logo epidat: epigraphische Datenbank

Bayreuth 957 Inschriften (1787-heute)

Information   Inschriften   Karte   Quellen   Indizes   Lageplan (PDF) Download

Indizes

Hebräischer Wortindex

‎‏א ב ג‏‎ ‎‏ד ה ו‏‎ ‎‏ז ח ט‏‎ ‎‏י כ ל‏‎ ‎‏מ נ ס‏‎ ‎‏ע פ צ‏‎ ‎‏ק ר ש ת‏‎


‎‏ד׳‏‎ -97
‎‏ד×בריו‏‎ -1
‎‏ד×ברת‏‎ -1
‎‏ד×כאים‏‎ -1
‎‏ד×מי‏‎ -1
‎‏ד×רכו‏‎ -1
‎‏ד×..‏‎ -1
‎‏דאָרף‏‎ -1
‎‏דאהיער‏‎ -1
‎‏דאכויער‏‎ -1
‎‏דאכוער‏‎ -1
‎‏דאס‏‎ -2
‎‏דארף‏‎ -1
‎‏דבאך‏‎ -1
‎‏דבורה‏‎ -1
‎‏דביק‏‎ -1
‎‏דבירך‏‎ -1
‎‏דבק‏‎ -3
‎‏דבר‏‎ -2
‎‏דברו‏‎ -1
‎‏דברי‏‎ -2
‎‏דבריה‏‎ -1
‎‏דבש‏‎ -2
‎‏דוא‏‎ -1
‎‏דוב‏‎ -5
‎‏דובר‏‎ -1
‎‏דוד‏‎ -41
‎‏דוד×‏‎ -3
‎‏דודך‏‎ -1
‎‏דוה׳‏‎ -1
‎‏דווילה‏‎ -1
‎‏דווילע‏‎ -1
‎‏דוי‏‎ -1
‎‏דומה‏‎ -4
‎‏דונקלען‏‎ -1
‎‏דור‏‎ -1
‎‏דורים‏‎ -1
‎‏דורש‏‎ -3
‎‏דחנוכה‏‎ -1
‎‏די‏‎ -3
‎‏דיא‏‎ -6
‎‏דיין‏‎ -1
‎‏דילזהיים‏‎ -1
‎‏דילסהיים‏‎ -1
‎‏דינא‏‎ -1
‎‏דינה‏‎ -2
‎‏דינסלאַקען‏‎ -1
‎‏דיר‏‎ -1
‎‏דך‏‎ -2
‎‏דכאו‏‎ -1
‎‏דכי×‏‎ -1
‎‏דלה×‏‎ -1
‎‏דלים‏‎ -13
‎‏דלית‏‎ -1
‎‏דלתותיים‏‎ -1
‎‏דלתיך‏‎ -1
‎‏דמאתנו‏‎ -1
‎‏דמוע‏‎ -1
‎‏דמיין‏‎ -1
‎‏דמים‏‎ -1
‎‏דמעה‏‎ -2
‎‏דמעות‏‎ -6
‎‏דמעותינו‏‎ -1
‎‏דמעותם‏‎ -1
‎‏דמעת‏‎ -2
‎‏דמתא‏‎ -1
‎‏דנא‏‎ -1
‎‏דנאי?‏‎ -1
‎‏דסוכות‏‎ -3
‎‏דסוכת‏‎ -3
‎‏דסכות‏‎ -3
‎‏דעז‏‎ -1
‎‏דעמוט‏‎ -1
‎‏דען‏‎ -3
‎‏דעס‏‎ -7
‎‏דער‏‎ -11
‎‏דעת‏‎ -3
‎‏דפסח‏‎ -5
‎‏דרבנן‏‎ -1
‎‏דרוכה‏‎ -1
‎‏דרום‏‎ -1
‎‏דרור‏‎ -1
‎‏דרייא‏‎ -1
‎‏דרין‏‎ -1
‎‏דרך‏‎ -15
‎‏דרכו‏‎ -5
‎‏דרכי‏‎ -3
‎‏דרכי׳‏‎ -1
‎‏דרכיה‏‎ -2
‎‏דרכיו‏‎ -1
‎‏דרכיך‏‎ -2
‎‏דרכך‏‎ -1
‎‏דרש‏‎ -2
‎‏דרשה‏‎ -2
‎‏דרשניות‏‎ -1
‎‏דרשת‏‎ -1
‎‏דשבועות‏‎ -3
‎‏דת‏‎ -2
‎‏ה׳‏‎ -188
‎‏ה×ד‏‎ -1
‎‏ה×דריכה‏‎ -1
‎‏ה×ן‏‎ -2
‎‏ה×נה‏‎ -1
‎‏ה×נהיג‏‎ -1
‎‏ה×שיג‏‎ -1
‎‏הא‏‎ -1
‎‏האַמבורגער‏‎ -1
‎‏האבע‏‎ -1
‎‏האדם‏‎ -1
‎‏האדמה‏‎ -1
‎‏האדרת‏‎ -1
‎‏האור‏‎ -1
‎‏האיש‏‎ -9
‎‏האישה‏‎ -1
‎‏האכילה‏‎ -1
‎‏האלהים‏‎ -3
‎‏האלוף‏‎ -2
‎‏האללא‏‎ -1
‎‏האלצינגער‏‎ -1
‎‏האלקים‏‎ -2
‎‏האמבורגער‏‎ -1
‎‏האמונים‏‎ -1
‎‏האמת‏‎ -1
‎‏האנדלונגזלעהרער‏‎ -1
‎‏האנחות‏‎ -1
‎‏האננע‏‎ -1
‎‏האסון‏‎ -2
‎‏האסף‏‎ -1
‎‏האספך‏‎ -1
‎‏האף‏‎ -3
‎‏האפנונגספאללע‏‎ -1
‎‏הארבורגער‏‎ -2
‎‏הארבורגר‏‎ -1
‎‏הארט‏‎ -1
‎‏הארץ‏‎ -9
‎‏האשה‏‎ -96
‎‏האשה×‏‎ -2
‎‏האשר‏‎ -1
‎‏הא..‏‎ -1
‎‏הבוקר‏‎ -1
‎‏הבח׳‏‎ -4
‎‏הבחור‏‎ -17
‎‏הבחורה‏‎ -1
‎‏הבחר‏‎ -2
‎‏הביאה‏‎ -1
‎‏הביאהו‏‎ -1
‎‏הביאוך‏‎ -1
‎‏הביאך‏‎ -1
‎‏הבירה‏‎ -1
‎‏הבישה‏‎ -1
‎‏הבית‏‎ -3
‎‏הבל‏‎ -1
‎‏הבנים‏‎ -1
‎‏הבריות‏‎ -1
‎‏הברכה‏‎ -1
‎‏הבתולה‏‎ -52
‎‏הגבירה‏‎ -5
‎‏הגבר‏‎ -1
‎‏הגדול‏‎ -1
‎‏הגדיל‏‎ -1
‎‏הגיע‏‎ -2
‎‏הגית‏‎ -2
‎‏הגל‏‎ -2
‎‏הגרון‏‎ -1
‎‏הדור‏‎ -2
‎‏הדיין‏‎ -4
‎‏הדמע‏‎ -1
‎‏הדרה‏‎ -2
‎‏הדרו‏‎ -1
‎‏הדריך‏‎ -1
‎‏הדריכה‏‎ -3
‎‏הדרת‏‎ -1
‎‏הה‏‎ -2
‎‏ההולך‏‎ -1
‎‏ההיא‏‎ -1
‎‏ההלך‏‎ -1
‎‏ההרים‏‎ -1
‎‏הוא‏‎ -16
‎‏הואל‏‎ -1
‎‏הובלה‏‎ -1
‎‏הוד‏‎ -3
‎‏הודו‏‎ -2
‎‏הודך‏‎ -1
‎‏הודע‏‎ -1
‎‏הוועד‏‎ -1
‎‏הוחילי‏‎ -1
‎‏הוחלת‏‎ -1
‎‏הוחק‏‎ -1
‎‏הוי‏‎ -6
‎‏הוי!‏‎ -1
‎‏הולדתך‏‎ -1
‎‏הולך‏‎ -9
‎‏הונא‏‎ -8
‎‏הונה‏‎ -1
‎‏הונחה‏‎ -1
‎‏הונך‏‎ -1
‎‏הוסר‏‎ -1
‎‏הופיע‏‎ -1
‎‏הופקד‏‎ -2
‎‏הוציא‏‎ -1
‎‏הוצלער‏‎ -1
‎‏הוקם‏‎ -1
‎‏הוראדנא‏‎ -1
‎‏הוראה‏‎ -1
‎‏הוראותיך‏‎ -1
‎‏הורד‏‎ -1
‎‏הורידהו‏‎ -1
‎‏הוריו‏‎ -2
‎‏הוריך‏‎ -1
‎‏הורית‏‎ -1
‎‏הוש׳‏‎ -1
‎‏הושיעו‏‎ -1
‎‏הושענא‏‎ -1
‎‏הזאת‏‎ -2
‎‏הזה‏‎ -3
‎‏הזמן‏‎ -2
‎‏הזקן‏‎ -1
‎‏הח׳‏‎ -2
‎‏החבר‏‎ -2
‎‏החברים‏‎ -1
‎‏החג‏‎ -1
‎‏החזיק‏‎ -1
‎‏החזקת‏‎ -1
‎‏החיים‏‎ -30
‎‏החים‏‎ -1
‎‏החכם‏‎ -1
‎‏החכמה‏‎ -1
‎‏החכם?‏‎ -1
‎‏החסיד‏‎ -1
‎‏החסידה‏‎ -1
‎‏החפשית‏‎ -1
‎‏החשובה‏‎ -16
‎‏הטה‏‎ -2
‎‏הטהורה‏‎ -4
‎‏הטוב‏‎ -4
‎‏הטובה‏‎ -1
‎‏הטובים‏‎ -2
‎‏הטילם‏‎ -1
‎‏הטית‏‎ -1
‎‏הטמון‏‎ -1
‎‏הטמונה‏‎ -1
‎‏הי׳‏‎ -9
‎‏היא‏‎ -28
‎‏היגון‏‎ -1
‎‏היה‏‎ -20
‎‏היו‏‎ -6
‎‏היולדת‏‎ -7
‎‏היחוקו‏‎ -1
‎‏היטב‏‎ -1
‎‏היטבת‏‎ -3
‎‏היידועים‏‎ -1
‎‏היידינגספעלד‏‎ -1
‎‏היים‏‎ -2
‎‏היית‏‎ -16
‎‏הייתי‏‎ -1
‎‏היכלך‏‎ -1
‎‏הילד‏‎ -21
‎‏הילד׳‏‎ -1
‎‏הילדה‏‎ -3
‎‏היליד‏‎ -1
‎‏הילילו‏‎ -1
‎‏היללע‏‎ -7
‎‏היללער‏‎ -1
‎‏הימים‏‎ -2
‎‏הימין‏‎ -6
‎‏הינדל‏‎ -2
‎‏הינדעל׳‏‎ -1
‎‏הינטל‏‎ -1
‎‏היניעדען‏‎ -1
‎‏היער‏‎ -11
‎‏היקר‏‎ -8
‎‏היקרה‏‎ -37
‎‏הירץ‏‎ -16
‎‏הירש‏‎ -24
‎‏הישוה‏‎ -1
‎‏הישנים‏‎ -1
‎‏הישר‏‎ -7
‎‏הישרה‏‎ -7
‎‏הישרים‏‎ -1
‎‏היתה‏‎ -10
‎‏הכהן‏‎ -10
‎‏הכהן×‏‎ -1
‎‏הכינו‏‎ -1
‎‏הכנסת‏‎ -2
‎‏הכרובים‏‎ -1
‎‏הכתובים‏‎ -1
‎‏הלואת‏‎ -1
‎‏הלוי‏‎ -23
‎‏הלוים‏‎ -1
‎‏הלז‏‎ -1
‎‏הליכות‏‎ -1
‎‏הליכותיה‏‎ -1
‎‏הליל‏‎ -1
‎‏הלילה‏‎ -1
‎‏הלך‏‎ -39
‎‏הלכה‏‎ -11
‎‏הלכה?‏‎ -2
‎‏הלכת‏‎ -7
‎‏הלל‏‎ -2
‎‏הללה‏‎ -1
‎‏הלקח‏‎ -1
‎‏הם‏‎ -4
‎‏המגמר‏‎ -1
‎‏המדות‏‎ -1
‎‏המדינה‏‎ -1
‎‏המה‏‎ -2
‎‏המהולל‏‎ -2
‎‏המהוללה‏‎ -7
‎‏המהומה‏‎ -1
‎‏המונח‏‎ -1
‎‏המופלג‏‎ -1
‎‏המורה‏‎ -1
‎‏המושלם‏‎ -1
‎‏המות‏‎ -7
‎‏המותך‏‎ -1
‎‏המחכמת‏‎ -1
‎‏המילדת‏‎ -1
‎‏המיללת‏‎ -1
‎‏המכבדת‏‎ -1
‎‏המכונה‏‎ -12
‎‏המלך‏‎ -1
‎‏המלכות‏‎ -2
‎‏המלך...נים‏‎ -1
‎‏המנ׳‏‎ -1
‎‏המנגנים‏‎ -1
‎‏המנוח‏‎ -6
‎‏המפואר‏‎ -1
‎‏המצבה‏‎ -2
‎‏המר‏‎ -2
‎‏המשומר‏‎ -2
‎‏המשפחה‏‎ -1
‎‏המתים‏‎ -3
‎‏הן‏‎ -2
‎‏הנא‏‎ -1
‎‏הנאמן‏‎ -1
‎‏הנדבה‏‎ -1
‎‏הנה‏‎ -6
‎‏הנהיג‏‎ -4
‎‏הנוראי׳‏‎ -1
‎‏הנחל‏‎ -1
‎‏הנחמד‏‎ -3
‎‏הניחה‏‎ -1
‎‏הנכבד‏‎ -1
‎‏הנכונה‏‎ -1
‎‏הנעים‏‎ -1
‎‏הנעימים‏‎ -2
‎‏הנעלה‏‎ -3
‎‏הנער‏‎ -1
‎‏הנערה‏‎ -3
‎‏הנפטר‏‎ -1
‎‏הנקרא‏‎ -4
‎‏הנרדמים‏‎ -1
‎‏הנשים‏‎ -2
‎‏הנשמה‏‎ -1
‎‏הסגולה‏‎ -1
‎‏הסיר‏‎ -1
‎‏הסכות‏‎ -1
‎‏הסר‏‎ -1
‎‏הסרת‏‎ -1
‎‏העבריה‏‎ -1
‎‏העדה‏‎ -2
‎‏העובר‏‎ -1
‎‏העומד‏‎ -1
‎‏העומדת‏‎ -1
‎‏העזובים‏‎ -1
‎‏העזסליין‏‎ -1
‎‏העידו‏‎ -1
‎‏העין‏‎ -1
‎‏העיר‏‎ -2
‎‏העכבערג‏‎ -1
‎‏העכינגער‏‎ -2
‎‏העכינגר‏‎ -1
‎‏העלהו‏‎ -1
‎‏העלוך‏‎ -1
‎‏העליה‏‎ -1
‎‏העליונה‏‎ -1
‎‏העללמאַנן‏‎ -1
‎‏העללמאן‏‎ -1
‎‏העלמאן‏‎ -1
‎‏הענאך‏‎ -1
‎‏הענדלה‏‎ -1
‎‏הענך‏‎ -1
‎‏הענריעטטע‏‎ -1
‎‏העפלה‏‎ -1
‎‏העצם‏‎ -1
‎‏הערטא‏‎ -1
‎‏הערץ‏‎ -2
‎‏הערצענז‏‎ -1
‎‏הערצפעלד‏‎ -1
‎‏הערצשטיין‏‎ -4
‎‏הערר‏‎ -2
‎‏העררמאנן‏‎ -1
‎‏העררן‏‎ -6
‎‏העשוקים‏‎ -1
‎‏העשרים‏‎ -2
‎‏הפסח‏‎ -2
‎‏הפעם‏‎ -1
‎‏הצבור‏‎ -1
‎‏הצדיק‏‎ -5
‎‏הצדקה‏‎ -2
‎‏הצדקת‏‎ -4
‎‏הצילך‏‎ -1
‎‏הצליח‏‎ -1
‎‏הצנוע׳‏‎ -1
‎‏הצנועה‏‎ -24
‎‏הצנע‏‎ -1
‎‏הצעירות‏‎ -2
‎‏הצרור‏‎ -1
‎‏הק׳‏‎ -1
‎‏הקבר‏‎ -2
‎‏הקדש‏‎ -1
‎‏הקימיך‏‎ -1
‎‏הקיר‏‎ -1
‎‏הקצין‏‎ -4
‎‏הקריב‏‎ -1
‎‏הר‏‎ -1
‎‏הר׳‏‎ -9
‎‏הרב‏‎ -1
‎‏הרבה‏‎ -2
‎‏הרבית‏‎ -1
‎‏הרבני‏‎ -1
‎‏הרבנית‏‎ -1
‎‏הרוח‏‎ -1
‎‏הרוית‏‎ -1
‎‏הרחמים‏‎ -1
‎‏הרחמן‏‎ -1
‎‏הרים‏‎ -1
‎‏הרימה‏‎ -1
‎‏הרך‏‎ -1
‎‏הרמה‏‎ -1
‎‏הרמות‏‎ -1
‎‏הרמתי‏‎ -1
‎‏הרע‏‎ -1
‎‏הרק‏‎ -1
‎‏הרר×י‏‎ -3
‎‏הררי‏‎ -1
‎‏השב‏‎ -1
‎‏השבר‏‎ -3
‎‏השוכן‏‎ -1
‎‏השופט‏‎ -1
‎‏השחורה‏‎ -1
‎‏השחל‏‎ -1
‎‏השיבה‏‎ -1
‎‏השיביך‏‎ -1
‎‏השיבך‏‎ -1
‎‏השכב‏‎ -1
‎‏השכים‏‎ -1
‎‏השלום‏‎ -2
‎‏השלמת‏‎ -1
‎‏השמי׳‏‎ -1
‎‏השמים‏‎ -3
‎‏השמיענו‏‎ -1
‎‏השמעת‏‎ -1
‎‏השני‏‎ -1
‎‏השפל‏‎ -1
‎‏השקולות‏‎ -1
‎‏השרון‏‎ -1
‎‏התו׳‏‎ -1
‎‏התור׳‏‎ -1
‎‏התורה‏‎ -2
‎‏התורני‏‎ -4
‎‏התחיה‏‎ -2
‎‏התירהו‏‎ -1
‎‏התמהמהת‏‎ -1
‎‏התעלית‏‎ -1
‎‏התפלה‏‎ -1
‎‏התפלל‏‎ -1
‎‏ה..‏‎ -1
‎‏ה...‏‎ -2
‎‏ו‏‎ -1
‎‏וְאָחִיו‏‎ -1
‎‏ו׳‏‎ -25
‎‏ואב‏‎ -2
‎‏ואבוי‏‎ -2
‎‏ואביה‏‎ -2
‎‏ואבלו‏‎ -1
‎‏ואבן‏‎ -1
‎‏ואברהם‏‎ -1
‎‏ואדיר‏‎ -1
‎‏ואדם‏‎ -1
‎‏ואדר‏‎ -1
‎‏ואהוב‏‎ -2
‎‏ואהובה‏‎ -1
‎‏ואוהב‏‎ -2
‎‏ואוהביך‏‎ -1
‎‏ואולם‏‎ -1
‎‏ואור‏‎ -2
‎‏ואחד‏‎ -3
‎‏ואחותו‏‎ -1
‎‏ואחריתו‏‎ -1
‎‏ואחת‏‎ -1
‎‏ואיו‏‎ -1
‎‏ואיך‏‎ -1
‎‏ואיננו‏‎ -2
‎‏ואיש‏‎ -1
‎‏ואכל‏‎ -1
‎‏ואכלת‏‎ -1
‎‏ואל‏‎ -1
‎‏ואל×‏‎ -1
‎‏ואלה‏‎ -1
‎‏ואם‏‎ -2
‎‏ואמונה‏‎ -1
‎‏ואמונים‏‎ -2
‎‏ואמונתה‏‎ -1
‎‏ואמך‏‎ -1
‎‏ואמנתה‏‎ -1
‎‏ואמת‏‎ -8
‎‏ואנו‏‎ -1
‎‏ואפרסמונא‏‎ -1
‎‏ואראלים‏‎ -1
‎‏וארבעה‏‎ -1
‎‏ואשרי‏‎ -1
‎‏ואתה‏‎ -1
‎‏ובאה‏‎ -1
‎‏ובאמונה‏‎ -2
‎‏ובבגידת‏‎ -1
‎‏ובגן‏‎ -1
‎‏ובדבאך‏‎ -1
‎‏ובה‏‎ -1
‎‏ובהספד‏‎ -1
‎‏ובודק‏‎ -2
‎‏ובחור‏‎ -1
‎‏ובחורים‏‎ -1
‎‏ובטהרה‏‎ -1
‎‏ובטוח‏‎ -7
‎‏וביום‏‎ -1
‎‏וביושר‏‎ -2
‎‏ובימי׳‏‎ -1
‎‏ובינתה‏‎ -1
‎‏וביראת‏‎ -1
‎‏ובישר‏‎ -2
‎‏ובכו‏‎ -1
‎‏ובכי‏‎ -1
‎‏ובמישור‏‎ -2
‎‏ובן‏‎ -1
‎‏ובנה‏‎ -2
‎‏ובנו‏‎ -1
‎‏ובנותיו‏‎ -2
‎‏ובני‏‎ -6
‎‏ובניה‏‎ -3
‎‏ובניו‏‎ -4
‎‏ובנים‏‎ -5
‎‏ובנן‏‎ -1
‎‏ובעשור‏‎ -1
‎‏ובעת‏‎ -1
‎‏ובצרה‏‎ -1
‎‏ובצרור‏‎ -1
‎‏ובקהלתנו‏‎ -1
‎‏ובר‏‎ -3
‎‏וברה‏‎ -1
‎‏וברוח‏‎ -1
‎‏וברוך‏‎ -1
‎‏ובשורה‏‎ -1
‎‏ובשיבה‏‎ -1
‎‏ובשר‏‎ -2
‎‏ובתה‏‎ -1
‎‏וגדולה‏‎ -1
‎‏וגומל‏‎ -6
‎‏וגומלת‏‎ -1
‎‏וגם‏‎ -1
‎‏וגמל‏‎ -1
‎‏וד׳‏‎ -1
‎‏ודאבון‏‎ -1
‎‏ודובר‏‎ -2
‎‏ודלים‏‎ -1
‎‏ודמע‏‎ -1
‎‏ודעת‏‎ -2
‎‏ודרכך‏‎ -1
‎‏והאיש‏‎ -1
‎‏והאמונה‏‎ -2
‎‏והגבירה‏‎ -2
‎‏והגון‏‎ -3
‎‏והגונה‏‎ -1
‎‏והדר‏‎ -2
‎‏והדרה‏‎ -2
‎‏והוא‏‎ -4
‎‏והזקן‏‎ -1
‎‏והחכמה‏‎ -1
‎‏והחסודה‏‎ -3
‎‏והחסיד‏‎ -1
‎‏והחסידה‏‎ -1
‎‏והחשובה‏‎ -6
‎‏והטף‏‎ -1
‎‏והיא‏‎ -2
‎‏והיה‏‎ -1
‎‏והילד‏‎ -1
‎‏והיקרה‏‎ -12
‎‏והיראים‏‎ -1
‎‏והישכם‏‎ -1
‎‏והישר‏‎ -1
‎‏והישרה‏‎ -3
‎‏והלך‏‎ -1
‎‏והלכה‏‎ -1
‎‏והמהוללה‏‎ -1
‎‏והמשכלת‏‎ -1
‎‏והנבון‏‎ -1
‎‏והנדיבה‏‎ -1
‎‏והנה‏‎ -1
‎‏והנכבד‏‎ -1
‎‏והצדקת‏‎ -9
‎‏והצנועה‏‎ -3
‎‏והקצין‏‎ -1
‎‏והשנחה‏‎ -1
‎‏והתו‏‎ -1
‎‏והתמים‏‎ -1
‎‏והתמימה‏‎ -2
‎‏והתנדב‏‎ -2
‎‏וה..‏‎ -1
‎‏ווא‏‎ -1
‎‏וואונש‏‎ -1
‎‏וואורדע‏‎ -1
‎‏וואז‏‎ -1
‎‏וואכטער‏‎ -1
‎‏וואלף‏‎ -19
‎‏וואלף×‏‎ -1
‎‏וואסערמאן‏‎ -1
‎‏וואר‏‎ -2
‎‏וואשר‏‎ -1
‎‏ווי‏‎ -1
‎‏וויטטווע‏‎ -1
‎‏וויי=‏‎ -1
‎‏וויילט‏‎ -1
‎‏וויינבערגער‏‎ -1
‎‏ווילמערזדאֶרפר‏‎ -1
‎‏ווילמערזדארפער‏‎ -1
‎‏ווילמערזדארפפער‏‎ -1
‎‏ווילמערסדארפפער‏‎ -1
‎‏ווילמערסדערפער‏‎ -2
‎‏ווילמרסדערפער‏‎ -1
‎‏וויסען‏‎ -1
‎‏וויר‏‎ -1
‎‏ווירד‏‎ -2
‎‏ווירצבורג‏‎ -2
‎‏ווירצבורגער‏‎ -8
‎‏וועד‏‎ -1
‎‏וועזטהיימער‏‎ -5
‎‏וועלכער‏‎ -2
‎‏ווער‏‎ -2
‎‏ווערטהיים‏‎ -1
‎‏ווערטהיימבער‏‎ -5
‎‏וזהב‏‎ -1
‎‏וזוהר‏‎ -1
‎‏וזיו‏‎ -1
‎‏וזכרונה‏‎ -1
‎‏וזקני‏‎ -1
‎‏וזרעו‏‎ -1
‎‏וחבלים‏‎ -1
‎‏וחולקת‏‎ -1
‎‏וחונן‏‎ -1
‎‏וחוננת‏‎ -6
‎‏וחכים‏‎ -3
‎‏וחכם‏‎ -3
‎‏וחלב‏‎ -1
‎‏וחלכה‏‎ -1
‎‏וחמודה‏‎ -3
‎‏וחמישי׳‏‎ -1
‎‏וחמש‏‎ -2
‎‏וחמשים‏‎ -2
‎‏וחמשים?‏‎ -1
‎‏וחסד‏‎ -12
‎‏וחסדך‏‎ -2
‎‏וחסודה‏‎ -1
‎‏וחסיד‏‎ -1
‎‏וחסרון‏‎ -1
‎‏וחק‏‎ -1
‎‏וחקותיו‏‎ -1
‎‏וחרד‏‎ -1
‎‏וחתמת‏‎ -1
‎‏וטוב‏‎ -7
‎‏וטובה‏‎ -2
‎‏וטובת‏‎ -5
‎‏וטמון‏‎ -2
‎‏וטמונה‏‎ -1
‎‏וטעמה‏‎ -1
‎‏וי‏‎ -1
‎‏ויאסף‏‎ -1
‎‏ויבא‏‎ -1
‎‏ויבוא‏‎ -1
‎‏ויבך‏‎ -3
‎‏ויבכו‏‎ -1
‎‏ויגון‏‎ -1
‎‏ויגוע‏‎ -2
‎‏ויגיעו‏‎ -1
‎‏ויגיעי‏‎ -1
‎‏ויגעה‏‎ -1
‎‏ויגעת‏‎ -1
‎‏וידו‏‎ -1
‎‏וידועה‏‎ -1
‎‏וידועת‏‎ -1
‎‏וידיה‏‎ -3
‎‏וידיו‏‎ -1
‎‏ויהי‏‎ -4
‎‏ויהללוה‏‎ -1
‎‏ויו‏‎ -4
‎‏ויום‏‎ -1
‎‏ויונק‏‎ -1
‎‏ויוציא‏‎ -1
‎‏ויושר‏‎ -3
‎‏ויחי‏‎ -1
‎‏ויחיד‏‎ -1
‎‏ויין‏‎ -2
‎‏ויינשטיין‏‎ -1
‎‏ויכבדוהו‏‎ -1
‎‏ויכנה‏‎ -1
‎‏וילדיו‏‎ -1
‎‏וילמדם‏‎ -1
‎‏וימי‏‎ -2
‎‏וימים‏‎ -1
‎‏וימת‏‎ -2
‎‏וינוח‏‎ -2
‎‏וינחם‏‎ -1
‎‏וינעם‏‎ -1
‎‏וינשטין‏‎ -1
‎‏ויעלך‏‎ -1
‎‏ויעמוד‏‎ -1
‎‏ויפה‏‎ -1
‎‏ויפרח‏‎ -1
‎‏ויצא‏‎ -1
‎‏ויצו‏‎ -1
‎‏ויצילך‏‎ -1
‎‏ויקבר‏‎ -1
‎‏ויקחך‏‎ -1
‎‏ויקרה‏‎ -1
‎‏ויקר־רוח‏‎ -1
‎‏וירא‏‎ -2
‎‏ויראת‏‎ -14
‎‏וירב‏‎ -1
‎‏ויש‏‎ -1
‎‏וישכם‏‎ -1
‎‏וישלם‏‎ -2
‎‏וישמרך‏‎ -1
‎‏וישר‏‎ -70
‎‏וישרה‏‎ -8
‎‏וישרים‏‎ -1
‎‏ויתר‏‎ -1
‎‏וכאביגיל‏‎ -1
‎‏וכבדת‏‎ -1
‎‏וכל‏‎ -6
‎‏וכשר‏‎ -4
‎‏ולא‏‎ -5
‎‏ולאביון‏‎ -3
‎‏ולאביונים‏‎ -1
‎‏ולאחיך‏‎ -1
‎‏ולב‏‎ -1
‎‏ולבו‏‎ -1
‎‏ולבוש‏‎ -1
‎‏ולבך‏‎ -2
‎‏ולבנותיה‏‎ -1
‎‏ולבניה‏‎ -1
‎‏ולברכה‏‎ -1
‎‏ולהיות‏‎ -1
‎‏ולחיות‏‎ -1
‎‏ולחם‏‎ -1
‎‏ולטוב׳‏‎ -1
‎‏ולטובת‏‎ -1
‎‏וליין‏‎ -1
‎‏ולילה‏‎ -2
‎‏ולכל‏‎ -1
‎‏ולכן‏‎ -1
‎‏ולמה‏‎ -1
‎‏ולמטה‏‎ -1
‎‏ולמרודים‏‎ -1
‎‏ולמשפחתו‏‎ -1
‎‏ולנדכאים‏‎ -2
‎‏ולסעודת‏‎ -1
‎‏ולעני‏‎ -3
‎‏ולפי‏‎ -1
‎‏ולפני‏‎ -1
‎‏ולפניו‏‎ -1
‎‏ולרחוקים‏‎ -2
‎‏ולשון‏‎ -1
‎‏ולתהלה‏‎ -1
‎‏ומגזע‏‎ -1
‎‏ומגרונו‏‎ -1
‎‏ומגרשה‏‎ -1
‎‏ומה‏‎ -1
‎‏ומהירה‏‎ -1
‎‏ומואס‏‎ -1
‎‏ומוסר‏‎ -1
‎‏ומורה‏‎ -1
‎‏ומוריו‏‎ -1
‎‏ומוריך‏‎ -1
‎‏ומחכם‏‎ -1
‎‏ומחשכי‏‎ -1
‎‏ומיודעיו‏‎ -1
‎‏ומישור‏‎ -1
‎‏ומישרים‏‎ -2
‎‏ומכאבות‏‎ -1
‎‏ומכאובים‏‎ -1
‎‏ומכירך‏‎ -1
‎‏ומלאת‏‎ -1
‎‏ומלטת‏‎ -1
‎‏ומנהיג‏‎ -2
‎‏ומנוחה‏‎ -1
‎‏ומענה‏‎ -1
‎‏ומעריב‏‎ -2
‎‏ומעשי׳‏‎ -1
‎‏ומעשיו‏‎ -1
‎‏ומפואר‏‎ -1
‎‏ומפז‏‎ -1
‎‏ומצא‏‎ -1
‎‏ומצות‏‎ -1
‎‏ומצותיו‏‎ -1
‎‏ומקום‏‎ -1
‎‏ומרוה‏‎ -1
‎‏ומרמה‏‎ -1
‎‏ומשורר×‏‎ -1
‎‏ומשכורתו‏‎ -1
‎‏ומשכים‏‎ -1
‎‏ומשכלת‏‎ -1
‎‏ומשענת‏‎ -1
‎‏ומשפחתה‏‎ -1
‎‏ומשפט‏‎ -1
‎‏ומשפתו‏‎ -1
‎‏ומשרים‏‎ -1
‎‏ומתה‏‎ -2
‎‏ומתנו‏‎ -1
‎‏ומתענג‏‎ -4
‎‏ומתענגת‏‎ -1
‎‏ונ׳‏‎ -1
‎‏ונאמן‏‎ -14
‎‏ונאסף‏‎ -1
‎‏ונבון‏‎ -5
‎‏ונבל‏‎ -1
‎‏ונבנתה‏‎ -1
‎‏ונגוע‏‎ -1
‎‏ונדיב‏‎ -3
‎‏ונהי‏‎ -1
‎‏ונוצר‏‎ -1
‎‏ונורא‏‎ -1
‎‏ונחמד‏‎ -1
‎‏ונכבד‏‎ -1
‎‏ונכון‏‎ -1
‎‏ונכספה‏‎ -2
‎‏ונסגרת‏‎ -1
‎‏ונעים‏‎ -2
‎‏ונעימה‏‎ -1
‎‏ונפטר‏‎ -3
‎‏ונפטרת‏‎ -1
‎‏ונפשה‏‎ -1
‎‏ונפשך‏‎ -1
‎‏ונצר‏‎ -1
‎‏ונק׳‏‎ -1
‎‏ונקב׳‏‎ -2
‎‏ונקבר‏‎ -14
‎‏ונקברה‏‎ -3
‎‏ונקברת‏‎ -5
‎‏ונקי‏‎ -4
‎‏ונקראה‏‎ -1
‎‏ונשך‏‎ -1
‎‏ונשמתה‏‎ -1
‎‏ונשמתו‏‎ -1
‎‏ונשמתך‏‎ -1
‎‏ונשמתכם‏‎ -1
‎‏וסופה‏‎ -1
‎‏וסער‏‎ -1
‎‏וסר‏‎ -4
‎‏ועבדה‏‎ -1
‎‏ועבודת‏‎ -1
‎‏ועד‏‎ -2
‎‏ועדה‏‎ -1
‎‏ועון‏‎ -1
‎‏ועטרה‏‎ -1
‎‏ועטרת‏‎ -3
‎‏ועל‏‎ -1
‎‏ועלה‏‎ -1
‎‏ועליו×‏‎ -1
‎‏ועלית‏‎ -1
‎‏ועלתה‏‎ -1
‎‏ועם‏‎ -2
‎‏ועמלת‏‎ -1
‎‏וענוה‏‎ -1
‎‏ועסק‏‎ -1
‎‏וערב‏‎ -1
‎‏ועשה‏‎ -2
‎‏ועשרים‏‎ -2
‎‏ועתה‏‎ -4
‎‏ופועל‏‎ -2
‎‏ופעל‏‎ -7
‎‏ופעלת‏‎ -1
‎‏ופעלתו‏‎ -1
‎‏ופרצו‏‎ -1
‎‏ופשתן‏‎ -1
‎‏ופתוחה‏‎ -1
‎‏ופתיל‏‎ -1
‎‏וצדיק‏‎ -1
‎‏וצדק‏‎ -6
‎‏וצדקה‏‎ -3
‎‏וצדקהו‏‎ -1
‎‏וצדקות‏‎ -1
‎‏וצדקך‏‎ -1
‎‏וצדקתה‏‎ -1
‎‏וצדקתו‏‎ -1
‎‏וצהרים‏‎ -1
‎‏וצועקת‏‎ -1
‎‏וצופיה‏‎ -1
‎‏וצעיר‏‎ -1
‎‏וצרורה‏‎ -1
‎‏וקדש‏‎ -1
‎‏וקהלתינו‏‎ -1
‎‏וקולו‏‎ -1
‎‏וקינה‏‎ -1
‎‏וקנמון‏‎ -1
‎‏וקסתו‏‎ -1
‎‏וקרוביה‏‎ -3
‎‏וראה‏‎ -1
‎‏ורב‏‎ -1
‎‏ורבבה‏‎ -1
‎‏ורבית‏‎ -1
‎‏ורבקה‏‎ -1
‎‏ורודף‏‎ -2
‎‏ורוחה‏‎ -1
‎‏ורוחו‏‎ -1
‎‏ורחמי׳‏‎ -1
‎‏ורינה‏‎ -1
‎‏ורך‏‎ -2
‎‏ורננה‏‎ -1
‎‏ורצוי‏‎ -1
‎‏ורק‏‎ -1
‎‏ורשע‏‎ -1
‎‏ושב‏‎ -2
‎‏ושבח‏‎ -1
‎‏ושבע‏‎ -3
‎‏ושבעה‏‎ -2
‎‏ושבעים‏‎ -3
‎‏ושבעת‏‎ -1
‎‏ושבע?‏‎ -1
‎‏ושדי‏‎ -1
‎‏ושואל‏‎ -1
‎‏ושומר‏‎ -1
‎‏ושוע‏‎ -1
‎‏ושחר‏‎ -1
‎‏ושיבה‏‎ -10
‎‏ושלום‏‎ -1
‎‏ושלוש‏‎ -1
‎‏ושלימה‏‎ -1
‎‏ושלם‏‎ -1
‎‏ושלשים‏‎ -1
‎‏ושמו‏‎ -1
‎‏ושמואל‏‎ -1
‎‏ושמח‏‎ -1
‎‏ושמחי‏‎ -1
‎‏ושמנה‏‎ -1
‎‏ושמץ‏‎ -1
‎‏ושמרה‏‎ -1
‎‏ושנותיה‏‎ -1
‎‏ושני‏‎ -2
‎‏ושש‏‎ -1
‎‏וששים‏‎ -5
‎‏ושתים‏‎ -1
‎‏ותאכל‏‎ -1
‎‏ותבא‏‎ -1
‎‏ותבונה‏‎ -1
‎‏ותבחר‏‎ -1
‎‏ותהי‏‎ -1
‎‏ותהלה‏‎ -1
‎‏ותורה‏‎ -3
‎‏ותורת‏‎ -2
‎‏ותורתו‏‎ -2
‎‏ותושיה‏‎ -2
‎‏ותחילה‏‎ -1
‎‏ותט‏‎ -1
‎‏ותיקה?‏‎ -1
‎‏ותם‏‎ -4
‎‏ותמוהו‏‎ -1
‎‏ותמים‏‎ -5
‎‏ותמימה‏‎ -1
‎‏ותמימת‏‎ -1
‎‏ותנודו‏‎ -1
‎‏ותנוח‏‎ -2
‎‏ותעימה‏‎ -1
‎‏ותעמד‏‎ -1
‎‏ותעמוד‏‎ -3
‎‏ותענה‏‎ -2
‎‏ותעש‏‎ -4
‎‏ותפארת‏‎ -16
‎‏ותפילתך‏‎ -1
‎‏ותפלה‏‎ -1
‎‏ותקות‏‎ -1
‎‏ותקרא‏‎ -1
‎‏ותרב‏‎ -1
‎‏ותשע‏‎ -2
‎‏ותשעים‏‎ -1
‎‏ו.‏‎ -1
‎‏ו...‏‎ -1

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=bay lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis