logo epidat: epigraphische Datenbank

Bayreuth 957 Inschriften (1787-heute)

Information   Inschriften   Karte   Quellen   Indizes   Lageplan (PDF) Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Bayreuth 50
 1. Inv.-Nr.: bay-255 Jahr: 1788

  ‎‏פ״נ מלאכי שלום יסעו לקראתך אלף ורבבה יפלו מצדך יגיה בארצות החיים אורך רב שלום יהי ע[ל] משכבך הב״ח מ[איר] בן [מש]ה מפ״ד נו״נ יום ד׳ כ״[ו] [א]״ר תקמ״ח לפ״ק [תנ]צב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: bay-251 Jahr: 1788

  ‎‏פ״ט הב״ח אהרן ז״ל ב״ה משה אלטנקונשט׳ נפטר ביו׳ ד׳ ונקבר ביו׳ ה׳ י״ז ואדר תקמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: bay-252 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האיש משה עניו התו׳ מהר״ר משה ב״ה ניסן ז״ל נו״נ יו׳ ה׳ י״א אדר תק״ן תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: bay-340 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הזקן כבר הגיע לגבורות הר״ר יוסף אנשבאך ב״ה יחיאל משה ז״ל נו״נ יום א׳ ו׳ ניסן תק״ן תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: bay-3 Jahr: 1796

  ‎‏[...] [...] משה זעקיל נפטר יום ד׳ כ״ב אדר ראשון תקנ״ו תנצב״ה [...] הילד ליב בכ״ה משה זעקיל נפטר יום ג׳ כ״א אדר ראשון תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: bay-58 Jahr: 1800

  ‎‏פ״נ כהר״ר משה ב׳ כ״ה אברהם אולפע{ל}ד מכאן נפטר יום ד׳ כ״ח ניסן תקסמ״ך תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: bay-200 Jahr: 1803

  ‎‏פ״נ הבח׳ שמשון בן פו״מ כ״ה משה ז״ב סג״ל נפטר יום ד׳ כ׳ אלול תקס״ג תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: bay-201 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ איש חשוב פו״מ כ״ה משה ז״ב סג״ל ב׳ כ״ה מאיר נפטר יום ד׳ ב׳ שבט תקס״ה תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: bay-59 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט הב״ח כמר משה ב׳ כ״ה גרשון מפיירשדארף נפטר יום ב׳ ה׳ אייר תקס״ח תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: bay-321 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מ׳ רבקה בת כ״ה יואל אשת מה״ו משה נפטרת עש״ק יו״ד אלול תקס״ח תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: bay-346 Jahr: 1809

  ‎‏פ״נ הר״ר שמשון צדיק הי׳ בדרכיו בן חכם ישמח מכיריו משה [...] ענתו? למרום [...] ועליו השלום נפטר י״א אלול תקס״ט תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: bay-113 Jahr: 1811

  ‎‏פ״נ איש כשר וישר כמ״ר משה בר נפתלי נפטר יום שב״ק ר״ח תמוז תקע״א תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: bay-65 Jahr: 1813

  ‎‏פ״נ הבח׳ כמ״ר דוד בכ״ה משה סג״ל מיצדוויז נפטר יום א׳ כ״ח אדר ראשו׳ תקע״ג תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: bay-114 Jahr: 1815

  ‎‏פ״ט הבתולה שפרינצלה בת כ״ה משה בר נפתלי נפטרת יום ו׳ טו״ב אלול תקע״ה תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: bay-148 Jahr: 1817

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה א״ח ליראת ה׳ נפשה נכספה ה״ה מרת יסכה א״ח המנוח מה״ו משה בעב זצ״ל נפטרת ביום יו״ד לחדש שבט שנת תקע״זן תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: bay-328 Jahr: 1817

  ‎‏פ״ט מרגניתא שפירתא דלית בה טימא את שאהבה נפשי איה איפה העומדת בכתב יושר דברי אמת ארבעה לאחיותיה השקולות חכמניות דרשניות צדקניות תתעדן בתליסר נהרא אפרסמונא היא האשה נשמה וישרה צדקת ה׳ עשתה מ׳ מלכה בת מהה״ו משה ז״ל אשת מה״ו וואלף עלתה למרומה ביו׳ ה׳ שבט י״ב בו תקעזי״ן תנצב״ה‏‎ Milka ­Felheim


 17. Inv.-Nr.: bay-48 Jahr: 1820

  ‎‏פ״ט הילד יניק וחכים משה אשר בכ״ה בער פייערסדארף נפטר ונקבר ביום ג׳ כ״ג מרחשון ׃ ואחותו הילדה יטל נפטרת ונקברת ביום ו׳ ר״ח כסליו תקפ״א משה עלה למרום לקבל התורה אשר הי׳ לאביו לשעשועים ועטרה בן הלך לעולמי עד מהרה יששכר כשלהבת בנפשו קשורה אחותך יטל לבא אצלך בקבורה חשקה כי נפשה בנפשך קשורה מאבותיכם לא ננעלו שערי דמעה ונשמתכם תהי׳ עולם מעלה מעלה תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: bay-204 Jahr: 1823

  ‎‏פ״ט מאדל בת פו״מ כ״ה משה הלוי זולצבאכער נפטרת יום ו׳ ונקברת יום א׳ כ״ז תמוז תקפ״ג תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: bay-206 Jahr: 1831

  ‎‏פ״נ הב״ח משה ב׳ כ״ה בנימן סג״ל נפטר יום ה׳ י״א אדר תקצ״א תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: bay-215 Jahr: 1832

  ‎‏פ״ט ... וישרה האשה ... ... מרת יענדלא בת כ״ה זעקל פרענקל (?) ... אשת פו״מ כ״ה משה זולצבאך סג״ל זצ״ל מתה בזקנה ושיבה טובה ביום א״ח של שבועות תקע״ב תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: bay-176 Jahr: 1832

  ‎‏פ״ט גר בית אוצר פה טמון מטמון יוקר יקרה מזהב את לוטה בשמלת ליל טהור עין יגלך ויעלך כי עשית חיל ליני הלילה שכבי עד הבוקר אור לעת ערב בהיות יום גדול ונורא שדי כי יעורר הישנים בחיק האדמה תרועת קול שופר אז בהשמיע ברמה משנתך תיקץ סביב יזרח אורה שוב תשובי אז חיש מחצר בית נשיה הוד טהור על פניך והתו תחייה היקרה א״ח מר גיטל אשת כ״ה משה זעקלן נפטרת עש״ק כ״ט תמוז תקצ״ב תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: bay-216 Jahr: 1834

  ‎‏כל כבודה בת מלך פנימה פ״ט האשה צדקת אסתר אשת הר״ר משה מאנשטיין נפטרת יום ה׳ ד׳ אדר ראשון תקצ״ד תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: bay-162 Jahr: 1838

  ‎‏פ״ש הא״ח מ׳ שינדלה אשת ה׳ משה בר נפתלי נפטרת יום ב׳ ד׳ סיון תקצ״ח תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: bay-244 Jahr: 1839

  ‎‏היער רוהעט דיא אירדישע היללע דעס ק...ען ...געמיינדעגלידעס העררן ליב ... זאה... [ד]עס ר׳ משה גוטמאן געבאהרען צו בייערסדארף יום ש״ק ז׳ טבת תקכ״ט געשטארבען דאהיער יום עש״ק י״א סיון תקצ״ט פרידע זיינער אשה זעליגקייט זיינעם גייסטע‏‎


 25. Inv.-Nr.: bay-217 Jahr: 1841

  ‎‏פ״ש ירא ה׳ לתורתו הטה אזניו ענו סובל כאב ואכל יגיע כפיו חלדו שבעי שנה וחמש שני׳ הרים קולו נעים בבית ה׳ לתחנונים ה״ה איש צדיק הר׳ משה בר מנחם מאנשטיין [הלך בדרך כל] הארץ [ביום] ב׳ ד׳ סיון תר״א תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: bay-36 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ש הב״ח בערמאן זולבעק בן פו״מ כ״ה משה זולצבאכער נפטר בשם טוב יו[ם] א׳ כ״ב טבת תר״ז תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: bay-400 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ט איש תם וישר זקן ושבע ימים כ״ה משה ב״ר אהרן בייער נאסף אל אבותיו בליל ד׳ כ״ג כסליו תר״ח משה שמח במתנת חלקו פי שנים שמר דרכי [ה׳] ולא מט ממצותיו השיג שיבה טובה גם ארח חיים בשלום ויושר פלס מעגלותיו יגע מאד יטוב לו כאיש מצליח יום יום דרש ה׳ לעבוד עבודתו עד האסף לעמו שפך לפניו שיח רפתה רוח מעליו ושב למנוחתו‏‎


 28. Inv.-Nr.: bay-76 Jahr: 1853

  ‎‏פ״נ משה בכ״ה פישל אויב נפטר יום ש״ק א׳ דר״ח אלול תרי״ג תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: bay-75 Jahr: 1854

  ‎‏פ״נ משה בכ״ה אברהם שטערן נפטר יום א׳ זין שבט תרי״ד תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: bay-453 Jahr: 1859

  ‎‏היער רוהט פרויא מש[ה] ב[יי]ער ווער זיא קאנט[ע] ווירד איהרע [...]ע צו פערעהרע[ן] ווי[ס]ען נפטר׳ יו״ד אייר ת[רי״ט] תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: bay-501 Jahr: 1864

  ‎‏פ״ש הבח[ו]ר אברהם ליב [ב]ר [מ]ש[ה נ]פטר ש״[ק] [כ״ה מנח]ם [תר]כ״ד [ל]פ״ק ת[נ]צב״ה‏‎ [...] Abraham Löb ­Hirsch [...] [---]


 32. Inv.-Nr.: bay-518 Jahr: 1867

  ‎‏מצבת קבורת הישרה והצנועה פועלת טוב כל ימיה תפארת בעלה ותפארת בניה לעני שלחה ידיה זכרון שמה לעד לברכה ה״ה היקרה מרת הינטל אשת כ״ה משה ממשפחת גרייף מביירייטה נשמתה עלת׳ בטהרה למנוחה הנכונה במעלה העליונה ביום ב׳ ח׳ תשרי תרכ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Denkmal unserer Lieb und Dankbarkeit errichtet der [te]uren Gattin, guten und liebevollen Mutter, geweihet der Freundin der Armen, Trösterin der leidenden Frommen ....chten Frau Helene ­Greif geb. Schmidt geb. in Altenkundstadt 24. Oct. 1810 gest. 7. Oct. 1867. Die am Grabe hier geweint, Werden im Himmel(?) vereint!


 33. Inv.-Nr.: bay-520 Jahr: 1867

  ‎‏פ״נ פיגלא בת כ׳ משה נפטרה בשם טוב בת פ״ו שנה כ״[ו] תשרי תרכ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: bay-576 Jahr: 1877

  ‎‏פ״נ איש נכבד וישר כ׳ משה יעקב נאכטיגאל גומל חסדים נכון ובטוח בצור עולמים מת בשם טוב ביום ה׳ י״ג תשרי תרל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: bay-581 Jahr: 1878

  ‎‏פ״נ איש אמונים וישר ירא אלהים כל ימיו הלך תמים ופעל צדק ה״ה כ״ה משה גרייף מת בזקנה ושיבה טובה ביום ב׳ דר״ח אדר שני תרל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Herr Moritz Greif geb. 14. Juli 18[01] gest. 6. März [1878] Friede seiner Seele!


 36. Inv.-Nr.: bay-602 Jahr: 1881

  ‎‏פ״נ האשה היקרה אשת חיל יראת אלהים וחוננת דלים מרת רעכל אשת ר׳ משה יעקב נאכטיגאל מתה בשם טוב ביום ב׳ כ״ט אדר ראשון תרמ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Regina Nachtigall geb. im Juli 1806 gest. 28. Februar 1881 [...] Seele!


 37. Inv.-Nr.: bay-603 Jahr: 1881

  ‎‏פ״נ קוית בכל עת לישועת אלהיך ידיך עשו חיל לגדל יתומיך לבשת צדק זאת ראו מכיריך היית עטרת בניך זכרו חסדיך האשה הצנועה והישרה מרת קילה אשת כ״ה משה לאנג מתה אור ליום י״ג אדר שני תרמ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht unsere fromme und gute Mutter Caroline Lang gest. im Alter von 76 Jahren am 13. März 1881 Gewidmet von ihren dankbaren Kindern


 38. Inv.-Nr.: bay-608 Jahr: 1882

  ‎‏פ״ט אשה יראת ה׳ טובת טעם ומלאת יושר מרת ציבה בת כ״ה דוד אשת כ״ה משה האללא מת[ה] לא[בל] בניה ובני בניה ליל כ״ה אדר תרמ״ב לפ״ק צדקך הלך לפניך לכי למרומך(?) ידיך לא רפו ממשמרת מקומך(?) בניך נאנחים ׃ נפלה תפארת ראשנו הוד פניך וחסדך חרותה בלבנו תנצב״ה‏‎ Frau Zilli Hallo geb. 9. April 1800, gest. 15. März 1882


 39. Inv.-Nr.: bay-8017 Jahr: 1884

  ‎‏פ״ט ילד רך דוד בן משה זילבערשמידט ביום ה׳ ב׳ מנחם תרמ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ David Silberschmidt, geb. am [28.] März 1883 gest. am 24. [Juli] 188[4]


 40. Inv.-Nr.: bay-8007 Jahr: 1886

  ‎‏קבר משה בר אשר נפטר ביום ש״ק [ט״ו] מרחשון תרמ״[ז] לפ״ק‏‎ [Max] Friede [...] 18[..] [...] ...


 41. Inv.-Nr.: bay-650 Jahr: 1887

  ‎‏פ״נ הבתולה צנועה היקרה מרת יאנעטטע בת כ״ה משה מאנזטיין מתה בזקנה ביום כ״ט אייר תרמ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Jungfrau Jeanette Manstein geb. [...] Friede ihrer Seele!


 42. Inv.-Nr.: bay-695 Jahr: 1893

  ‎‏פ״נ איש ירא אלהים ותם דרך טוב ונאמן לאשתו המיללת כי רחק ממנה מנחם ר׳ מנחם בן ר׳ משה באַכמאן מת בשם טוב כ׳ אב תרנ״ג תנצב״ה‏‎ Dem Andenken an den Biedermann und treuen Ehegatten Herrn Emanuel Magnus Bachmann geb. d. 24. Dezb. 1813, gest. d. 2. Aug. 1893.


 43. Inv.-Nr.: bay-705 Jahr: 1895

  ‎‏פ״נ איש אמונים, נכבד וישר נכון ובטוח בצור עולמים ה״ה ר׳ דוד בן ר׳ משה לאנג נשמתו עלה למעלה ליל ג׳ כסלו תרנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Herr Heinrich Lang, Kaufmann dahier, geb. d. 24. Juni 1839 gest. d. 20. Nov. 1895. Friede seiner Seele!


 44. Inv.-Nr.: bay-715 Jahr: 1897

  ‎‏פ״נ יהודה בר משה צבי סג״ל לבית שפירא יליד הוראדנא נפטר ביום ד׳ י׳ [שבט] תרנ״[ז] לפ״ק ת[נ]צ[ב״ה‏‎] ‏‎


 45. Inv.-Nr.: bay-720 Jahr: 1897

  ‎‏פ״נ אשת חיל מ׳ יטלה בת יוסף וו״ה אשת משה מיטטלער נשמתה עלתה למרום אור לש״ק ט׳ כסלו תרנ״ח אשה ישרה תפארת ביתה נאמנה את אל רוחה ממצותיו לא סרה יראת ה׳ אוצרה והלך צדקה לפניה כבוד ה׳ יאספה תנצב״ה‏‎ Frau Ida Mittler geb. Wertheimer Klar wie Gold Dein ganzes Leben Nur den Deinen hingegeben War Dein Wandel selbstlos, rein, Edelsinn Dein ganzes Sein. Biederes Weib bleibst unvergeßlich Deine Lieb' war unermeßlich Stets nur Gott vor Augen habend War es Dir erquickend, labend Dein Gebet zu Ihm zu senden Dreimal täglich Dich zu wenden Himmelwärts zu Gottes Thron Wie gewöhnt als Kind Du schon. Möcht' in jener lichten Höhe Wo Du weilst in Vaters Nähe Dir vergelten Seine Huld Was gelitten in Geduld Du auf Erden hast hinieden Geben Dir den seligen Frieden.


 46. Inv.-Nr.: bay-781 Jahr: 1907

  ‎‏פ״נ עלם רך וטוב, ילד שעשועים לאמו ובן יקיר לאביו, משה בן ר׳ אשר מת לדאבון אבותיו וְאָחִיו עש״ק ז׳ ניסן תרס״ז תנצב״ה‏‎ Da ruht unser teures, geliebtes Söhnchen Martin Schloss aus Hof, geb. 30. Januar 1897, gest. 22. März 1907. Hier ward begraben unser wohlberechtigt Hoffen! Dahin ist unsre Herzensfreude, uns're Augenweide! Zu jäh hat Dich u. uns des Todes Pfeil getroffen! Der heiße Wunsch nach Wiederseh'n ist unser Trost im Leide.


 47. Inv.-Nr.: bay-801 Jahr: 1907

  Hier ruht unser lieber unvergesslicher Gatte u. Vater Herr Max Oppenheim geb. 19. Sept. 1871, gest. 10. Mai 1907. ‎‏פ״נ איש ישר ותם דרך, ה״ה ר׳ משה בן ר׳ שמואל, מת בחצי ימיו כ״ו אייר תרס״ז לפ״ק‏‎


 48. Inv.-Nr.: bay-839 Jahr: 1914

  ‎‏פ״נ משה ליב בר דוד לעווינטער מעיר בראָדי נפטר יום א׳ ה׳ חשון תרע״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Moritz Lewinter geb. in Brody 25. Febr. 1877 gest. in Bayreuth 25. Octbr. 1914


 49. Inv.-Nr.: bay-957 Jahr: 1946

  ‎‏פ״נ מאיר בן ר׳ משה דוד בּאַראַן מפלונסק פולן, שמת בּן ל״ו שנים בּיום בּ׳ אדר בּ׳ תּש״ו‏‎ Meyer Baran geb. 1.3.1910 Tropin - Polen gestorben 5.3.1946 ‎‏תנצב״ה‏‎


 50. Inv.-Nr.: bay-9012 Jahr: 1947

  ‎‏פ״נ מרים נתומה שטעכלער בת משה‏‎ Hier ruht Miriam Nadzia Stechler geb. 2.12.1946 gest. 3.10.1947


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=bay lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis