logo epidat: epigraphische Datenbank

Bayreuth 957 Inschriften (1787-heute)

Information   Inschriften   Karte   Quellen   Indizes   Lageplan (PDF) Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Bayreuth 67
 1. Inv.-Nr.: bay-183 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ בער ב׳ כ״ה אברהם נש״ט [נ]פט׳ יום ד׳ ט׳ סיון תקמ״ח תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: bay-344 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ האשה חשובה מרת מלכה בת חבר זנוויל מז מק״ק פפ״ד אשת כ״ה מענדל פיק נפטר׳ א״ח דשבועות ונקבר יום א׳ יו״ד סיון תק״נ ל׳ תנצב״ה‏‎ :‏‎


 3. Inv.-Nr.: bay-193 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ יעקב הלך לדרכו עליונה עסקו הי׳ תמיד באמונה קול קורא שם טוב קנה במשכבו ינוח מנוחה נכונה כ״ה קאפיל בן הירץ מכונה נפטר יו׳ ד׳ כ״ה סיון תקנ״ג ל״פ תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: bay-341 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ הב״ח כמר יחיאל ב׳ כ״ה שמעון ה״ה נפטר עש״ק כ״ה סיון תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: bay-182 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ הב״ח כמר יוזל ב׳ כ״ה אברהם נש״ט סג״ל נפטר יום ג׳ ער״ח סיון תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: bay-16 Jahr: 1798

  ‎‏פ״ט האשה חשובה היולדת מרת בילא בת מהור״ר בצלאל לעדדער מפראג אשת כ״ה ענצל מכאן נפטר יום ויו כ״ד סיון תקנ״ח תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: bay-104 Jahr: 1801

  ‎‏פ״ט הבתולה משכלת מרת שרה פעסלא בת כ״ה שלמה נייאשטט סג״ל מכאן [...] יום ה׳ כ״ג סיון תק״סמך א׳ תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: bay-260 Jahr: 1804

  ‎‏פ״נ פו״מ מה״ו פישל יעקב ב׳ כ״ה יצחק הואל עמוד הלך העובר שב פה והטף הדמע עלי הקבר עת תדע גוית מי השוכן פה תוסף בכי ותקרא שבר נשיא בתורה ומנהיג בעדה שב שבע ימים אל כס המלך אחרי אשר כל ימי חלדו היה מחסה לעובר ומשענת להלך נפטר יום א׳ [ג]׳ סיון תקס״ד תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: bay-23 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט הבחורה מ[...] בת [...] מפרעצפעלד נפטרה יום עש״ק כ״ב סיון תקס״ד תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: bay-222 Jahr: 1806

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנועה והחסודה תרצה ב״ה משולם אשת כ״ה דוד הלוי מב״ק נפטרת ביום ב׳ כ״ג סיון תקס״ויו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: bay-377 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט הבתולה נאה מרת בריינלה בת פו״מ כ״ה מאיר וו״ד מכאן נפטרת עש״ק ט״ו סיון תקס״ח תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: bay-259 Jahr: 1809

  ‎‏פ״ט בכי הלך בכי פה על הטמונה רב טוב הניחה אחריה על חסיד׳ ארץ שומרת אמונה נהי על ההרים תשא למעניה דרכי׳ נועם אורחותיה ישרה לכן הליל על האשה היקרה מרת ברענדל אשת מה״ו פישל ז״ל נפטרת כ״ו סיון תקס״ט תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: bay-323 Jahr: 1810

  ‎‏פ״ט הבתולה מ׳ פעסלה בת כמר דוד אידינגען מכאן נפטרת יום ה׳ י״ט סיון תק״ע תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: bay-62 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט הב״ח כמר לאזי ב׳ כ״ה וואלף מפ״ד נפטר יום [ה]׳ ע[ר״ח] סיון תקע״ד תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: bay-351 Jahr: 1816

  ‎‏פ״נ שוכן ומתענג צדיק תמים הררי אל מ[שכ]נות קדושים מרדכי [י]צא בחלוקו דרבנן בה׳ דבק [נפ]שו כמהדרין שלמה נקטה נפשו בגן עדן שינה ערבה גופך יישן תנוח ותעמוד לקץ הימין הלך לעולמו טזי״ן סיון תקע״ו תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: bay-118 Jahr: 1822

  ‎‏פ״נ הבחר יאקב ב׳ כ״ה הירש ש״וו נפטר יום וי״ו י״ח סיון תקפ״ב תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: bay-266 Jahr: 1830

  ‎‏פ״ט הא״ח מ׳ יענדלה אשת כ״ה מרדכי טאכוי סג״ל נפטרת יום ד׳ ח״י סיון תק״צ יענה בך בשמים צדקותיך דלה תדלה מבאר הברכה שכריך אשת חיל עקב היית כל ימיך מר לבונה וקנמון הי׳ רחיך דבש וחלב נטפו שפתותיך כלך ממתקים לכן קומי מעפריך יום קום יקרא לך קול אלהיך תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: bay-127 Jahr: 1832

  ‎‏פ״נ איש מבית לוי רצוי לכל אחיו רדף חסד וצדיק בדרכיו בר לבב ואיש אמונים ימי חייו ארבעה ושבעים עמלו רב מעט טוב ראו עיניו הנה הלך לקחת פרי פעליו אשריו ה״ה הב״ח תם וישר ר׳ יחיאל ב׳ כ״ה אברהם סג״ל נפטר יום ד׳ ט״ז סיון תקצ״ב תנצב״ה אויז אכטונג פאן דער פאמיליע טאכויער‏‎


 19. Inv.-Nr.: bay-360 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ ... נכבד ? ... האלוף ? כ״ה הענך בר יצחק דילזהיים ז״ל [...] נפטר יום א׳ ג׳ סיון תקצ״ה חנוך איננו אלקים לקח אותו בן חמש וששים שנה בהיותו יום גיל לבבו הי׳ לו יום מותו צח ונקי אשר הוא מרום בעלותו חטא ועון כי נסלח לו בחלותו קדוש חפץ דכאו לזכותו תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: bay-271 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ הבב״ח ? וישר כ׳ ברוך בן כ׳ וואלף ש״וו נפטר יום ה׳ כ״א סיון תקצ״ה בטחת תמיד על אל מחוללך רבות כסף וזהב לא חמדת ורק היית שמח בחלקך כל עת אשת חיקך כבדת בן שמונה וחמשים שנה בהיותך זך במרום פתאום הקריב מותך אלי קבר באת בכלח שם תנוח בשלום עד עת שוב לך הרוח תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: bay-139 Jahr: 1836

  ‎‏פ״ט שינדל אשת כ׳ יוסלה נפטרת יום ד׳ ט״ז סיון תקצ״ו תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: bay-162 Jahr: 1838

  ‎‏פ״ש הא״ח מ׳ שינדלה אשת ה׳ משה בר נפתלי נפטרת יום ב׳ ד׳ סיון תקצ״ח תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: bay-169 Jahr: 1838

  ‎‏פ״נ איש ישר הקצין הר״ר יונת צבי המכונה הירש בן ה״ר יוסף אוהלפעלדר ז״ל מפה ׃ אשר הלך דרך כל הארץ ביום עש״ק ט״ו סיון תקצ״ח חרוץ בל מתרפ[א{ה}] במלאכתך לבלתי קנ[א] את רעים עמך בבוא פתע המות אל חלונך ויקחך מתוך חיק משפחתיך אז אמך זקנה ושבעת ימים מר ספדה קוננו אשה ובנים ימי שנותיך אחד וששים נשמתך תהי צרור׳ בצרור החיים‏‎


 24. Inv.-Nr.: bay-244 Jahr: 1839

  ‎‏היער רוהעט דיא אירדישע היללע דעס ק...ען ...געמיינדעגלידעס העררן ליב ... זאה... [ד]עס ר׳ משה גוטמאן געבאהרען צו בייערסדארף יום ש״ק ז׳ טבת תקכ״ט געשטארבען דאהיער יום עש״ק י״א סיון תקצ״ט פרידע זיינער אשה זעליגקייט זיינעם גייסטע‏‎


 25. Inv.-Nr.: bay-217 Jahr: 1841

  ‎‏פ״ש ירא ה׳ לתורתו הטה אזניו ענו סובל כאב ואכל יגיע כפיו חלדו שבעי שנה וחמש שני׳ הרים קולו נעים בבית ה׳ לתחנונים ה״ה איש צדיק הר׳ משה בר מנחם מאנשטיין [הלך בדרך כל] הארץ [ביום] ב׳ ד׳ סיון תר״א תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: bay-56 Jahr: 1841

  ‎‏פ״נ הב״ח יוסף אריה המכונה יוזל ליב בכ״ה יוסף ברוק נפטר יום ד׳ י״ג סיון תר״א בטוח בה׳ ונכון לבו יעמד לו לעד צדקתו‏‎


 27. Inv.-Nr.: bay-8 Jahr: 1841

  ‎‏פ״ט הבתולה עמיליע בת כ״ה שמעון בלומענפעלד, נפטרת יום א׳ י״ז סיון תר״א תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: bay-220 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ש הבתולה עדל בת כ״ה שמעי׳ נפטרת יום ה׳ י״ז סיון תר״ג תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: bay-388 Jahr: 1849

  ‎‏פ״ש הא״ח מרת חנה אשת כ״ה הירש זענגער הכהן נפטרת [יו]ם ד׳ ט׳ סיון תר״ט תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: bay-413 Jahr: 1852

  ‎‏פ״ש הא״ח מרת גיטל אשת פו״מ כ״ה הונא ווירצבורגער‏‎ Frau Caroline ­Würzburger geb. Simon ‎‏נפטרת ר״ח סיון תרי״ב תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: bay-414 Jahr: 1853

  ‎‏פ״ש פו״מ הח״ר יצחק בן הח״ר אברהם ויכנה בשם‏‎ Isaac ­Aub ‎‏איש צדיק וישר נאמן רוח ותמים דרך ירא אלקים ופועל צדק נצר טוב מגזע יקר אשר גוע בשם טוב שנת שבעים ושתים לימי חלדו ר״ח סיון תרי״ג יודעיך כלם נשאו קול בכי תמרורים צעקו לקחת מאתנו אחד מיקרים חרדת על דבר ה׳ תמיד לעשותו קרבת אליו יום יום אל בית תפלתו בל הסרת אזנך משמוע תורת חיים נר לרגלך מצות ה׳ ואור כצהרים אך טוב ולא רע עם רעך גמלת באמת ולב שלם צדק וחסד פעלת רועה נאמן וישר קהל עם נהלת הונך לעניים פזרת צדקה עשית משמות הנעימים שם טוב קנית‏‎ Hier ruht Der Vorsteher Herr Isaac Sohn Abraham genant Isaac Aub Ein from̄er und redlicher Mann, treuen Gemüthes und tadelosen Wandels, gottesfürchtig und Tugendliebend, ein guter Sprössling von kostbarem Stamme, der mit einem guten Ruf verschied 72 Jahre alt an Neumondstage Sivan Die dich kan̄ten, die fingen an bitter zu weinen O jam̄er, der Tod nahm uns Dich der Besten Einer. Eifrig für das Wort Gottes, es im̄er zu üben Eiltest Du früh [ins Gebetsh?]aus, bist nicht zurükgeblieben, Dein Ohr hieltest du nie ab, die Lebenslehre zu hören Leuchte Deinen Füßen und Mittagslicht war dir das Gebot des Herrn. Nur Gutes nie Böses erzeigtest du an jedermann Treu und aufrechten Herzens hast du echtes und [...] Ein redlicher und [...]est du die Gemein[...] Erwarbst Du dir [...] Namen [...] [...]


 32. Inv.-Nr.: bay-420 Jahr: 1853

  ‎‏פ״נ הה״ר אייזק ב״ר שלמה קארפעלעז‏‎ Geboren 29. Mai gestorben [25]. Juni 18[53] Eduard ­Karpeles ‎‏נשמתו עלתה ביום ש״ק פ׳ בהעלתך י״ט סיון תרי״[ג] ויחי נ״ז שנה קברת איש נכבד [וי]שר הולך תמים [...] איש צדיק [...] מפעלים [...] דורש טוב לעמו פועל צדק דובר מישרים עם כל אדם כלבו פתאם עלה למרום בא? במשכבו ואיננו אלקים לקח אותו ולמה יתאונן בן אדם קום קרא אל אלקיך כי מה לך נרדם תנצב״ה‏‎ Siehe der Unsterblichkeit so hehres Bild War im Leben deines Glaubens Schild Du hast deinen Gott in der Natur gefunden Als dein Leib ans Ird'sche noch gebunden Wie der Falter sich den Äther still umkreißt Schwebt in Himmelshöhen nun dein Geist Dem edlen [... F]amilienvater [...]widmet [...] Lotte [...] Kindern [...]nd


 33. Inv.-Nr.: bay-423 Jahr: 1854

  ‎‏פ״נ הב״ח יצחק ב׳ כ״ה יוסף הירש‏‎ Isaac S[oh]n [de]s Hirsch ‎‏נפטר יום ג׳ כ״ד [ס]יון תרי״ד [תנ]צב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: bay-472 Jahr: 1861

  [---] Bernhard ­May[er] ‎‏נולד י״ב סיון תקל״ח ויגוע בשם טוב ח״י אייר תרכ״א לפ״ק יששכר לפעולתך גבר חיל ותמים בן מבין למדת תורה לילות וימים מאיר עיניך נר מצוה ואור תורה אריה על מצווה עומד תמיד לשמרה זכר שמו על מעשי צדקה וחסדך צדיק לבית תפלה בל מנעת רגלך לברכה גדלת מילדתך עד שיבתך תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: bay-480 Jahr: 1862

  ‎‏פ״נ א״ח ליבש אשת כ׳ מרדכי בער העללמאן נפטרה יום ה׳ כ״ח סיון תרכ״ב לפ״ק ונקברת למחרתו ביום וי״ו ערב ש״ק תנצב״ה‏‎ Hi[er r]uhet Loui[se] ­Hellmann aus [Recken]dorf geboren im Juli [...] g[es]t[or]ben den [26.] Juni 1862


 36. Inv.-Nr.: bay-487 Jahr: 1863

  ‎‏פ״ט הא״ח מרת מאטל אשת כ׳ אנשיל רא זענשטיין נפטרת ד׳ כ״ג סיון תרכ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Madlon ­Rose[ns]tein [...]


 37. Inv.-Nr.: bay-499 Jahr: 1864

  ‎‏פ״ט הבחור ר׳ מאיר בן כ״ה הירש גונצענהייזער מפה איש ירא אלהיו ויאס[ף] אל אבותיו בן שב[עי]ם ושבעה שנה ביום ש״ק כ״א סיון תרכ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Mayer ­Gunzenhäuser


 38. Inv.-Nr.: bay-514 Jahr: 1866

  ‎‏פ״ט האשה חשובה [מרת] עלא אשת כ״ה אבר[הם] גרייף נפטרת בשם טו[ב] ביום ג׳ ר״ח סיון תרכ״[ו] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 39. Inv.-Nr.: bay-542 Jahr: 1872

  ‎‏פ״נ איש נכבד וישר פו״מ כ׳ יוסף שטרויס נשמתו עלה למעלה ח״י סיון תרל״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎ Denkmal errichtet aus Dankbarkeit und Verehr- ung dem hier ruhenden treuen Gat- ten, guten Vater, theilnehmenden Freunde und thätigen Vorsteher der Cultusgemeinde Herrn Joseph Strauss von Bayreuth geb. in Altenkundstadt d. 16. Dec. 1823, gest. in Marienbad d. 24. Juni 1872. Friede seiner Seele in der Ewigkeit!


 40. Inv.-Nr.: bay-550 Jahr: 1873

  ‎‏פ״ט איש ישר ונאמן הלך תמים ופעל צדק ירא אלהים כל ימיו צדיק באמונתו חיה ה״ה כ״ה ברוך נפתלי גרונטאל מת בזקנה ושיבה טובה ביום ה׳ ג׳ סיון תרל״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Herr Benedict Fischel Gruntal gestorben [...] Friede [...]


 41. Inv.-Nr.: bay-551 Jahr: 1873

  ‎‏פ״נ הגבירה המהוללה האשה היקרה מרת בלומלה גוטמאן מתה בזקנה ושיבה טובה ביום ב׳ י״ד סיון תרל״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Babette Gutmann [...] [...] Friede ihrer Asche


 42. Inv.-Nr.: bay-584 Jahr: 1878

  ‎‏פ״נ‏‎ Sophie Friedmann geb. zu Mühlhausen 2. Juni 1862 ‎‏ד׳ סיון תרכ״ב לפ״ק‏‎ gest. in [Bay]reuth 21. J[uni] 18[78] ‎‏ביום ע[...] [תרל]״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Voll des Kum̄ers [...] Waren auf [...] In F[rieden ...] Got[t ...] Von ihren in Amerika [w]eilenden [Eltern? und Geschwistern?]


 43. Inv.-Nr.: bay-585 Jahr: 1878

  ‎‏מצבת קבורת נערה בתולה מרת קאמיללא קורצמאן קטפה המות ביום ג׳ כ״ד סיון תרל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Jungfrau Camilla Kurzmann, geb. 7. Nov[ember 1851, gest. 25. Juni 18]78.


 44. Inv.-Nr.: bay-591 Jahr: 1879

  ‎‏פ״נ הבתולה צנועה וחמודה מרת פאנני קארפעלעת כל מכיריה כבדוה מתה י״ח סיון תרל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Jungfrau Fannÿ Karpeles Musiklehrerin, geb. 7. November 1835 gest. 9. Juni 1879. Friede ihrer Seele! Süßes Hoffen, edles Streben, Birgt der Staub im engen Schrein, Und ein frommes Menschenleben Ruhet unterm Leichenstein. Deine reine Kindesliebe, Dein so treues Schwesterherz Deines Busens hehre Triebe, Gottesfurcht in Freud u. Schmerz: So! dein Wandel war auf Erden, Deiner kurzen ird'schen Bahn. Mög dir dort vergolten werden, Was du Gutes hier gethan. Seiner einzigen unvergeßlichen Schwester in brüderlicher Liebe gewidmet!


 45. Inv.-Nr.: bay-596 Jahr: 1880

  ‎‏פ״נ יהודה בן כ״ה אשר וו״ד ... נולד ביום ה׳ כ״ז אדר ראשון תקע״ח לפ״ק ונפטר ביום ד׳ ט׳ סיון תר״מ לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier schlummert in Frieden Herr Leopold W. Wilmersdoerffer geb. zu Baÿreuth d. 5. März 1818, eingegangen in das Jenseits d. 19. Mai 1880. Zu früh für die Seinigen, denen sein Andenken unvergänglich sein wird. Schlaf wohl in stiller Grabesruh, Im Herzen der Deinen lebest Du!


 46. Inv.-Nr.: bay-627 Jahr: 1884

  ‎‏פ״נ איש נכבד ו[ישר] יראת ה׳ היא אוצ[רו] זך וישר כל מעשהו אוהב שלום ורודף שלום הוא הבחור כ״ה יוסף בן כ״ה אשר ווילמערסדארפפער מת בש״ט ביום י׳ סיון תרמ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Joseph Wilmersdörffer geb. d. 4. Juli 1811, gest. d. 3. Juni 1884. Friede seiner Seele!


 47. Inv.-Nr.: bay-8012 Jahr: 1884

  ‎‏פ״נ ילדה רכה נ׳ מרלה בת {מ}יכאל אפפענהיימער ביום א׳ כ״ב סיון תר[מ״ד] לפ״ק‏‎ M[arie] Oppenheimer geb. am [...] gest. am [...]


 48. Inv.-Nr.: bay-636 Jahr: 1885

  ‎‏פ״נ איש נכבד חכם ונבון חונן דלים וגומל חסדים נכון ובטוח בצור עולמים תפארת אשתו ובניו ה״ה פו״מ כ״ה צבי ב״ר מנחם הלוי רוחו עלה למרום י״ד סיון תרמ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier schläft zu einem beßern Erwachen der treue Gatte u. liebevolle Vater, Herr Herrmann Isner, Kaufmann dahier, gest. im Alter von 58 Jahren am 28. Mai 1885. Friede seiner Seele!


 49. Inv.-Nr.: bay-645 Jahr: 1886

  ‎‏פ״נ איש הולך בדרך אמת נבון ובטוח בצור עולמים אהב את אשתו ובניו כגופו ה״ה ר׳ אהרן וועזטהיימער יהי ימי חייו ל״ז שנה מת כ״ח סיון תרמ״ו תנצב״ה‏‎ Hier ruht Herr Arnold Westheimer Kaufmann geb. d. 26. Mai 1849, gest. d. 1. Juli 1886. Friede seiner Seele!


 50. Inv.-Nr.: bay-651 Jahr: 1887

  ‎‏פ״נ האשה היקרה מרת ריזל אשת ר׳ יצחק מתה בזקנה ביום ג׳ כ״ט סיון תרמ״ז לפ״ק אבלו עליה בניה וקרוביה וכל מכיריה כבדוה תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Therese Würzburger geb. Samelson geb. am 23. Juli 1815, gest. am 21. Juni 1887. Friede ihrer Seele!


 51. Inv.-Nr.: bay-657 Jahr: 1888

  ‎‏איש ישר ונאמן ר׳ יששכר ב״ר גרשון הכהן נפטר ליל ח׳ סיון תרמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Dem Andenken unseres unvergesslichen Vaters Herrn Bernhard Cahn, geb. am 1. Mai 1813, gest. am 18. Mai 1888. Ruhe in Frieden!


 52. Inv.-Nr.: bay-658 Jahr: 1888

  ‎‏פ״נ הבתולה הצנועה מרת אסתר בת כ״ה יעקב הערצשטיין מתה י״א סיון תרמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Jungfrau Esther Herzstein geb. im April 1810, gest. 21. Mai 1888. Friede ihrer Seele!


 53. Inv.-Nr.: bay-659 Jahr: 1888

  ‎‏פ״נ האשה החשובה היקרה ויראת אלהים מרת יטל אשת כ״ה שמעון האַמבורגער מתה בשיבה טובה ביום ח״י סיון תרמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Dem Andenken unsrer geliebten Mutter u. Großmutter Frau Jette Hamburger Lehrerswittwe gestorben am 28. Mai 1888 im 83. Lebensjahre Ruhe in Frieden!


 54. Inv.-Nr.: bay-672 Jahr: 1890

  ‎‏פ״נ איש נכבד וישר ירא אלהים כל ימיו צדיק באמונתו חיה ה׳ יצחק בן ה׳ יחזקאל פליישמאן מת י״ז סיון תר״נ תנצב״ה‏‎ Hier ruht mein unvergeßlicher Vater, Herr Isaak Fleischmann geb. d. 12. [...], gest. d. 5. J[uni 1890] Friede seiner A[sche!]


 55. Inv.-Nr.: bay-711 Jahr: 1896

  ‎‏פ״נ אישה החשובה והיקרה אשת חיל ויראת ה׳ מ׳ רבקה אשת ה׳ אברהם פֿליישער פועלת טוב כל ימיה לעני שלחה ידיה זכרון שמה לעד לברכה מתה ט״ז סיון תרנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Den Andenken unserer innigstgeliebten Mutter Frau Rettel Fleischer, geb. 9. Juni 1832, gest. 28. Mai 1896. Ruhe in Frieden!


 56. Inv.-Nr.: bay-718 Jahr: 1897

  ‎‏פ״נ יוסף איש חכם ונבון את האלהים הוא ירא מברכתו פזר נתן לאביונים אב נאמן לבניו גם אהבת אמם אהב וינחם אותם ויבכו כי מת אביהם ה׳ יוסף בן כ״ה יצחק דוב קליין ביום ד׳ סיון תרנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht unser guter Vater, der vorverstorbenen Gattin treu bis in den Tod, Herr Joseph Klein geb. 26. Febr. 1840, gest. 4. Juni 1897 Friede seiner Seele!


 57. Inv.-Nr.: bay-732 Jahr: 1899

  ‎‏[פ״נ] יראת ה׳ הלכה בתם וביושר לבבה גמלה חסד עם החיים ועם המתים ה״ה הבתולה צירלה בת ר׳ יהושע זילבערשמידט מתה בבית אחיה עש״ק כ״ד סיון תרנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Fräulein Zerline Silberschmidt geb. [...] Juli [...], gest. [2. Juni 1899] [...]


 58. Inv.-Nr.: bay-753 Jahr: 1902

  ‎‏פ״נ הבחור יעקב בן כ״ה אהרן טריעזט מת כ״ז סיון תרס״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Herr Jacob Triest Privatier geb. 17. Juli 1835, gest. 2. Juli 1902. Friede seiner Asche!


 59. Inv.-Nr.: bay-755 Jahr: 1903

  ‎‏פ״נ האשה הגבירה והיקרה מרת ריזל אשת ר׳ אורי אָרטוויילער צנוע בכל מעשיה יראת ה׳ תמיד על פניה מתה בעיר נויהיים ליל י״ג סיון תרס״ג לפ״ק אבלו עליה בניה וקרוביה תנצב״ה‏‎ Hier ruht die zärtlichste, liebevolle Mutter Frau Rosalie Ortweiler, geb. 15. Mai 1855, gest. 8. Juni 1903. Dem Auge fern, dem Herzen ewig nah!


 60. Inv.-Nr.: bay-769 Jahr: 1905

  ‎‏לזכר עלם יהיה צדיק וצדקהו לעד עומדת פ״ט איש תם וישר אהוב לבני ביתו ולכל מכיריו הו״ה שמעון בן כהר״ר יוסף ווערטהיימבער ז״ל שנפטר בשם טוב בן ע״ג שנה י״ב סיון ונקבר בכבוד גדול בי״ג בו תרס״ה לפ״ק שפעת ברכה היית למשפחתך מבקר עד ערב השלמת פעולתך על עניים ודלים פרשת כנפיך ובאמונה עסקת בצורכי עדתך נר רגלך לא ימוש מיוצאי חלציך תנצב״ה‏‎ Wolf Wertheimber. Eine Fülle des Segens Der Liebe und Treue Warst du den Deinen Zeit deines Lebens Den Armen ein Vater, Beschützer, Berater; Ein strahlendes Vorbild Deiner Gemeinde. Ist auch dein Sterbliches Dem Staube verfallen, Deine hehre Seele soll uns Ewig umwallen. Wandeln wollen wir in Deinen Wegen Solang' uns der Lebenshauch Wird bewegen.


 61. Inv.-Nr.: bay-814 Jahr: 1909

  ‎‏פ״נ איש תם וישר ר׳ מייר ב״ר נפטלי נפטר בשם טוב ביום ר״ח סיון תרס״ט לפ״ק ׃ תנצב״ה‏‎ Hier ruht Herr Meier Rosenfeld Kaufmann aus Hof, geb. 24. März 1846, gest. 20. Mai 1909. Aus ei[nem lan]gen [L]eben Der Arbeit und der Müh Schied [unser] treuer Vater, Den [Seinen viel zu] früh.


 62. Inv.-Nr.: bay-826 Jahr: 1911

  ‎‏פ״נ איש עניו בכל עניניו צדיק בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו ה״ר זאב ב״ר יוצה שטרויס מת ביום ש״ק כ״ח סיון תרע״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Herr Wolf Strauss geb. 21. Februar 1845, gest. 24. Juni 1911. Er ruhe in Frieden.


 63. Inv.-Nr.: bay-833 Jahr: 1913

  Hier ruht Getta Wiesengrund geb. Feuchtwanger Dettelbach geb. 8. Nov. 1867 gest. 1. Juli 1913 ‎‏נפ׳ יו׳ ג׳ כ״ו סיון תרע״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎.‏‎ Ewig Friede!


 64. Inv.-Nr.: bay-954 Jahr: 1950

  ‎‏פ״נ האשה החשובה והיקרה אשת חיל ותפארת בעלה מרת אסתר לוסטיג אשת יעקב אדערבערג מתה במבחר שנותיה ט״ז סיון תש״י לפ״ק תּנצב״ה‏‎ Ester Oderberg


 65. Inv.-Nr.: bay-972 Jahr: 1972

  Inschriften nach 1950 werden nicht angezeigt


 66. Inv.-Nr.: bay-987 Jahr: 2008

  Inschriften nach 1950 werden nicht angezeigt


 67. Inv.-Nr.: bay-997 Jahr: 2008

  Inschriften nach 1950 werden nicht angezeigt


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=bay lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis