logo epidat: epigraphische Datenbank

Bayreuth 957 Inschriften (1787-heute)

Information   Inschriften   Karte   Quellen   Indizes   Lageplan (PDF) Download
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder


      

       
Bestand Gesamtzeitraum    
1. Bayreuth 19
 1. Inv.-Nr.: bay-179 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה במעשיה נעימה חוה בפיתקתה למרומה עלתה בת מלך כל כבודה פנימה הררי אל בעדן גינתא נתן לה יקר תפארת מעשיה אשת חיל ותיקה? כבן בבא כ״ה יקוננו פנה זיוה והדרה אליהו בימיו תעלה בימי התחיה מנחם תק״נון י״ב בו נפטרה תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: bay-231 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ מנחם אין לנו בארץ כי הלך בר לבב ונקי כפים לעולמו שמו אל במרום כמלאך זכרונו יברכו באץ כלמו נפטר יום א׳ י״א מרחשון תקס״ו תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: bay-293 Jahr: 1812

  ‎‏פ״ט צור ואבן היחוקו רום מעלותך יערוך חרוזי׳ הישוה אל גדלך מטר דמעותינו יערפו על קברך לו הנדבה פתחה פיה ותענה אז תגלה סודה לאנשי מענה ימי עלומה ופתיל החיים גדע המות מצות הצדקה היא עד בל־מות משכונתה בל ימצא בארץ החיים ומקום מושבה משכן עדן השמי׳ [נפ]טרת בשם טוב אשה חשובה ... צימלא [א]שת פו״מ ... ... [לי]ב זעקל [...] יום וי״ו ט״ו מנחם תקע״ב תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: bay-294 Jahr: 1823

  ‎‏פ״נ נשיא העדה פרנס ומנהיג המדינה וקהלתינו הר״ר ליב ב׳ כ״ה וואלף זעקל ז״ל גבר יקר שמו מהולל בשערים פארוהו בני עמו ויכבדוהו שרים פועל צדק בעדתו בחכמה ומישרים זכר טובו לא יסוף עד דור דורים דמעת בניך ואוהביך יזלו על קברך מה נוכח פעלך ! ומה נעים גורלך ! אך בל בארץ בגן אלהים משכורתך ! נפטר יום ה׳ ט״ז מנחם תקפ״ג תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: bay-190 Jahr: 1836

  ‎‏פ״ט הבתולה צארטל בת כ״ה אנשיל בער נפטרת יום ג׳ י״ב מנחם תקצ״ו תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: bay-217 Jahr: 1841

  ‎‏פ״ש ירא ה׳ לתורתו הטה אזניו ענו סובל כאב ואכל יגיע כפיו חלדו שבעי שנה וחמש שני׳ הרים קולו נעים בבית ה׳ לתחנונים ה״ה איש צדיק הר׳ משה בר מנחם מאנשטיין [הלך בדרך כל] הארץ [ביום] ב׳ ד׳ סיון תר״א תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: bay-349 Jahr: 1842

  ‎‏פ״ש אלמנה א״ח מרת טעלצלה אשת הצדיק והנבון ה״ר שמשון אריה בריסעל ז״ל אשר מתה בשם טוב ש״ק ט״ז מנחם תר״ב ששים שנה כל ימי חלדך אה[ב]ת חסד ויראת ה׳ בלבבך [...]ות טוב לבעלך עטרת [...]ת נפשך לבנך אם יקרה עד אשר שבה רוחך לשמ[י]ם תהי נשמתך צרורה בצרור החיים‏‎


 8. Inv.-Nr.: bay-382 Jahr: 1842

  ‎‏פ״ש איש חכם מלא דעת ויראת ה׳ אמת וחסד בלבו צדק ואמונה דרכו ה״ה הנחמד הר״ר מנחם בר שמואל המכונה בשם‏‎ Emanuel Osmund ‎‏אשר מת יום ב׳ כ׳ חשון תר״ג אל תבכו למת כי בא שלום ינוח על משכבו בכו בכה לסכל כי יחיה חיי רעים כזאת צוה פיך להכתב על מצבתך אף אמנם אבן הזאת בל תגיד מעשיך כי בלחות לבב אנשים חקות זכרך הם יספרו כי שבחך רב מהגדילו לכן לחשות טוב והיא לך תהלה נתצב״ה‏‎


 9. Inv.-Nr.: bay-334 Jahr: 1842

  ‎‏מיקירי העיר יראת ה׳ היא אוצרו הולך תמים ופועל צדק פ״ש כ״ה מנחם המכונה מאנדל בן פו״מ כ״ה מאיר וו״ד מנעוריו עד יום מותו הלך בתמו נכה רוח וחרד תמיד על דברו חדל מן הרע ועשה טוב באמנתו משכים ומעריב בכל יום לבית תפלתו נפטר יום ד׳ כ׳ כסליו תר״ג תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: bay-2448 Jahr: 1859

  ‎‏פ״ט‏‎ Hier ruht. Hinschieden (?) am 17. [Au]gu[st] 1859 im Blüthenalter von 13 Jahren Dina Aub ‎‏הנערה דינא בת כהר״ר פישל אויב נפטרת יום ד׳ י״ז מנחם תרי״ט לפ״ק דער הערר נאהם זיא אינז פארדיז ווא איהרע ליעבע מוטטער וויילט א ! דאס זיא אונז זא באלד פערליס דאס זיא דער ערד זא שנעל ענטאיילט וואר זיא זא פראם זא הערצענז גוט איין אונשולדפאללעז יונגעז בלוט דרום נים זיא גאטט צום ענגעל דיר זוא וואר זיא שאן אויף ערדען היער תנצב״ה‏‎


 11. Inv.-Nr.: bay-500 Jahr: 1864

  ‎‏פ״ט הבתולה אסתר רעקקענדארף נפטרת בש״ט בת תשעים שנה ש״ק כ״ה מנחם תרכ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Ester ­Reckendorf


 12. Inv.-Nr.: bay-501 Jahr: 1864

  ‎‏פ״ש הבח[ו]ר אברהם ליב [ב]ר [מ]ש[ה נ]פטר ש״[ק] [כ״ה מנח]ם [תר]כ״ד [ל]פ״ק ת[נ]צב״ה‏‎ [...] Abraham Löb ­Hirsch [...] [---]


 13. Inv.-Nr.: bay-531 Jahr: 1870

  ‎‏פ״ט איש חיל ...בר הקצין המפואר כ״ה ירמיה בן כ״ה מנחם המכונה מענדל נייאשטאטטער ממינכען דברי ירמיה ! ישר תלך ובחור הצליח במלאכת מחשבתו רחוק מאהביו שכב על ערשתו מר ודאבון ? כמעט? מצאוהו ירא אלהים עושה צדקה כל ימיו הוי ...ו משפחתו ספדו עליו ... בש״ק ג׳ תמוז תר״ל לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Herr Jeremie ­Neustätter, ... aus München geb. d. 1. Febr. 1806 (?) gest. d. 2. Juli 1870


 14. Inv.-Nr.: bay-598 Jahr: 1880

  ‎‏פ״נ איש תם וישר ירא ה׳ כל ימיו ה׳ שמואל בן יצחק הלוי נ׳ בי׳ כ״ב מנחם תר״מ לפ״ק תנצב״ה‏‎ Dieses Grab umschließt den besten Gatten und Vater, Herrn Samuel Harburger, geb. am [3.] Mai [1810], gest. am [30. Juli] 1880 Friede seiner Seele!


 15. Inv.-Nr.: bay-8017 Jahr: 1884

  ‎‏פ״ט ילד רך דוד בן משה זילבערשמידט ביום ה׳ ב׳ מנחם תרמ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ David Silberschmidt, geb. am [28.] März 1883 gest. am 24. [Juli] 188[4]


 16. Inv.-Nr.: bay-636 Jahr: 1885

  ‎‏פ״נ איש נכבד חכם ונבון חונן דלים וגומל חסדים נכון ובטוח בצור עולמים תפארת אשתו ובניו ה״ה פו״מ כ״ה צבי ב״ר מנחם הלוי רוחו עלה למרום י״ד סיון תרמ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier schläft zu einem beßern Erwachen der treue Gatte u. liebevolle Vater, Herr Herrmann Isner, Kaufmann dahier, gest. im Alter von 58 Jahren am 28. Mai 1885. Friede seiner Seele!


 17. Inv.-Nr.: bay-695 Jahr: 1893

  ‎‏פ״נ איש ירא אלהים ותם דרך טוב ונאמן לאשתו המיללת כי רחק ממנה מנחם ר׳ מנחם בן ר׳ משה באַכמאן מת בשם טוב כ׳ אב תרנ״ג תנצב״ה‏‎ Dem Andenken an den Biedermann und treuen Ehegatten Herrn Emanuel Magnus Bachmann geb. d. 24. Dezb. 1813, gest. d. 2. Aug. 1893.


 18. Inv.-Nr.: bay-766 Jahr: 1904

  [...] ‎‏ה׳ מנחם בן ה׳ אליעזר לויער מת בשיבה טובה ביום כ״ח אלול תרס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Den Andenken unseres innigstgeliebten, guten und unvergesslichen Vaters Herrn Emanuel Lauer geb. 21. September 1835 in Altenkundstadt gest. 8. September 1904 in Bayreuth. Friede seiner Seele!


 19. Inv.-Nr.: bay-1988 Jahr: 2009

  Inschriften nach 1950 werden nicht angezeigt


 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=bay lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis