logo epidat: epigraphische Datenbank

Würzburg - Heidingsfeld 159 Inschriften (1810-1939)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Lageplan (PDF) Download

Indizes

Hebräischer Wortindex

‎‏א ב ג‏‎ ‎‏ד ה ו‏‎ ‎‏ז ח ט‏‎ ‎‏י כ ל‏‎ ‎‏מ נ ס‏‎ ‎‏ע פ צ‏‎ ‎‏ק ר ש ת‏‎


‎‏ד׳‏‎ -30
‎‏ד×וד‏‎ -1
‎‏ד×לים‏‎ -1
‎‏דבבו‏‎ -1
‎‏דבלה‏‎ -1
‎‏דבר‏‎ -1
‎‏דבריה‏‎ -1
‎‏דגמילות‏‎ -1
‎‏דוד‏‎ -4
‎‏דומית‏‎ -1
‎‏דורש‏‎ -2
‎‏דחברת‏‎ -1
‎‏דחג‏‎ -1
‎‏דחנוכה‏‎ -1
‎‏דכאן‏‎ -1
‎‏דכים‏‎ -1
‎‏דכן‏‎ -1
‎‏דכסלו‏‎ -1
‎‏דלים‏‎ -3
‎‏דלתות‏‎ -1
‎‏דמע‏‎ -1
‎‏דמעתי‏‎ -1
‎‏דמתקריה‏‎ -1
‎‏דסליח׳‏‎ -1
‎‏דפה‏‎ -1
‎‏דפסח‏‎ -2
‎‏דקהלתנו‏‎ -1
‎‏דרך‏‎ -3
‎‏דרכיה‏‎ -1
‎‏דרכים‏‎ -1
‎‏דשבעות‏‎ -1
‎‏ה‏‎ -1
‎‏ה׳‏‎ -30
‎‏ה×גי..‏‎ -1
‎‏ה×לולים‏‎ -1
‎‏ה×לילו‏‎ -1
‎‏ה×ללוה‏‎ -1
‎‏ה×נעצבים‏‎ -1
‎‏האדירה‏‎ -1
‎‏האזרח‏‎ -1
‎‏האי‏‎ -1
‎‏האיש‏‎ -10
‎‏האלוף‏‎ -2
‎‏האנחה‏‎ -1
‎‏האפאגענט‏‎ -1
‎‏הארץ‏‎ -1
‎‏האשה‏‎ -11
‎‏הבאים‏‎ -1
‎‏הבורה‏‎ -1
‎‏הבחור‏‎ -3
‎‏הבית‏‎ -1
‎‏הבל‏‎ -1
‎‏הברה‏‎ -1
‎‏הבתולה‏‎ -2
‎‏הגביר‏‎ -7
‎‏הגבירה‏‎ -1
‎‏הגויה‏‎ -1
‎‏הגונה‏‎ -1
‎‏הגל‏‎ -2
‎‏הדורות‏‎ -1
‎‏הדר‏‎ -1
‎‏הדריך‏‎ -1
‎‏הה‏‎ -3
‎‏ההוא‏‎ -2
‎‏הוא‏‎ -2
‎‏הובל‏‎ -1
‎‏הוד‏‎ -1
‎‏הוה‏‎ -1
‎‏הוכפלה‏‎ -1
‎‏הולך‏‎ -1
‎‏הולכים‏‎ -1
‎‏הולכת‏‎ -1
‎‏הונו‏‎ -1
‎‏הוציא‏‎ -1
‎‏הורד‏‎ -1
‎‏הוריה‏‎ -1
‎‏הזה‏‎ -2
‎‏החבר‏‎ -2
‎‏החולים‏‎ -2
‎‏החזיק‏‎ -1
‎‏החזיקה‏‎ -2
‎‏החיים‏‎ -7
‎‏החים‏‎ -1
‎‏החסיד‏‎ -1
‎‏החסרון‏‎ -1
‎‏הטהור‏‎ -1
‎‏הטוב‏‎ -1
‎‏הטפסר‏‎ -1
‎‏הי׳‏‎ -3
‎‏היא‏‎ -1
‎‏הידיה‏‎ -1
‎‏היה‏‎ -8
‎‏היו‏‎ -4
‎‏היו׳‏‎ -2
‎‏היום‏‎ -2
‎‏היושר‏‎ -1
‎‏היטיב‏‎ -1
‎‏היידינגזפעלד‏‎ -2
‎‏היידינגפעלד‏‎ -1
‎‏היים‏‎ -1
‎‏הייצפעלד‏‎ -1
‎‏היית‏‎ -1
‎‏הילד‏‎ -8
‎‏הילד׳‏‎ -1
‎‏הילדה‏‎ -14
‎‏הילדער‏‎ -1
‎‏הימים‏‎ -1
‎‏היער‏‎ -2
‎‏היקר‏‎ -11
‎‏היקרה‏‎ -5
‎‏היקרה?‏‎ -1
‎‏הירש‏‎ -12
‎‏הישר‏‎ -5
‎‏הישרים‏‎ -1
‎‏היתה‏‎ -4
‎‏הכהן‏‎ -10
‎‏הכהנים‏‎ -1
‎‏הכורת‏‎ -2
‎‏הכין‏‎ -1
‎‏הכינה‏‎ -1
‎‏הכלם‏‎ -1
‎‏הכניס‏‎ -1
‎‏הכשרה‏‎ -1
‎‏הלא‏‎ -1
‎‏הלוי‏‎ -8
‎‏הליכותיה‏‎ -2
‎‏הלך‏‎ -10
‎‏הלכה‏‎ -5
‎‏המ‏‎ -1
‎‏הם‏‎ -2
‎‏המהוללה‏‎ -1
‎‏המוכתר‏‎ -1
‎‏המופלא‏‎ -1
‎‏המות‏‎ -3
‎‏המכונ׳‏‎ -1
‎‏המכונה‏‎ -15
‎‏המנוח‏‎ -10
‎‏המנוחה‏‎ -1
‎‏המעלות‏‎ -1
‎‏המפואר‏‎ -1
‎‏המפורסם‏‎ -1
‎‏המצבה‏‎ -1
‎‏המציא‏‎ -1
‎‏המשחית‏‎ -1
‎‏המש...‏‎ -1
‎‏הן‏‎ -1
‎‏הנדיב‏‎ -2
‎‏הנה‏‎ -4
‎‏הנהגת‏‎ -1
‎‏הנולדת‏‎ -1
‎‏הנוראים‏‎ -1
‎‏הניח‏‎ -1
‎‏הנעלה‏‎ -2
‎‏הנעצבת‏‎ -1
‎‏הנער‏‎ -20
‎‏הנערה‏‎ -1
‎‏הנפטרת‏‎ -2
‎‏הנקרא‏‎ -4
‎‏הנקראת‏‎ -1
‎‏הסכות‏‎ -1
‎‏הספר‏‎ -1
‎‏העהנלע‏‎ -1
‎‏העכבערג‏‎ -1
‎‏העלה‏‎ -1
‎‏העמים‏‎ -1
‎‏הענא‏‎ -1
‎‏הענדל‏‎ -1
‎‏הענליין‏‎ -1
‎‏העס‏‎ -1
‎‏העפפא‏‎ -1
‎‏הערב‏‎ -1
‎‏הפוגת‏‎ -1
‎‏הפכה‏‎ -1
‎‏הצדיק‏‎ -1
‎‏הצדקה‏‎ -1
‎‏הציל‏‎ -1
‎‏הצנועה‏‎ -4
‎‏הצפיר‏‎ -1
‎‏הצפירה‏‎ -1
‎‏הצרה‏‎ -1
‎‏הקהילה‏‎ -1
‎‏הקהל‏‎ -1
‎‏הקצין‏‎ -7
‎‏הרב‏‎ -1
‎‏הרבה‏‎ -1
‎‏הרבו‏‎ -2
‎‏הרבני‏‎ -2
‎‏הרוח‏‎ -1
‎‏הרופאם‏‎ -1
‎‏הרים‏‎ -1
‎‏הרכה‏‎ -1
‎‏השורה‏‎ -1
‎‏השיגהו‏‎ -1
‎‏השכים‏‎ -3
‎‏השלים‏‎ -1
‎‏השלישי‏‎ -1
‎‏השם‏‎ -3
‎‏השמיע׳‏‎ -1
‎‏השמש‏‎ -1
‎‏השתדלה‏‎ -1
‎‏התורני‏‎ -1
‎‏התחיה‏‎ -2
‎‏התפילה‏‎ -2
‎‏ה?נפש‏‎ -1
‎‏ה...‏‎ -1
‎‏ה...ת‏‎ -1
‎‏ו׳‏‎ -14
‎‏ואבוי‏‎ -1
‎‏ואביונים‏‎ -2
‎‏ואומללים‏‎ -1
‎‏ואורך‏‎ -1
‎‏ואיננו‏‎ -1
‎‏ואיש‏‎ -1
‎‏ואל‏‎ -1
‎‏ואם‏‎ -1
‎‏ואנקה‏‎ -1
‎‏ואסיר‏‎ -1
‎‏ובא‏‎ -2
‎‏ובאמנותו‏‎ -1
‎‏ובגשר?‏‎ -1
‎‏ובו‏‎ -1
‎‏ובחסידות?‏‎ -1
‎‏וביום‏‎ -1
‎‏וביון‏‎ -1
‎‏ובכי‏‎ -2
‎‏ובמצות‏‎ -1
‎‏ובניה‏‎ -1
‎‏ובנעימים‏‎ -1
‎‏ובעל‏‎ -1
‎‏ובעלומיו‏‎ -1
‎‏ובעם‏‎ -1
‎‏ובצרור‏‎ -2
‎‏וברה‏‎ -1
‎‏ובשלום‏‎ -2
‎‏ובתמים‏‎ -1
‎‏וגומלת‏‎ -1
‎‏וגם‏‎ -1
‎‏וגמלה‏‎ -1
‎‏ודבריו‏‎ -1
‎‏ודובר‏‎ -1
‎‏ודלים‏‎ -2
‎‏ודרך‏‎ -1
‎‏והאבלות‏‎ -1
‎‏והוא‏‎ -2
‎‏והחסודה‏‎ -1
‎‏והטיב‏‎ -1
‎‏והטיבה‏‎ -1
‎‏והטית‏‎ -1
‎‏והיו‏‎ -1
‎‏והיקרה‏‎ -2
‎‏והלילו‏‎ -1
‎‏והמונים‏‎ -2
‎‏והמפורסם‏‎ -2
‎‏והמתים‏‎ -1
‎‏והנדכאים‏‎ -1
‎‏והנה‏‎ -1
‎‏והנעלה‏‎ -4
‎‏והעניו‏‎ -2
‎‏והעריב‏‎ -3
‎‏והצפירה‏‎ -1
‎‏והקצין‏‎ -1
‎‏והרחיק‏‎ -1
‎‏והשתדלן‏‎ -1
‎‏והתמימה‏‎ -1
‎‏וואָלף‏‎ -1
‎‏וואלף‏‎ -3
‎‏וואלפינג‏‎ -1
‎‏ווייל‏‎ -2
‎‏ווייסבארט‏‎ -1
‎‏ווייקערשהיים‏‎ -1
‎‏וויען‏‎ -1
‎‏ווירצבורג‏‎ -21
‎‏ווירצברג‏‎ -1
‎‏וועזער...נקבר‏‎ -1
‎‏וזהיר‏‎ -1
‎‏וזך‏‎ -1
‎‏וזמנים‏‎ -1
‎‏וזנה‏‎ -1
‎‏וזעקה‏‎ -1
‎‏וחבורה‏‎ -1
‎‏וחטפו‏‎ -1
‎‏וחי‏‎ -1
‎‏וחמש‏‎ -1
‎‏וחננת‏‎ -1
‎‏וחסדו‏‎ -1
‎‏וחפצו‏‎ -1
‎‏וחצי‏‎ -3
‎‏וחשובה‏‎ -2
‎‏וחתם‏‎ -1
‎‏וטהרה‏‎ -1
‎‏וטוב‏‎ -1
‎‏וטובת‏‎ -2
‎‏וטעם‏‎ -1
‎‏ויאסף‏‎ -3
‎‏ויבא‏‎ -1
‎‏ויגוע‏‎ -2
‎‏וידיה‏‎ -2
‎‏ויהודה‏‎ -1
‎‏ויהי‏‎ -1
‎‏ויהי׳‏‎ -1
‎‏ויהיו‏‎ -1
‎‏ויהללו‏‎ -1
‎‏ויו‏‎ -3
‎‏ויודעיו‏‎ -1
‎‏ויושר‏‎ -1
‎‏ויחו‏‎ -1
‎‏וימים‏‎ -2
‎‏וימת‏‎ -1
‎‏וינוח‏‎ -1
‎‏ויסע‏‎ -2
‎‏ויעקב‏‎ -1
‎‏ויקבר‏‎ -2
‎‏ויקר‏‎ -1
‎‏ויקרת‏‎ -1
‎‏ויראת‏‎ -1
‎‏וישב‏‎ -2
‎‏וישר‏‎ -3
‎‏וישרתך‏‎ -1
‎‏וכ׳‏‎ -1
‎‏וכל‏‎ -4
‎‏וכן‏‎ -1
‎‏וכשרון‏‎ -1
‎‏ולא‏‎ -2
‎‏ולאביונים‏‎ -1
‎‏ולאורחים‏‎ -1
‎‏ולאל‏‎ -1
‎‏ולאמה‏‎ -1
‎‏ולבם‏‎ -1
‎‏ולבקש‏‎ -1
‎‏ולברכה‏‎ -1
‎‏ולה‏‎ -1
‎‏ולחסד‏‎ -1
‎‏ולטוב‏‎ -1
‎‏וליגון‏‎ -2
‎‏וליל‏‎ -1
‎‏ולכל‏‎ -1
‎‏ולמען‏‎ -1
‎‏ולמרי‏‎ -1
‎‏ולמשפחתו‏‎ -1
‎‏ולעניי‏‎ -1
‎‏ולפני‏‎ -1
‎‏ולתפארת‏‎ -1
‎‏ולתפלה‏‎ -1
‎‏ומאושרה‏‎ -1
‎‏ומבוכה‏‎ -1
‎‏ומהיר‏‎ -1
‎‏ומלמד‏‎ -2
‎‏ומסכן‏‎ -1
‎‏ומעון‏‎ -1
‎‏ומעשים‏‎ -1
‎‏ומצות‏‎ -1
‎‏ומתים‏‎ -1
‎‏ונאה‏‎ -1
‎‏ונאמן‏‎ -4
‎‏ונבונים‏‎ -1
‎‏ונדיבה‏‎ -1
‎‏ונהי‏‎ -1
‎‏ונהיה‏‎ -1
‎‏ונודע‏‎ -2
‎‏ונמצא‏‎ -1
‎‏ונעים‏‎ -4
‎‏ונעימה‏‎ -2
‎‏ונפטר‏‎ -1
‎‏ונפטרת‏‎ -3
‎‏ונפש‏‎ -2
‎‏ונפשו‏‎ -1
‎‏ונקבר‏‎ -26
‎‏ונקבר׳‏‎ -1
‎‏ונקברה‏‎ -1
‎‏ונקברת‏‎ -11
‎‏ונקלה‏‎ -1
‎‏ונקרא‏‎ -1
‎‏ונשוא‏‎ -2
‎‏ונשים‏‎ -1
‎‏ונשף‏‎ -1
‎‏ונתכבד‏‎ -1
‎‏ונתן‏‎ -2
‎‏ועדה‏‎ -1
‎‏ועומד‏‎ -1
‎‏ועזבתנו‏‎ -1
‎‏ועזרת‏‎ -1
‎‏ועטרה‏‎ -1
‎‏ועלה‏‎ -1
‎‏ועמו‏‎ -1
‎‏ועמ...‏‎ -1
‎‏ועניים‏‎ -1
‎‏ועשה‏‎ -1
‎‏ועשרים‏‎ -2
‎‏וע...‏‎ -1
‎‏ופיה‏‎ -1
‎‏ופיקב.‏‎ -1
‎‏וצדק‏‎ -1
‎‏וצדקה‏‎ -2
‎‏וצדקתו‏‎ -1
‎‏וצעיר‏‎ -1
‎‏וקטפהו‏‎ -1
‎‏וקטפך‏‎ -1
‎‏וקים‏‎ -1
‎‏וקמטו‏‎ -1
‎‏וקנה‏‎ -1
‎‏וראש‏‎ -1
‎‏ורב‏‎ -1
‎‏ורום‏‎ -1
‎‏ורחם‏‎ -1
‎‏וריח‏‎ -1
‎‏ורך‏‎ -1
‎‏ורק‏‎ -1
‎‏ושארית‏‎ -1
‎‏ושבע‏‎ -1
‎‏ושוע‏‎ -1
‎‏ושכון‏‎ -1
‎‏ושכר‏‎ -1
‎‏ושלאחריו‏‎ -1
‎‏ושלמים‏‎ -1
‎‏ושם‏‎ -1
‎‏ושמו‏‎ -2
‎‏ושמשה‏‎ -1
‎‏ושנים‏‎ -3
‎‏ותהא‏‎ -1
‎‏ותלין‏‎ -1
‎‏ותלמידי‏‎ -2
‎‏ותמצא‏‎ -1
‎‏ותמת‏‎ -2
‎‏ותני‏‎ -1
‎‏ותפארת‏‎ -2
‎‏ותפל‏‎ -1
‎‏ותצא‏‎ -1
‎‏ותקבר‏‎ -1
‎‏ותקח‏‎ -1
‎‏ו.....ה‏‎ -1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=hdf lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis