: 1851

  ‎‏פ״ש המילדת הנעלה טריינלה בת הר׳ ליב הלוי אשר נאספה אל עמה בת שבעים ואחת שנה ביום שמיני לחג הפסח תרי״א ונקראה בשם כנוי׃‏‎ Ther[ese] ­Löw Stadthebamme ‎‏טרף נתת יגיע כפיך לביתך יספת לדבר טוב בעד אביוני עירך ידיך הושיעו עד משבר כי באו בנים נשים יולדות באחזן צירים וחבלים לכן יגל לבך לבטח ישכן אף בשרך ה׳ יחננך וישלם חסד עולם שכרך נתצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: bay-418 Jahr: 1853

  ‎‏פ״נ יוסף יעקב ב הה״ר שלמה שוואבאכער‏‎ Joseph Schwabacher stud. geb. [2]3.Mai 1834 gest. 4. [Mai] 1853 ‎‏חיה ח״י שנה וי״א חדש ועלה למרום כ״ו ניסן תרי״ג תנצב״ה יהי עד הגל הזה ועדה המצבה ועד לזכרון כי בשחרות גם הבל סופה וסער יעברו וראה הרבה פתאום ישתומם קול ששון כנור ונבל שור נא בן אדם פה נטמן בקבר ווי עודנו באבו יקטף השבר אשר פריו יתן בעתו כי יגדל הגבר בן חכם לב יקר רוח פאר הוריו ומוריו אשרוהו החברים שמחוהו כל יודעיו כי יוסף מצא חן וחסד בעיני כל רואיו על כן למנות ימינו כן הודע נתפלל רום מחשבותיו נשגבה ממנו נתהלל‏‎


 29. Inv.-Nr.: bay-472 Jahr: 1861

  [---] Bernhard ­May[er] ‎‏נולד י״ב סיון תקל״ח ויגוע בשם טוב ח״י אייר תרכ״א לפ״ק יששכר לפעולתך גבר חיל ותמים בן מבין למדת תורה לילות וימים מאיר עיניך נר מצוה ואור תורה אריה על מצווה עומד תמיד לשמרה זכר שמו על מעשי צדקה וחסדך צדיק לבית תפלה בל מנעת רגלך לברכה גדלת מילדתך עד שיבתך תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: bay-411 Jahr: 1866

  ‎‏ויגוע אדם ואיו בפתע פתאום נלקח עד הגל הזה על אסיפת כ׳ נפתלי בן כ׳ יעקב העכבערג כ״ח חשון ה׳תרכ״ז אחרי ראותו במיתת אחותו זכור ה׳ את כל ענתו ת[נצב״ה‏‎]‏‎


 31. Inv.-Nr.: bay-538 Jahr: 1872

  ‎‏פ״ט האשה היקרה והחסודה לבעלה עטרת ולבניה תפארת מרת טריינלא בת ר׳ אנשיל בער אשת ... כמר בערנהארד מייער‏‎ Frau D.Dorette Mayer Gattin des sel. Bernhard Mayer geboren 2. Aug. 1790 gestorben 18. Jan. 1872. ‎‏פיה פתחה בחכמה וצופיה הליכות ביתה עד מלאת ימי טהרה שבקה חיים ועלתה לשמים יום ח׳ ונקברה יום ט׳ שבט תרל״ב לפ״ק טפחת ורבית רב טוב עשית יגעת ועמלת יעצת ופעלת נקראת למרומים לשבת בעליונים אוי לנו בתחתונים תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: bay-769 Jahr: 1905

  ‎‏לזכר עלם יהיה צדיק וצדקהו לעד עומדת פ״ט איש תם וישר אהוב לבני ביתו ולכל מכיריו הו״ה שמעון בן כהר״ר יוסף ווערטהיימבער ז״ל שנפטר בשם טוב בן ע״ג שנה י״ב סיון ונקבר בכבוד גדול בי״ג בו תרס״ה לפ״ק שפעת ברכה היית למשפחתך מבקר עד ערב השלמת פעולתך על עניים ודלים פרשת כנפיך ובאמונה עסקת בצורכי עדתך נר רגלך לא ימוש מיוצאי חלציך תנצב״ה‏‎ Wolf Wertheimber. Eine Fülle des Segens Der Liebe und Treue Warst du den Deinen Zeit deines Lebens Den Armen ein Vater, Beschützer, Berater; Ein strahlendes Vorbild Deiner Gemeinde. Ist auch dein Sterbliches Dem Staube verfallen, Deine hehre Seele soll uns Ewig umwallen. Wandeln wollen wir in Deinen Wegen Solang' uns der Lebenshauch Wird bewegen.


 33. Inv.-Nr.: bay-860 Jahr: 1919

  ‎‏פ״נ אשה חשובה ואם אוהבת מ׳ פערלא אשת כ׳ חנוך הערצשטיין פאר מכל הנשים לא לשמחתה היה חייה כי רק לעני ולאביון ולבנותיה עד צאת נשמת׳ ביום ו׳ ט״ז שבט ונקברת ביום ב׳ י״ט בו תרע״ט תנצב״ה‏‎ Frau Philippine Herzstein geb. Fleischmann geb. 2. Februar 1855 gest. 17. Januar 1919. Eine edle Gattin eine selbstlose Mutter


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=bay lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis