logo epidat: epigraphische Datenbank

Bayreuth 957 Inschriften (1787-heute)

Information   Inschriften   Karte   Quellen   Indizes   Lageplan (PDF) Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Bayreuth 124
 1. Inv.-Nr.: bay-311 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה ישרה מרת חוה אשת כ׳ יוסף ז״ל נ׳ עש״ק ט״ז אייר תק״ן תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: bay-344 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ האשה חשובה מרת מלכה בת חבר זנוויל מז מק״ק פפ״ד אשת כ״ה מענדל פיק נפטר׳ א״ח דשבועות ונקבר יום א׳ יו״ד סיון תק״נ ל׳ תנצב״ה‏‎ :‏‎


 3. Inv.-Nr.: bay-225 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט אשה ישרה מרת אסתר אשת פו״מ כ׳ יאקב ז״ל נו״נ יום ג׳ ב׳ אדר השני תקנ״א תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: bay-180 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט האשה מרת אסתר לה אשת כמ״ר אליעזר נפטרה בש״ק ט׳ אלול תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: bay-196 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט האשה מרת פעסלה בת המונח הירץ עטינגע׳ אשת כ״ה יעקב באמבעריג נפטרה יום ב׳ כ״א כסליו תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: bay-101 Jahr: 1795

  ‎‏פ״ט האשה מרת קילה אשת כמ״ר גידל מפ״ד נפטרת יום ב׳ י״א ניסן תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: bay-134 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מרת קילא בת כ״ה וואלף נייאבורג אשת כ״ה שלמה נייאשטט סג״ל נפטרת יום א׳ ה׳ טבת תקנ״ח תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: bay-16 Jahr: 1798

  ‎‏פ״ט האשה חשובה היולדת מרת בילא בת מהור״ר בצלאל לעדדער מפראג אשת כ״ה ענצל מכאן נפטר יום ויו כ״ד סיון תקנ״ח תנצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: bay-104 Jahr: 1801

  ‎‏פ״ט הבתולה משכלת מרת שרה פעסלא בת כ״ה שלמה נייאשטט סג״ל מכאן [...] יום ה׳ כ״ג סיון תק״סמך א׳ תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: bay-312 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט האשה מרת עלקלא אשת כמ״ר שמואל ברוק מכאן נפטרת יום ב׳ וי״ו אדר תקס״ג תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: bay-221 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט האשה מרת בילא אשת כמר שמעי׳ נפטרת יום ג׳ ט״ז אב תקס״ד תנצב״ה‏‎


 12. Inv.-Nr.: bay-366 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט הבתולה מרת אסתר בת כ״ה אברהם ב״ב סג״ל מכאן נפטרת יום ד׳ ערב י״כ תקס״ו תנצב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: bay-377 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט הבתולה נאה מרת בריינלה בת פו״מ כ״ה מאיר וו״ד מכאן נפטרת עש״ק ט״ו סיון תקס״ח תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: bay-259 Jahr: 1809

  ‎‏פ״ט בכי הלך בכי פה על הטמונה רב טוב הניחה אחריה על חסיד׳ ארץ שומרת אמונה נהי על ההרים תשא למעניה דרכי׳ נועם אורחותיה ישרה לכן הליל על האשה היקרה מרת ברענדל אשת מה״ו פישל ז״ל נפטרת כ״ו סיון תקס״ט תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: bay-141 Jahr: 1810

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מרת גיטל אשת כ״ה שמעון פאפינהיים נפטרת כ״ה אדר ראשון תק״ע תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: bay-15 Jahr: 1811

  ‎‏פ״ט היולדת הצנועה אשת חיל מרת ברענדל אשת כ״ה ענצל וו״ד יצ״ו בת כ״ה שמשון הירץ נפטרת בשם טוב יום ה׳ כ״ו תמוז תקע״א תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: bay-223 Jahr: 1811

  ‎‏פ״ט האשה מרת קרינלי אשת כמ״ר איצק באטנשטיין נפטרת יום א׳ [...] כ״ו אלול תקע״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: bay-393 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מרת חנה אשת כ״ה אברהם באמבערג סג״ל מכאן נפטרת יום ד׳ ט״ז ניסן בי״ת דפסח תקע״ד תנצב״ה‏‎


 19. Inv.-Nr.: bay-19 Jahr: 1815

  ‎‏פ״ט גוף אשה חשובה היולדת מרת רוסל בת כ״ה יואל מפיורדא אשת כ״ה זעלקי מכאן נפטרת יום ש״ק י״א אלול תקע״ה בפיתקה של חוה היה מיתתך בתחיית המתים להחיותך תנצב״ה גוף אשה חשובה היולדת מרת‏‎


 20. Inv.-Nr.: bay-148 Jahr: 1817

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה א״ח ליראת ה׳ נפשה נכספה ה״ה מרת יסכה א״ח המנוח מה״ו משה בעב זצ״ל נפטרת ביום יו״ד לחדש שבט שנת תקע״זן תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: bay-354 Jahr: 1818

  ‎‏הא״ח היקרה מרת עלא אשת המנוח מו״ה פייבלמן זצ״ל פ״נ עלית מתחתי עולם השפל לרום שחקים מעל כוכבים אל מקום סתר טהר ערפל אשר שם שוכן יושב הכרובים שמה מושב אלוף נעוריך תחת כס ספיר מעל רקיע יפעת פנהו סביב הופיע הודו כשמש יזרח עליך שמה תשבי אתו במנוחה עד עת בן דוד יעלה למלוכה נפטרת ב׳ דר״ה תקע״ט תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: bay-116 Jahr: 1819

  ‎‏פ״נ הא״ח מרת עדל אשת כ״ה ליב בס סג״ל עלי מותך במר יבכו בניך דמעות הם שופכים על קבריך לבביהם נשברו בלי קבלו נחמה אשת חיל היית כל ימי חייך יהודא אשך מהר עלה אליך לוי חן שני׳ לקשור אתך ברמה נפטרת יום א׳ י״ב שבט תקע״ט תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: bay-359 Jahr: 1819

  ‎‏פ״נ הא״ח מרת שפרינץ אשת כ״ה קאפל הירץ נפטרת יום ש״ק ו׳ אייר תקע״ט תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: bay-173 Jahr: 1823

  ‎‏פ״ט הא״ח מרת רחל אשת פו״מ כ״ה יוזל באמבערג נפטרת יום ו׳ עש״ק י״ח תמוז תקפ״ג תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: bay-397 Jahr: 1829

  ‎‏פ״נ הא״ח מרת ראכל אשת כ״ה הירץ קאפל נפטרת יום א׳ ט״ז אלול תקפ״ט [תנ]צב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: bay-171 Jahr: 1831

  ‎‏פ״ט הא״ח מרת יטלה אשת כ״ה יונת הירש אולפעלדער נפטרת יום א׳ ט״ז שבט תקצ״א ׃ תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: bay-215 Jahr: 1832

  ‎‏פ״ט ... וישרה האשה ... ... מרת יענדלא בת כ״ה זעקל פרענקל (?) ... אשת פו״מ כ״ה משה זולצבאך סג״ל זצ״ל מתה בזקנה ושיבה טובה ביום א״ח של שבועות תקע״ב תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: bay-240 Jahr: 1835

  ‎‏פ״ט הבתולה הצנועה מרת פרומט בת כ״ה אברהם ערלעבאך סג״ל נפטרת יום ש״ק וי״ו אדר תקצ״ה תנצב״ה‏‎


 29. Inv.-Nr.: bay-387 Jahr: 1838

  ‎‏פ״נ הא״ח מרת נענה אשת כ״ה נתן כ״ץ ש״ץ נפטרת יום שני דפסח תקצ״ח תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: bay-241 Jahr: 1838

  ‎‏פ״ט הא״ח מרת רבקה אשת כ״ה יוספא לעבענבערג נפטרת ש״ק כ״ו ניסן תקצ״ח תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: bay-272 Jahr: 1839

  ‎‏פ״ט האשה חשובה אשת חיל מרת שרלה אשת כ״ה ברוך פראנק נפטרת יום ג׳ ה׳ אב תקצ״ט תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: bay-35 Jahr: 1840

  ‎‏פ״ט הא״ח מרת פרומדל אשת כ״ה בנימן הלוי נפטרת יום ג׳ כ״ה ניסן ת״ר תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: bay-349 Jahr: 1842

  ‎‏פ״ש אלמנה א״ח מרת טעלצלה אשת הצדיק והנבון ה״ר שמשון אריה בריסעל ז״ל אשר מתה בשם טוב ש״ק ט״ז מנחם תר״ב ששים שנה כל ימי חלדך אה[ב]ת חסד ויראת ה׳ בלבבך [...]ות טוב לבעלך עטרת [...]ת נפשך לבנך אם יקרה עד אשר שבה רוחך לשמ[י]ם תהי נשמתך צרורה בצרור החיים‏‎


 34. Inv.-Nr.: bay-335 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ש הא״ח מרת הינדל אשת כ״ה ליפמאן מקירכע{נ}בערג נפטרת יום א׳ דשבועות תר״ג תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: bay-277 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ט הא״ח מרת ריזל אשת כ״ה הענאך דילסהיים [נ]פטרת עש״ק כ״ג תמוז תר״ג תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: bay-167 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ש הא״ח מרת הנא אשת פו״מ כ״ה מרדכי אולפעלדער נפטרת יום ש״ק ויו תשרי תר״ד תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: bay-131 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ש הא״ח מרת צפורה אשת כ״ה נתן זעקל נפטרת יום ג׳ כ״א מרחשון תר״ד תנצב״ה‏‎


 38. Inv.-Nr.: bay-369 Jahr: 1845

  ‎‏פ״ט הא״ח מרת מינקל אשת כ״ה יוסף שמיט נפטרת יום ה׳ כ״ג טבת תר״ה תנצב״ה‏‎


 39. Inv.-Nr.: bay-140 Jahr: 1846

  ‎‏פ״ש הא״ח מרת שרלה אשת [...] יחיאל [מן היידינגספע]לד נפטרת ביום ג׳ כ״ג אייר תר״ו תנצב״ה‏‎


 40. Inv.-Nr.: bay-263 Jahr: 1846

  ‎‏פ״ש הא״ח והנדיבה יראת אלקים א״ח מרת יטלה אלמנת כ״ה יאקב ארנהיים פו״מ פה נפטרת יום ג׳ כ״ז תמוז תר״ו בחכמת לבה ביתה בנתה וברוח נדיבה חסד עשתה את אישה ובנה חסד גמלה ועל שאר בשרה עיניה פקחה תורת חסד על לשונה ויראת ה׳ תמיד בלבבה לעשות רצון קונה חפצה מצותיו וחקותיו שמרה רבה ושלימה תהי משכרתה ובצרור החיים צרורה נשמתה‏‎


 41. Inv.-Nr.: bay-166 Jahr: 1846

  ‎‏פ״ש הא״ח מרת אסתר אשת כ״ה נתן ניימאן אשר נקראה‏‎ Frau Ester ­Neumann ‎‏נפטרה יום ה׳ כ״ח אב תר״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 42. Inv.-Nr.: bay-313 Jahr: 1846

  [E]mil[ie] ­Ma[ier] ‎‏אשר מת׳ יום כ״ג לחד׳ מרחשון תר״ז אשה ממשפחה רמה ויקרה מרת נפש וידועת חלי ימי חייה שמנה וחמישי׳ שנים על מותה מר בכו אב ובנים נבהת״צ‏‎


 43. Inv.-Nr.: bay-207 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ש הא״ח מרת שרלה אשת כ״ה וואלף וואסערמאן נפטרת יום ד׳ ח׳ אדר תר״ז תנצב״ה‏‎


 44. Inv.-Nr.: bay-142 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ש אשת חיל במעשיה יקו{ר}ה לבעלה תפארת לבניה עטרה טובת לב יראת ה׳ היא א{ו}צרה ה״ה מרת ראכל אשת הר״ר זעליגמאן בערנשטאדט‏‎ Frau Rachel(?) Seligmann Bernstadt ‎‏אשר מתה בשם טוב יום א׳ י״ד מרחשון תר״ח תנצב״ה‏‎


 45. Inv.-Nr.: bay-388 Jahr: 1849

  ‎‏פ״ש הא״ח מרת חנה אשת כ״ה הירש זענגער הכהן נפטרת [יו]ם ד׳ ט׳ סיון תר״ט תנצב״ה‏‎


 46. Inv.-Nr.: bay-403 Jahr: 1850

  ‎‏פ״ש הא״ח מרת געלה אשת כ״ה זעליג פליישמאן‏‎ Frau Caroline ­Fleischman ‎‏נפטרת יום ג׳ וי״ו ניסן תר״י תנצב״ה‏‎


 47. Inv.-Nr.: bay-248 Jahr: 1850

  ‎‏פ״ש הא״ח מרת לאה אשת כ״ה נתן בער ראסענשטיין‏‎ Frau Lea ­Rosenstein ‎‏נפטרת יום א׳ ה׳ כסליו תרי״א תנצב״ה‏‎


 48. Inv.-Nr.: bay-307 Jahr: 1852

  ‎‏פ״נ האשה המהוללה היקרה והצדקת בתומת הישרים והיראים מתחזקת בבית אל נורא וקדש מתפללת וצועקת ולהיות מחסה לעניים היא חושקת וחולקת מרת רבקה אשת כ״ה ליב הארבורגער סג״ל נפטרת יום עש״ק י״א אייר תרי״ב תנצב״ה‏‎


 49. Inv.-Nr.: bay-413 Jahr: 1852

  ‎‏פ״ש הא״ח מרת גיטל אשת פו״מ כ״ה הונא ווירצבורגער‏‎ Frau Caroline ­Würzburger geb. Simon ‎‏נפטרת ר״ח סיון תרי״ב תנצב״ה‏‎


 50. Inv.-Nr.: bay-421 Jahr: 1853

  ‎‏פ״נ‏‎ Ther[ese] Eh[e]fr[au des Herrn] Israel Hill[er ... ] gest.[...] ‎‏הא[שה חש]ובה מרת ט[הערעזע א]שת כ״ה ישראל הילל[ער] מהיינעריכזגרין נפטרת ש״ק כ״ה חשון תרי״ד תנצב״ה‏‎


 51. Inv.-Nr.: bay-424 Jahr: 1854

  ‎‏פ״נ האשה הצדקת תפארת בעלה ומשפחתה מרת קילא שרה בת פו״מ ר׳ אייזק שוואבאכער אש[ת] ה״ר יוסף ווערטהיימבער [...] שנים [...] [ק...]לה [י...]לה ל[...]לה ארח צדקה משכמת [...] תפ[ל]ה תנצב״ה‏‎ Karoline ­Wertheimber geb. Schwabacher


 52. Inv.-Nr.: bay-422 Jahr: 1854

  ‎‏פ״נ‏‎ Ester Ehefrau des Herrn Samson David Herz Gest. 21. De[c.] 1853 ‎‏האשה חשובה מרת אסתר אשת כ״ה שמשון ב״ר דוד הירץ נפטרת יום ד׳ כ׳ כסליו תרי״ד תנצב״ה‏‎


 53. Inv.-Nr.: bay-428 Jahr: 1855

  ‎‏פ״נ מרת געטא אשת ר׳ פישל אויב‏‎ Getta ­Aub ‎‏[... א]ד[ר תר]ט״ו והיה ל״א שנים [...]ון ע..רה [...]רה [...י]מיה(?) [...] ת[נצב״ה]‏‎


 54. Inv.-Nr.: bay-438 Jahr: 1856

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מרת דווילה אשת כ[הר]״ר גרשון מייער ז״ל נפטרת ביום [ג׳ ט]בת תרי״ז לפ״ק היער רוהט ד[י] אירדישע היללע דער קויפמאנ[...]ע דווילע [...] לעבען [...]יבן‏‎ [---]


 55. Inv.-Nr.: bay-443 Jahr: 1857

  ‎‏פ״ש [...] תרי״ז לפ״ק מתה ה[א]ש[ה] היקרה יראת אלהים מרת שרה בת ר׳ חיים הכהן אשת ר׳ ברוך לאווענטהאל נקראה (?) בשם‏‎ [Sara ­Löwenthal] ‎‏שמונה ושבעים שנה ימי חלדה [ושבע(?) וחמשים(?)] עטרת בעלה‏‎ [...] [---]


 56. Inv.-Nr.: bay-478 Jahr: 1862

  Bassia ­Kurzmann 1775-1862 ‎‏פ״ט [ה]א״ח מר[ת] בת[יה] אשת ה׳ זלמן קורצמ[אן] [ז]״ל נפטרת יום [ג׳] כ״ה אד[ר] ר[]א[ש]ון תר[כ]״ב לפ״ק [תנצ]ב״ה‏‎


 57. Inv.-Nr.: bay-487 Jahr: 1863

  ‎‏פ״ט הא״ח מרת מאטל אשת כ׳ אנשיל רא זענשטיין נפטרת ד׳ כ״ג סיון תרכ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Madlon ­Rose[ns]tein [...]


 58. Inv.-Nr.: bay-502 Jahr: 1865

  ‎‏פ״ט הא״ה א״ח מרת גיטל וויי= מאן מפאפפענהיים נפטרת בש״ט י״א טבת ה׳ תרכ״ה תנצב״ה‏‎ ... Clara ­Weihmann [...] [...] [...] [...]


 59. Inv.-Nr.: bay-508 Jahr: 1865

  ‎‏פ״נ האשה חשובה מרת רבקה אשת כהר״ר נפתלי ווילמערזדארפפער נפטרת בשם טוב ביום ב׳ ג׳ חשון תרכ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht [...] [...] [...] [...] [...] gest. [...] October [...] Friede ihrer Asche


 60. Inv.-Nr.: bay-510 Jahr: 1866

  ‎‏פ״ש הא״ה א״ח מרת חיילה אשת כ׳ ליב אולפלדר נפטרת יום א׳ כ״ז טבת תרכ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Frau Cornelia ­Uhlfelder


 61. Inv.-Nr.: bay-514 Jahr: 1866

  ‎‏פ״ט האשה חשובה [מרת] עלא אשת כ״ה אבר[הם] גרייף נפטרת בשם טו[ב] ביום ג׳ ר״ח סיון תרכ״[ו] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 62. Inv.-Nr.: bay-518 Jahr: 1867

  ‎‏מצבת קבורת הישרה והצנועה פועלת טוב כל ימיה תפארת בעלה ותפארת בניה לעני שלחה ידיה זכרון שמה לעד לברכה ה״ה היקרה מרת הינטל אשת כ״ה משה ממשפחת גרייף מביירייטה נשמתה עלת׳ בטהרה למנוחה הנכונה במעלה העליונה ביום ב׳ ח׳ תשרי תרכ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Denkmal unserer Lieb und Dankbarkeit errichtet der [te]uren Gattin, guten und liebevollen Mutter, geweihet der Freundin der Armen, Trösterin der leidenden Frommen ....chten Frau Helene ­Greif geb. Schmidt geb. in Altenkundstadt 24. Oct. 1810 gest. 7. Oct. 1867. Die am Grabe hier geweint, Werden im Himmel(?) vereint!


 63. Inv.-Nr.: bay-519 Jahr: 1867

  ‎‏מצבת קבורת האשה הישרה והיקרה מרת פיליפפינע אשת כה״ר יעקב ווירצבורגער נפטרה בשם טוב ביום א׳ ערב סוכות ונקברה ביום ג׳ ב׳ דסכות תרכ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Philippine ­Würzburger geborne Homberg geboren 1791, gestorben am 13. Octbr. 1867.


 64. Inv.-Nr.: bay-538 Jahr: 1872

  ‎‏פ״ט האשה היקרה והחסודה לבעלה עטרת ולבניה תפארת מרת טריינלא בת ר׳ אנשיל בער אשת ... כמר בערנהארד מייער‏‎ Frau D.Dorette Mayer Gattin des sel. Bernhard Mayer geboren 2. Aug. 1790 gestorben 18. Jan. 1872. ‎‏פיה פתחה בחכמה וצופיה הליכות ביתה עד מלאת ימי טהרה שבקה חיים ועלתה לשמים יום ח׳ ונקברה יום ט׳ שבט תרל״ב לפ״ק טפחת ורבית רב טוב עשית יגעת ועמלת יעצת ופעלת נקראת למרומים לשבת בעליונים אוי לנו בתחתונים תנצב״ה‏‎


 65. Inv.-Nr.: bay-545 Jahr: 1873

  ‎‏פ״נ האשה היקרה מרת נענדלה לעבערמאן מתה בשם טוב ליל ז׳ טבת תרל״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Hennriette Lebermann geb. Löwenberg geb. 1. Septbr. 1807, gest. 5. Januar 1873. Friede ihrer Asche!


 66. Inv.-Nr.: bay-546 Jahr: 1873

  ‎‏פ״ט האשה היקרה מרת מינדל באממייסלער מתה בזקנה ביום ב׳ ג׳ ניסן תרל״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Minna Bommeisler geb. 13. Juli 180[.] gest. 31. März 1873 Friede ihrer Seele!


 67. Inv.-Nr.: bay-548 Jahr: 1873

  ‎‏פ״ט בתולה צנוע[ה] וחסודה מרת פרא[ט]ל ניימאן מתה בשם טוב ביום ה׳ י״א אייר תרל״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ [---] Fanni [N]eum[an]n [---]


 68. Inv.-Nr.: bay-551 Jahr: 1873

  ‎‏פ״נ הגבירה המהוללה האשה היקרה מרת בלומלה גוטמאן מתה בזקנה ושיבה טובה ביום ב׳ י״ד סיון תרל״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Babette Gutmann [...] [...] Friede ihrer Asche


 69. Inv.-Nr.: bay-555 Jahr: 1874

  ‎‏פ״נ הבתולה מרת הנה היים ממאזסבאך מתה ביום ד׳ י״ב אייר תרל״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Jungfrau Johanna Heim geb. am 2. April 1841 zu Massbach, gest. dahier am 29. April 1874. Friede ihrer Seele!


 70. Inv.-Nr.: bay-563 Jahr: 1875

  ‎‏פ״נ האשה הצדקת אשת חיל יראת אלהים לגמול חסד ואמת כל ימיה מרת ריעלא העזסליין מתה ביום ה׳ ד׳ כסלו תרל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Rosalie Hesslein geb. am 7. Juni 1812 gest. am 2. Dezember 1875 Friede ihrer Seele.


 71. Inv.-Nr.: bay-564 Jahr: 1875

  ‎‏פ״נ הגבירה המהוללה אשת חיל עטרת בעלה ותפארת בניה ובני בניה נעימה במעשיה לעני ולאביון פרשה כפיה מרת שארלאטטע ווילמערסדערפער מתה ביום ד׳ י״ז כסלו תרל״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Charlotte Wilmersdoerffer, geb. Meier, geb. im Jahre 1792, gest. am 15. Dezemb. 1875. Friede ihrer Seele!


 72. Inv.-Nr.: bay-577 Jahr: 1877

  ‎‏פ״נ האשה היקרה אשת חיל עטרת בעלה ותפארת בניה יראת אלהים וחוננת דלים מרת מרלה פליישער מתה בחצי ימיה ביום ו׳ עש״ק ח׳ טבת תרל״ח לפ״ק ויבך אחריה אישה ובניה וכל מכירי טובה וצדקתה [תנצב״ה‏‎]‏‎ Hier wird ein Biederweib gefunden Frau Amalia Fleischer geb. d. 29. Oktober 1837, gest. d. 14. Dezember 1877. In Frieden schlumre! Him̄elsruh Strömt dir vom Throne Gottes zu.


 73. Inv.-Nr.: bay-583 Jahr: 1878

  ‎‏פ״נ הגבירה המהוללה האישה היקרה מרת מדל מייער מתה בזקנה ושיבה טובה ביום עש״ק י׳ אדר שני תרל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Madlon Meyer geb. im December 179[.] gest. 15. März 1878. Friede ihrer Seele!


 74. Inv.-Nr.: bay-585 Jahr: 1878

  ‎‏מצבת קבורת נערה בתולה מרת קאמיללא קורצמאן קטפה המות ביום ג׳ כ״ד סיון תרל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Jungfrau Camilla Kurzmann, geb. 7. Nov[ember 1851, gest. 25. Juni 18]78.


 75. Inv.-Nr.: bay-587 Jahr: 1878

  ‎‏פ״נ אשת חיל עקרת הבית יראת אלהים מרת האננע זעליגסבערג מתה ביום א׳ י״ז אלול תרל״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Johanna Seligsberg [...] geb. [...] [...] [...]


 76. Inv.-Nr.: bay-591 Jahr: 1879

  ‎‏פ״נ הבתולה צנועה וחמודה מרת פאנני קארפעלעת כל מכיריה כבדוה מתה י״ח סיון תרל״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Jungfrau Fannÿ Karpeles Musiklehrerin, geb. 7. November 1835 gest. 9. Juni 1879. Friede ihrer Seele! Süßes Hoffen, edles Streben, Birgt der Staub im engen Schrein, Und ein frommes Menschenleben Ruhet unterm Leichenstein. Deine reine Kindesliebe, Dein so treues Schwesterherz Deines Busens hehre Triebe, Gottesfurcht in Freud u. Schmerz: So! dein Wandel war auf Erden, Deiner kurzen ird'schen Bahn. Mög dir dort vergolten werden, Was du Gutes hier gethan. Seiner einzigen unvergeßlichen Schwester in brüderlicher Liebe gewidmet!


 77. Inv.-Nr.: bay-602 Jahr: 1881

  ‎‏פ״נ האשה היקרה אשת חיל יראת אלהים וחוננת דלים מרת רעכל אשת ר׳ משה יעקב נאכטיגאל מתה בשם טוב ביום ב׳ כ״ט אדר ראשון תרמ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Regina Nachtigall geb. im Juli 1806 gest. 28. Februar 1881 [...] Seele!


 78. Inv.-Nr.: bay-603 Jahr: 1881

  ‎‏פ״נ קוית בכל עת לישועת אלהיך ידיך עשו חיל לגדל יתומיך לבשת צדק זאת ראו מכיריך היית עטרת בניך זכרו חסדיך האשה הצנועה והישרה מרת קילה אשת כ״ה משה לאנג מתה אור ליום י״ג אדר שני תרמ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht unsere fromme und gute Mutter Caroline Lang gest. im Alter von 76 Jahren am 13. März 1881 Gewidmet von ihren dankbaren Kindern


 79. Inv.-Nr.: bay-607 Jahr: 1882

  ‎‏פ״נ הגבירה [המהוללה] אשת חיל תפארת בעלה ה״ה אשה יראת אלהים מרת בונלה אשת איזאק פליישמאנן מתה ביום ש״ק כ״ג טבת ונקב׳ כ״ה טבת תרמ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in Gott Frau Babetta Fleischmann, geb. am 19. Januar [...] gest. am 14. [Januar 1882] [...]


 80. Inv.-Nr.: bay-608 Jahr: 1882

  ‎‏פ״ט אשה יראת ה׳ טובת טעם ומלאת יושר מרת ציבה בת כ״ה דוד אשת כ״ה משה האללא מת[ה] לא[בל] בניה ובני בניה ליל כ״ה אדר תרמ״ב לפ״ק צדקך הלך לפניך לכי למרומך(?) ידיך לא רפו ממשמרת מקומך(?) בניך נאנחים ׃ נפלה תפארת ראשנו הוד פניך וחסדך חרותה בלבנו תנצב״ה‏‎ Frau Zilli Hallo geb. 9. April 1800, gest. 15. März 1882


 81. Inv.-Nr.: bay-616 Jahr: 1883

  ‎‏פ״נ האשה היקרה והצדקת אשת חיל יראת אלהים מרת שרלה אשת ר׳ אהרן טריעזט מתה ביום ג׳ ב׳ אלול תרמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht: Frau Sophie Triest gest. den 4. September 1883 Friede ihrer [Seele]


 82. Inv.-Nr.: bay-617 Jahr: 1883

  ‎‏פ״נ אשה יראת ה׳ מראה יושר ואמונתה כאחת מנשים צדקניות היא הצנועה והחשובה מרת צערל בת כ״ה ברוך פראנק נפטרת בשם טוב ביום ג׳ תשרי תרמ״ג לפ״ק צדק לבשת אמת היתה עדיך עת לעשות לה׳ תמיד השמעת רגלך עמדה במשור מעק מבצרה? למרום עלית שם נמצא פריך תנצב״ה‏‎ Frau Babette Wilmersdörffer geb. d. 5. Feb. 1811, gest. d. 4. Okt. 1883.


 83. Inv.-Nr.: bay-624 Jahr: 1884

  ‎‏פ״נ האשה מרת באבעטטע מייער מתה בש״ט ביום ש״ק ו׳ שבט תרמ״ד לפ״ק ויבך אחריה אישה ובנה תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Babette Mayer, geb. 17. Novbr. 1839 gest. 2. Febr. 1884. Friede ihrer Seele!


 84. Inv.-Nr.: bay-629 Jahr: 1884

  ‎‏פ״נ האשה החשובה והצדקת אשת חיל יראת אלהים מרת חנה אשת ר׳ יצחק דוב קליין עטרת בעלה ותפארת בניה כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון על כן כל מכיריה כבדוה ׃ מתה בזקנה ושיבה טובה ביום י״ד אלול תרמ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht unsere gute, fromme Mutter Frau Hanna Klein, gest. am 4. Sept. 1884 im 83. Lebensjahre. Friede ihrer Seele!


 85. Inv.-Nr.: bay-633 Jahr: 1885

  ‎‏פ״נ האשה הישרה יראת אלהים וחוננת דלים מרת צארטל אשת ר׳ שמואל פֿריעדמאַנן מתה ביום כ״ה שבט תרמ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Sophie Friedmann gest. d. 10. Feb. 1885. Friede ihrer Seele!


 86. Inv.-Nr.: bay-637 Jahr: 1885

  ‎‏פ״נ האשה היקרה מרת הינדל אשת ר׳ יששכר הכהן מתה ביום א׳ דר״ח תמוז תרמ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Johanna Cahn geb. Wilmersdörffer geb. 10. Jan. [1817, gest. 13. Juni 1885] Friede ihrer Asche


 87. Inv.-Nr.: bay-642 Jahr: 1886

  ‎‏פ״ט אשה יראת ה׳ מגזע נכבדה אשת חיל עטרת בנה יחידה מרת יאכד זעליגסבערג מתה בשיבה טובה ו׳ שבט תרמ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Julie Seligsber[g] [geb. Würz]burger [...] [...] ‎‏ימיך של(?) מ[...]ות גבורה אכן חלים רבים ומכאבות היו חלקך כסלך באלהים שמת ויצילך מכל צרה דרך ישרה הלכת ושדי יגמלך כצדקך‏‎ :‏‎


 88. Inv.-Nr.: bay-646 Jahr: 1886

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה הישרה ויראת אלהים מרת פֿראַדל אשת ר׳ שמואל פֿליישער מתה ביום כ״ב אלול תרמ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet in Gott: Frau Fanny Fleischer geb. Kupfer, geb. 28. April 1828, gest. 19. Sept. 1886. Friede ihrer Asche!


 89. Inv.-Nr.: bay-650 Jahr: 1887

  ‎‏פ״נ הבתולה צנועה היקרה מרת יאנעטטע בת כ״ה משה מאנזטיין מתה בזקנה ביום כ״ט אייר תרמ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Jungfrau Jeanette Manstein geb. [...] Friede ihrer Seele!


 90. Inv.-Nr.: bay-651 Jahr: 1887

  ‎‏פ״נ האשה היקרה מרת ריזל אשת ר׳ יצחק מתה בזקנה ביום ג׳ כ״ט סיון תרמ״ז לפ״ק אבלו עליה בניה וקרוביה וכל מכיריה כבדוה תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Therese Würzburger geb. Samelson geb. am 23. Juli 1815, gest. am 21. Juni 1887. Friede ihrer Seele!


 91. Inv.-Nr.: bay-654 Jahr: 1888

  ‎‏פ״נ הבתולה צנועה וחמודה מרת ריזל מאנשטיין מתה י״ג אייר תרמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Jungfrau Rosalie Mannstein, geb. 29. Juni 1811, gest. 24. April 1888. Friede ihrer Seele!


 92. Inv.-Nr.: bay-655 Jahr: 1888

  ‎‏פ״ט הבתולה צנועה מרת מאטל פליישמאנן מתה בשם טוב ביום ה׳ ט״ו אייר תרמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Jungfrau Marie Fleischmann aus Buttenheim, geb. 27. Octbr. 1824, gest. 26. April 1888. Friede ihrer Seele!


 93. Inv.-Nr.: bay-658 Jahr: 1888

  ‎‏פ״נ הבתולה הצנועה מרת אסתר בת כ״ה יעקב הערצשטיין מתה י״א סיון תרמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Jungfrau Esther Herzstein geb. im April 1810, gest. 21. Mai 1888. Friede ihrer Seele!


 94. Inv.-Nr.: bay-659 Jahr: 1888

  ‎‏פ״נ האשה החשובה היקרה ויראת אלהים מרת יטל אשת כ״ה שמעון האַמבורגער מתה בשיבה טובה ביום ח״י סיון תרמ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Dem Andenken unsrer geliebten Mutter u. Großmutter Frau Jette Hamburger Lehrerswittwe gestorben am 28. Mai 1888 im 83. Lebensjahre Ruhe in Frieden!


 95. Inv.-Nr.: bay-663 Jahr: 1888

  ‎‏[פ״נ] האשה היקרה החשובה והצדקת מרת מרים ווירצבורג מתה כ״ט כסלו תרמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Marianne Würzburger, gest. in Bayreuth am 3. Dez. 1888. Friede ihrer Seele!


 96. Inv.-Nr.: bay-666 Jahr: 1889

  ‎‏פ״נ האשה היקרה והחשובה מרת גיטל אשת ר׳ שמואל לעוואלד הכהן מתה בשם טוב ביום ב׳ דר״ח תמוז תרמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Karoline Lewald, gest. 30. Juni 1889 im 78. Lebensjahr.


 97. Inv.-Nr.: bay-667 Jahr: 1890

  ‎‏פ״נ אשה טובת לב תפארת בניה מרת צירלה ערלבך מתה בשיבה טובה כ״ב טבת תר״ן תנצב״ה‏‎ Dem An[denken] in Seg[en ...] der b[...] Frau Cäcilie Erlebach geb. Gutmann, geb. 10. Novbr. 1804, gest. 14. Januar 18[90] Sie ruhe in [Frieden]


 98. Inv.-Nr.: bay-674 Jahr: 1890

  ‎‏פ״נ אשה יראת אלהים חשובה צנועה וישרה מרת ברענדל בת ר׳ מאיר פליישמאן מתה ביום י״ב תמוז תר״נ לפ״ק תנצב״ה‏‎ Dem Andenken unserer [...] Frau Bertha Dachauer geb. Fleischmann geb. in Küps am [...] Juni 1838, gest. [... am 30. Juni] 1890 Ruhe in Frieden!


 99. Inv.-Nr.: bay-677 Jahr: 1891

  [...] ‎‏אש[ה יראת א]להים מ[...] והגונה בעלה [...] היא היקרה [...] מרת ליזעל אשת כ״ה יוסף שמידט מתה בזקנה ושיבה טובה ביום ש״ק ר״ח שבט תרנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ ...


 100. Inv.-Nr.: bay-678 Jahr: 1891

  ‎‏פ״נ אשה יראת ה׳ היא הצנועה והחשובה מרת ברענדל בת כ״ה יעקב פישעל מתה בשם טוב ביום כ״ז ניסן תרנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht in sanfter Ruhe die biedere? fromme Dulderin, Frau Bettÿ Seliger geb. Fischel, geb. am 13. Januar 1813, gest. am 5. Mai 1891.


 101. Inv.-Nr.: bay-680 Jahr: 1891

  ‎‏פ״נ הבתולה צנועה מרת יטה הערצשטיין מתה בשם טוב ביום ט״ו אלול תרנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ [...] Jungfrau [Jette Her]zstein [Tochter] von [... Her]z stein [...] [...] Friede ihrer Seele!


 102. Inv.-Nr.: bay-681 Jahr: 1891

  ‎‏פ״נ הבתולה צנועה מרת ריזל בת כ״ה [...] מעיער [...] מרחשון‏‎ [...] [...] [...] [...] [Rosalie] Maier [...] gest. 14. Nov. 1891.


 103. Inv.-Nr.: bay-689 Jahr: 1892

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה והיקרה מרת קרינלה אשת ר׳ יוסף וועזטהיימער מתה ביום ש״ק כ״ד תשרי תרנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Karolina Westheimer geb. d. 24. März 1822, gest. d. 15. Okt. 1892. Friede ihrer Seele!


 104. Inv.-Nr.: bay-690 Jahr: 1892

  ‎‏פ״ט אשה חכמת לב וטובת שכל הדרת בעלה ובתה יחידה ה״ה מרת צוטל אשת ר׳ שמואל זאַמעלזאָן מתה י״ב מרחשון תרנ״ג תנצב״ה‏‎ Unserer teuren zärtlichen Mutter u. Großmutter Frau Lina Samelson geb. Willmersdörffer geb. 11. Mai 1829, gest. 2. Nov. 1892. Ruhe sanft! Dein Wirken bleibt uns im Gedächtnis Ein unvergängliches Vermächtnis!


 105. Inv.-Nr.: bay-694 Jahr: 1893

  ‎‏פ״ט אשת חיל, מלאה יושר ויראת ה׳, תפארת בניה, ה״ה מרת דינה אשת ר׳ שמשון קורצמאַנן מתה י״ז תמוז תרנ״ג תנצב״ה‏‎ Dem Andenken unserer guten Mutter und Großmutter: Frau Dina Kurzmann, geb. Prager, geb. 1. Mai 1822, gest. 1. Juli 1893.


 106. Inv.-Nr.: bay-696 Jahr: 1894

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה המהוללה והיקרה יראת אלהים וחוננת דלים מרת בילה אשת ה׳ נפתלי הכהן מתה ביום כ״א שבט תרנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Dem Andenken unserer Lieben Mutter und Großmutter, Frau Babette Kahn, geb. Baer geb. 21. Dezbr. 1821, gest. 28. Jan. 1894.


 107. Inv.-Nr.: bay-698 Jahr: 1894

  ‎‏פ״נ הבתולה צנועה הישרה והיקרה מרת לאה בת ה׳ גרשון מתה ביום ה׳ אדר רא׳ תרנ״ד ל[פ]״ק תנצב״[ה‏‎]‏‎ Hier ruht [F]räulein Re[gi]ne Mayer geb. [..] Februar 1819 gest. 1[.] Februar 1894.


 108. Inv.-Nr.: bay-700 Jahr: 1894

  ‎‏פ״נ הבתולה יראת אלהים בעלת מכאבות וידועה חלי מתה בעצם תמה מרת אסתר ב׳ יוסף שטיינינגער נפטרת י׳ ניסן תרנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Fräulein Ernestine Steininger geb. [26. November 1842,] gest. [16.] April [1894] Friede ih[rer] S[eel]e


 109. Inv.-Nr.: bay-712 Jahr: 1896

  ‎‏פ״ט אשת חיל יראת ה׳ היא תתהלל מפנינים יקרה עטרת בעלה ותפארת בניה מרת ייטל אשת ר׳ מאיר ווילמערסדערפער מתה ליל ד׳ אלול תרנ״ו תנצב״ה‏‎ Eine Zierde ihres Geschlechtes Die Krone ihrer Familie Frau Jette Wilmersdörfer geb. Hallo, geb. 16. Mai 1833, gest. 12. Aug. 1896.


 110. Inv.-Nr.: bay-743 Jahr: 1900

  ‎‏פ״נ האשה היקרה הצנועה והישרה מרת בילה אשת כ״ה גבריאל ראָזסקאָם מתה ביום כ״ז אב תר״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎ Dem Andenken der treuesten Gattin u. besten Mutter Frau Bettÿ Rosskamm geb. 20. Oktbr. 1841, gest. 22. August 1900. Ruhe in Frieden!


 111. Inv.-Nr.: bay-755 Jahr: 1903

  ‎‏פ״נ האשה הגבירה והיקרה מרת ריזל אשת ר׳ אורי אָרטוויילער צנוע בכל מעשיה יראת ה׳ תמיד על פניה מתה בעיר נויהיים ליל י״ג סיון תרס״ג לפ״ק אבלו עליה בניה וקרוביה תנצב״ה‏‎ Hier ruht die zärtlichste, liebevolle Mutter Frau Rosalie Ortweiler, geb. 15. Mai 1855, gest. 8. Juni 1903. Dem Auge fern, dem Herzen ewig nah!


 112. Inv.-Nr.: bay-764 Jahr: 1904

  ‎‏פ״נ אשה יראת אלהים אשת חיל וחוננת דלים פעלה טוב כל ימיה היא הצנועה והיקרה מרת חוה אשת ר׳ דוד לאנג מתה בשם טוב ליל ב׳ דר״ח תמוז תרס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Frau Eva Lang geb. Rosenstein geb. d. 30. Mai 1837, gest. d. 13. Juni 1904. Fromm und gottergeben wahrte sie Treue den Angehörigen u. Freunden, erwies sie Wohltaten den Dürftigen und Teilnahme allen Mitmenschen. Friede ihrer Seele!


 113. Inv.-Nr.: bay-772 Jahr: 1905

  ‎‏פ״נ האשה היקרה והחשובה אשת חיל ויראת אלהים כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון צדקתה עומדת לעד לזכר שמה לברכה ה״ה מרת עלקה אשת ה׳ מיכאל אפפענהיימער מתה י״ד כסלו תרס״ו לפ״ק ויבך אחריה אישה ובניה וכל מכירי טובה תנצב״ה‏‎ Hier ruht unsere gute innigstgeliebte Gattin u. Mutter Frau Emma Oppenheimer geb. Groeschel Gattin des Mich. Oppenheimer geb. 2. April 1854, gest. 11. Dez. 1905. Friede ihrer Seele! unsere unvergeßl. Mutter Emma Oppenheimer geb. 2.4.1854 gest. 11.12.1905 unser unvergeßl. Vater Michael Oppenheimer geb. 12.1.1840 gest. 9.9.1926


 114. Inv.-Nr.: bay-811 Jahr: 1909

  ‎‏פ״נ אשה יראת אלהים אשת חיל והצדקת היא הצנועה והחשובה מרת שרלה העללמאַנן מתה בשיבה טובה י״ט טבת תרס״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht unsere gute u. fromme Tante Frau Sophie Hellmann gest. im Alter von 97 Jahren am 12. Januar 1909. Friede ihrer Seele!


 115. Inv.-Nr.: bay-813 Jahr: 1909

  ‎‏פ״נ היקרה מרת מרים אלמנת הר״ר שמואל הלוי אשת חיל ותפארת בניה מתה בזקנה ושיבה טובה ׃ תנצב״ה‏‎ Hier ruht die liebevollste, trefflichste Mutter Frau Marie Harburger geb. Engelmann, Kaufmannswitwe 31. Dezember 1822 - 29. März 1909.


 116. Inv.-Nr.: bay-816 Jahr: 1909

  ‎‏פ״נ אשת חיל תפארת בעלה ותפארת בניה היקרה מרת רבקה אלמנת ר׳ יצחק גרונבוים מגייזא מתה ביום ג׳ י״ד אלול תרס״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Frau Regine Grünbaum geb. Morgenroth geb. 29. Dezember 1829 gest. 30. August 1909.


 117. Inv.-Nr.: bay-849 Jahr: 1915

  Hier ruht unsere gute treubesorgte Mutter Frau Karoline Löwengart geb. Neuland, geb. 30.1.1867, gest. 29.12.1915. ‎‏פ״נ האשה הצנועה החשובה והיקרה מרת קֵילא לאֶווענגארט נפטרה כ״ג טבת תרע״ו לפ״ק תּנצב״ה‏‎


 118. Inv.-Nr.: bay-856 Jahr: 1917

  ‎‏פ״נ אשה תּמה וישרה אשת חיל ויראת אלהים תפארת נשים ועטרת בניה היקרה מרת מרים שטרויס שמתה בשיבה טובה תשעה באב תרע״ז לפ״ק תּנצב״ה‏‎ Hier ruht unsere gute teuere Mutter Frau Marie Strauss geb. Friedmann geb. 18. April [1836] gest. 27. Juli 1917


 119. Inv.-Nr.: bay-846 Jahr: 1918

  ‎‏פ״נ אשת חיל עטרת בעלה את זרעו הדריכה בנעימת תורתה לעני ולאביון פרשה את כּפה כי מעשה הצדקה היתה כל חפצה נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא מרת חנה אשת רבי בנימין זעליגסבערג נפטרה ביום ג׳ ט״ז מרחשון תרע״ט לפ״ק תּנצב״ה‏‎ Hier ruht Ge[...]wert [...] Mutter Frau Hermine Seligsberg geb. Heidelberger geb. [..] Sept. 18[50] z. Fürth, gest. 27. Oct. [1918] z. Würzburg Ihr irdisches Dasein war gefüllt durch [...] Nächstenliebe, wahre Herzensgüte und selbstlose [...]


 120. Inv.-Nr.: bay-865 Jahr: 1920

  ‎‏פ״נ האשה החשובה והיקרה הצנועה והחסידה והישרה עטרת בעלה ותפארת בניה מרת קילא אשת ר׳ יהודה גרינעבוים נפטרה ב׳ אלול תר״ם לפ״ק תנצב״ה‏‎ Karoline Grünebaum 1844-1920 Löb Grünebaum 1844-1922


 121. Inv.-Nr.: bay-879 Jahr: 1923

  ‎‏פ״נ אשה תמה וישרה אשת חיל ויראת אלהים תפארת בניה וקרוביה ה״ה מרת פֶּיסלָה אשת ר׳ שמואל פלֵיישמאַנן ז״ל מאבּערלאנגענשטאדט מתה בשיבה טובה ח׳ אב תרפ״ג לפ״ק‏‎ Hier ruht unsere liebe Mutter Frau Babette Fleischmann geb. Strauss aus Oberlangenstadt geb. 15.3.1846, gest. 20.7.1923. ‎‏תּנצבּ״ה‏‎


 122. Inv.-Nr.: bay-882 Jahr: 1923

  ‎‏פ״נ האשה החשובה והצנועה מרת חנה רחל אשת המנוח ר׳ אליעזר פּאַרנעס ז״ל מעיר בּראָדי חגרה בעוז מתניה נחל נובע מקור חסדה הדריכה בדרך הטוב את בניה רבה ענותה וגדולה אמונתה חבל נחלתה יראת בוראה לכן יהללוה בשערים בניה נפטרה בשיבה טובה יום ג׳ י״ט כסלו תרפ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht unsere innigstgeliebte, teuere Mutter Frau Anna Parnes geb. Beitsch aus Brody geb. 1. Januar 1847 gest. 27. November 1923


 123. Inv.-Nr.: bay-2840 Jahr: 1940

  ‎‏פ״נ הבתולה מרת פולינה בת ר׳ שמעון דאכוער מפה מתה כ״ו אדר א׳ ת״ש לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht unsere liebe Tante Pauline Dachauer geb. 8.12.1869 gest. 6.3.1940


 124. Inv.-Nr.: bay-954 Jahr: 1950

  ‎‏פ״נ האשה החשובה והיקרה אשת חיל ותפארת בעלה מרת אסתר לוסטיג אשת יעקב אדערבערג מתה במבחר שנותיה ט״ז סיון תש״י לפ״ק תּנצב״ה‏‎ Ester Oderberg


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=bay lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis