logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1789-1945  
1. Adelebsen, Im Steilhang 234 208
2. Ahaus 57 57
3. Altena 57 49
4. Ansbach 122 96
5. Arolsen 94 81
6. Aschersleben, Schmidtmannstr. 35 8 8
7. Bad Münstereifel 87 77
8. Bad Münstereifel-Arloff 10 8
9. Bayreuth 957 881
10. Beelitz 63 36
11. Bingen 880 598
12. Bleicherode 10 10
13. Blieskastel 251 169
14. Bonn-Schwarzrheindorf 416 279
15. Bornheim 110 98
16. Bornheim-Hersel 34 19
17. Bornheim-Walberberg 8 6
18. Boxmeer/Vierlingsbeek 81 76
19. Brilon 23 20
20. Brilon-Alme 3 2
21. Brilon-Madfeld 39 30
22. Brüggen, Herrenlandstraße 5 5
23. Brüggen, Hochstraße 5 4
24. Brüggen-Bracht 20 11
25. Brühl 96 87
26. Chemnitz 781 734
27. Dillingen-Diefflen 534 387
28. Dinslaken 136 123
29. Dormagen 29 26
30. Dormagen-Zons 25 22
31. Duisburg, Sternbuschweg (Feld 22) 41 37
32. Duisburg, Sternbuschweg (Feld 37a) 38 36
33. Duisburg, Waldfriedhof 96 85
34. Duisburg-Beeck 53 42
35. Duisburg-Mattlerbusch 62 50
36. Erfurt, Cyriakstraße 46 42
37. Erfurt, Neuer Friedhof, Werner-Seelenbinder-Straße 157 144
38. Eschweiler-Weisweiler (Alter Teil) 14 5
39. Essen-Werden 65 62
40. Euskirchen-Kuchenheim 22 13
41. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 502
42. Frankfurt am Main, Sophienstraße 309 246
43. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 189
44. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) 45 25
45. Geldern 104 87
46. Gennep 26 25
47. Geseke 119 103
48. Gonnesweiler 23 15
49. Grevenbroich 81 78
50. Grevenbroich-Hemmerden 40 33
51. Grevenbroich-Hülchrath 16 15
52. Grevenbroich-Wevelinghoven 39 34
53. Grimlinghausen 18 15
54. Haigerloch 668 518
55. Haigerloch-Weildorf 19 1
56. Hamburg-Altona, Königstraße 6022 1566
 1. Inv.-Nr.: hha-227 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ גיטל בת ר׳ יאקב גר אשת ר׳ טנחום (!) נפטר׳ יו׳ ד׳ ט״ז טבת ונקבר׳ למחרת׳ תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-2561 Jahr: 1789

  ‎‏עד הגל הזה כמגדל דוד ועדה המצבה כי תחתיו נטמן ישר ונאמן אחז בסנסני היושר ולא השיב ידו עד מתקו לו רגבי נחל פ״נ דמעות יזולון כשבולת הנהר וכמים הזדונים וכל ברכים תלכנה מים יסולו בגדודי היגונים דרך קבר דוד יעבורו הנטמן פה במטמונים אלה דברי דוד האחרוני׳ בתפילה ופניו קדימה פרידתו הי׳ בקדושה ובטהרה יצא׳ נשמתו התמימ׳ נשא ונתן באמונה עד כי נאסף אל עמיו בנעימה הוא מרומים ישכן בג״ע ואל ישלט בו רמה יומם ולילות השכם לבה״כ ברתת ובאימה י..ליתו במקו׳ נאמן שלח אמונ׳ בלבו להקימ׳ מקוברי מתי׳ וגומלי חסדי׳ הי׳ מימים ימימה ה״ה הזקן ושבע ימים המנהיג הקהלה כ״ה דוד בן כ׳ זיסקינד אפנהיים ז״ל נפטר ביום ב׳ ונקבר למחרתו ך״ב טבת תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-235 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ זהירה בחנ״ה כשרה יראה צנועה וכשרה סבלנית נדיבה וישרה הוי אחות יקרה נפטר׳ התמימה זיסה אשת ר׳ ליב פ״פ נו״נ יום א׳ א׳ דר״ח א״ר היא תקום תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-4791 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ מיכל ב״כ יוסף ווגנר נפטר ונקבר יו׳ א׳ י״ט שבט תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-9530 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ שלמה ח׳ שמעון ליבעק נפטר יו׳ ו׳ עש״ק כ״ד שבט תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-375 Jahr: 1789

  ‎‏[פ״נ] [בחור כארזים] בתורה [רך בשנים] ה״ה חבר כ׳ [מאיר ב׳ כ״ה א]יצק שטערן [נפטר ונקבר] בשם ט[וב] יום ד׳ ך״ט שבט תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-67 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט הבתולה מרת ברענדל רבקה בת הר״ר אלחנן הענדל שה״ץ נפטר׳ ונקברה עש״ק ב׳ דר״ח אדר תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-4280 Jahr: 1789

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר ונאמן כ׳] [מאיר ב״ר אביגדר] רענ[ר שהוא שבקו] חיים לכל [תיי (!) נפטר] ובקבר (!) ביום א׳ יו״ד אדר תקמ״ט לפ״ק ׃ תנצב״ה ‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-136 Jahr: 1789

  ‎‏[יגיל צדיק חי קרוא] [אל ישיבת צדיקים קדושים] [פ״נ] [הדיין המצוין הזקן לא] [מש מאהל של תורה] [התורני מוהר״ר איצק] [שוואב נפטר ונקבר יו׳] [ב׳ י]״א אדר תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-3939 Jahr: 1789

  ‎‏היא מצבת מרים פ״ט אשה זקנה מרת מרים בת מהור״ר איצק טביר א׳ כ״ה זעלקל לאנגב׳ נפט׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ ך״ו אדר תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-1669 Jahr: 1789

  ‎‏[מצבת אב]ן מעשה הבונים בית המדרש לפ״ק ידיד ה׳ בעיני אלקים ואדם יקר חיאל בנה בית האל לדרש הוא עיקר יום יום לשקוד על דלתותיו ותלמודו בידו אלוף בינה לעתים מוקיר רבנן בכל מאודו יפה נוף בצילו צל חכמה צל הכסף חובשי בית המדרש להספיקם לא יסף יעץ נדיבות והוא על נדיבות מפזר ונוסף אביר הגביר הי׳ לאחיו נשיא לכל ראש למד צדק צדק רדף משכיל אל דל ורש בר אוריין לפלפל בחכמה כצורבא מרבנן שלמה משנתו לחדש דבר ביומ׳ טבא לרבנן ה״ה הנגיד והטפסור פו״מ התורני והרבני מהו״ר׳ יחיאל בן המנהיג כ״ה זלמן וואלך ז״ל אשר נפשו יצאה במקרה טהור ע״פ סמוך למנחה הלך למנוחה בבואו מבית הטבילה אל ה׳ אלקי׳ עלה ושב לעפרו בי״ט שני של פסח שנת הבא אל מנוחתו לפ״ק‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-4286 Jahr: 1789

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר אברהם] [יוסף בן מאיר] נפטר בשם [טוב] ליל ה׳ ך״ז ניסן ונקבר בי׳ ו׳ עש״ק כ״ח ניסן תקמ״ט לפ״ק [תנצ]ב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-2557 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה זקנה א״ח מ׳ העווא חוה ב׳ כ׳ בענדיט כ״ץ אשת ר׳ חיים שמש נפטר׳ ונקבר׳ ער״ח אייר תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-294 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ רעכל אשת איצק ב״ר זעלק כהן נפט׳ בש״ק ונקבר׳ יו׳ א׳ י״ד אייר תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-4377 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים נהנה כל ימיו מיגיע כפו ועושה צדקה בסתר ה״ה כ׳ אהרן געטינגן ז״ל נפטר בש״ק ונקב׳ בש״ט ביום א׳ י״ד אייר תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-1668 Jahr: 1789

  ‎‏כרם שלמה כתר שם טוב שיר המעלות לשלמה הנה מדתו של שלמה כתר תורה כתר חכמה שלמה נקרא ידידיה אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו שכיחא כאן במקום אחד תורה וגדולה למד תורה וגרס תדיר יומם ולילה מזה בן מזה ריכא ובר ריכא מנה בן מנה הלך ראשון לבית הכנסת ולבה״מ ויצא אחרונ׳ פועל צדק רודף צדקה עובד מאהבה נוח למעלה קנה חכמה לבש מדא ׃ איש חיל שלשלת היוחסין מוכתר בנימוסין הרבני המופלג בתורה מו״ה שלמה פרענקל בן לאותו צדיק מפורסם מו״ה הירש ר׳ בנימין מברלין משפחת רם נפטר ונקבר בשם טוב גדול יום ה׳ ראשון דימי הגבלה תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-122 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מ׳ מאטה מילכה ב׳ כ״ה משה קובר אשת כ׳ הירץ סג״ל משפאנגינבורג נפטרה ונקב׳ א״ח של שבועת תק מ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-4327 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ ואליה עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה איש זקן ושבע ימים במעשיו תמים הי׳ לחברא קדישא דשומרי׳ לבוק׳ בהישכמה (!) ידע לזרז במצות וגב[ר] ביקור חולים הי׳ הלך לפני אביו[נ]ים וגדול המעשה הי׳ ה״ה כ׳ אלי׳ בר זימלא ווינר ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ה׳ תמוז לפרט ושפט בצדק דלים והוכיח ממישור לענוי ארץ תנצב״ה ‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-4375 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ שלמה שמו ושלימ׳ משנתו זאת לו מרגוע נחלה וערב שנתו לשכב בדד בטח ואי׳ מחריד אות׳ מנוחה נכונה שכר עבודתו ה״ה כ״ה שלמה זלמן בן מה״ו שמואל ה״ש ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ך״ז תמוז תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-2824 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט האשה המילדות מ׳ יטה אשת כ׳ נתן שפייאר נפטרה ונקבר׳ יו׳ ד׳ ך״ח תמוז תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-4372 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ הב״ח איצק בן כ״ה חיים קליף נפטר ש״ק ב׳ אב ונקבר ג׳ אב תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-1655 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יהושע העשיל בן מו״ה משה סג״ל נו״נ יו׳ א׳ י׳ אב תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-4374 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ וואלף ב׳ כ׳ זלמן מינדן נפטר ונקב׳ יו׳ ג׳ י״ב מנחם תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-4373 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ ליב בן כ׳ יודא האלברשט׳ נפטר בש״ק ונקב׳ ביו׳ א׳ ט״ו מנחם תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-280 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה רייכיל ב״ר יחיאל פערט א׳ כ׳ שמואל ל״ד נפטר׳ ביו׳ ג׳ יו״ד אלול ונקבר׳ ביו׳ ד׳ תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-282 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ האלכי ב׳ כ׳ אלי׳ ווינר א׳ יוזיל ב״ר פייבש אמשטורדאם (!) נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ ך״ה אלול תק מ״ט תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-234 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה החשובה מ׳ אסתר ב״ר יוזל עסין אשת כ״ה ליב פוקס נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ ח׳ תשרי תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-3 Jahr: 1789

  ‎‏[פ״ט] [אשה מ׳ יטה] אשת כ׳ ש[מעון] נפטר׳ ונקברה ח״מ של סוכת תקנו״ן תנצב״ה ‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-656 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט מי זאת עולה למעלה למעלה כל מעשי׳ היו לשם ולתהלה ה״ה הצנוע׳ והחסודה והמהוללה הרכה והענוג׳ היולדת מ׳ מיכלה אשת התורני כ״ה צדוק פערשא נפטרה ונקברה יום ג׳ א׳ דר״ח מרחשון תקנו״ן תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-168 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר זקן ושבע ימים כ׳ בער ב״ר אברהם פ״פ שפירא נפטר עש״ק טו״ב מחשון ונקבר יו׳ א׳ י״ט תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-81 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט ה״ה הב״י המושכלת מלכה צפור בת פ״ו כהר״ר ליב הויזן נפטרת ביו׳ א׳ י״ט מרחשון ונקבר׳ כ׳ חשון תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-289 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר הולך תמים ופועל צדק כ׳ אלכסנדר אהרן ב׳ כ׳ מאיר בר״ז ז״ל נפט׳ ונק׳ עש״ק ב׳ כיסלו תקנו״ן תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-826 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה זקנה והמהולל׳ מנשים באהל תברך מ׳ קינדילכה לאה ב׳ כ׳ יוסף רענר אשת כ׳ ישעי׳ ב׳ כ״ה איצק גובה נפט׳ מש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ ח״י כסליו תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-456 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ הילד מיכל בן כ׳ ליב רודשילט נפטר יום ד׳ ך״א כסלו תק״נ תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-653 Jahr: 1789

  ‎‏פ ה טמונה אשה יקרה עסקי׳ במו״מ הי׳ בישרה סעדה לבני׳ בטוב סחרה כבדה מהונה לומדי תורה ימי חיי׳ דרכי ה׳ שמרה האשה חשובה גומלת חסדים מ׳ פעסכה בת כ״ה נתן אשת ר׳ בער היילבוט נפטרה ונקברה עש״ק ך״ג כסליו לפרט ואת המצבה זאת תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-340 Jahr: 1790

  ‎‏[־־־] [...] שבט תקנו״ן תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-374 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה זקנה היתה צנועה במעשי׳ מ׳ מינדל בלהה בת אלעזר וואנזבעק אשת כ׳ יחיאל ז״ל נפטרת ביום ה׳ ונקבר׳ ביו׳ ו׳ עש״ק כ״ב טבת תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 38. Inv.-Nr.: hha-1670 Jahr: 1790

  ‎‏פ״[נ] [נפתלי] שבע רצון ומלא ברכת ה׳ אילה שלוחה דרחמנא לעבדו בכל לב יום יום ולילה אמר קומי רני לראש אשמרות קיץ וחרף לא ישבתו לחזקו אהל בל יצען ׃ זה עשרים ושתים שנה על מרומי שדה בוכים לגמול חסד של אמת ללכת בדרכיו עשוים? בישר וזאת תורת הבית ׃ זה ארבעים ושמנה אח ורע בין עיני עדת עם קודש לעבד בנקי כפים ובר לבב סר מרע ועשה טוב עד בא השמש זה ששים וחמש ידיו אמונ׳ לא כהתה עינו ולא נס לחו זקן ושבע ימים הגיע לגבורת ומת בנשיקה פנו מקום לבר לואי פו״מ המפורס׳ גבאי דג״ח כ״ה נפתלי הירץ בן פו״מ המפורסם כ״ה ברוך בענדיט שייאר סג״ל מפפ״ד הלך לעולמו בחצות ליל שני ג׳ שבט ונקבר יום ג׳ ד׳ שבט תק״ן לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 39. Inv.-Nr.: hha-2821 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ אהרן ב׳ כ׳ ליב פירשט נו״נ יום א׳ ט׳ שבט תק״ן תנצב״ה‏‎


 40. Inv.-Nr.: hha-576 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ לאה ציפר בת כ׳ נת[ן] לוי ז״ל אשת כ׳ סענדיר כהן ז״ל מהילדסהיים נפטר׳ ביום ב׳ טוב שבט תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 41. Inv.-Nr.: hha-415 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט הילדה פראדכי ב״כ זעליג האן נו״נ ד׳ אדר תק״ן תנצב״ה‏‎


 42. Inv.-Nr.: hha-781 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר הלך תמים ופועל צדק במעשיו אשר לקח אותו אלקים קודם זמנו ה״ה הגובה כ״ה אהרן בן המנוח כ״ה שמואל האלי זצ״ל אשר נחשך שמשו ונכבה אורו ליל מש״ק ונקבר ביו׳ א׳ ז׳ אדר תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 43. Inv.-Nr.: hha-179 Jahr: 1790

  ‎‏לספוד לשרה ולבכותה שק אחגורה ודמע אקירה מיתתה אזכירה רמש וצפרא אתפלש באפר אשאג כעופר הודי נהפכה בכה אבכה באבל התחלפה על האי שופרא דבלי בארע׳ ה״ה האשה הצנועה במעשי׳ שבחה מי ימלל עלי׳ אין גומרין את הלל מ׳ שרלה ב׳ כ״ה בערמן מברלין אשת המנהיג כ״ה אשר געטינגין נפטר׳ בש״ק י״ג אדר ונקברה ביום א׳ תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 44. Inv.-Nr.: hha-180 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש תם וישר זקך ושבע ימים הלך בדרך תמים קבע עתים לתורה כל הימים נשא ונתן באמונה ביושר ובתמים ׃ ה״ה הר״ר זנוויל בן המנוח הר״ר משה האן ז״ל נפטר בשם טוב ביום ד׳ ך״ד אדר ונקבר למחרתו ביום ה׳ ך״ה אדר שנת תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 45. Inv.-Nr.: hha-232 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ שורו פה איש צדיק תמים למד תורה כאנשי תמים מעשיו טובים לילות וימים הוא ישכון בטח במרומים ה״ה הזקן ושבע ימים ׃ פדה בשלום חייו הנעימים ׃ הר״ר שלמה בן הר״ר יוזל מינדן זצ״ל ׃ נפטר בש״ט עש״ק ד׳ ניסן ונקבר יום א׳ ו׳ ניסן תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 46. Inv.-Nr.: hha-23 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש הישר בנדיב(י)ם אשר הלך בדרך טובים מתגבר כארי ורץ כצבי הזקן כהר״ר הירש בפו״מ כ״ה אברהם האלי נפטר עש״ק ב׳ דחה״מ פסח ונקבר למחרתו תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 47. Inv.-Nr.: hha-457 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הזקן ה״ה כ״ה גדלי בן הר״ר אברהם אופינהיים ז״ל ממשפחת יוחסין [(נפ)]טר ביו׳ ג׳ ח׳ של [(פס)]ח ונקבר ביום ד׳ ך״ב ניסן תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 48. Inv.-Nr.: hha-3000 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש זקן ליב בן כ׳ זעליגמן שפאניור נפטר בלילה ונקבר ביום ג׳ אחרון דפסח תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 49. Inv.-Nr.: hha-54 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה יקרה צנועה וישרה צופיה הליכות ביתה בהדרה מ׳ שינכה בת פו״מ כ״ה געטשליק כ״ץ אשת הג״ץ כ״ה מיכל סג״ל ה״ש נפטר׳ בש״ק ך״ו ניסן ונקבר׳ למחרתו תקן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 50. Inv.-Nr.: hha-113 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מ׳ טייבכה אשת כ׳ איצק בן כ״ה יעקב ב״ר ראובן נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ו׳ אייר תק״ן תנצב״ה‏‎


 51. Inv.-Nr.: hha-4263 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה זקנה היקרה מ׳ יטלה בת כ׳ ליב קנאר א׳ כ״ה אלי׳ ירוחם נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ ג׳ וי״[ו] אייר תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 52. Inv.-Nr.: hha-570 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה הצנוע׳ א״ח מ׳ ראני אשת כ׳ נתן שפאנאיר נפטר׳ ונקברה י״ד סיון תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 53. Inv.-Nr.: hha-2298 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ משה ב״כ שמעון פרעגר נו״נ יו׳ ד׳ ך׳ סיון תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 54. Inv.-Nr.: hha-1503 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט הילד׳ ריזכה ב׳ כ״ה יעקב רוטשילד נו״נ ז׳ תמוז תק״ן תנצב״ה‏‎


 55. Inv.-Nr.: hha-1244 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הילד יעקב ב׳ כ׳ משה וואגנר נפטר ונקבר ע״ש ח״י תמוז תק״נ לפ״ק תנצב״ה‏‎


 56. Inv.-Nr.: hha-1294 Jahr: 1790

  ‎‏[פ״ט] [האשה מ׳ שרה] [ב׳ כ׳ פליק אשת כ׳] [איצק שמש] [דספרדי׳ נפטרה] [ונקברה יו׳] ג׳ ך״ד תמוז תק״נון לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 57. Inv.-Nr.: hha-9800 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הילד ב׳ כ׳ מענדל פ״ב נו״נ י״ב מנחם תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 58. Inv.-Nr.: hha-380 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הילד יודא ב״ר זלמן פורשט יתום מח״ק דמג״י נו״נ עש״ק ך״ו אב תק״ן תנצב״ה‏‎


 59. Inv.-Nr.: hha-98 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אלמנה מעריל אשת מיכל ב״ר שמואל גליקשטא׳ ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ א׳ י״ב אלול תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 60. Inv.-Nr.: hha-678 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט הבתולה הזקנה מ׳ חייכי ב׳ כ׳ משה ב״ר דוד פאלאק נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ט״ז אלול תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 61. Inv.-Nr.: hha-9393 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש ישר בח״ק דג״ח הר״ר נתן זעליג יעקב ב׳ כ״ה אהרן ברלין נפט׳ [־־־]‏‎


 62. Inv.-Nr.: hha-384 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש הרך בשני׳ גברא דחיל חטאי׳ ה״ה כ׳ אברהם בכ״ה יוזפא סג״ל נו״נ ביו׳ ד׳ ז׳ תשרי תקומ״ה תנצב״ה‏‎


 63. Inv.-Nr.: hha-764 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט פרשה כפה לעני ולאביון שלחה ידיה ישרה במעשיה ובנעימות מדותיה כל ימי חייה גמלה צדקה וחסד אין דמיון ואין ערוך אליה לשמי עליון מאוד גבהו ורמו מחשבותיה הלכה ושבה למרום למצוא רציון על טוב מעשיה פיגלה בת התורני כ״ה הירש מייסלינג אשת כ׳ יוזבל עלב נפטר׳ ונקברה יום ו׳ עי״ה תק[נ]״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 64. Inv.-Nr.: hha-2211 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה היולדת מ׳ בינכה בת כ׳ זעליקמן אשת כ׳ זעליקמן בן כ׳ ליפמן קצב ז״ל נפטרת ונקברת ביו׳ עש״ק יום א׳ דח״ה סוכת תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 65. Inv.-Nr.: hha-3015 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מ׳ מלכה אשת כ״ה שלמה טורבין נו״נ שמחת תורה תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 66. Inv.-Nr.: hha-9363 Jahr: 1790

  ‎‏[פ״ט] [בת כ׳ כבת ז׳ לחטא] הבתולה [מ׳ געלא] בת כ׳ איצק ה״ש נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ י״ז מרחשון [תקנ״א] לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 67. Inv.-Nr.: hha-361 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ עהלי א׳ מענדל פ״ב נפטר׳ ונקבר׳ ט״ז כסליו תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 68. Inv.-Nr.: hha-1840 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה זקנה הצנועה מ׳ מאטה בת גומפיל פלויט אשת כ״ה יוזפא געטינג נפטר׳ ונקברה עש״ק י״ט כסליו תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 69. Inv.-Nr.: hha-56 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנועה מרת שינכי ב׳ כ׳ יוסף פלויט אשת ר׳ יעקב בן ר׳ מאיר שטערן נפטרת יום ג׳ ך״ג כסליו ונקבר׳ ביום ד׳ תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 70. Inv.-Nr.: hha-402 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כל ימיו נשא ונותן באמונה ה״ה בח״ק גמ״ח כ״ה אברהם ב״כ מאיר ג״ש סגל נפטר ונקבר א׳ דר״ח טבת תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 71. Inv.-Nr.: hha-2098 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה זקנה כפי׳ פרש׳ לעני מ׳ טוב׳ בת כ׳ אברהם אשת יוזפ׳ בר שמואל נפטר׳ בליל ר״ח ונקבר׳ יו׳ ב׳ דר״ח טבת תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 72. Inv.-Nr.: hha-636 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה חשובה א״ח מ׳ פראדה בת כ׳ שמואל אשת יוסף ב״ר שמשון נפטר׳ ונקבר׳ עשרה בטבת תקנ״א תנצב״ה‏‎


 73. Inv.-Nr.: hha-767 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה החשובה רכה וענוגה מרת פריידכה ב׳ כ״ה מאיר טרוב נפטרה בש״ק ה׳ ניסן ונקברה ביום ד׳ ט׳ ניסן תק״ן לפ״ק בייא בייא להאי שופרא דבילה דבלה בעפר׳ יחד האם והבת חייהן נשבת באף ועברה לבב אנוש ימס על החמס המי.. אותן אכזר׳ האם והבת שתו סמא דמותא פניהן נשתנו ועצמן חרה פרי גודל לבבם הרחיבה ונסבה למעלה לנשים לעטרה יד ושם טוב להן זוג נאה ומתקבל דרכן נסתרה כאמה כבתה שתי נפשו׳ קדושו׳ יצא׳ נשמתן בטהר׳ הלילו הה ליום נאספ׳ בלא עתן תסמר עליה שערה תהא נשמתן נוחות עדן ובצרור החיים צרורה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״ט אשה חשובה מרת בילה ב׳ כ׳ זלמן מינדן אשת הר״ר מאיר טרוב נפטר׳ ביום ד׳ ב׳ ניסן ונקברה למחרתו תק״ן לפ״ק‏‎


 74. Inv.-Nr.: hha-1678 Jahr: 1791

  ‎‏גם חסידה בשמים פה שוכבת הדרת הנשים אף גם עדים וצבי תפארתם גמלה חסד עם הרשים לזמנה היתה כתר מכתם בת פו״מ כהר״ר יוסף פופרט אשת כ״ה משה אפינהיי׳ הגובה באלטונא נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ ך״ז טבת שנת כצפור נודדת מקנה תנצב״ה ‏‎


 75. Inv.-Nr.: hha-286 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הזקנה מ׳ קילכה אשת כ׳ יעקב כהן נפטר׳ ונקבר׳ י״א שבט תקנ״א תנצב״ה‏‎


 76. Inv.-Nr.: hha-1676 Jahr: 1791

  ‎‏והוא כהן לא״ע ויצא יצחק לשוח בשדה אנשי השכבים? וגם העברים ישאו קינה על נפש יקרים צדיק וחסיד מעשיו ישרים קים מצות קלים כחמורים ה״ה כ״ה אברהם איצק ב׳ פו״מ כ״ה זעליגמן כהן נפטר בש״ט ביו׳ א׳ ט׳ אדר ראשון ונקבר ביום ב׳ שנת לשמוע אנקת אסיר תנצב״ה‏‎


 77. Inv.-Nr.: hha-663 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הילד רך בשנים ישיש בחכמה ה״ה כ׳ יואל בן כ״ה וואלף האלי נפטר ונקבר יום ה׳ ך׳ אדר ראשון תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 78. Inv.-Nr.: hha-652 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הילדה שעשועי׳ דאבי[ה] ואמה ורך בשנים וגדולה במעשי׳ מעשה ה׳ את? פללת? בכל יום בשחרית ובערבית אילת אהבים ויעלות חן לה? פראדל לאה ב׳ כ׳ זלמן ב״ר מאיר נפטר׳ ונקב׳ יו׳ א׳ ך״ג א״ר אנק״ת לפ״ק תנצב״ה‏‎


 79. Inv.-Nr.: hha-52 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ איש טוב ישר וכשר ידו הי׳ פשוטה לדלים ירא חטא והלך משרים זן ולבש ערי׳וערום קנה שם טוב כאנשי׳ גדולים ה״ה כ׳ אייזק בר מאיר פרידריציע נפטר ש״ק א׳ דר״ח א״ר ונקבר ביו׳ א׳ ב׳ דר״ח תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 80. Inv.-Nr.: hha-880 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנועה מרת מחלה אשת כ׳ אייזק בן כ״ה חיים צעל נפטרת בליל א׳ של פסח ונקבר׳ ביום ג׳ א׳ של פסח תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 81. Inv.-Nr.: hha-3003 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הזקינה מ׳ בילה א׳ כ׳ מאיר וואגנר נו״נ ביו׳ א׳ דחהמ״פ תק נ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 82. Inv.-Nr.: hha-2207 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הזקינה מ׳ חנה אשת כ׳ יוזפא העקשר נפטר׳ ונקבר׳ ל״ג בעומר תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 83. Inv.-Nr.: hha-364 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ שרה הענדל בת מו״ה גרשון אשת כ״ה הירץ רינטל נפט׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ד׳ סיון תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 84. Inv.-Nr.: hha-10 Jahr: 1791

  ‎‏[...] עץ החיים [...]ר קסת הספר במתני׳ הזקן והישיש בן צ״ט שנה מושלם בכל מדות ומעלות כ״ה ישראל שרייבר ז״ל ירא אלקים נקי כפים ובר לבב כל חיי׳ ש(ס)ר מרע מושלם במדות סופר מהיר מ[{י}]מי עלומיו ראש הזקנים תפארת אנשים נחמד מיודעיו אהוב מעדתו מיום היותו עד יום כלות ימיו לך נא בארץ החיים אל המנוחה עם אבותיו נפטר ד׳ תמוז שנת ויקרבו ימי ישראל למות תנצב״ה‏‎


 85. Inv.-Nr.: hha-102 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ ה״ה כהר״ר זאב יששכר וואלף בן הג״צ כהר״ר ליב פופרט שהי׳ נקרא ר׳ וואלף פופרט ז״ל נפט׳ יום ד׳ ח״י תמוז דהאי שתא תקנ״א ונקבר באותו יום תנצב״ה‏‎


 86. Inv.-Nr.: hha-194 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ איש הולך תמים