logo epidat: epigraphische Datenbank

Bayreuth 957 Inschriften (1787-heute)

Information   Inschriften   Karte   Quellen   Indizes   Lageplan (PDF) Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Bayreuth 36
 1. Inv.-Nr.: bay-18 Jahr: 1789

  ‎‏נו״נ בשם טו׳ יום א׳ י״ב מרחשון תק״ן לפ״ק פ״ט היולדת אשה החשובה ומשכלת מ׳ רבקה בת הח״ר פ״ו מהור״ר ליפמן עטגאס זצ״ל מברעסלוי אשת הר״ר דוד בר ברוך ז״ל מכאן תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: bay-261 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט הבתולה בילה בת מהור״ר פישל מ״ר נפטר יום א׳ כ״ג מרחשון תקנ״ח תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: bay-29 Jahr: 1800

  ‎‏פ״נ הילד אהרן נטע ב׳ כ״ה בנימין זעליגסבערג הנפטר יום א׳ דר״ח מרחשון תקס״א תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: bay-368 Jahr: 1802

  ‎‏פ״נ איש יושר אברהם זקן בא בימים פעלו תמים רץ כצבי עשות לאל רצון הוא אברהם בן גדולים מה״ו גרשון ממשפ{ח}ת הלוים האלקים שברכו לקח אותו לזונו מזיו שכינתו וישלם ה׳ פעלו ומשכורתו יזכה לנוח בעדן גינתא נפטר יום ג׳ כ״ח מרחשון תקס״ג תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: bay-231 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ מנחם אין לנו בארץ כי הלך בר לבב ונקי כפים לעולמו שמו אל במרום כמלאך זכרונו יברכו באץ כלמו נפטר יום א׳ י״א מרחשון תקס״ו תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: bay-232 Jahr: 1806

  ‎‏פ״ט בריינדל היקרה והמהוללה אשת חיל עטרת בעלה כהררי אל צדקתה ואמנתה יש שכר לפעולתה נפטרת ביום ד׳ גמל מרחשון תקס״ז תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: bay-383 Jahr: 1813

  ‎‏פ״ט הא״ח מ׳ לאה טריינלה אשת ה׳ הירש כ״ץ ז״ל ׃ נפטר׳ יום ו׳ כ״ו מרחשון תקע״ד תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: bay-379 Jahr: 1818

  ‎‏פ״נ ילד שעשועים יניק וחכים כשושן פרח כתואר בן מלך זך וזוהר כעצם השמים לטוהר לזאת יחרד לבבו ויתר ממקומו איך פנה זיוה פנה הדרה אך אלקי׳ לקח אותו והילד איננו ... שכינתו ל... בחדוה ורינה תחת עץ החיים תשמח נשמתו ה״ה הילד רך ויחיד שמואל חיים בר פו״מ ענצל העומד בפרץ (?) וה... שהלך לעולמו בירח מרחשון כ״ד בו תקע״ט תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: bay-48 Jahr: 1820

  ‎‏פ״ט הילד יניק וחכים משה אשר בכ״ה בער פייערסדארף נפטר ונקבר ביום ג׳ כ״ג מרחשון ׃ ואחותו הילדה יטל נפטרת ונקברת ביום ו׳ ר״ח כסליו תקפ״א משה עלה למרום לקבל התורה אשר הי׳ לאביו לשעשועים ועטרה בן הלך לעולמי עד מהרה יששכר כשלהבת בנפשו קשורה אחותך יטל לבא אצלך בקבורה חשקה כי נפשה בנפשך קשורה מאבותיכם לא ננעלו שערי דמעה ונשמתכם תהי׳ עולם מעלה מעלה תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: bay-380 Jahr: 1828

  ‎‏פ״ט איש כשר וישר פו״מ כ״ה אשר ענצל ב׳ כ׳ שמואל א״פ נפטר ביו׳ ד׳ כ״א מרחשון ה׳ תקפ״ט אשר שמך ואשרי חלקך יגיע כפיך כל עת אכלת בצדק ובמישור עדת אחיך נהלת תורת ה׳ אהבת ובה הגית בביתו להתפלל חשת לא התמהמהת אל ארץ החיים זך ובר הלכת אשר כבר קדמוך שם בניך אשריך אשר וטוב לך תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: bay-161 Jahr: 1833

  ‎‏פ״ט הא״ח מ׳ ברכה אשת כ״ה ברוך נפטרת יום ג׳ כ״ג מרחשון תקצ״ד תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: bay-212 Jahr: 1834

  ‎‏פ״נ הב״ח יוספא אברהם ב׳ כמר ייסלא נפטר יום ש״ק י״ג מרחשון תקצ״ה תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: bay-131 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ש הא״ח מרת צפורה אשת כ״ה נתן זעקל נפטרת יום ג׳ כ״א מרחשון תר״ד תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: bay-313 Jahr: 1846

  [E]mil[ie] ­Ma[ier] ‎‏אשר מת׳ יום כ״ג לחד׳ מרחשון תר״ז אשה ממשפחה רמה ויקרה מרת נפש וידועת חלי ימי חייה שמנה וחמישי׳ שנים על מותה מר בכו אב ובנים נבהת״צ‏‎


 15. Inv.-Nr.: bay-281 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ש איש טוב וירא אלהים דרכו ישר ולבו תמים ושמו נודע בשערים ה״ה הח״ר אליהו בן הח״ר שלמה הלוי אשר יכנה בשם‏‎ Elias Levi ­Neustädter ‎‏ונאסף אל עמו ביום ד׳ יו״ד מרחשון תר״ח אליהו רוחך בשובה לשמים בן פ״ח שנים [...] שלמה תהי במרום משמרתך איש צדיק ונבון עד מותך לוית חן תורת ה׳ אהבת וחסד עם רעך תמיד גמלת שמך הטוב יקר א...ך בשם החכם? הגדול בישראל שאו?ך נתצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: bay-142 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ש אשת חיל במעשיה יקו{ר}ה לבעלה תפארת לבניה עטרה טובת לב יראת ה׳ היא א{ו}צרה ה״ה מרת ראכל אשת הר״ר זעליגמאן בערנשטאדט‏‎ Frau Rachel(?) Seligmann Bernstadt ‎‏אשר מתה בשם טוב יום א׳ י״ד מרחשון תר״ח תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: bay-287 Jahr: 1847

  ‎‏היער רוהט דיא אירדישע היללע דעס העררן זעקל זאהנעס דעס העררן מאריץ מאיר‏‎ Siegmund ­Mayer ‎‏ער שטארב ש״ק כ״ז מרחשון [תר״ח‏‎ ...] [---]‏‎


 18. Inv.-Nr.: bay-337 Jahr: 1854

  ‎‏פה ינוח בקבר איש ישר כ״ה אייזק אוהלפעלדער‏‎ Eduard ­Uhlfelder gest den [23.] N[ov. 1853] ‎‏נפטר יום ד׳ כ״ב מרחשון תרי״ד תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: bay-461 Jahr: 1859

  ‎‏פ״ט הר״ר בר[ו]ך ב׳ כ״ה אריה לאווענטהאל אי[ש] א[ש]ר הלך בדרך אמת וישר נפטר ביום ו׳ עש״ק א׳ דר״ח מרחשון תר״ך בשיבה טובה זקן ושבע ושני חיי[ו] אשר חי חמשה חדשים ותשעים שנה תנצב״ה‏‎ Hier ruht Herr Baruch ­Löwenthal gestorben in dem Alter von 90 Jahren und 5 Monate den 27. October 1859 Friede seiner Asche!


 20. Inv.-Nr.: bay-570 Jahr: 1876

  ‎‏פ״נ איש ישר ונאמן הלך תמים ופעל צדק ירא אלהים כל ימיו הנהיג בניו ובנותיו לעשות צדקה וחסד ה״ה כ׳ מאיר פליישמאן מק״ק קיפס מת בזקנה ושיבה טובה ביום ה׳ כ״ב מרחשון תרל״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Herr Maier Fleischmann, aus Küps gest. 9. November 1876 im 83. Lebensjahr Friede [seiner Seele!]


 21. Inv.-Nr.: bay-592 Jahr: 1879

  ‎‏פ״נ איש אמונים הולך תמים ירא אלהיו כל ימיו פזר נתן לאביונים עושה צדקות בכל עת הוא ר׳ פנחס קאנרייטער הלוי מת בש״ט ביום ב׳ י״ז מרחשון תר״מ לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Herr Seligmann Kannreuther, geb. 7. Novbr. 1813, gest. 3. Novbr. 1879. Friede seiner Seele!


 22. Inv.-Nr.: bay-619 Jahr: 1883

  ‎‏פ״נ איש נכבד וישר פו״מ ר׳ יצחק ווירצבורגער נאמן היה במלאכתו עסק בצרכי הצבור באמת נשמתו עלה למעלה ט״ז מרחשון תרמ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Herr Isaac Würzburger Kaufmann, geb. am 13. October 1812, gest. am 16. November 1883 Friede seiner Seele


 23. Inv.-Nr.: bay-620 Jahr: 1883

  ‎‏פ״נ ילד שעשועים נחמד ונעים שמו שלמה ב״ר אהרן מייער איננו כי לקח אותו אלהים ביום ג׳ כ״ז מרחשון תרמ״ד לפ״ק אבדה תקות הוריו ׃ תנצב״ה‏‎ Hier ruht der Knabe Siegfried Mayer geb. 9. April 1876, gest. 27. November 1883. Friede seiner Seele!


 24. Inv.-Nr.: bay-631 Jahr: 1884

  ‎‏פ״נ הבחור ברוך בן כ״ה שמעון האמבורגער נפטר בש״ט בן תשע ושלשים שנה ביום א׳ דר״ח מרחשון תרמ״ה לפ״ק תם וישר היה כל ימי חייו תנצב״ה‏‎ Hier ruht Herr Bernhard Hamburger Kaufmann geb. d. 25. Aug. 1845, gest. d. 19. Okt. 1884. Friede seiner Seele! Gewidmet von seiner Mutter und seinen Geschwistern.


 25. Inv.-Nr.: bay-641 Jahr: 1885

  ‎‏פ״ט הבחור כמ״ר יהודה בן היקר כ׳ אפרים בענטהיים מדארמשטאדט נפטר בבאירייט ביום א׳ כ״ג מרחשון תרמ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: bay-8007 Jahr: 1886

  ‎‏קבר משה בר אשר נפטר ביום ש״ק [ט״ו] מרחשון תרמ״[ז] לפ״ק‏‎ [Max] Friede [...] 18[..] [...] ...


 27. Inv.-Nr.: bay-653 Jahr: 1887

  ‎‏פ״נ איש חמדות ויפה מדות טוב לשמים וטוב לבריות מברכת אלהיו נדר והתנדב לקרובים ולרחוקים ה״ה ר׳ יצחק בן ר׳ יוסף הלוי מת ביום ג׳ מרחשון תרמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Herr Isak Baer, geb. 22. August 1838, gest. 21. October 1887. In ew'ger Liebe Dein Andenken ehren, Sei süsser Trost in unsrem tiefen Schmerz, Aus Sehnsuchtsgram nach Dir wir uns verzehren; Kein Gut ersetzt uns je Dein treues Herz! Bewährt in jeder Pflicht, voll edlen Strebens, Allzeit voran, zu lindern Leid und Not, Ein Menschenfreund, ein Sohn ganz deines Glaubens, Religiös, getrost bis in den Tod!


 28. Inv.-Nr.: bay-675 Jahr: 1890

  ‎‏פ״נ איש ישר ונאמן נכבד והגון ירא אלהיו כל ימיו ה׳ יצחק בן דוד פֿליישער מת מש״ק י״ט מרחשון תרנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht unser geliebter Vater, Herr Isaac Fleischer, geb. d. 20. Dezb. 1821, gest. d. 1. Novb. 1890. Friede seiner Asche! Gewidmet von seinen 8. Kindern, aus Liebe und Dankbarkeit.


 29. Inv.-Nr.: bay-681 Jahr: 1891

  ‎‏פ״נ הבתולה צנועה מרת ריזל בת כ״ה [...] מעיער [...] מרחשון‏‎ [...] [...] [...] [...] [Rosalie] Maier [...] gest. 14. Nov. 1891.


 30. Inv.-Nr.: bay-682 Jahr: 1891

  ‎‏פ״נ תמים דרך וישר מעשים ה״ה היקר והנכבד כ״ה שמחה פֿעכהיימער מת בשם טוב גדול מש״ק כ״א מרחשון תרנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Herr Simon Fechheimer Privatier, gest. im 87. Lebensjahre am 21. Nov. 1891. Friede seiner Seele!


 31. Inv.-Nr.: bay-690 Jahr: 1892

  ‎‏פ״ט אשה חכמת לב וטובת שכל הדרת בעלה ובתה יחידה ה״ה מרת צוטל אשת ר׳ שמואל זאַמעלזאָן מתה י״ב מרחשון תרנ״ג תנצב״ה‏‎ Unserer teuren zärtlichen Mutter u. Großmutter Frau Lina Samelson geb. Willmersdörffer geb. 11. Mai 1829, gest. 2. Nov. 1892. Ruhe sanft! Dein Wirken bleibt uns im Gedächtnis Ein unvergängliches Vermächtnis!


 32. Inv.-Nr.: bay-736 Jahr: 1899

  ‎‏פ״נ אשה הצדקת אשת חיל יראת ה׳ ועטרת בנה יחידה מ׳ פרומד אשת ר׳ יוסף קליין מתה ביום שבת קדש כ״ד מרחשון תר״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎ Dem Andenken unserer innigstgeliebten Mutter u. Großmutter Frau Fanni Klein, geb. 13. Oktbr. 1813, gest. 28. Oktbr. 1899. Ruhe in Frieden!


 33. Inv.-Nr.: bay-846 Jahr: 1918

  ‎‏פ״נ אשת חיל עטרת בעלה את זרעו הדריכה בנעימת תורתה לעני ולאביון פרשה את כּפה כי מעשה הצדקה היתה כל חפצה נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא מרת חנה אשת רבי בנימין זעליגסבערג נפטרה ביום ג׳ ט״ז מרחשון תרע״ט לפ״ק תּנצב״ה‏‎ Hier ruht Ge[...]wert [...] Mutter Frau Hermine Seligsberg geb. Heidelberger geb. [..] Sept. 18[50] z. Fürth, gest. 27. Oct. [1918] z. Würzburg Ihr irdisches Dasein war gefüllt durch [...] Nächstenliebe, wahre Herzensgüte und selbstlose [...]


 34. Inv.-Nr.: bay-881 Jahr: 1923

  ‎‏פ״נ האיש היקר הצדיק והחסיד הח״ר אבימלך בן הח׳ ר׳ יעקב צווירן ז״ל ענותו היא הדרו יראת ד׳ היא אוצרו הלך לעולמו פתאום יום ב׳ כּ״ו מרחשון תרפ״ד לפ״ק תּנצבּ״ה‏‎ Hier fand ewige Ruhe Herr Paul Zwirn aus Posen geb. 10.11.1863 gest. 5.11.1923. Lauter und gerade war sein Tun.


 35. Inv.-Nr.: bay-924 Jahr: 1931

  Sara Feuchtwanger geb. in Fürth 27. April 1877 gest. 21. Oktober 1931. ‎‏הבתולה שרה בת הח׳ אשר נפטרה י״א מרחשון תרצ״ב תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: bay-996 Jahr: 2009

  Inschriften nach 1950 werden nicht angezeigt


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=bay lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis