logo epidat: epigraphische Datenbank
Erweiterte Suche wie? wann? wo?
und
oder
Gesamtzeitraum

      

       
Bestand Gesamtzeitraum 1789-1945  
1. Adelebsen, Im Steilhang 234 208
2. Ahaus 57 57
3. Altena 57 49
4. Ansbach 122 96
5. Arolsen 94 81
6. Aschersleben, Schmidtmannstr. 35 8 8
7. Bad Münstereifel 87 77
8. Bad Münstereifel-Arloff 10 8
9. Bayreuth 957 881
10. Beelitz 63 36
11. Bingen 880 598
12. Bleicherode 10 10
13. Blieskastel 251 169
14. Bonn-Schwarzrheindorf 416 279
15. Bornheim 110 98
16. Bornheim-Hersel 34 19
17. Bornheim-Walberberg 8 6
18. Boxmeer/Vierlingsbeek 81 76
19. Brilon 23 20
20. Brilon-Alme 3 2
21. Brilon-Madfeld 39 30
22. Brüggen, Herrenlandstraße 5 5
23. Brüggen, Hochstraße 5 4
24. Brüggen-Bracht 20 11
25. Brühl 96 87
26. Chemnitz 781 734
27. Dillingen-Diefflen 534 387
28. Dinslaken 136 123
29. Dormagen 29 26
30. Dormagen-Zons 25 22
31. Duisburg, Sternbuschweg (Feld 22) 41 37
32. Duisburg, Sternbuschweg (Feld 37a) 38 36
33. Duisburg, Waldfriedhof 96 85
34. Duisburg-Beeck 53 42
35. Duisburg-Mattlerbusch 62 50
36. Erfurt, Cyriakstraße 46 42
37. Erfurt, Neuer Friedhof, Werner-Seelenbinder-Straße 157 144
38. Eschweiler-Weisweiler (Alter Teil) 14 5
39. Essen-Werden 65 62
40. Euskirchen-Kuchenheim 22 13
41. Frankfurt am Main, Battonnstraße 3875 502
42. Frankfurt am Main, Sophienstraße 309 246
43. Frankfurt am Main-Heddernheim 273 189
44. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) 45 25
45. Geldern 104 87
46. Gennep 26 25
47. Geseke 119 103
48. Gonnesweiler 23 15
49. Grevenbroich 81 78
50. Grevenbroich-Hemmerden 40 33
51. Grevenbroich-Hülchrath 16 15
52. Grevenbroich-Wevelinghoven 39 34
53. Grimlinghausen 18 15
54. Haigerloch 668 518
55. Haigerloch-Weildorf 19 1
56. Hamburg-Altona, Königstraße 6022 1569
 1. Inv.-Nr.: hha-227 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ גיטל בת ר׳ יאקב גר אשת ר׳ טנחום (!) נפטר׳ יו׳ ד׳ ט״ז טבת ונקבר׳ למחרת׳ תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 2. Inv.-Nr.: hha-2561 Jahr: 1789

  ‎‏עד הגל הזה כמגדל דוד ועדה המצבה כי תחתיו נטמן ישר ונאמן אחז בסנסני היושר ולא השיב ידו עד מתקו לו רגבי נחל פ״נ דמעות יזולון כשבולת הנהר וכמים הזדונים וכל ברכים תלכנה מים יסולו בגדודי היגונים דרך קבר דוד יעבורו הנטמן פה במטמונים אלה דברי דוד האחרוני׳ בתפילה ופניו קדימה פרידתו הי׳ בקדושה ובטהרה יצא׳ נשמתו התמימ׳ נשא ונתן באמונה עד כי נאסף אל עמיו בנעימה הוא מרומים ישכן בג״ע ואל ישלט בו רמה יומם ולילות השכם לבה״כ ברתת ובאימה י..ליתו במקו׳ נאמן שלח אמונ׳ בלבו להקימ׳ מקוברי מתי׳ וגומלי חסדי׳ הי׳ מימים ימימה ה״ה הזקן ושבע ימים המנהיג הקהלה כ״ה דוד בן כ׳ זיסקינד אפנהיים ז״ל נפטר ביום ב׳ ונקבר למחרתו ך״ב טבת תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 3. Inv.-Nr.: hha-235 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ זהירה בחנ״ה כשרה יראה צנועה וכשרה סבלנית נדיבה וישרה הוי אחות יקרה נפטר׳ התמימה זיסה אשת ר׳ ליב פ״פ נו״נ יום א׳ א׳ דר״ח א״ר היא תקום תנצב״ה‏‎


 4. Inv.-Nr.: hha-4791 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ מיכל ב״כ יוסף ווגנר נפטר ונקבר יו׳ א׳ י״ט שבט תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 5. Inv.-Nr.: hha-9530 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ שלמה ח׳ שמעון ליבעק נפטר יו׳ ו׳ עש״ק כ״ד שבט תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 6. Inv.-Nr.: hha-375 Jahr: 1789

  ‎‏[פ״נ] [בחור כארזים] בתורה [רך בשנים] ה״ה חבר כ׳ [מאיר ב׳ כ״ה א]יצק שטערן [נפטר ונקבר] בשם ט[וב] יום ד׳ ך״ט שבט תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 7. Inv.-Nr.: hha-67 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט הבתולה מרת ברענדל רבקה בת הר״ר אלחנן הענדל שה״ץ נפטר׳ ונקברה עש״ק ב׳ דר״ח אדר תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 8. Inv.-Nr.: hha-4280 Jahr: 1789

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר ונאמן כ׳] [מאיר ב״ר אביגדר] רענ[ר שהוא שבקו] חיים לכל [תיי (!) נפטר] ובקבר (!) ביום א׳ יו״ד אדר תקמ״ט לפ״ק ׃ תנצב״ה ‏‎


 9. Inv.-Nr.: hha-136 Jahr: 1789

  ‎‏[יגיל צדיק חי קרוא] [אל ישיבת צדיקים קדושים] [פ״נ] [הדיין המצוין הזקן לא] [מש מאהל של תורה] [התורני מוהר״ר איצק] [שוואב נפטר ונקבר יו׳] [ב׳ י]״א אדר תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 10. Inv.-Nr.: hha-3939 Jahr: 1789

  ‎‏היא מצבת מרים פ״ט אשה זקנה מרת מרים בת מהור״ר איצק טביר א׳ כ״ה זעלקל לאנגב׳ נפט׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ ך״ו אדר תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 11. Inv.-Nr.: hha-1669 Jahr: 1789

  ‎‏[מצבת אב]ן מעשה הבונים בית המדרש לפ״ק ידיד ה׳ בעיני אלקים ואדם יקר חיאל בנה בית האל לדרש הוא עיקר יום יום לשקוד על דלתותיו ותלמודו בידו אלוף בינה לעתים מוקיר רבנן בכל מאודו יפה נוף בצילו צל חכמה צל הכסף חובשי בית המדרש להספיקם לא יסף יעץ נדיבות והוא על נדיבות מפזר ונוסף אביר הגביר הי׳ לאחיו נשיא לכל ראש למד צדק צדק רדף משכיל אל דל ורש בר אוריין לפלפל בחכמה כצורבא מרבנן שלמה משנתו לחדש דבר ביומ׳ טבא לרבנן ה״ה הנגיד והטפסור פו״מ התורני והרבני מהו״ר׳ יחיאל בן המנהיג כ״ה זלמן וואלך ז״ל אשר נפשו יצאה במקרה טהור ע״פ סמוך למנחה הלך למנוחה בבואו מבית הטבילה אל ה׳ אלקי׳ עלה ושב לעפרו בי״ט שני של פסח שנת הבא אל מנוחתו לפ״ק‏‎


 12. Inv.-Nr.: hha-4286 Jahr: 1789

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר אברהם] [יוסף בן מאיר] נפטר בשם [טוב] ליל ה׳ ך״ז ניסן ונקבר בי׳ ו׳ עש״ק כ״ח ניסן תקמ״ט לפ״ק [תנצ]ב״ה‏‎


 13. Inv.-Nr.: hha-2557 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה זקנה א״ח מ׳ העווא חוה ב׳ כ׳ בענדיט כ״ץ אשת ר׳ חיים שמש נפטר׳ ונקבר׳ ער״ח אייר תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 14. Inv.-Nr.: hha-294 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ רעכל אשת איצק ב״ר זעלק כהן נפט׳ בש״ק ונקבר׳ יו׳ א׳ י״ד אייר תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 15. Inv.-Nr.: hha-4377 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים נהנה כל ימיו מיגיע כפו ועושה צדקה בסתר ה״ה כ׳ אהרן געטינגן ז״ל נפטר בש״ק ונקב׳ בש״ט ביום א׳ י״ד אייר תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 16. Inv.-Nr.: hha-1668 Jahr: 1789

  ‎‏כרם שלמה כתר שם טוב שיר המעלות לשלמה הנה מדתו של שלמה כתר תורה כתר חכמה שלמה נקרא ידידיה אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו שכיחא כאן במקום אחד תורה וגדולה למד תורה וגרס תדיר יומם ולילה מזה בן מזה ריכא ובר ריכא מנה בן מנה הלך ראשון לבית הכנסת ולבה״מ ויצא אחרונ׳ פועל צדק רודף צדקה עובד מאהבה נוח למעלה קנה חכמה לבש מדא ׃ איש חיל שלשלת היוחסין מוכתר בנימוסין הרבני המופלג בתורה מו״ה שלמה פרענקל בן לאותו צדיק מפורסם מו״ה הירש ר׳ בנימין מברלין משפחת רם נפטר ונקבר בשם טוב גדול יום ה׳ ראשון דימי הגבלה תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 17. Inv.-Nr.: hha-122 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מ׳ מאטה מילכה ב׳ כ״ה משה קובר אשת כ׳ הירץ סג״ל משפאנגינבורג נפטרה ונקב׳ א״ח של שבועת תק מ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 18. Inv.-Nr.: hha-4327 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ ואליה עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה איש זקן ושבע ימים במעשיו תמים הי׳ לחברא קדישא דשומרי׳ לבוק׳ בהישכמה (!) ידע לזרז במצות וגב[ר] ביקור חולים הי׳ הלך לפני אביו[נ]ים וגדול המעשה הי׳ ה״ה כ׳ אלי׳ בר זימלא ווינר ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ה׳ תמוז לפרט ושפט בצדק דלים והוכיח ממישור לענוי ארץ תנצב״ה ‏‎


 19. Inv.-Nr.: hha-4375 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ שלמה שמו ושלימ׳ משנתו זאת לו מרגוע נחלה וערב שנתו לשכב בדד בטח ואי׳ מחריד אות׳ מנוחה נכונה שכר עבודתו ה״ה כ״ה שלמה זלמן בן מה״ו שמואל ה״ש ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ך״ז תמוז תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 20. Inv.-Nr.: hha-2824 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט האשה המילדות מ׳ יטה אשת כ׳ נתן שפייאר נפטרה ונקבר׳ יו׳ ד׳ ך״ח תמוז תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 21. Inv.-Nr.: hha-4372 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ הב״ח איצק בן כ״ה חיים קליף נפטר ש״ק ב׳ אב ונקבר ג׳ אב תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 22. Inv.-Nr.: hha-1655 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יהושע העשיל בן מו״ה משה סג״ל נו״נ יו׳ א׳ י׳ אב תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 23. Inv.-Nr.: hha-4374 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ וואלף ב׳ כ׳ זלמן מינדן נפטר ונקב׳ יו׳ ג׳ י״ב מנחם תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 24. Inv.-Nr.: hha-4373 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ ליב בן כ׳ יודא האלברשט׳ נפטר בש״ק ונקב׳ ביו׳ א׳ ט״ו מנחם תקמ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 25. Inv.-Nr.: hha-280 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה רייכיל ב״ר יחיאל פערט א׳ כ׳ שמואל ל״ד נפטר׳ ביו׳ ג׳ יו״ד אלול ונקבר׳ ביו׳ ד׳ תקמ״ט תנצב״ה‏‎


 26. Inv.-Nr.: hha-282 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ האלכי ב׳ כ׳ אלי׳ ווינר א׳ יוזיל ב״ר פייבש אמשטורדאם (!) נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ ך״ה אלול תק מ״ט תנצב״ה‏‎


 27. Inv.-Nr.: hha-234 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה החשובה מ׳ אסתר ב״ר יוזל עסין אשת כ״ה ליב פוקס נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ ח׳ תשרי תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 28. Inv.-Nr.: hha-3 Jahr: 1789

  ‎‏[פ״ט] [אשה מ׳ יטה] אשת כ׳ ש[מעון] נפטר׳ ונקברה ח״מ של סוכת תקנו״ן תנצב״ה ‏‎


 29. Inv.-Nr.: hha-656 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט מי זאת עולה למעלה למעלה כל מעשי׳ היו לשם ולתהלה ה״ה הצנוע׳ והחסודה והמהוללה הרכה והענוג׳ היולדת מ׳ מיכלה אשת התורני כ״ה צדוק פערשא נפטרה ונקברה יום ג׳ א׳ דר״ח מרחשון תקנו״ן תנצב״ה‏‎


 30. Inv.-Nr.: hha-168 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר זקן ושבע ימים כ׳ בער ב״ר אברהם פ״פ שפירא נפטר עש״ק טו״ב מחשון ונקבר יו׳ א׳ י״ט תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 31. Inv.-Nr.: hha-81 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט ה״ה הב״י המושכלת מלכה צפור בת פ״ו כהר״ר ליב הויזן נפטרת ביו׳ א׳ י״ט מרחשון ונקבר׳ כ׳ חשון תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 32. Inv.-Nr.: hha-289 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר הולך תמים ופועל צדק כ׳ אלכסנדר אהרן ב׳ כ׳ מאיר בר״ז ז״ל נפט׳ ונק׳ עש״ק ב׳ כיסלו תקנו״ן תנצב״ה‏‎


 33. Inv.-Nr.: hha-826 Jahr: 1789

  ‎‏פ״ט אשה זקנה והמהולל׳ מנשים באהל תברך מ׳ קינדילכה לאה ב׳ כ׳ יוסף רענר אשת כ׳ ישעי׳ ב׳ כ״ה איצק גובה נפט׳ מש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ ח״י כסליו תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 34. Inv.-Nr.: hha-456 Jahr: 1789

  ‎‏פ״נ הילד מיכל בן כ׳ ליב רודשילט נפטר יום ד׳ ך״א כסלו תק״נ תנצב״ה‏‎


 35. Inv.-Nr.: hha-653 Jahr: 1789

  ‎‏פ ה טמונה אשה יקרה עסקי׳ במו״מ הי׳ בישרה סעדה לבני׳ בטוב סחרה כבדה מהונה לומדי תורה ימי חיי׳ דרכי ה׳ שמרה האשה חשובה גומלת חסדים מ׳ פעסכה בת כ״ה נתן אשת ר׳ בער היילבוט נפטרה ונקברה עש״ק ך״ג כסליו לפרט ואת המצבה זאת תנצב״ה‏‎


 36. Inv.-Nr.: hha-340 Jahr: 1790

  ‎‏[־־־] [...] שבט תקנו״ן תנצב״ה‏‎


 37. Inv.-Nr.: hha-374 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה זקנה היתה צנועה במעשי׳ מ׳ מינדל בלהה בת אלעזר וואנזבעק אשת כ׳ יחיאל ז״ל נפטרת ביום ה׳ ונקבר׳ ביו׳ ו׳ עש״ק כ״ב טבת תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 38. Inv.-Nr.: hha-1670 Jahr: 1790

  ‎‏פ״[נ] [נפתלי] שבע רצון ומלא ברכת ה׳ אילה שלוחה דרחמנא לעבדו בכל לב יום יום ולילה אמר קומי רני לראש אשמרות קיץ וחרף לא ישבתו לחזקו אהל בל יצען ׃ זה עשרים ושתים שנה על מרומי שדה בוכים לגמול חסד של אמת ללכת בדרכיו עשוים? בישר וזאת תורת הבית ׃ זה ארבעים ושמנה אח ורע בין עיני עדת עם קודש לעבד בנקי כפים ובר לבב סר מרע ועשה טוב עד בא השמש זה ששים וחמש ידיו אמונ׳ לא כהתה עינו ולא נס לחו זקן ושבע ימים הגיע לגבורת ומת בנשיקה פנו מקום לבר לואי פו״מ המפורס׳ גבאי דג״ח כ״ה נפתלי הירץ בן פו״מ המפורסם כ״ה ברוך בענדיט שייאר סג״ל מפפ״ד הלך לעולמו בחצות ליל שני ג׳ שבט ונקבר יום ג׳ ד׳ שבט תק״ן לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 39. Inv.-Nr.: hha-2821 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ אהרן ב׳ כ׳ ליב פירשט נו״נ יום א׳ ט׳ שבט תק״ן תנצב״ה‏‎


 40. Inv.-Nr.: hha-576 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ לאה ציפר בת כ׳ נת[ן] לוי ז״ל אשת כ׳ סענדיר כהן ז״ל מהילדסהיים נפטר׳ ביום ב׳ טוב שבט תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 41. Inv.-Nr.: hha-415 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט הילדה פראדכי ב״כ זעליג האן נו״נ ד׳ אדר תק״ן תנצב״ה‏‎


 42. Inv.-Nr.: hha-781 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר הלך תמים ופועל צדק במעשיו אשר לקח אותו אלקים קודם זמנו ה״ה הגובה כ״ה אהרן בן המנוח כ״ה שמואל האלי זצ״ל אשר נחשך שמשו ונכבה אורו ליל מש״ק ונקבר ביו׳ א׳ ז׳ אדר תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 43. Inv.-Nr.: hha-179 Jahr: 1790

  ‎‏לספוד לשרה ולבכותה שק אחגורה ודמע אקירה מיתתה אזכירה רמש וצפרא אתפלש באפר אשאג כעופר הודי נהפכה בכה אבכה באבל התחלפה על האי שופרא דבלי בארע׳ ה״ה האשה הצנועה במעשי׳ שבחה מי ימלל עלי׳ אין גומרין את הלל מ׳ שרלה ב׳ כ״ה בערמן מברלין אשת המנהיג כ״ה אשר געטינגין נפטר׳ בש״ק י״ג אדר ונקברה ביום א׳ תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 44. Inv.-Nr.: hha-180 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש תם וישר זקך ושבע ימים הלך בדרך תמים קבע עתים לתורה כל הימים נשא ונתן באמונה ביושר ובתמים ׃ ה״ה הר״ר זנוויל בן המנוח הר״ר משה האן ז״ל נפטר בשם טוב ביום ד׳ ך״ד אדר ונקבר למחרתו ביום ה׳ ך״ה אדר שנת תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 45. Inv.-Nr.: hha-232 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ שורו פה איש צדיק תמים למד תורה כאנשי תמים מעשיו טובים לילות וימים הוא ישכון בטח במרומים ה״ה הזקן ושבע ימים ׃ פדה בשלום חייו הנעימים ׃ הר״ר שלמה בן הר״ר יוזל מינדן זצ״ל ׃ נפטר בש״ט עש״ק ד׳ ניסן ונקבר יום א׳ ו׳ ניסן תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 46. Inv.-Nr.: hha-23 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש הישר בנדיב(י)ם אשר הלך בדרך טובים מתגבר כארי ורץ כצבי הזקן כהר״ר הירש בפו״מ כ״ה אברהם האלי נפטר עש״ק ב׳ דחה״מ פסח ונקבר למחרתו תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 47. Inv.-Nr.: hha-457 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הזקן ה״ה כ״ה גדלי בן הר״ר אברהם אופינהיים ז״ל ממשפחת יוחסין [(נפ)]טר ביו׳ ג׳ ח׳ של [(פס)]ח ונקבר ביום ד׳ ך״ב ניסן תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 48. Inv.-Nr.: hha-3000 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש זקן ליב בן כ׳ זעליגמן שפאניור נפטר בלילה ונקבר ביום ג׳ אחרון דפסח תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 49. Inv.-Nr.: hha-54 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה יקרה צנועה וישרה צופיה הליכות ביתה בהדרה מ׳ שינכה בת פו״מ כ״ה געטשליק כ״ץ אשת הג״ץ כ״ה מיכל סג״ל ה״ש נפטר׳ בש״ק ך״ו ניסן ונקבר׳ למחרתו תקן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 50. Inv.-Nr.: hha-113 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מ׳ טייבכה אשת כ׳ איצק בן כ״ה יעקב ב״ר ראובן נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ו׳ אייר תק״ן תנצב״ה‏‎


 51. Inv.-Nr.: hha-4263 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה זקנה היקרה מ׳ יטלה בת כ׳ ליב קנאר א׳ כ״ה אלי׳ ירוחם נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ ג׳ וי״[ו] אייר תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 52. Inv.-Nr.: hha-570 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה הצנוע׳ א״ח מ׳ ראני אשת כ׳ נתן שפאנאיר נפטר׳ ונקברה י״ד סיון תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 53. Inv.-Nr.: hha-2298 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ משה ב״כ שמעון פרעגר נו״נ יו׳ ד׳ ך׳ סיון תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 54. Inv.-Nr.: hha-1503 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט הילד׳ ריזכה ב׳ כ״ה יעקב רוטשילד נו״נ ז׳ תמוז תק״ן תנצב״ה‏‎


 55. Inv.-Nr.: hha-1244 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הילד יעקב ב׳ כ׳ משה וואגנר נפטר ונקבר ע״ש ח״י תמוז תק״נ לפ״ק תנצב״ה‏‎


 56. Inv.-Nr.: hha-1294 Jahr: 1790

  ‎‏[פ״ט] [האשה מ׳ שרה] [ב׳ כ׳ פליק אשת כ׳] [איצק שמש] [דספרדי׳ נפטרה] [ונקברה יו׳] ג׳ ך״ד תמוז תק״נון לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 57. Inv.-Nr.: hha-9800 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הילד ב׳ כ׳ מענדל פ״ב נו״נ י״ב מנחם תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 58. Inv.-Nr.: hha-380 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ הילד יודא ב״ר זלמן פורשט יתום מח״ק דמג״י נו״נ עש״ק ך״ו אב תק״ן תנצב״ה‏‎


 59. Inv.-Nr.: hha-98 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אלמנה מעריל אשת מיכל ב״ר שמואל גליקשטא׳ ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ א׳ י״ב אלול תק״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 60. Inv.-Nr.: hha-678 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט הבתולה הזקנה מ׳ חייכי ב׳ כ׳ משה ב״ר דוד פאלאק נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ט״ז אלול תקנו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 61. Inv.-Nr.: hha-9393 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש ישר בח״ק דג״ח הר״ר נתן זעליג יעקב ב׳ כ״ה אהרן ברלין נפט׳ [־־־]‏‎


 62. Inv.-Nr.: hha-384 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש הרך בשני׳ גברא דחיל חטאי׳ ה״ה כ׳ אברהם בכ״ה יוזפא סג״ל נו״נ ביו׳ ד׳ ז׳ תשרי תקומ״ה תנצב״ה‏‎


 63. Inv.-Nr.: hha-764 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט פרשה כפה לעני ולאביון שלחה ידיה ישרה במעשיה ובנעימות מדותיה כל ימי חייה גמלה צדקה וחסד אין דמיון ואין ערוך אליה לשמי עליון מאוד גבהו ורמו מחשבותיה הלכה ושבה למרום למצוא רציון על טוב מעשיה פיגלה בת התורני כ״ה הירש מייסלינג אשת כ׳ יוזבל עלב נפטר׳ ונקברה יום ו׳ עי״ה תק[נ]״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 64. Inv.-Nr.: hha-2211 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה היולדת מ׳ בינכה בת כ׳ זעליקמן אשת כ׳ זעליקמן בן כ׳ ליפמן קצב ז״ל נפטרת ונקברת ביו׳ עש״ק יום א׳ דח״ה סוכת תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 65. Inv.-Nr.: hha-3015 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מ׳ מלכה אשת כ״ה שלמה טורבין נו״נ שמחת תורה תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 66. Inv.-Nr.: hha-9363 Jahr: 1790

  ‎‏[פ״ט] [בת כ׳ כבת ז׳ לחטא] הבתולה [מ׳ געלא] בת כ׳ איצק ה״ש נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ י״ז מרחשון [תקנ״א] לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 67. Inv.-Nr.: hha-361 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ עהלי א׳ מענדל פ״ב נפטר׳ ונקבר׳ ט״ז כסליו תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 68. Inv.-Nr.: hha-1840 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה זקנה הצנועה מ׳ מאטה בת גומפיל פלויט אשת כ״ה יוזפא געטינג נפטר׳ ונקברה עש״ק י״ט כסליו תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 69. Inv.-Nr.: hha-56 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנועה מרת שינכי ב׳ כ׳ יוסף פלויט אשת ר׳ יעקב בן ר׳ מאיר שטערן נפטרת יום ג׳ ך״ג כסליו ונקבר׳ ביום ד׳ תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 70. Inv.-Nr.: hha-402 Jahr: 1790

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כל ימיו נשא ונותן באמונה ה״ה בח״ק גמ״ח כ״ה אברהם ב״כ מאיר ג״ש סגל נפטר ונקבר א׳ דר״ח טבת תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 71. Inv.-Nr.: hha-2098 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה זקנה כפי׳ פרש׳ לעני מ׳ טוב׳ בת כ׳ אברהם אשת יוזפ׳ בר שמואל נפטר׳ בליל ר״ח ונקבר׳ יו׳ ב׳ דר״ח טבת תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 72. Inv.-Nr.: hha-636 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט האשה חשובה א״ח מ׳ פראדה בת כ׳ שמואל אשת יוסף ב״ר שמשון נפטר׳ ונקבר׳ עשרה בטבת תקנ״א תנצב״ה‏‎


 73. Inv.-Nr.: hha-767 Jahr: 1790

  ‎‏פ״ט אשה החשובה רכה וענוגה מרת פריידכה ב׳ כ״ה מאיר טרוב נפטרה בש״ק ה׳ ניסן ונקברה ביום ד׳ ט׳ ניסן תק״ן לפ״ק בייא בייא להאי שופרא דבילה דבלה בעפר׳ יחד האם והבת חייהן נשבת באף ועברה לבב אנוש ימס על החמס המי.. אותן אכזר׳ האם והבת שתו סמא דמותא פניהן נשתנו ועצמן חרה פרי גודל לבבם הרחיבה ונסבה למעלה לנשים לעטרה יד ושם טוב להן זוג נאה ומתקבל דרכן נסתרה כאמה כבתה שתי נפשו׳ קדושו׳ יצא׳ נשמתן בטהר׳ הלילו הה ליום נאספ׳ בלא עתן תסמר עליה שערה תהא נשמתן נוחות עדן ובצרור החיים צרורה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״ט אשה חשובה מרת בילה ב׳ כ׳ זלמן מינדן אשת הר״ר מאיר טרוב נפטר׳ ביום ד׳ ב׳ ניסן ונקברה למחרתו תק״ן לפ״ק‏‎


 74. Inv.-Nr.: hha-1678 Jahr: 1791

  ‎‏גם חסידה בשמים פה שוכבת הדרת הנשים אף גם עדים וצבי תפארתם גמלה חסד עם הרשים לזמנה היתה כתר מכתם בת פו״מ כהר״ר יוסף פופרט אשת כ״ה משה אפינהיי׳ הגובה באלטונא נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ ך״ז טבת שנת כצפור נודדת מקנה תנצב״ה ‏‎


 75. Inv.-Nr.: hha-286 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הזקנה מ׳ קילכה אשת כ׳ יעקב כהן נפטר׳ ונקבר׳ י״א שבט תקנ״א תנצב״ה‏‎


 76. Inv.-Nr.: hha-1676 Jahr: 1791

  ‎‏והוא כהן לא״ע ויצא יצחק לשוח בשדה אנשי השכבים? וגם העברים ישאו קינה על נפש יקרים צדיק וחסיד מעשיו ישרים קים מצות קלים כחמורים ה״ה כ״ה אברהם איצק ב׳ פו״מ כ״ה זעליגמן כהן נפטר בש״ט ביו׳ א׳ ט׳ אדר ראשון ונקבר ביום ב׳ שנת לשמוע אנקת אסיר תנצב״ה‏‎


 77. Inv.-Nr.: hha-663 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הילד רך בשנים ישיש בחכמה ה״ה כ׳ יואל בן כ״ה וואלף האלי נפטר ונקבר יום ה׳ ך׳ אדר ראשון תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 78. Inv.-Nr.: hha-652 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הילדה שעשועי׳ דאבי[ה] ואמה ורך בשנים וגדולה במעשי׳ מעשה ה׳ את? פללת? בכל יום בשחרית ובערבית אילת אהבים ויעלות חן לה? פראדל לאה ב׳ כ׳ זלמן ב״ר מאיר נפטר׳ ונקב׳ יו׳ א׳ ך״ג א״ר אנק״ת לפ״ק תנצב״ה‏‎


 79. Inv.-Nr.: hha-52 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ איש טוב ישר וכשר ידו הי׳ פשוטה לדלים ירא חטא והלך משרים זן ולבש ערי׳וערום קנה שם טוב כאנשי׳ גדולים ה״ה כ׳ אייזק בר מאיר פרידריציע נפטר ש״ק א׳ דר״ח א״ר ונקבר ביו׳ א׳ ב׳ דר״ח תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 80. Inv.-Nr.: hha-880 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנועה מרת מחלה אשת כ׳ אייזק בן כ״ה חיים צעל נפטרת בליל א׳ של פסח ונקבר׳ ביום ג׳ א׳ של פסח תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 81. Inv.-Nr.: hha-3003 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הזקינה מ׳ בילה א׳ כ׳ מאיר וואגנר נו״נ ביו׳ א׳ דחהמ״פ תק נ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 82. Inv.-Nr.: hha-2207 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הזקינה מ׳ חנה אשת כ׳ יוזפא העקשר נפטר׳ ונקבר׳ ל״ג בעומר תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 83. Inv.-Nr.: hha-364 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ שרה הענדל בת מו״ה גרשון אשת כ״ה הירץ רינטל נפט׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ד׳ סיון תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 84. Inv.-Nr.: hha-10 Jahr: 1791

  ‎‏[...] עץ החיים [...]ר קסת הספר במתני׳ הזקן והישיש בן צ״ט שנה מושלם בכל מדות ומעלות כ״ה ישראל שרייבר ז״ל ירא אלקים נקי כפים ובר לבב כל חיי׳ ש(ס)ר מרע מושלם במדות סופר מהיר מ[{י}]מי עלומיו ראש הזקנים תפארת אנשים נחמד מיודעיו אהוב מעדתו מיום היותו עד יום כלות ימיו לך נא בארץ החיים אל המנוחה עם אבותיו נפטר ד׳ תמוז שנת ויקרבו ימי ישראל למות תנצב״ה‏‎


 85. Inv.-Nr.: hha-102 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ ה״ה כהר״ר זאב יששכר וואלף בן הג״צ כהר״ר ליב פופרט שהי׳ נקרא ר׳ וואלף פופרט ז״ל נפט׳ יום ד׳ ח״י תמוז דהאי שתא תקנ״א ונקבר באותו יום תנצב״ה‏‎


 86. Inv.-Nr.: hha-194 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ איש הולך תמים כל הימים ה״ה כ׳ יחיאל יעקב ב׳ גוה״ק ר׳ משה געטיגען נפטר ונקבר ך״א מנחם תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 87. Inv.-Nr.: hha-11 Jahr: 1791

  ‎‏בשנת לספוד לשרה ולבכותה פ״ט מי לא יבכה ויתאונן על פינת הדריה יודעת רבונה לגמול טוב כל ימי חייה נשאה לבה בחכמה חכמת אשה במעשי׳ דל החזיקה ולאביון שלחה ידיה לעת מצוא זו האשה הטובה דרכיה שרה חדלה למלאות מספר ימיה אשת חיל היתה לבעלה שנותיה כהר״רי אל מן דל לא מנעה חסדותיה נתנה רעננות? למצות ושכר׳ תהי לבני׳ עיניה סגי נהורא לכפרת עוונותיה היא האשה אשר הוכיח ה׳ מנשים צדקניו׳ הצנועה והמושכלת א״ח מ׳ מינדל שרה בת המנהיג מו״ה זלמן ז״ל נס יגון ואנחה והלכ׳ למנוחה נפטר׳ ונקבר׳ ביום ך״ב מנחם תקנ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 88. Inv.-Nr.: hha-3194 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הילד רך בשנים זאב וואלף בר יעקב נוימבורג נפטר ביו׳ ה׳ ונקבר עש״ק ך״ו מנחם תקנ״א תנצב״ה‏‎


 89. Inv.-Nr.: hha-3088 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ זוסמן ב׳ כ׳ יעקב דעסוא נפטר ליל ש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ יב׳ אלול תקנ״א תנצב״ה‏‎


 90. Inv.-Nr.: hha-2151 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הילד׳ שרה יסכה ב׳ כ׳ אייזק בהקדש נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ [א׳ י״ט אלו]ל תק [נ״א לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 91. Inv.-Nr.: hha-574 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנועה מר׳ אסתר בת כ׳ נתן יואל אשת כ׳ שלמה העקשר נפטרת ונקבר׳ ביום ה׳ א׳ ר״ה בשנת תקנ״ב לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 92. Inv.-Nr.: hha-1150 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הילד בצלאל גרשון בן הג״צ כ״ה איצק ב״נ ליידעסדארף נולד ך״ח טבת תקמ״ח נו״נ ביום ג׳ י״ג תשרי תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎ Gerson Isaac Leidersdorf geb. d. 28t. Tebet 5548 gest. d. 13t. Tischri 5552


 93. Inv.-Nr.: hha-2220 Jahr: 1791

  ‎‏[...]ך ׃ על אבן זאת הילילו ת[...] עצמות איש יקר הטילו יום שב רוחו אל אל למצוא מנוח כל ריעיו בכו עליו עד אין כח כי רב פעלים היה גבר מצליח גם שרת למלכים שם לו הצמיח אב חונן אל ביתו איש טוב העין ישר לבני אדם מרמה בו אין לדל משען מרי נפש הרויח אוהביו אהב רעת שונאיו השכיח חנון זר לו אמון אזור מתנהו רק אדם כבד לא עושר רעהו ריע ׃ אם יודעין בכו עליך אל יום אחרון תשחק הרים קולך יום תאסוף אל מות מאשר זרעת יום תשבע מצדקות אשר ידעת זאת זכרון ה״ה כ׳ שמואל בן עקיבא נפטר ונקבר ביום א׳ הסכות שנת תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 94. Inv.-Nr.: hha-964 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ דוד שמש נפטר ונקב׳ הושענה ר׳ תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 95. Inv.-Nr.: hha-372 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ הינדה ב״כ אהרן אשת ר׳ בענדיט ה״ס נו״נ שמיני עצרת תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 96. Inv.-Nr.: hha-165 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הב״ח ר׳ יעקב יואל ב׳ כ״ה מיכל היילבו׳ נפטר יו׳ ג׳ ונקבר יו׳ ד׳ ך״ח תשרי הלך במישר לפ״ק תנצב״ה‏‎


 97. Inv.-Nr.: hha-208 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ חיים ליב ב״ש נפט׳ ונקב׳ ד׳ חשון תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 98. Inv.-Nr.: hha-1795 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מ׳ בלימכה בת פו״מ ר׳ אנשיל פאפנהיים אשת ר שמעון בן ר׳ פלק קנאר נפט׳ יו׳ ד׳ ונקבר ביו׳ ה׳ ך״ז מרחשון תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 99. Inv.-Nr.: hha-1858 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ משה בן כ׳ מאיר רינטל נפטר יו׳ ד׳ כ״ו מרחשון ונקב׳ יו׳ ה׳ תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 100. Inv.-Nr.: hha-890 Jahr: 1791

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ אברהם בן הגובה כ״ה הירץ ז״ל שטערן נפטר ונקב׳ ר״ח כסליו תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 101. Inv.-Nr.: hha-9223 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הילד׳ בילה בת כ׳ יואל אשכנז נפטר׳ ונקבר׳ יום א׳ ער״ח כסלו תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 102. Inv.-Nr.: hha-2119 Jahr: 1791

  ‎‏פ״ט הילדה ריזכה ב׳ כ׳ טעבלי ליסיר נפטר׳ ונקבר׳ ח׳ כסליו תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 103. Inv.-Nr.: hha-669 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט הזקנה שרלה אשת אפרים העקשר ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ ט׳ טבת תק נ״ב תנצב״ה‏‎


 104. Inv.-Nr.: hha-64 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ גיטל אשת כ׳ אברהם ב״ר גמליאל נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ט״ו טבת תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 105. Inv.-Nr.: hha-824 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ תמר סרח (?) בת ר׳ בער פאנטי הכהן מברלין אשת כ״ה יוסף פלויט ז״ל נפטרת בש״ק ונקברת ביום א׳ ך׳ טבת תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 106. Inv.-Nr.: hha-116 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט האשה פראדל מתתי׳ ב״ר מיכל סג״ל נפטר׳ ביום ש״[ק ך״ו] טבת ונקבר׳ ביו׳ א׳ ך״ז בו תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 107. Inv.-Nr.: hha-160 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט אשה חשובה הצנועה א״ח מנשים באוהל תבורך מ׳ חיה ב׳ כ״ה צדוק הכהן מברלין אשת ר׳ נתן מינדן נפטרת ונקברת בש׳ טו׳ ט׳ שבט תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 108. Inv.-Nr.: hha-302 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ איצק בן כ׳ סענדר אופינהיים נפט׳ יום ב׳ י״ג שבט ונקבר למחרתו תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 109. Inv.-Nr.: hha-99 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט האשה הזקינה מ׳ עדיל בת כ״ה אברהם רינטל אשת כ״ה מן בר״ש רופא ז״ל נפטרה ונקב׳ עש״ק ב׳ דר״ח אדר תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 110. Inv.-Nr.: hha-265 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר אשר כל ימיו בדרך תמים היא ביקור חולים וקיברי מתם (!) ה״ה כ׳ מאיר ב׳ כ׳ דוד שמש נפטר ונקבר ביום א׳ ג׳ אדר תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 111. Inv.-Nr.: hha-166 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יששכר פייבלמן ב׳ כ״ה מרדכי בייט נפטר י״ב אדר ונקבר למחרתו תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 112. Inv.-Nr.: hha-363 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר טעבלי ב״כ הירש ליסר נפטר בש״ק ט״ז אדר ונקבר יו׳ א׳ תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 113. Inv.-Nr.: hha-115 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט האשה רך בשנים מ׳ געלה בת הגובה כ״ה הירץ שטערין אשת כ״ה מיכל ב״ר זעלקל נפט׳ ביום ד׳ ה׳ ניסן ונקברת למחרתו תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 114. Inv.-Nr.: hha-97 Jahr: 1792

  ‎‏אשה זקנה מ׳ לאה בת כ״ה יוזלה עסען א׳ כ׳ ליפמן כהן נפטר׳ ונקבר׳ עש״ק ז׳ ניסן תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 115. Inv.-Nr.: hha-1813 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט אשה חשובה הצנועה והיקרה והמהוללה א״ח מ׳ מאטא בת כ״ה ליב סג״ל ז״ל אש[ת ...] כ״ה בער ב׳ מ״ו מנ[...] ז״ל נפטרה ונקב[רת] יום א׳ ט׳ ניסן תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 116. Inv.-Nr.: hha-378 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר זקן ושבע ימים החבר ר׳ הירש פ״פ ז״ל שפירא נפטר ונקבר יום ו׳ ע״פ תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 117. Inv.-Nr.: hha-197 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש זקן כ״ה יוזפ׳ בן כ״ה אפרים גאלד ציהר נפטר יום א׳ ב׳ דפסח ונקבר יו׳ ב׳ א׳ דחה״מ תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 118. Inv.-Nr.: hha-118 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ מאיר ווינר נפטר ונקבר ר״ח אייר תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 119. Inv.-Nr.: hha-193 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ [ה]ב״ח משה ב׳ כ׳ [י]עקב ה״ב נפטר ונקבר יו׳ ב׳ ח׳ אייר תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 120. Inv.-Nr.: hha-203 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט הב״ח כ׳ יודא ליב ב׳ כ׳ מיכל הייל בוט נפטר ונקב׳ בש׳ טוב יו׳ ט״ו אייר תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 121. Inv.-Nr.: hha-676 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר אשר כל דבריו הי׳ בצדק ויושר איש אשר ה׳ הי׳ מעטריהו בשפע ובעושר ושייף ועייל ושייף ונפיק רק במידת יושר [ת]ורת ה׳ בלבו נאמנ׳ ומו״מ עם ב״א באמונה החזיק בסור מרע בתדירא ועביד לפומ׳ טמיר ׃ ה״ה התורני הנעלה כ״ה ליב בן המנוח איש אשר נודע שמו בשערים פו״מ כ״ה וואלף פופרט נפטר ונקבר ז׳ תמוז תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 122. Inv.-Nr.: hha-540 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ הזקן אברהם ב׳ הכדבה (?) קהעלה (?) כ׳ משה ר׳ מן זצ״ל נפטר בי׳ א׳ ונקבר ביום ב׳ י״ב תמוז תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 123. Inv.-Nr.: hha-659 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט האשה הצדקת והכשיר׳ גדלה בני׳ ליראה ות״ת א״ח מ׳ גיטל אשת ר׳ הירש פ״פ זצ״ל ותמות ותקבר יום ג׳ י״ג תמוז תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 124. Inv.-Nr.: hha-274 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ נתן ב׳ כ׳ יוזפא העקש׳ נפטר ונקבר יו׳ ג׳ י׳ תמוז תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 125. Inv.-Nr.: hha-900 Jahr: 1792

  ‎‏צבי וחמיד האי גברא יקירא הנעלה כ״מ הירש בן כ׳ שמעון גובה ז״ל נפטר ונקב׳ יום ב׳ י״ט תמוז תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 126. Inv.-Nr.: hha-1800 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט אשה אשר היתה כחבצלת לדלים חננה פתחה דלת גילה נהפך לאבל ולי[ג]ון להספד ויללה עקרת הבית ועטרת לבעלה לבב אומללה דרשה ושאלה הצילה נפשה מיד שאולה געלה אשת כ״ה חיים ב׳ כ׳ אברה׳ ג״ש נפטרה ובחצי ימי׳ בש״ט. ולתהלה בי[ום] ה׳ ך״ב תמוז ונקב׳ למחרתו [..] בעש״ק תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 127. Inv.-Nr.: hha-306 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט ענוגה ורכה צפירת תפארה לוית חן ועטרה היתה לבעלה אחר תפלתה עלתה נשמת׳ למרומ׳ אשת חיל ממשפחת יוחסין חכמה צנוע׳ ומעלה כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון ׃ מ׳ עלא ב״ר שמואל אופינ היים ז״ל אשת כ״ה עזריאל בריל נפט׳ יו׳ ד׳ ונקבר׳ יום ה׳ ך״ט תמוז תקנ״ב תנצב״ה‏‎


 128. Inv.-Nr.: hha-244 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר וזקן כ״ה ליב ב״ן? כ׳ מאיר כ״ץ פ״ש נו״נ עש״ק ך״ב אב תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 129. Inv.-Nr.: hha-3674 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט האשה זקינה מ׳ עדיל בת המנהיג כ״ה מיכל דעלבאנקא אשת כ׳ ליפמן ב״י היילבוט ז״ל נפטרה ונקבר ה יום א׳ ך״ד מנחם תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 130. Inv.-Nr.: hha-1799 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ הבח׳ כ׳ אלי בן הג״צ הר״ר חיים פאפנהיים נפטר ונקבר יו ה׳ ך״ח מנחם תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 131. Inv.-Nr.: hha-655 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט הבתולה היקרה רך בשנים מרים שרה בת פו״מ הר״ר הירץ רינטל מתה ך״ד ונקברה ך״ה אלול תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 132. Inv.-Nr.: hha-177 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר משה שמעון בן המנוח כ״ה פלק קנאר נפטר ונקבר עש״ק ך״ז אלול תקנ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 133. Inv.-Nr.: hha-260 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט אשה היקרה מ׳ לאה רעכל ב׳ כ׳ מרדכי אשת ר׳ דוד בן הדיין מה״ו ליב לונדן נפט׳ ש״ק ונקבר׳ ביו׳ א׳ ז׳ תשרי תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 134. Inv.-Nr.: hha-212 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש תם וישר ירא אלקים אשרי ילדות׳ שלא ביישה זקנותו זקן ושבע ימים התורני כ״ה שמחה יעקב ז״ל בן לאותו צדיק הדיין כמה״ו שמואל היילבוט ז״ל נפטר ונקבר בשם טוב עש״ק י״ב תשרי תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 135. Inv.-Nr.: hha-370 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ ראובן בן כ׳ אפרים העקשר נפטר חהמ״ד ונקבר הושענה רבה תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 136. Inv.-Nr.: hha-2219 Jahr: 1792

  ‎‏עוד שמש לא שב שנית תקופתו מיום שב אישך הטוב לאדמתו לקחת גם את שבת אל מעונתו למקום שמור צדקתך וצדקתו יבכו לך אשת חן ׃ כמן רק טוב עשית המטבת לאביון ׃ לדל מעוז היות וכמו חכמות נשים את ביתך בנית על כן רב קנינך כי שם טוב קנית אם כסה עפר ארץ עצמותך אם גם רוחך שבה אל אלהיך השארת לנו את זכרון צדקותיך ויהללו עוד בשערים את מעשיך בבית אביוני עירך ומכירך עד כי אשת חיל את ׃ על כן אשרך זרע צדק זרעת ׃ צפן לך צורך אם פה החשיך עינך שם יאיר נרך זאת זכרון לבעלת השם הטוב הגבירה מ׳ גיטכה ב״ר איצק אשת ר׳ שמואל ב״ר עקיבא הלכה לעולמה יום ה׳ ך״ה תשרי שנת תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 137. Inv.-Nr.: hha-881 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט האשה אשר מנשי׳ באוה׳ תברך כשמה כן היתה מ׳ פרומט בת המנהיג כ׳ שמואל שיפר אשת ר׳ מן פופירט נפטר׳ ונקברת ב׳ דר״ח חשון תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 138. Inv.-Nr.: hha-95 Jahr: 1792

  ‎‏אשה זקינה מ׳ לאה אשת איצק קצב נפטר׳ ונקבר׳ ב׳ מרחשון תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 139. Inv.-Nr.: hha-825 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ יוסף ב׳ כ׳ ליפמן לעהר נפטר ונקבר ח׳ מרחשון תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 140. Inv.-Nr.: hha-1693 Jahr: 1792

  ‎‏כי מלא ... יצוה לך לשמרך פ״נ נפתלי שבע רצון ומלא ברכות המבין והמליץ בחכמה ובהשתדלות ירא וחרד להשכל במצות ראשית דבורו עוסק בצדקות צדיק וחכם וישר בכל מעלות ה״ה כ״ה נפתלי הירץ ב׳ כ״ה ראובן ענגל מפעמרין נפטר עש״ק י״ז מרחשון ונקבר ביום א׳ תקנ״[ג] לפ״ק [ת]נצב״ה הירץ ענגל‏‎


 141. Inv.-Nr.: hha-213 Jahr: 1792

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ מאטה שטערון (!) נפטר׳ ונקבר׳ ער״ח כסליו תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 142. Inv.-Nr.: hha-272 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יאקב [ב]ן משה העקש[ר] נפט׳ ונקב[ר] יום ה׳ א׳ כסליו תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 143. Inv.-Nr.: hha-369 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ הילד שעשועי׳ אברהם בן הר״ר לאזי פרי שלענדר ז״ל נפטר ונקבר י״ג כסליו תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 144. Inv.-Nr.: hha-8 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש ישר שהלך בדרך תמים ועסק במלאכ׳ הקודש באמונה ׃ ה״ה הזקן כ׳ משה יעקב בן מענדל בון סג״ל מדפיס נפטר ונקבר עש״ק ט״ו כסליו תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 145. Inv.-Nr.: hha-9 Jahr: 1792

  ‎‏נתן פזר לאביונים פתח ידיו לעניים תורת אלקיו בלבו בתמידים לזכר עולם יכתב בספר הצדיקים ישכון בטח בדדים ושאנן עד קץ הימים ה״ה המנהג (!) הר״ר נפתלי הירץ בן דוד רינטל נפטר יו׳ ב ח״י כסליו ונקבר למחרתו תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 146. Inv.-Nr.: hha-109 Jahr: 1792

  ‎‏פ״נ איש זקן וצדיק וישר ועמד בצד[קתו] עד סופו מן ... הירץ ... ביום ב׳ ...‏‎


 147. Inv.-Nr.: hha-120 Jahr: 1792

  ‎‏[...] אשה זקינה מ׳ פוגל אשת [כ״ה] ישעי׳ ה״ס נפטר׳ ונקבר׳ ט״ו טבת תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 148. Inv.-Nr.: hha-28 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ מאיר בן הג״ץ ר׳ בענדיט ברלין ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ג׳ י״ז טבת תקנ״ג תנצב״ה מאיר ברלין‏‎


 149. Inv.-Nr.: hha-299 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ משה בן כ״ה וואלף היילבט נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ט׳ שבט תק נ״ג תנצב״ה‏‎


 150. Inv.-Nr.: hha-214 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר עוסק משא ומתן באמונה ה״ה כ׳ משה ב׳ כ׳ נתן שפאניער נפטר בש״ק ונקבר ביו׳ א׳ י״ד שבט תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 151. Inv.-Nr.: hha-658 Jahr: 1793

  ‎‏האשה חשובה מ׳ יטלה ב׳ כ׳ חיים אשת כ״ה משה רענר ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ יום ה׳ ך״ה שבט תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 152. Inv.-Nr.: hha-379 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מרת יטכה בת כ״ה יוסף פאלק מברלין נפטר׳ יום ג׳ ונקבר׳ יום ה׳ ח׳ אדר תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 153. Inv.-Nr.: hha-13 Jahr: 1793

  ‎‏לשם שבו ואחלמה יפה ענף וחרש מצל וגבה קומה פתאום נפלה עליו תרדמה מוצב ארצה וראשו מגיע השמימ׳ נצבה אלומתו וגם קמה ה״ה התורני כ״ה אליעזר ליפמן ב׳ פו״מ כ״ה אייזק פאהן נפטר אור ליום ה׳ ך״ג אדר תקנ״ג לפ״ק ונקבר למחרתו תנצב״ה‏‎


 154. Inv.-Nr.: hha-241 Jahr: 1793

  ‎‏[...] הזקן כ׳ אנשיל ג״ש נפטר יום ד׳ ונקבר יום ה׳ ך״ג אדר תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 155. Inv.-Nr.: hha-308 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש זקן כ״ה איצק שמש נפט׳ ונקב׳ ך״ד אדר תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 156. Inv.-Nr.: hha-350 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט הילד׳ הענדיל ב״ר משה פרענקיל נפט׳ ונקבר׳ ער״ח ניסן תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 157. Inv.-Nr.: hha-119 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ משה פאהן נפטר יו׳ ד׳ ונקבר ח׳ ניסן תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 158. Inv.-Nr.: hha-870 Jahr: 1793

  ‎‏קומי אורי מעפר התנערי פה טמון בחור נחמד וכשר ימי חייו הלך בדרך ישר ידע להטיב לתמוך לכל בשר בשלום ינוח עד בא מבשר שיאמר לו יתחדש כנשר הב״ח נחמד ונעים כ״ה פייבש בן המנוח הו״ה כ״ה שמואל רענר ז״ל נפטר ביום ג׳ י״ג ניסן ונקבר בע״פ תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 159. Inv.-Nr.: hha-1151 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה חשובה הצנועה א״ח עטרת לבעלה כפה פרשה ידי׳ לעניים מרת ברענדל ב״ר שמואל רענזע בורק אשת כ״ה אלי רענר נפטרת ונקברת ביום ג׳ י״ג ניסן תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 160. Inv.-Nr.: hha-124 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ הישיש הזקן יהודא אברהם הנקרא ליב בן ר׳ איצק טיפליץ נפט׳ ונקבר יום ב׳ י׳ אייר תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 161. Inv.-Nr.: hha-1797 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש ישר הולך תמים הוגה בתורה לילות וימי׳ ישב באהל של תורה בקהלתינו גמר וסבר באוריתא ולמד ת... ברבים ערבי? נעימים נפטר בשם טוב שם משמעון ה״ה התורני כ״ה שמעון ב׳ כ״ה יונה ביום ד׳ י״ב אייר תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 162. Inv.-Nr.: hha-249 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט האשה החשוב׳ הצנועה הכשרה בתפילה ובמצות עסקה כשרה גדרה גדר בעדה ולא יצאה משורה פת פלטיר לא אכלה אפיל׳ בשעת הדחק וצרה ה״ה מרת דינה שרה בת הר״ר מאיר שטערין אשת הר״ר משה אופנהיים נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ י״ז אייר תקמ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 163. Inv.-Nr.: hha-121 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה חשובה וצנועה א״ח מ׳ איטצכה בת כ״ה איצק אשת ג״ה כ״ה הירץ שטערן ז״ל נפטר׳ ונקברת יום ג׳ ך״ה אייר תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 164. Inv.-Nr.: hha-191 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט הבתולה שינה בת ר׳ וואלף סופר נפטרה ונקבר׳ ערב שבועות תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 165. Inv.-Nr.: hha-195 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ מאיר בן ר׳ טעבלי לאדמר נפטר יום ה׳ ונקב׳ עש״ק ד׳ תמוז תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 166. Inv.-Nr.: hha-211 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ ר׳ מאיר בן המנוח הדיין מו״ה הירש פראונק (!) זצ״ל נפט׳ בש״ט בש״ק י״ב תמוז ונקבר יו׳ א׳ י״ג תמוז תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה ר׳ מאיר פראנק‏‎


 167. Inv.-Nr.: hha-891 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ יעקב בן פייבש ב״ר אייזק ז״ל נפטר ונקבר ט״ז תמוז תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 168. Inv.-Nr.: hha-331 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה חשובה א״ח מ׳ שרה ב׳ כ׳ ליפמן לאדמר אשת כ׳ איצק נארדן נפט׳ ש״ק י״ט תמוז ונקב׳ יו׳ א׳ ך׳ תמוז תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 169. Inv.-Nr.: hha-264 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ ברענדל א׳ ליב ברלין נו״נ יו׳ ו׳ עש״ק ג׳ אב תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 170. Inv.-Nr.: hha-1796 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט סלית דרכי יושר עשית מעשה כושר רצת למצות כנשר כבוד בזית? ועושר אך התחסדת באושר בת ה״ה כ״ה יקותיאל סג״ל ז״ל אשת ה״ה כ׳ מיכל בר ליב ז״ל נפטרה ונקברה יו׳ ה׳ ח׳ אב תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 171. Inv.-Nr.: hha-137 Jahr: 1793

  ‎‏[פ״נ] [הב״ח אפרים בן] [ראובן העקשר] [נפטר ונקבר יום] ד׳ ך״ב מנחם תקנ״ג תנצב״ה ‏‎


 172. Inv.-Nr.: hha-362 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט יקרה וחשובה מ׳ בונא אשת ה״ר ישראל סת״ם נפטרה ך״ה ונקברה ך״ו אב תקנ״ג תנצב״ה‏‎


 173. Inv.-Nr.: hha-226 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ הזקן שהשכים והעריב לבה״כ ונושא ונותן באמונה ה״ה המנוח כ׳ אברהם שמעון ב׳ כ׳ איצק רעניר נפטר ונקבר יו׳ א׳ טו״ב אלול תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 174. Inv.-Nr.: hha-882 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש זקן כשר וישר אשר דבריו הי׳ בצדק ויושר איש אשר הלך בתומו נאמן בבריתו ויראת ה׳ הוא אוצרו תורת ה׳ בלבו קדוש וטהור מבטן אמו שהלך לאור באור החיים לעולמו ה״ה התורני כ״ה דו׳ בער ב׳ מה״ו ר׳ מנדלי זצ״ל נפטר אור ליום ג׳ ונקבר ביום ג׳ י״ב לחדש אלול תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 175. Inv.-Nr.: hha-1798 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ יוכבד שרקה אשת הירש בר יוזלנפטר׳ ונקבר׳ יום א׳ ך״ד אלול תקנ״ג לפ״ק תנצב״ה שרקה‏‎


 176. Inv.-Nr.: hha-904 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט רבות אנחותי ולבי דוי על פטירת אשה החשובה ביראת ה׳ היתה נזהרה וידה שלחה בכשר פעלה ה״ה אשה הצנועה מ׳ לייצכה בת הנדיב בת אבי חיל פו״מ התורני כמה״ו יחיאל אשת כ״ה זלמן האללע נפטרת אור ליום ב׳ דחה״מ ס׳ תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 177. Inv.-Nr.: hha-300 Jahr: 1793

  ‎‏איש ישר ה״ר ישראל ב׳ ה״ר יאקב סת״ם נפטר ך״ז ונקבר ך״ח תשרי תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 178. Inv.-Nr.: hha-1751 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ בילה אשת כ׳ זלמן כ״ץ מעמדן עש״ק י״ב מרחשון תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 179. Inv.-Nr.: hha-267 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ הבחור רך בשנים כ״ה מאיר ב׳ פו״מ כ״ה אברהם גאלדשמיט סג״ל נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ך״ג מרחשו[ן] תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 180. Inv.-Nr.: hha-181 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט האשה החשובה הצנועה א״ח מ׳ שפרינץ ב׳ כ׳ אהרן במקוה? אשת כ׳ מתתי׳ בן הירש אפטעקר נפטרה ונקבר׳ יו׳ א׳ ך״ח מרחשון תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 181. Inv.-Nr.: hha-961 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ שינכה א׳ כ׳ איצק פוזנר נפטר׳ ונקברה יו׳ ה׳ ג׳ כסליו תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 182. Inv.-Nr.: hha-270 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ בחור הולך תמים כל הימים משה אברהם ב׳ ג״צ הר״ר מיכל יוסף הלברשטאט סג״ל נפטר יום [א׳] ונקבר יו׳ ב׳ ז׳ כסליו תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 183. Inv.-Nr.: hha-1677 Jahr: 1793

  ‎‏פיה פתחה בחכמ׳ ולשונ׳ תצמיד חסד עדינה היושבת לבטח עוף כל כנף גם צפור מצאוה (!) בית ודרור קן לה לאורח דלתה פתחה ושביה בצדקה הכרת פניה ענתה בה הודה והדרה ה״ה האשה הצנועה מרת פעגלה בת המנוח פו״מ מו״ה אלי׳ אופנהיים אשת המנוח ה״ה ה״ר איצק כ״ץ זצ״ל נפטרה בשם טוב ביום ד׳ ונקברה ביום ה׳ ב׳ טבת בשנת ה׳+ ממית ומחי׳ תנצב״ה ‏‎


 184. Inv.-Nr.: hha-318 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ איש ישר תמים במעשיו כ׳ שלמה משה ב׳ מה״ו איצק טב[ו]ר נפטר ונקבר יום ה׳ ב׳ טבת תקנ״ד תנצב״ה א׳‏‎


 185. Inv.-Nr.: hha-784 Jahr: 1793

  ‎‏אשה יראת ה׳ היא תתהלל פ״ט אשה כשרה כל כבודה בת מלך פנימ׳ מ׳ ריזלה בת כ״ה משה צבי מברלין אשת כ׳ שמואל היילבוט נפטר׳ ונקברת יום ב׳ ו׳ טבת תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 186. Inv.-Nr.: hha-316 Jahr: 1793

  ‎‏פ״נ הזקן ששימש באמת ואמונה בהמדרש דקלויז באלטונא נ״ד שנה כ׳ אורי פייבלמן יעקב בן כ׳ מאיר נפטר ונק[בר יום] [ה׳ ט׳ טבת תקנ״ד] [תנצב״ה]‏‎


 187. Inv.-Nr.: hha-29 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה זקינה החסודה בכל מעשי׳ ע׳ מ׳ שרה סערלה בת כ״ה יעקב אשת כ״ה משה כ״ץ נפט׳ ונקברה י״ב טבת תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 188. Inv.-Nr.: hha-182 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט [האש]ה חשובה [ה]צנועה מ׳ פיגלכי בת כ׳ דניאל העקשר אשת כ״ה שמואל וורבורג נפטרה ונקברה יום א׳ י״ב טבת תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 189. Inv.-Nr.: hha-675 Jahr: 1793

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מרת פראדיל בת המנהיג כ״ה זלמן וואליך ז״ל אשת כ״ה פייבש לוי ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ יום א׳ י״ט טבת תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 190. Inv.-Nr.: hha-216 Jahr: 1793

  ‎‏[פ״נ] [איש זקן עוסק] [לבקר חולים כ׳] ווא[לף גיסה נפט׳] ש״ק ונקבר יום א׳ ך״ו טבת תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 191. Inv.-Nr.: hha-782 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט האשה מרת ליבה בת הגובה כ״ה מרדכי בייט אשת יוקל שטורם מברלין נפטר׳ יום א׳ ונקבר׳ ביום ב׳ ה׳ שבט תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 192. Inv.-Nr.: hha-955 Jahr: 1794

  ‎‏[...] הצנועה שינכה בת כמה״ו דוד כ״ץ זצ״ל אשת ר׳ מרדכי הלוי מאמשטרד׳ [...]‏‎


 193. Inv.-Nr.: hha-924 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ הבח׳ כ׳ הירץ יעקב בן פו״מ כ״ה יוסף פופרט ז״ל נפטר ונקבר ביום ד׳ י״ד שבט תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 194. Inv.-Nr.: hha-268 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ בשנת נרדו נתן ריחו נמס לבבנו בבכי ובתמרורים על העדר מולדתינו תפארת ראשינ׳ נפל מעלינו על זאת דוה לבנו נר אלקי׳ כבה לספ׳ מעלותיו מדותי׳ כלות כחינו בנתיביו שהלך וכפי דרכו ומנהגו הדריכנו כאריה תגב׳ רץ רצון קונו לעשו׳ בבי׳ תפלתינו יוסף דעת לקבוע עתי׳ בכל יו׳ ללמו׳ בתורתינו ימיו ושנותיו זכרונו לה זיל היו ללמוד ולהטות לה׳ לבבנו עשה סעד נוה למשפחתו להמליץ עבורם אצל שארינו הוא ני הו התורני כ״ה נתן ב״כ יוסף יוזלה עסן ז״ל בה תצ״נ ביו׳ ש״ק י״ז שבט ונקבר ביו׳ א׳ י״ח תקנ״ד לפ״ק וב״ה עכמע״י א׳‏‎


 195. Inv.-Nr.: hha-2511 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט הילדה מ׳ (!) שרה בת כ״ה איצק בר חיים היילבו׳ נפטרה מש״ק ונקברה ביום א׳ ט״ז אדר ראשון תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 196. Inv.-Nr.: hha-112 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש זקן כ״ה ראובן בר אהרן לוי סג״ל נו״נ יום ה׳ ך״ז אדר ראשון תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 197. Inv.-Nr.: hha-847 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש ישר וזקן כ׳ אביגדר בן דניאל חייט נפט׳ בש״ק ונקבר ביו׳ א׳ ז׳ אדר שני תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 198. Inv.-Nr.: hha-801 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנועה מ׳ פעסיל בת יוסף פאלק אשת כ״ה שמואל העקשר נפטרה עש״ק ונקברה ביו׳ א׳ ך״א אדר שני תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 199. Inv.-Nr.: hha-967 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ מיכל בן כ׳ שמואל גלויגר נפטר בש״ק ונקבר יום א׳ ך״א אדר שני תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 200. Inv.-Nr.: hha-1292 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש ישר ורך בשנים יצחק הלך בדרך תמים קבע עתי׳ לתורה לילו׳ וימים ה״ה בעל ח״ק דג״ח כ״ה איצק ב״כ בער היילבוט ז״ל נפטר ונקבר ביו׳ ג׳ ר״ח ניסן תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 201. Inv.-Nr.: hha-14 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש ישר יושבי בה״מ הדיין הקהילה קדוש׳ באלטונא מה״ו משה מנחם מענדיל ב׳ מהו[ר״ר] יעקב ז״ל נפטר ונקבר יום א׳ דפסח תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 202. Inv.-Nr.: hha-301 Jahr: 1794

  ‎‏הב״ח נתנאל בן ליפמן ווינר נו״נ שביעי ש׳ פס׳ תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 203. Inv.-Nr.: hha-679 Jahr: 1794

  ‎‏מצבת קבורת אשה רך בשנים וטוב׳ במעשים בטוב מעשי׳ נתברך ביתה רב מהללים ישמע מאחרי׳ יראתה הית׳ מעידות עלי׳ ידי׳ שלח׳ בכישור כשרו׳ מעשי׳ נדבת לבה תמיד במחשבותי׳ הלכ׳ לאור באור חיי׳ לעולמה ה״ה מ׳ בריינה בת החבר ר׳ איצק אשת הר״ר דוד בן ר׳ אברהם רופא נפטר׳ א״ח דפסח ונקבר׳ ביו׳ ה׳ למחרת תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 204. Inv.-Nr.: hha-228 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט האשה הצדקת והחסודה לעניים ואביונים ידה הדה ב״ח וג״ח הי׳ כל מחמדה ותורת חסד על לשונה למדה ה״ה א״ח מ׳ פעגלא ב׳ מ׳ יאקב הלדסהיים א׳ כ׳ אייזק קלקר נפטרת ב[ש]״ט ונקברת א׳ דר״ח אייר תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 205. Inv.-Nr.: hha-849 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ יטכה אשת רפאל ערלינג נו״נ יו׳ ה׳ ב׳ ר״ח אייר תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 206. Inv.-Nr.: hha-805 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ גימכה אשת כ׳ איצק ב׳ כ׳ יעקב נפטרת בש״ק ונקברת ביו׳ א׳ ד׳ אייר תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 207. Inv.-Nr.: hha-773 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט אשה זקינה חשובה והצנועה א״ח מרת צפורה קלערכי אשת כ׳ יוסף לוי סג״ל נפטרת ונקברת יום ה׳ ך״א סיון תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 208. Inv.-Nr.: hha-861 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ רבקה גליקעל בת מה״ו פייטיל מווין אשת כ׳ קוסיל ב׳ מיכל ב״ר ליב נפטר ונקבר יו׳ ד׳ ג׳ אב תקנ״ד תנצב״ה ‏‎


 209. Inv.-Nr.: hha-788 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ איצק בן חיים פוזנר נפטר ונקבר יו׳ ה׳ י״א מנחם תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 210. Inv.-Nr.: hha-183 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש ישר כ״ה ראובן איצק ב׳ כ׳ דוד אשכנז ז״ל נפט׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ כ״ג מנחם תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 211. Inv.-Nr.: hha-835 Jahr: 1794

  ‎‏[...] הב״ח קאפל ב׳ כ״ה משה כהן נו״נ יו׳ ד׳ ך״ב אלול תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 212. Inv.-Nr.: hha-829 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש זקן כהר״ר יהודה בן הדיין מה״ו שמואל ה״ב נפטר ש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ ך״ו אלול תקנ״ד תנצב״ה‏‎


 213. Inv.-Nr.: hha-850 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט אשה חשובה זקינה מ׳ טעלצכה ב׳ כ׳ מש[ה] לעלוויר א׳ כ׳ אפרים רעניר נפט׳ ונקב׳ יו׳ ד׳ א׳ דר״ה תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה טעלצכי לעלוויר‏‎


 214. Inv.-Nr.: hha-786 Jahr: 1794

  ‎‏פ״[ט] המילדות אשה החשובה והצנועה במעשיה טובים מ׳ פעסכי א״כ יעקב עשוגא נו״נ ביו׳ ד׳ ז׳ תשרי בשנת ותקח את הילד תנצב״ה‏‎


 215. Inv.-Nr.: hha-88 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ רבקה גיטל א׳ כ״ה יוסף גובה נפטרת ונקברת יום ג׳ ך׳ תשרי תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 216. Inv.-Nr.: hha-869 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר הולך תמי׳ נכוחו נשא ונתן באמונה ולאדם ישרו לעני ולאביון היה פתוחה ידו ה״ה כ׳ יצחק יעקב געטיגן בן פו״ה יוזפא געטיגן נפטר יום ג׳ י״א ונקב׳ למחרתו ביום ד׳ י״ב מרחשון שנת תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 217. Inv.-Nr.: hha-1144 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט אשה זקנה צדקתה עומדת לעד על תומת ישרה פארדכי בת כ״ה שמעון וואנזבק ז״ל אשת הגבאי דב״ח כ׳ אברהם אהרן פערשט ז״ל נפטרת ונקב׳ עש״ק ד״י מרחשון תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה פראדכי פערשט‏‎


 218. Inv.-Nr.: hha-1681 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט האשה חשובה א״ח כל כבודה בת מלך פנימה היא האשה החכמה מ׳ מערלי א׳ כ״ה צבי הירש יצ״ו נפטר׳ יום ב׳ י״ז ונקב׳ יו׳ ג׳ ח״י מרחשון תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 219. Inv.-Nr.: hha-25 Jahr: 1794

  ‎‏פיה פתחה בחכמה וידיה שלחה לאביון פ״ט אשה חשובה מרת פעסכה בת כ״ה מיכל וואגנר ז״ל אשת כ״ה יוזפא מענצר ז״ל נפט׳ ונקב׳ יו׳ ב׳ ט׳ כסליו תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 220. Inv.-Nr.: hha-668 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ ילד שעשועים [ל]א הגיע לי״ג שנים הבח׳ כ׳ יוזפא בן זעליג [מן בר אהרן] [לוי נו״נ עש״ק] [י״ג כסליו תקנ״ה] [תנצב״ה]‏‎


 221. Inv.-Nr.: hha-1941 Jahr: 1794

  ‎‏פ״ט הבתולה שנה ב[ת] כ׳ שמואל בן הירש מלמד נו״נ יו׳ א׳ ט״ו כסליו תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 222. Inv.-Nr.: hha-3078 Jahr: 1794

  ‎‏שמור תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום פ״נ ברוך ה׳ חילו ופועל ידיו תרצה פעולותיו ומעשיו הטובים שעשה כקרבן אהרן הכהן ירצה ברוך הוא אשר בחר באהרן לעמוד לשרת לפניו ויעש כן אהרן להגיד מקצת שבחו של אהרן בפניו ה״ה איש ישר וירא אלהים הגובה הקהילה כ״ש כהר״ר ברוך אהרן המכונה בענדיט בן מהור״ר הירץ שיף כהן זצ״ל נפט׳ ביום ד׳ ח״י כסליו ונקבר בשם טוב למחרתו היום ה׳ י״ט כסליו תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 223. Inv.-Nr.: hha-215 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ איש אפרתי ואיש חיל רב פעלים מקבציאל ׃ בקרב ׃ ישראל שמו נודע בשערים המצויינים בהלכה הלכה ׃ אדם מישראל ישראל עשה חיל ראש גולת אריאל חמדת תפארת ׃ ישראל משולם דמושלם בעובדי יאי ואורייתא יאי אביה ׃ לישראל זלמן שמו כמן טעמו וכעין הבדולח עינו עין ׃ ישראל הוא ניהו רב האי גאון מה״ו ישראל משול׳ זלמן אב״ד דק״ק לונדן מנה בן מנה מזה בן מזה ׃ זה לבית אבי אבות התורה בן איש [חי הג]און הגד[ול] מ׳ יעקב זצ״ל ׃ ונין ונכד [להגאון האמתי מהור״ר] חכם צבי זצ״ל עלה [השמימה מו]צאי מנוחה מש״ק ונקב׳ יו׳ [א׳ כ״ט] כסליו תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 224. Inv.-Nr.: hha-104 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ בשנת איש אשר הלך בתמים והי׳ חד מסגני הלו[יי]ם שם משמשון נודע בשערים מספד ספוד עליו בתמרורים שהלך כל ימי חייו בתומת ישרי׳ וקבע עתים לתורה לילות וימים נשא ונתן באמונה כתקנת חכמים בר לבב עשה כמה דברים טובים מאיר עינו להטיב לקרובים לגדל יתומה בביתו בטו׳ ובנעימים והשכים והעריב לתפלת ראשוני׳ יח׳ו׳ן׳ דל ואביון וגמל חסדים ה״ה התורני שמשון בר מאיר לוי ז״ל נפט׳ ביו׳ ג׳ ונקב׳ ביו׳ ה׳ יו״ד טבת תקנ״ה תנצב״ה וב״ה עכמעי״א‏‎


 225. Inv.-Nr.: hha-393 Jahr: 1794

  ‎‏פ״נ הילד משה בן כ׳ יעקב ב״ר זעליג עקיבא נפטר ונקבר יום ג י״ג שבט תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״נ הילד עקיבא בן כ׳ יעקב ב״ר זעליג עקיבא נפטר ונקבר יום ד י״ד שבט תקנ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 226. Inv.-Nr.: hha-691 Jahr: 1795

  ‎‏פ״ט האשה החש[ובה ...] הצנועה והחסו[דה ...] בת ר׳ שמעון ב?י?[...] א׳ המנהיג כ״ה [...] פו״מ כ״ה געטש[ליק ...] נו״נ עש״ק ך״ה [טבת] תקנ״ה תנ[צב״ה]‏‎


 227. Inv.-Nr.: hha-192 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ איש ישר וסור מרע הול׳ תמים כל ימיו נושא ונותן באמונה ה״ה כ׳ חיים ב׳ כ׳ ישעיה רענר נפטר בש״ק ד׳ שבט ונק׳ ביו׳ א׳ ה׳ שבט תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 228. Inv.-Nr.: hha-908 Jahr: 1795

  ‎‏פ״ט הב״ח סענדר בן כ״ה אברהם טרויב נפט׳ ונקבר ביו׳ ה׳ ך״ג שבט תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 229. Inv.-Nr.: hha-885 Jahr: 1795

  ‎‏פ״ט אשה חשובה ועקר׳ הבית בכל עת מ׳ רעדיל ב׳ ה׳ זעליג מעזריטש א׳ ה׳ מאיר העקשר נו״נ יו׳ ג׳ ך״ח שבט תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 230. Inv.-Nr.: hha-105 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ איש [ז]קן ותמים במעשיו הג״ץ דב״ח בעל ח״ק דקברני׳ הר״ר יצחק איצק בר משה היילבוט נפטר ונקבר ביו׳ ג׳ י״ב אדר תקנ״ה לפ״ק תנ[צ]ב״ה‏‎


 231. Inv.-Nr.: hha-1801 Jahr: 1795

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ שפרינץ ב׳ כ״ה דוד לעוורטין אשת משה בר אהרן ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ך״ו אדר תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 232. Inv.-Nr.: hha-92 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ פייבש בר אהרן לוי נו״נ ביו׳ א׳ ב׳ ניסן תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 233. Inv.-Nr.: hha-87 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ זנוויל ב׳ כ״ה אברהם ה״ב נו״נ יו׳ א׳ ב׳ דפסח תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 234. Inv.-Nr.: hha-31 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ איש הנהנה מיגיע׳ כ׳ מרדכי ב׳ כ׳ אברהם פרידריציע נפט׳ ונקבר ביו׳ ה׳ ך״ז ניסן תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 235. Inv.-Nr.: hha-800 Jahr: 1795

  ‎‏פ״ט אשה יולדה ובתה הילדה לזאת יקרא אשה יראת ה׳ תתהלל הצנועה במעשי׳ כפה פרשה לעני וידי׳ שלח׳ לאביון מ׳ דיילא ב״כ דניאל כהן א׳ כ׳ פנ[חס] ב׳ לאזי נפט׳ יו׳ ה׳ [י״א ונקב׳] ע[ש״ק] י״ב א[ייר] תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 236. Inv.-Nr.: hha-787 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ איש זקן כ״ה דוד בן הדיין מה״ו ליב לונדן נו״נ יו׳ א׳ י״ד אייר תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 237. Inv.-Nr.: hha-3575 Jahr: 1795

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ גוטראט א׳ טעבלי ליסר נו״נ יום ה׳ י׳ סיון תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 238. Inv.-Nr.: hha-837 Jahr: 1795

  ‎‏[פ״נ] [איש זקן ושבע] [ימים פו״מ גבאי] [יושב׳ דב״ה וגבאי] [דג״ח כ״ה חיים בר] [איצק בערגל] [נפט׳ ש״ק ונקבר] [יו׳ א׳ י״ג סיון תק] נ״ה [תנצב״ה]‏‎


 239. Inv.-Nr.: hha-58 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יצחק ליב בן משה רענזיבור׳ נו״נ ב׳ ך״ב סיון תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 240. Inv.-Nr.: hha-923 Jahr: 1795

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מ׳ דינה בת התורנ׳ ה׳ אברהם סג״ל ז״ל א׳ התורני ה׳ צבי הירש פוזנ׳ נו״נ ביו׳ ג׳ כ״ב סיון תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 241. Inv.-Nr.: hha-20 Jahr: 1795

  ‎‏אדם כשר מתהלך בתומו תומת ישרי׳ כ״ה רפאל בייט נפטר בש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ י״א תמוז תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 242. Inv.-Nr.: hha-61 Jahr: 1795

  ‎‏זקנה מ׳ הענדיל א׳ אלי׳ פאט ז״[ל] נו״נ יו׳ ה׳ ב׳ ר״ח תמוז תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 243. Inv.-Nr.: hha-1793 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ ה״ה הבחור חשוב יניק וחכים ויראת אלהי׳ וסור מרע כ׳ ליזר ב׳ כ׳ יוסף גובה ז״ל נפטר ונקבר יו׳ א׳ ד׳ תמוז תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 244. Inv.-Nr.: hha-32 Jahr: 1795

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מרת בילה אשת ר׳ חיים ב״ר אהרן לוי ז״ל נו״נ יום ה׳ זי״ן אב תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 245. Inv.-Nr.: hha-62 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ פייבלמן ב׳ כהר״ר פייבלמן האלי נו״נ יו׳ ב׳ י״א מנחם תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 246. Inv.-Nr.: hha-63 Jahr: 1795

  ‎‏הב״ח לא מש מאהל תורה ועוסק במצות וקור׳ בתורה בצבור משה ישראל יצחק איצק ב״ר ר׳ אהרן ה״ש נו״נ עש״ק ט״ו אב תקנ״ה תנצב״ה‏‎


 247. Inv.-Nr.: hha-178 Jahr: 1795

  ‎‏אבל ותוגה מאין הפוגה על רכה וענוגה בשושנים סוגה ה״ה האשה היקרה והצנועה המושלו׳? מ׳ בריינה צפורה בת ר׳ יאקב ריא א׳ ר׳ משה שטענדל נפטר׳ יו׳ ד׳ ך׳ אב ונקבר ביו׳ ה׳ ך״א תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 248. Inv.-Nr.: hha-34 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ יוזפא ב״כ משה העקשר נפט׳ יום ב׳ ונקבר יום ג׳ ך״ד אלול תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 249. Inv.-Nr.: hha-925 Jahr: 1795

  ‎‏משה עלה אל האלהים פ״נ איש ישר ונדיב המוכתר בכתר ש״ט נהנה מיגיע כפו כל ימיו ה״ה כ׳ משה שמעון ב׳ כ׳ נתן שפאניור נפטר בש״ט צום גדלי׳ ונקב׳ בו ביום תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 250. Inv.-Nr.: hha-190 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ איש ישר שמו נודע בין הגבירי׳ והנדיבי׳ לבית הכנסת הי׳ מהמשכימים מת בחצי ימיו ולא האריך שנים הלך בדרך ישרים ותמימים ה״ה הגובה דק״ק קאפענהאגין כ״ה שלמה אהרן הויזן ז״ל בן פו״מ כ״ה אנשיל הויזן יצ״ו נפטר בליל מוצאי שבת ונקבר ביום א׳ י״ב מרחשון תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 251. Inv.-Nr.: hha-686 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ מ מה אעיד ומה אדמה א אניה ותאניה עליו יהמה י יפה נוף וגובה הקומה ר רך בשנים ואב בחכמה ה״ה הב״ח החתן משכיל כאיתן בחור כארזים ארז בלבנון ברק השנון ידיו היו רב לו בדעת ובתבונה ידיו אמונה עד בא השמ׳ המאיר לארץ ה״ה הבח׳ המופל׳ בתורה כ״ה מאיר יעקב בן התורני הר״ר משה ל״ד נפט׳ יו׳ עש״ק טוב מרחשון ונקב׳ סמוך להכנסת כלה ישכון שקט ושאנון עד ביאת ינון תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 252. Inv.-Nr.: hha-59 Jahr: 1795

  ‎‏פ״ט הבתולה טייבכי בת הגובה כ״ה הירץ שטערין נו״נ יו׳ א׳ ך״ד כסליו תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 253. Inv.-Nr.: hha-19 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ ישעי׳ מנארדין נפט׳ ונקב׳ יום ג׳ ב׳ דחנוכה תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 254. Inv.-Nr.: hha-35 Jahr: 1795

  ‎‏פ״נ איש ישר יודע להבין ולהשכיל בתורת ה׳ הזקן כ״ה יהודא ליב בן המנוח כהר״ר משה פוקס ז״ל נפט׳ יום ג׳ ך״ו כסליו ונקבר יום ד׳ ך״ז כסליו שנת תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 255. Inv.-Nr.: hha-91 Jahr: 1795

  ‎‏הזקן יאקב בר אברהם נפטר ש״ק ונקבר יו׳ א׳ ח׳ טבת תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 256. Inv.-Nr.: hha-804 Jahr: 1795

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ רבקה א׳ שמעון בר לעמל נפטר׳ ש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ י״ג סיון תקנ״ה תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ שמעון ב׳ לעמל נפט׳ ונקב׳ יו׳ ב׳ ך״ב אייר תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 257. Inv.-Nr.: hha-956 Jahr: 1795

  ‎‏פ״ט אשה זקינה הצנועה והחסוד׳ מ׳ גאלדה בת כ״ה הירש [אש]ת לאזה בן בער ז״ל נפטר׳ ביו׳ א׳ ח׳ טבת ונקבר׳ יו׳ ב׳ תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״ט הבתולה יפה מרת נענה בת כ״ה [ל]אזה בן בער ז״ל נפטרת ונקבר׳ ביום ד׳ ד׳ טבת תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 258. Inv.-Nr.: hha-138 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ וואלף ב״ר מאיר ווינר ז״ל נפטר ש״ק כ״א טבת ונקב׳ כ״ב בו תקנ״ו תנצב״ה ר׳ וואלף ווינר‏‎


 259. Inv.-Nr.: hha-123 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ מרה נהר תאני ואני׳ ׃ איל אפרת הלך אל אדמה ׃ ידו הי׳ פתוחה לעני ועני׳ ׃ רב ברכות מה אעיד ואדמ׳ ׃ ה״ה איש ישר וכשר ג״ץ כ״ה מאיר אהרן הכהן בן ה״ה כ״ה וואלף כהן יצאתה נשמתו בטהרה אור ליום ב׳ ר״ח שבט תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 260. Inv.-Nr.: hha-867 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מרת הנטקה בת כ״ה בנימן ה״ש שי׳ מברלין אשת כ״ה וואלף האללי שי׳ נפטרת ש״ק ונקברת ביו׳ א׳ ז׳ שבט תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 261. Inv.-Nr.: hha-110 Jahr: 1796

  ‎‏על האי שופרא ׃ דבלה בעפרא קא בכינא ׃ אשה זקינה צנועה וחסודה ׃ מרת בלימכה שרה אשת כמר מאיר בן כמר יששכר סג״ל שהלכה לעולמ׳ יום ג׳ ט׳ שבט תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה בלימכה שרה אשת כ׳ מאיר סג״ל‏‎


 262. Inv.-Nr.: hha-812 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט האשה היולדת הצנועה פרומט שרה בת כהר״ר טודרוס פאפנהיים אשת כ׳ מאיר בן כ׳ דוד אלדנבורג נפטרת ונקברת יום ג׳ ט׳ שבט תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 263. Inv.-Nr.: hha-836 Jahr: 1796

  ‎‏טובה האשה מאד מאד חשוב׳ וצנוע׳ ויקרה וג״ח מרת טייבכי בת הו״ה המנוח פו״מ כ״ה געטשליק כ״ץ ז״ל אלמנת המנוח הו״ה פו״מ הרבני מהור״ר יחיאל וואליך זצ״ל נפטרה בש״ט יום ש״ק י״ג שבט ונקברה יום א׳ י״ד שבט תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 264. Inv.-Nr.: hha-33 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ הבח׳ הולך בדרך [תמים] נושא ונותן באמ[ו]נה [ה״ה כ׳] אברהם יעקב ב׳ כ״ה וואלף קולף נו״נ עש״ק [י״ט] שבט תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 265. Inv.-Nr.: hha-16 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט האשה זקנה מ׳ הינדל בת מאזוס אשת משה ב״ר מענדל וואגנר נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ער״ח אדר ראשון תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 266. Inv.-Nr.: hha-18 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ איש צדיק יסוד עולם חד מן יושבי בהמ״ד דקלויז באלטונ׳ כ״ה מרדכי בן לאותו צדיק כ״ה הירץ [(לוי)] חתן התורני מהור״ר דוד כהן נפט׳ ונקבר בש״ט בי׳ ב׳ ער״ח אדר ראשון תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 267. Inv.-Nr.: hha-174 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט קנתה שם טוב משמן נדבה לבה להטב עם עני ואבי{ו}ן עודה באבה ורכה בשנים נסעה מזה למנוחת עלמים דרכי׳ צנועה ומדות הגונות לבה ופ{י}ה לטובה היו שות ה״ה אשה מ׳ קנענדל רבקה בת התו פו״מ כ״ה איצק ריא בקאפנהאגין אשת כ״ה שמעו׳ האן נפט׳ ונקבר׳ עש״ק ג׳ אדר ראשון תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 268. Inv.-Nr.: hha-933 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ איש ישר עוסק במו״מ באמונה ה״ה כ׳ מאיר בן כ״ה אהרן געטיגין נפטר ש״ק ונקבר יו׳ א׳ ה׳ אדר ראשון תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 269. Inv.-Nr.: hha-57 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ רייכיל ב׳ כ״ה חנה שמש מוואנזיבעק א׳ כ׳ אהרן בר אהרן לוי נו״נ י״ג אדר ראשון תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 270. Inv.-Nr.: hha-90 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ וואלף בר משה ברלין נו״נ ביו׳ ד׳ ער״ח אדר שני תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 271. Inv.-Nr.: hha-30 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ הב״ח יוסף בן כ׳ אפרים וואגנר נו״נ יו׳ ד׳ ו׳ אדר שני תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 272. Inv.-Nr.: hha-12 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ יאקב ישראל אהרון בן כה[ר״ר] יודא האלברשטאט ז״ל נפטר ונקבר עש״ק ך״ב אדר שני תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה יאקב ה״ש‏‎


 273. Inv.-Nr.: hha-6 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ ציפור אשת כ׳ סענדר כהן נפט׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ ד׳ ניסן תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 274. Inv.-Nr.: hha-184 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ נוף כלילתו יופי לך משבח תורה וחסד טעם וריח נטע שעשועים האיר כירח נשיא החכמה והמדע תשכב וערבה שנותיך נוה השלום ושאנן מנוחיך ה״ה איש חיל ואיש א[פ]רת גבאי דבה״מ וגבאי צדקה כ״ה נתן ל״ד בן המנוח כ״ה דוד ליידסדארף נפט׳ [ב]ש״ט יום ד׳ ה׳ ניסן ונקבר למחרתו יום ה׳ ו׳ ניסן תקנ״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 275. Inv.-Nr.: hha-7 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ איש זקן רב פעלים שהל׳ בדרך תמים אהב תורה וגמילת חסדים ה״ה כ׳ געץ בר אהרן ז״ל שנפטר בש״ט יו׳ א׳ ך״ג ניסן ונקבר ביו׳ ב׳ ך״ד ניסן תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 276. Inv.-Nr.: hha-36 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט האי שופרא דבלה בעפר׳ קא בכינא ה״ה אשה זקינה צנועה וחסודה מ׳ בלה א״כ אייזק בר מיכל וואגנר שהלכה לעולמה יו׳ ג׳ ך״ה ניסן ונקברת יו׳ ד׳ ך״ו בו שנת תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 277. Inv.-Nr.: hha-321 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט אשה יולדות א״ח מ׳ מרגלית ב׳ כ׳ אברלי א׳ כ״ה ברוך סופר נו״נ עש״ק ך״ח ניסן תקו״ן לפ״ק תנצב״ה‏‎


 278. Inv.-Nr.: hha-172 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט אשה חשוב׳ ויקר׳ מ׳ טריינדל בת כ״ה ישוע הילסום אלמ׳ כ׳ דוד ה״ס ז״ל נפטר׳ יום א׳ א׳ דר״ח אייר ונקבר׳ יום ב׳ ב׳ הנ״ל תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 279. Inv.-Nr.: hha-314 Jahr: 1796

  ‎‏מצבת קבורת הבתולה שרה בת התורני מה״ו אלי׳ בר קלמן סג״ל נו״נ יו׳ ה׳ ד׳ אייר תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 280. Inv.-Nr.: hha-834 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט האשה הצדקות נפש יקרה צנוע׳ במעשי׳ אי כבוד שמה נאה לה כשם מלכה ושרי׳ רוב טוב גמלה משכיל אל דל החן הן עידי׳ כל מכירה בוכים בזכרם את נעורי׳ גם בחלי׳ פקדה האומללי׳ והל׳ לפני׳ צדקי׳ לקח אותה אלקים ומתה בחצי ימי׳ ה״ה מ׳ יוכבד בת פו״מ המנוח כ״ה ליב הויזן ז״ל ׃ אשת פו״מ כ״ה ישראל הויזן נר״ו ׃ נפטרת ונקברת עש״ק ך״ו אייר תקנוי״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 281. Inv.-Nr.: hha-175 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ פרי עץ הדר יפה ענף ומהודר יזלן עיני תדיר בראותי כי הלך ונעדר לבוש נחמד והדר מן האדמה מה אעיד ומה אדמה ה״ה פו״מ דק״ק וונזיבעק וגבאי דח״ק גמ״ח ׃ איש ישר ומעלות ומידות טובת ׃ ה״ה כ״ה פייבלמן בר זעליגמן ׃ נפט׳ מש״ק ך״ז אייר ונקבר למחרתו יו׳ א׳ ך״ח אייר תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 282. Inv.-Nr.: hha-161 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר זקן ושבע ימים ׃ כל ימיו הי׳ הולך בדרך תמים ׃ עסק באמונה עם נמוכים ורמים ׃ כ׳ ליב ב׳ כ׳ חיים שפאניער ז״ל נפטר ונקבר ד׳ סיון תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 283. Inv.-Nr.: hha-167 Jahr: 1796

  ‎‏[ויצב] שלמה מצבה אשתו הרחפה מגוזלה פ״ט קינה ויליל על האי שופרא דבלא בארעי׳ ועוד׳ באב׳ נקטפ׳ צפור נודדות מקינה היא האשה היולדות המושכלת אל דל ומחכמ׳ נשי׳ בנתה ביתה הצנוע׳ במעש׳ הא״ח מ׳ ציפור אשת זלמן פ״פ בת כ״ה משה בר ר״י ל״ד ז״ל נפטר׳ בש״ט מש״ק י״ב סיון ונקברת למחרתו יו׳ א׳ י״ג תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 284. Inv.-Nr.: hha-103 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ הב״ח טעבלי בן זעליק ב״ר עקיבא נפטר ונקבר יו׳ ו׳ ח״י סיון תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 285. Inv.-Nr.: hha-322 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ דבורה בת מה״ו יוזפא דיין אשת געטשליק ב״ר משה גומפריך נפטר ונקבר יו׳ ה׳ ט״ו תמוז תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 286. Inv.-Nr.: hha-963 Jahr: 1796

  ‎‏הבתולה מ׳ הינדכה בת כ״ה ר׳ משה אופינהיי׳ נפט׳ ש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ ח״י תמוז תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 287. Inv.-Nr.: hha-170 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט האשה היקרה עטרת בעלה ועקר׳ הבית ׃ ה״ה הצנועה מ׳ שינכה ב׳ כהר״ר שמואל ז״ל מפרידריצי א׳ כ׳ בער ב״ר איצק נפט׳ ונקבר׳ עש״ק כ״ג תמוז תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 288. Inv.-Nr.: hha-196 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ איצק בר משה חזן נו״נ עש״ק ך״ג תמוז תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 289. Inv.-Nr.: hha-1794 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ י.. ה אשר הלך בתמים ותיק ונחמד מעל במרומי׳ זכויתיו יעמוד ־ ועולמים [פ]ועל טוב ... ה״ה ... כ׳ יוזפא ז״ל ב׳ כ׳ מן שפאניר נפטר ב׳ ך״ו תמוז ונקבר למחרתו תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 290. Inv.-Nr.: hha-1606 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ הלך לעולמו איש זקן וכשר קובע עיתים לתורה עוסק באמונה כ״ה שמואל ב כ״ה ליפמן בון נפט׳ מש״ק ונקבר׳ יו׳ א׳ ט״ז מנחם תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 291. Inv.-Nr.: hha-1583 Jahr: 1796

  ‎‏גמילות חסדים בחיים גצּמל דרך מצות רץ ובה עמל לפניו ילך צדקותיו שגמל יבא שלום בעמלו שעמל הוא יקבל שכרו ביום הגמל וזה שכרו מכל אשר ע^=מל ובמנוחה נכונה ינוח גופו אשר פ״ט המנהיג כהר״ר גדליהו בן כ׳ שמואל ווארבורג ז״ל ׃ נפטר בש״ט יום א׳ ח׳ אלול ונקבר יום ב׳ ט׳ אלול תקנ״ו תנצב״ה‏‎


 292. Inv.-Nr.: hha-106 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט [גמול] חסדה אשר גמלה [וזה] שכרה מכל עמלה טובותיה אשר בחייה פעלה יפנו מקומה ויקדמו למולה להוליך ולהושיב נשמתה למעלה ׃ ובמנוחה תנוח גופה אשר פה טמונה א״ח הכשרה והצנועה והחסודה מ׳ גוטיל בת הקצין כ״ה יוזפא כהן ז״ל אשת הקצין המפורסם הג״ץ כ״ה נתן ל״ד ז״ל נפטרת בשם טוב אור ליום ה׳ ונקברת למחרתו עש״ק ך׳ אלול תקנ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 293. Inv.-Nr.: hha-4397 Jahr: 1796

  ‎‏לה נאה להלל אשה יקר׳ וחשובה א״ח מר׳ לאנה בת כ׳ שמואל ז״ל · אלמ׳ כ׳ מאיר בר אשר ז״ל · נפט׳ ונקבר׳ בש״ט עש״ק ה׳ תשרי תקנ״ז תנצב״ה‏‎


 294. Inv.-Nr.: hha-4295 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט [א]שה זקינה הענדיל ב׳ כ״ה ליב ליסר אל׳ אלחנן מה״ש נו״נ יו׳ ג׳ עי״כ תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 295. Inv.-Nr.: hha-3982 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט [זקי?]נה מ׳ רייצכא בת כ׳ איצק בר נחמי׳ א׳ כ׳ זעליג נפטר׳ ונק[ב׳?] יו׳ ב׳ (?) ערב סוכות תקנ״ז תנצב״ה‏‎


 296. Inv.-Nr.: hha-4293 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט זקינה מ׳ מערלה בת מה״ו עויזר א׳ כ״ה יוקל שטארם נו״נ יו׳ ג׳ דח״ה של סוקת (!) תקנ״ז תנצב״ה‏‎


 297. Inv.-Nr.: hha-808 Jahr: 1796

  ‎‏בשנת משה עלה אל אלהים פה מצא מנוח גבר ירא ה׳ שמו הטוב נודע בשערים שערי ה׳ הולך תמים ופועל צדק משה עבד ה׳ ה״ה התורני והרבני המופלג בתורה וביראה אשרו ילדותו שלא ביישה את זקנותו ג״ה כ״ה משה בן כ״ה יאקב ריא ז״ל ביום ב׳ ך׳ מרחשון בקדושה ובטהרה יצאה נשמתו ביום ג׳ א״ך מרחשון תקנ״ז נקבר במנוחתו ב״ה תצ״נ‏‎


 298. Inv.-Nr.: hha-810 Jahr: 1796

  ‎‏פ״נ בשנת על יעקב איש תם וישר לבבנו נדכא ונשבר יעקב הלך לדרכו עלה לבית מנוחתו קינה ראוי עליו להרימו במצות ה׳ היו פעלו בני ישראל להמולו נפל בנעימים חבלו לגבאי דג״ח במשמורו הוי רץ למשנתו ה״ה הגבאי דח״ק דג״ח כ״ה יעקב בן כ״ה נפתלי הירץ עלב זצ״ל ׃ ב״ה תצ״נ שיצא ביו׳ ב׳ ונקבר ביום ג׳ למחרתו ך״א מרחשון תקנ״ז לפ״ק וב״ה עכמע״י אמן‏‎
  Spalte 2: ‎‏כהררי אל הי׳ צדקתו תפלות להשמיע בקולו יצא שמו ושרת כחולקו עסק בה לשמ׳ בלימודו‏‎


 299. Inv.-Nr.: hha-4766 Jahr: 1796

  ‎‏פ״ט האשה הכשרה בנשים באה בימים צנועה וחסוד׳ מרת הנה בת התורני כ״ה ישראל הילדסהיים ז״ל אשת המנוח ר׳ יאקב נארדין ז״ל נפטרת ליל ד׳ ונקברת ביום ד׳ ך״ב מרחשון תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 300. Inv.-Nr.: hha-1650 Jahr: 1797

  ‎‏[פ״נ] [איש מבית לוי אדם גדול] [בענקים זקן ושבע ימים] [בש״ט בעל צדקה וגמל] [חסד לכל קבע עתים] [לתורה ולמד עם אחרים] [כל יו׳ יו׳ כ״ה יצחק זעקיל] [ריס סג״ל ב׳ כ״ה מאיר ריס] [סג״ל מברלין נפט׳ ונקבר] יו׳ ד׳ ך״ז טבת תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 301. Inv.-Nr.: hha-4261 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט דרכ׳ ומעשה ידה היתה באמונה ידה פתוחה לעני ולאביון בצדקה ישרה ויקרה היתה לבעלה ולבניה כבודה בת מלך פנימה הית׳ תמי׳ בביתה ה[י]א האשה חשובה הצנוע׳ והחסודה [מ׳] דייכהא [ש]ת כ״ה מ[ש]ה בכרך [נ]פ[טר׳] [אור] ליו׳ ב׳ י׳ [שב]ט ונק[ברת ביו׳ ב׳ י׳] ש[ב]ט [ת]קנ״ז לפ״ק תנצב״ה דייכה אשת ר׳ משה בכרך ‏‎


 302. Inv.-Nr.: hha-809 Jahr: 1797

  ‎‏[פ״נ] [מה היטב]ת דרכיך [ראית ב]חיים חלקך [דרכ]ת בעקבי הוריך [כו]שר ויושר מעשיך י[ע]ידוך לפני שופטך בן הדיין הת[ו]רני המנוח הר״ר ליב שנאבר סג״ל אשר חבר ספר מאמר התורה והחכמה ׃ וס׳ תוכחת מגילה ׃ וספר יסוד התורה וספר סולת מנחה בלולה נפטר ביו׳ ו׳ עש״ק ונקבר ביום א׳ ט״ז לחדש שבט תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏גמול שם נמצא ופועל ידיך [ת?]רצה מלא חפנים תמצא פי שנים ימצא לך מהאל הנמצא‏‎


 303. Inv.-Nr.: hha-4282 Jahr: 1797

  ‎‏פ״נ איש זקן כ״ה ארי׳ ליב בן מה״ו גרשון לוי נפט׳ ונקב׳ עש״ק י״ד שבט תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 304. Inv.-Nr.: hha-4452 Jahr: 1797

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר בח״ק כ״ה משה בן כ״ה וואלף וואלך נפטר בליל ש״ק ונקבר למחרתו ביום א׳ ך״ג שבט תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 305. Inv.-Nr.: hha-4320 Jahr: 1797

  ‎‏פ״נ הב״ח אנשיל יוסף בן המנוח כ״ה משה שמעון קנאר נפט׳ ונקבר יו׳ ד׳ ג׳ אדר תקנ״ז תנצב״ה‏‎


 306. Inv.-Nr.: hha-4279 Jahr: 1797

  ‎‏פ״נ האיש זקן כ׳ מיכל בר יוסף בר אייזק נפטר בש״ט יו׳ ד׳ י״ז ונקבר ביו׳ ה׳ ח״י אדר תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 307. Inv.-Nr.: hha-4302 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט אשה יקרה הצנועה והחסידה בעלת צדיקות עסקתה במלאכת שמים כל ימי׳ וגדלה בני׳ במלאכ׳ ה׳ געלא א׳ ר׳ זלמן פאלק נפטרת י״ב ונקבר׳ ביו׳ א׳ י״ג ניסן תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 308. Inv.-Nr.: hha-4305 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט אשה מרת זימלה בת כ״ה דוד ווערטהיימ׳ אשת כהר״ר הירץ שלעזינגר נפטרת ונקברת יו׳ ד׳ ב׳ דפסח תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 309. Inv.-Nr.: hha-4378 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט זיסה רחל ביום ה׳ ב׳ דח״מ פסח תקנ״ז לפ״ק נפטרת ונקברת ׃ האשה חשוב׳ החסודה והיולדת מ׳ זיסה רחל בת יוסף ה״ב אשת זימלה ווארבורג תנצב״ה‏‎


 310. Inv.-Nr.: hha-4306 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט האשה זקינה מ׳ פראדכי בת כ״ה יודא אשת כ׳ יוזפא עלריך נפטר ונקב׳ יום א׳ ד׳ דחה״מ פסח תקנ״ז תנצב״ה‏‎


 311. Inv.-Nr.: hha-4309 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט אשה יקרה וצנועה רחל שרה גאלדה אשת (!?) אברהם ג״צ אשת איצק ב״ר ליב טיפליץ נפטר ונקבר ביו׳ ג׳ ו׳ אייר תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 312. Inv.-Nr.: hha-4308 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מרת היטצל בת כה״ר יואל שטורם כ״ץ אשת כ״ה שמואל האללע נפטרת ונקברת ביום ב׳ ח׳ אייר תקנ״ז לפ״ק [תנצב]״ה‏‎ Hier ruhet Hitzel von Halle geb. Emanuel gest. 4. Mai 5557.


 313. Inv.-Nr.: hha-833 Jahr: 1797

  ‎‏פה טמונה אשת חיל יראה ושלימה במידות טובות רבות בנות עשו חיל והיא על כלנה עלית (!) יען כפה פרשה לעני וידיה לאביון שלחית יגעה לעשות מצות הגונים וחסדים גומלת נצבה ועמדה אצל עניים כעשירים במדות עניוות דעה והשכל היתה בכל מעשיה הישרות לבעלה ולבניה היתה עטרת תפארת ה״ה האשה היקרה והמהוללה מרת שרה רחל טריינדל בת המנהיג כ״ה דוד אפנהיים ז״ל ׃ אשת פו״מ כ״ה יאקב רענר ׃ נפטרה בש״ט מש״ק ט׳ סיון ונקבר׳ יו׳ א׳ י׳ סיון תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 314. Inv.-Nr.: hha-4312 Jahr: 1797

  ‎‏פ״נ איש תם וישר וירא אלקים סווף (?!) ימי׳ במכאובים הלך לעולמ׳ כבן נ״ו שנים ה״ה כ׳ קלמן ב׳ כ׳ בענדיט האג נפטר ש״ק ונקבר ביו׳ א׳ י״ז סיון תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה קלמן האג‏‎


 315. Inv.-Nr.: hha-4313 Jahr: 1797

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ משה ב׳ כ׳ זלמן נארדן נפטר יו׳ ד׳ ונקב׳ יו׳ ה׳ ד׳ תמוז תקנ״ז תנצב״ה משה בר זלמן נארדן‏‎


 316. Inv.-Nr.: hha-4316 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט הבתולה מ׳ מרים בת כ״ה משה איטאליענר נפטרת מש״ק ונקבר׳ למחרתו יו׳ א׳ י״ד מנחם תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 317. Inv.-Nr.: hha-4318 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט אשה טייבכין אשת כ׳ עזר[י]אל בר מיכ[ל] נו״נ יו׳ ה׳ ח״י מנחם תק[נ]״ז תנצב״ה‏‎


 318. Inv.-Nr.: hha-4311 Jahr: 1797

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר זקן ושבע ימים שכל ימיו נהנה מיגע כפו כ׳ יאקב ב׳ כ׳ מיכל נפטר ונקב׳ ביו׳ א׳ ך״א מנחם תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 319. Inv.-Nr.: hha-4379 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט האשה רבקה בת עזריאל עמדן א׳ מרדכי פרידריצי׳ נפט׳ ונקבר׳ ביו׳ ג׳ ז׳ אלול תקנ״ז תנצב״ה‏‎


 320. Inv.-Nr.: hha-4380 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט א״ח שרה אלמנת הדיין מו״ה הירש פראנק זצ״ל נפטרת ונקבר׳ ך״א אלול תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 321. Inv.-Nr.: hha-4265 Jahr: 1797

  ‎‏אשה מ׳ שרה מרגלית בת ר׳ משה פרעגיר א׳ בונפיט פ״פ נו״נ יו׳ א׳ ך״ב אלול תקנ״ז(!) תנצב״ה‏‎


 322. Inv.-Nr.: hha-4381 Jahr: 1797

  ‎‏[פ״ט] [האשה הצנועה] [א״ח מ׳ הענדיל] [רב]קה אשת [כ״ה] פסח בן מהור״ר אלקנה זצ״ל נפט׳ ונקברת ביו׳ ב׳ ך״ז אלול תקנ״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 323. Inv.-Nr.: hha-4382 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט מהלכת בדרך ישרה אל עניים בעיניה שורה טובה וחסדה לשמרה הירבה בתפי[לו]ת בהסתרה היא האשה אשר הוכיחוה מנשים צדקניות המושכלת א״ח מ׳ מאטה בת כ׳ חנוך מאדל האלי אשת כ׳ ישעי׳ לוי שבה לעולמה נפטרה ונקברה ביו׳ ה׳ א׳ דר״ה תקנ״ח לפ״ק תנצב״הותזכה לעבת״ה עכמע״י אמן‏‎


 324. Inv.-Nr.: hha-585 Jahr: 1797

  ‎‏פ״נ זקן נכבד ישר הולך כ׳ ליב ב״כ זלמן מינדן נפט׳ ונקב׳ עש״ק ב׳ דחג הסוכות תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 325. Inv.-Nr.: hha-4383 Jahr: 1797

  ‎‏אשה זקנה חנה אשת שמואל ל״ב נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ד׳ ח״מ של סוכת תקנ״ח תנצב״ה‏‎


 326. Inv.-Nr.: hha-4337 Jahr: 1797

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר כ׳ יוזפא ראובן בן כ׳ איצק הלברשטט נפטר ונקבר יום א׳ ך״ה תשרי תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 327. Inv.-Nr.: hha-4384 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט זקנה מ׳ גיטל א׳ ר׳ יוזפא ליבקא נו״נ עש״ק ז׳ חשון תקנ״ח תנצב״ה‏‎


 328. Inv.-Nr.: hha-4376 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט זקנה מ׳ עלה א׳ כ׳ מרדכי בן אהרן ז״ל במקוה נו״נ יו׳ ג׳ י״א מרחשון תקנ״ח תנצב״ה‏‎


 329. Inv.-Nr.: hha-4328 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט חדא מהנשים שאננות אשר בית ישראל היו בונות ה״ה האשה הצנועה וה[ח]שוב[ה] וה[חס]ודה א״ח מ׳ לא[ה מלכה ... אש?]ת הר״ר אלי׳ בר זי[מלא ווינר ...]ה בל[יל? ... י״ט?] [מרח]שון ש[נ]ת [... לפ]ק תנצב״ה‏‎


 330. Inv.-Nr.: hha-4322 Jahr: 1797

  ‎‏פ״נ איש ישר גת״ת כ״ה עקיבא יששכר בער בר אליעזר ליפמן בלאך נו״נ יו׳ ה׳ כ״ז מרחשון תקנ״ח תנצב״ה‏‎


 331. Inv.-Nr.: hha-4767 Jahr: 1797

  ‎‏בלי בעפרא אשה צנועה וחשובה מ׳ בילה בת כ״ה יואל וויזל אשת ר׳ דוד מלמד ׃ נפ׳ ונקב׳ יום ה׳ א׳ דחנוכה תקנ״ח תנצב״ה‏‎


 332. Inv.-Nr.: hha-1679 Jahr: 1797

  ‎‏משה עלה נשמתו אל עיר הגברים שם תנוח אצל נשמת תמימים וישרים הולך נכחו יאמרו כת דוברי מישרים שמקומו עד שכבו פה הלך בדרך טובים ובמנוחה נכונה תנוח גופו אשר פ״ט איש הישר? גובה הקהלה כ״ה משה ב׳ כ״ה ליב אופנהיים זצ״ל נפטר ונקבר בש״ט יו׳ ה׳ ב׳ טבת תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 333. Inv.-Nr.: hha-4339 Jahr: 1797

  ‎‏פ״ט אשה חשובה ויקרה א״ח לבעלה עטרה הדריכה בני׳ לעבודת הבור׳ וללכת בדרך ישרה שמה מרים שרה בת האלוף בתורה פו״מ קהלתינו המפוארה כ״ה הירש ברעסלא נקר׳ אשת חבר פייבלמן ברונשוייג סג״ל יצ״ו הולכה לעולמה בעש״ק ג׳ טבת ה׳תקנ״ח ליצרה וביו׳ א׳ של אחריו נקברה בש״ט בכבוד ובתפארה יהי נבה״צ ובילע המות לנצח במהרה‏‎


 334. Inv.-Nr.: hha-4296 Jahr: 1797

  ‎‏פ״נ ה״ה כ׳ הירץ בן כ׳ משה פראנצ מן נו״נ יו׳ א׳ י״ב טבת תקנ״ח תנצב״ה‏‎


 335. Inv.-Nr.: hha-4342 Jahr: 1798

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ קונה אשת כ׳ משה נורדן נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ א׳ ט״ז אדר תקנ״ח תנצב״ה קונה‏‎


 336. Inv.-Nr.: hha-4685 Jahr: 1798

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ עדיל בת כ״ה איצק האללע אשת כ״ה הירץ ווינר נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ ד׳ י״ט אדר תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 337. Inv.-Nr.: hha-4343 Jahr: 1798

  ‎‏פ״ט זקינה מ׳ עודיל (!) בת ר׳ ליב רינטל א׳ מה״ו משה גענז נו״נ יו׳ ו׳ ו׳ ניסן תקנ״ח תנצב״ה‏‎


 338. Inv.-Nr.: hha-807 Jahr: 1798

  ‎‏שם הצד[יק נדע] בפנות ידידי ה׳ הזילו דמעה והרבו בכי ספדו והלילו צדיק ואדם גדול נדע בשערים שמו נאבד מחלד חקת אלהים שמר ותורת ה׳ מפיו לא מש קלסים בכל ארצות במלכי׳ לו נתן אב ב״ד ורובץ תורה הי׳ בק״ק ווארט במ״פ יהילילו צאנו אשר רבצו תחת מקל אביר הרעים צדקת ה׳ אהב ועבד ברעהו חסד חנם ק״ק המבורג גר יצחק ולמד ימים רבים באהל יחיאל [ויגוע וימת ויאסף אל עמיו בבית] [החפשית י״ב ניסן שנת יבלע מות לפ״ק]‏‎


 339. Inv.-Nr.: hha-4246 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ ישעי׳ גרדוואל נפט׳ יו׳ ג׳ ב׳ ר״ח ונקב׳ יו׳ ד׳ ב׳ אייר תקנ״ח תנצב״ה‏‎


 340. Inv.-Nr.: hha-4258 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ איש ישר אשר שמו נודע כ״ה חיים ב׳ כ״ה גרשון ביקבור׳ נו״נ יו׳ ד׳ ט׳ אייר תקנ״ח תנצב״ה‏‎


 341. Inv.-Nr.: hha-806 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ ר׳ ליפמן ב״ר זלמן בייט דיינא דק״ק אלטונא והמבורג הנה מקום אתי ונצבתי על הצור פ״נ אתם בניי אשר נתן לי אלהים בזה אבן העזר לזכר יום פרידתי מן העולם כי עלי נגזר יהיה לכם לזיכרון האבן הזאת אשר שמתי מצבה ענוה ורוח נמוכה בל תזנוחו הסירו לב גובה זר וגדולה בל תבקשו ותרדופו כי מקברת את בעלי׳ ברחו מפני הכבוד כי תקות אנוש רמה ותולעה שלמה ותמה זכות אבות ברא מזכה אבא בקבר העתירו אל ה׳ יפדה נפשי משחת ומחיבוט הקבר אל אלהים עלתה נשמתו ושב לאדמתו ביום ה׳ ך״ד אייר תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 342. Inv.-Nr.: hha-831 Jahr: 1798

  ‎‏מהור״ר ברוך אברהם המכונה בענדיט בן פו״מ כהר״ר נפתלי הירץ שייאר סג״ל חד ממיסדי החברא מגדלי יתומים ומתקן התקנות הקבועות בה נפט׳ בש״ט ונקבר ביום ה׳ ך״ד אייר תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 343. Inv.-Nr.: hha-4324 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ איש תם וישר ירא אלוקי׳ וסר מרע מיכל צעל נו״נ יו׳ כ״ד אייר תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 344. Inv.-Nr.: hha-313 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ כ׳ מיכל יוסף בר ליב הנקרא בפה כל אדם מיכל שנאבל נו״נ יו׳ א׳ ך״ז אייר תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 345. Inv.-Nr.: hha-4325 Jahr: 1798

  ‎‏[־־־] ר״ח סיון תקנ״ח תנצב״ה ‏‎


 346. Inv.-Nr.: hha-4345 Jahr: 1798

  ‎‏פ״ט אשה זקנה אשר כל עת בעבודת וביראת ה׳ היתה רצונה ה״ה היקר׳ והישרה מ׳ א[ס]תר מילכה בת כ׳ מאיר לוי אשת כ״ה ליפמן ב״ר מנדלי אמשטרדם נפטרת ונקבר׳ ביו׳ ב׳ יו׳ א׳ דחג השבועות תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה ותזכה לבת״ה עכמעי״א‏‎


 347. Inv.-Nr.: hha-4346 Jahr: 1798

  ‎‏פ״ט הבתולה מ׳ רחל שפרה בת כ׳ זנוו[יל ב]ר איצק האלברשטט נפטרת ונקבר׳ יום ו׳ עש״ק י׳ סיון תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה רחל‏‎


 348. Inv.-Nr.: hha-4769 Jahr: 1798

  ‎‏[פ״ט] [האשה מ׳ מינקכה בת כהר״ר] [דוד ה״ב אשת] יעקב [בן כ״ה] [אבר]הם אלדענבורג נפטר׳ [ונ]קברה עש״ק י׳ סיון תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 349. Inv.-Nr.: hha-4289 Jahr: 1798

  ‎‏איש ישר וכש׳ בכל עת הי׳ עם ה׳ בתמימות והשכי׳ שחרית וערבית לעבוד׳ ועשה (?) הצדקה כל ימיו וג״ח לעני׳ ולעשירם(!) ה״ה הזקן ה׳ משה זימלה ב׳ המנ׳ הק׳ כ״ה מיכל דעלבאנק׳ סג״ל נו״נ יו׳ ג׳ י״ד סיון תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 350. Inv.-Nr.: hha-4347 Jahr: 1798

  ‎‏[פ״ט] יענטה אש[ת] אשר בר ק[למן] לוי נו״נ י״ט סיון תקנ״ח תנצב״ה ‏‎


 351. Inv.-Nr.: hha-4250 Jahr: 1798

  ‎‏פ״ט האשה הזקינה והיקרה מ׳ מלכה בילה אשת ג״צ כ׳ יעקב בן מה״ו אברהם סג״ל שהלכה לעולמה נפט׳ ביו׳ ו׳ ך״ד תמוז ונקבר׳ ביו׳ א׳ ך״ו תמוז תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 352. Inv.-Nr.: hha-4387 Jahr: 1798

  ‎‏פ״ט אשה יולדת מ׳ געלה אשת כ׳ פינחס בר לאזה ז״ל נפטרת יום ב׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ י״א מנחם תקנ״ח תנצב״ה‏‎


 353. Inv.-Nr.: hha-4251 Jahr: 1798

  ‎‏בלה בעפרא האי שופרא אש׳ מ׳ בילה בת הדיין מה״ו איצק פ״ב א׳ כ׳ אהרן וו[י]נר נו״נ יו׳ ג׳ ך״ג אלול תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 354. Inv.-Nr.: hha-4332 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ ישעי׳ ב׳ כ׳ פייבש לוי ז״ל נפטר בש״ק ונקבר יו׳ א׳ ך״ח אלול תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 355. Inv.-Nr.: hha-2213 Jahr: 1798

  ‎‏אם תעבור את הגל הזה חבי כמעט וכבדהו כי טמון בו עפרות איש יקר רוח אהוב לאל ונכבד לבני אדם יראת שדי ונפש נשגבה זך הרעיון ובר הלבב בו יאוחדו גם עד זקנה ושיבה הוא הישיש המפואר הר״ר לימא בהר״ר צדוק ליינין [זצ״ל זקן] ושבע ימים נאסף אל אבותיו בן תשעים ואחד שנה בליל מוצא ש״ק ונקב׳ ביום א׳ שלשה עשר לחודש תשרי תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 356. Inv.-Nr.: hha-4333 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ ה״ה המנוח כ״ה שני[אר זיסקינד בן] המנהיג כ״ה דוד א[פינהיים ז״ל] מנעוריו היה ידו [פשוטה לאביוני׳] ודלים בשעת דחקו [הלוה לעני] ולאביון ביתו הית׳ פת[וחה לרווחה] נגד בניו הי׳ ממבזבז ל[קיים עושה] צדקה בכל עת גם ה[חזיק עם עסק] באמונה בח״ק ג״ח בח[.קמ לתיקון] נשמתו בשכר זה תנ[צב״ה עם אי״ו] שאר צדיקם נ[פט׳ אור ליום] שני ערב סוכת ונק[בר יו׳ ג׳ א׳ דסוכת] תק[נ״ט לפ״ק]‏‎


 357. Inv.-Nr.: hha-4334 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ הב״ח איצק ב׳ כ׳ חיים הילדוסהיים נפט׳ ונקבר יום ה׳ ב׳ ר״ח מרחשון תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 358. Inv.-Nr.: hha-4690 Jahr: 1798

  ‎‏הב״ח יוסף בן כ׳ אברהם בר יוסף לוי סג״ל נו״נ יו׳ ג׳ ו׳ מרחשון תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 359. Inv.-Nr.: hha-4681 Jahr: 1798

  ‎‏פ״ט אשה כשרה וצנוע׳ שרכה בת כ׳ ליפמן בון א׳ מענדיל ווינר סג״ל נפטר׳ ונקבר׳ בש״ט יו׳ ב׳ י״ב מרחשון תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 360. Inv.-Nr.: hha-4699 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יוחנן בן כ׳ וואלף קאפענהאגן נפט׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ י״ג מרחשון תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 361. Inv.-Nr.: hha-4388 Jahr: 1798

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מ׳ אסתר בת כ׳ ליפמן לונדין א׳ איצק בר גבריאל קאסיל נפטר׳ בש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ י״ז מרחשון תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 362. Inv.-Nr.: hha-4700 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ הב״ח יאקב בכ״ה חיים סופר נפטר ונקבר יום ב׳ י״ט מרחשון תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 363. Inv.-Nr.: hha-4684 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ זעליגמן ב״ר מיכל וואגנר נפטר ונקבר יו׳ ד׳ ו׳ כסליו תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 364. Inv.-Nr.: hha-4243 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ איש ישיש ונאמ׳ ר׳ מאיר ב׳ מה״ו דוד ה״ב תמיד הי׳ עסק בתורה י״נ בטהרה ת״נ בצה״ח צרורה נפט׳ יו׳ ה׳ [ו]נקבר יו׳ ו׳ י״ד כסליו תקנ״ט ל׳‏‎


 365. Inv.-Nr.: hha-4807 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים כ״ה נתן ב״ר איצק היילבוט ז״ל [נפטר ונקבר יום ב׳ ח״י כסלו] [־־־]‏‎


 366. Inv.-Nr.: hha-4856 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ בשנת ויאסף אהרן אל עמו נמס לבבינו בקרבנו באבל ובבכי על אבינו אהרן תפארת ראשינו נפל מעלינו בגוויעת אהרן נר אלקים כבה וכלות כחנו לספר בשבחו של אהרן בן טובים עסק בתפלה לילות כימים כארי התגבר רץ רצון קונו לעשות כסדורים אל עניים זכר לעשות צדקה במסתרים לתמוך ידי זרים ההולכים בתמ[רור]ים ה״ה הזקן ושבע ימים התורני כהר״ר נתן אהרן בן כ״ה ליזר מביקבארג ־ בצרור החיים תהא צרורה נשמתו ־ שיצא ליל ג׳ ונקבר למחרתו י״ט כסליו תקנ״ט לפ״ק ויזכה לב״ה עכמע״י אמן כהר״ר נתן אהרן היינע ב׳ כ״ה ליזר מביקבורג ז״ל‏‎


 367. Inv.-Nr.: hha-4772 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ חיים ב״כ פייבש הילדוסהיים נפט׳ ונקב׳ יו׳ ה׳ ך״א כסליו תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 368. Inv.-Nr.: hha-4701 Jahr: 1798

  ‎‏הב״ח יעקב ב״כ אברהם דיין נו״נ יו׳ ה׳ ך״ח כסליו תקנ״ט‏‎


 369. Inv.-Nr.: hha-4841 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ זלמן בר יאקב רענר נו״נ עש״ק ער״ח טבת תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 370. Inv.-Nr.: hha-4763 Jahr: 1798

  ‎‏פ״ט זקינה מ׳ שפרינצכה אשת משה כהן נפטרת ונקברת יו׳ ד׳ ד׳ טבת תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 371. Inv.-Nr.: hha-4842 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ איצק ב״ר שלמה פאליק נפטר ונקב׳ יו׳ ב׳ ט׳ טבת תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 372. Inv.-Nr.: hha-4702 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ הב״ח יוסף בן כ׳ פייבלמן דשערא נפטר ונקבר יו׳ ג׳ י׳ טבת תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 373. Inv.-Nr.: hha-4764 Jahr: 1798

  ‎‏פ״ט האשה החשובה והצנועה מ׳ רחל בת כ׳ יעקב ז״ל אשת כ׳ ליב בר חיים פירשט ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ ג׳ י׳ טבת תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה רחל פירשט‏‎


 374. Inv.-Nr.: hha-4843 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ אברהם ב״ר חיים ג״ש נפט׳ ונקב׳ יו׳ ה׳ י״ב טבת תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 375. Inv.-Nr.: hha-4257 Jahr: 1798

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר כ׳ אברהם בן כ״ה יעקב ׃ נפטר ש״ק ונקבר יו׳ א׳ ד׳ שבט תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״נ איש ישר וכשר כ׳ איצק בן כ״ה יעקב ׃ נפט׳ ונקב׳ יום ב׳ י״ט שבט תקנ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 376. Inv.-Nr.: hha-4765 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט האשה צנועה וחסודה מ׳ רחל טריינדל בת כ״ה מן ליבעק אשת כ׳ איצק עלריך נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ך״ו טבת תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 377. Inv.-Nr.: hha-4844 Jahr: 1799

  ‎‏פ״נ איש זקן המנהיג כ״ה יהודה יעקב ליב בן פו״מ כהר״ר געטשליק כ״ץ נפט׳ ונקבר יום ה׳ י״א שבט תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 378. Inv.-Nr.: hha-4845 Jahr: 1799

  ‎‏ויוסף היה במוסרים אוהב והתורה והלך בדרך ישרה איש ישר וכש׳ וי״א הנעלה כ׳ יוסף יעקב בן כ׳ אהרן ווינר ז״ל נפטר בליל ש״ק י״ג שבט ונקבר יום א׳ י״ד שבט תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 379. Inv.-Nr.: hha-4252 Jahr: 1799

  ‎‏פ״נ ה״ה הזקן כ״ה ראובן בן כ״ה זלמן שרייבר [...] [...] אדר [...] תנצב״ה ‏‎


 380. Inv.-Nr.: hha-852 Jahr: 1799

  ‎‏[פ]״ט הזקנה מ׳ יאר[ת] בת מה״ו טע[ב]לי א׳ כ״[ה] יוזפא בן מה״ו יונה [דיי]ן נפט׳ ונקבר׳ יו׳ א׳ ך״ו א״ר תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 381. Inv.-Nr.: hha-4297 Jahr: 1799

  ‎‏פ״נ איש טוב וישר וג״ח עשה ה״ה כ׳ ליזר בן כ״ה יאקב עמדין ז״ל נפטר ונקבר יום ב׳ כ״ז אדר ראשון תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 382. Inv.-Nr.: hha-4773 Jahr: 1799

  ‎‏הנה פה טמונה אשת חיל חשובה וצנועה ישרה ויקרה מרת הנה מרים בת כ״ה יוקל כ״ץ אלמנת המנוח כ״ה עקיבא בלאך ז״ל נפטר׳ ליל ש״ק ב׳ אדר שני ונקברת יום א׳ ג׳ בו תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 383. Inv.-Nr.: hha-4652 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ דינה בת כ״ה דוד כהן אשת כ״ה מאיר ב״ר איצק גליקשטאט נפטר׳ יו׳ ד׳ י״ג אדר שני ונקב׳ פורים תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 384. Inv.-Nr.: hha-4655 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט אשה חשוב הצנוע׳ והחסידה מ׳ מאטה חוה בת כ״ה מאיר פופירט אשת הגובה כ״ה בענדיט שיף נפטר׳ ונקבר׳יו׳ ג׳ ד׳ ניסן תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 385. Inv.-Nr.: hha-1707 Jahr: 1799

  ‎‏[פ״ט] [הזקינה האשה הצנועה] [והחסודה מרת מינקכה] א[שת המנהיג הר״ר דוד] לייד[סדורף ז״ל נפטרת] ביו׳ ד׳ ונ[קברת יו׳ ה׳ ו׳ ניסן] תק[נ״ט לפ״ק] תנצב״ה‏‎


 386. Inv.-Nr.: hha-4656 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט המילדות מ׳ יטה בת ישראל גליקשטאט אשת זיסקינד בר יוזל נפטרת ונקברת יום ה׳ ד׳ אייר תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 387. Inv.-Nr.: hha-4705 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ יטכה בת המנוח כ״ה הירץ הם אלמנת ה״ה הגובה כ״ה אלי׳ דעלבאנקא סג״ל נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ י״א אייר תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 388. Inv.-Nr.: hha-4285 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט האשה ריזכה אשת משה בן כ׳ שמואל גליקשטאט נפטרת [..] [...] [...] שנת תקנ״ט תנצב״ה ‏‎


 389. Inv.-Nr.: hha-4706 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט האשה זקנה מ׳ ציפור בת כ״ה יקותיאל רענדזבורג סג״ל אש׳ מה״ו אלי׳ פאלק נפטר ונקבר׳ עש״ק י״ט אייר תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 390. Inv.-Nr.: hha-4707 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מרת טעלצכי בת כ׳ יוסף לוי אשת כ׳ יעקב ב״ר אברלי נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ א׳ ך״ח אייר תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 391. Inv.-Nr.: hha-4708 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ שרלה בת מה״ו יונה דעסא אש׳ כ״ה וואלף ווינר נפטרת ונקבר׳ יו׳ ג׳ ר״ח סיון תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 392. Inv.-Nr.: hha-4775 Jahr: 1799

  ‎‏פ״נ ויגוע אהרון זקן ושבע ימים כל ימיו הלך בדרך תמים עסק באמונה עם נמוכים ורמים איש הישר כ׳ אהרון בן אהרון לוי סג״ל ז״ל נפטר בש״ט ש״ק ה׳ סיון ונקבר למחרתו יום א׳ א׳ דשבועות תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 393. Inv.-Nr.: hha-4692 Jahr: 1799

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יוסף ב״ר וואלף ברעסלוי נפט׳ ונקבר יו׳ ב׳ ך״א סיון תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 394. Inv.-Nr.: hha-4694 Jahr: 1799

  ‎‏פ״נ הב״ח משה בן כ״ה איצק ה״ב נפטר ונקבר עש״ק ט״ז תמוז תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 395. Inv.-Nr.: hha-4689 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט נערה ידידה הלכה בדרך ישרה מצות ה׳ שמרה כל ימי׳ חיי׳ היא הבתולה מ׳ שיפרה ע[ד]יל בת מן ש[פ]אניר ז״ל עלת׳ נשמתה בטהרה נפטר׳ ונקבר׳ ביו׳ ו׳ עש״ק ך״ג תמוז תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 396. Inv.-Nr.: hha-4711 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט מינדעל אשת כ׳ שמשון לוי בת של ר׳ הירש האלברשט׳ נ׳ ביו׳ ו ר״ח מנחם ונקבר׳ יו׳ א׳ ג׳ מנחם תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 397. Inv.-Nr.: hha-803 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט אשה יראת ה׳ ה״ה מ׳ הנלה בת כ״ה חיים שיסר הכהן אשת המנהיג מה״ו משה ריא ז״ל נפטר׳ מש״ק ונקברת למחרתו יום א׳ ך״ב מנחם תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ [Hannele Moses] [.. Schiesser]


 398. Inv.-Nr.: hha-832 Jahr: 1799

  ‎‏פ״נ ויעקב איש תם ירא אלקים עסק במו״מ באמונה איש תם וישר וג״ח הלך דרך נכונה קבע עתים לתורה תוך אנשי בינה בגן עדן תהי נשמתו צרורה וצפונה ה״ה הו״ה הנחמד והנכבד התורני פו״מ הקהלה כש״ת כ״ה יאקב בן המנוח כ״ה שמואל רענר ז״ל נפטר ונקבר יום ג׳ ך״ו מנחם תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 399. Inv.-Nr.: hha-4696 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט א״ח עטרת בעלה אשה זקינה מרת שמחה רבקה אש׳ כ׳ מיכל היילבוט נפטר׳ יו׳ ג׳ ך״ו מנחם ונקבר׳ יו׳ ד׳ ך״ז בש״ט תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה בג״ע שמחה בת ר׳ יואל‏‎


 400. Inv.-Nr.: hha-5034 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט האשה חשובה ברענדיל אשת ר׳ אהרן האלי בת הירץ ב׳ מה״ו מרדכי העני׳ זצ״ל נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ג׳ אלול תקנ״ט תנצב״ה‏‎


 401. Inv.-Nr.: hha-1696 Jahr: 1799

  ‎‏פ״נ הגבאי ובק״ח (!) אברהם ישעי׳ סופר נפטר ונקבר יו׳ ב׳ ך״ג אלול תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 402. Inv.-Nr.: hha-4782 Jahr: 1799

  ‎‏פ״נ איש ישר הזקן כ״ה ליב בן כ״ה יוזל האלברשטא׳ ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ב׳ ך״ג אלול תקנ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 403. Inv.-Nr.: hha-4774 Jahr: 1799

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ אברהם בר משה ז״ל נפט׳ ונקבר יו׳ ג׳ עי״כ תק״ס תנצב״ה‏‎


 404. Inv.-Nr.: hha-4794 Jahr: 1799

  ‎‏פ״נ ומשה בן שמונים ושמונה שנים במותו לא כהתה עינו ולא נס לחה [...] איש זקן ושבע ימים כ״ה משה בן כ״ה יעקב עלריך ז״ל נפטר אור ליו׳ ג׳ ונקב׳ ביו׳ ג׳ ערב יום כיפור קסת לפ״ק תנצב״ה‏‎


 405. Inv.-Nr.: hha-4717 Jahr: 1799

  ‎‏מצבת קבורת פ״ט לזאת יקרא אשה אשה יראת יי היא תתהלל האשה הצנועה במעשיה ׃ חגרה בעוז מתניה לפלס מעגלותיה ׃ ללכת בדרך סלול׳ ליראת יי לעני ואביון שלחה ידיה ולעבודת הבור׳ גדלה בניה ׃ ה״ה המוכתרת בכתר נשים שאננות שינכה בת המנהיג כ״ה מיכל ד״ב סג״ל אשת התורני כ״ה אלי׳ ווארבורג שליט״א נפטרת ושבה לעפרה ביום א׳ דסוכות תק״ס לפ״ק תנצב״ה שעו ממנו נמהר בבכי על מות אמנו יזל מים מעפעפינו כי נלקחה מאתנו נוחם יסתר משנינו עלי צפירת תפארתנו כמים יתכו שאגתינו לאל חי פודנו השב נפש יקרה להמליץ עלינו כאיש אשר אמו תנחמנו‏‎


 406. Inv.-Nr.: hha-4697 Jahr: 1799

  ‎‏הב״ח ליפמן ב׳ מה״ו מיכל כהן נפט׳ ונקבר בשמח׳ תור׳ תק״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 407. Inv.-Nr.: hha-3423 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט פעסכה וואכרש׳ האשה הזקנה פעסכה בת מתתי׳ גליקשטאט אשת ליזיר גובה נפטר׳ ביו׳ א׳ ך״ח תשרי ונקבר׳ ביו׳ ב׳ ך״ט בו תק״ס לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 408. Inv.-Nr.: hha-4244 Jahr: 1799

  ‎‏פ״נ כ״ה יעקב יוקל בן הר׳ אברהם שטורם זצ״ל הוא האיש אומר [...] כל [...] [...] [...] [...] לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 409. Inv.-Nr.: hha-4778 Jahr: 1799

  ‎‏[ויצא יצחק] [בשדה בוכים איש] [ישר צדיק קראי] [איצק יצחק ישראל] [בר ליב גלעזקיר] [סג״ל נפט׳ ונקב׳ ביו׳] [ג׳ י״ד מרחשון תק״ס לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 410. Inv.-Nr.: hha-4323 Jahr: 1799

  ‎‏פ״ט א״ח מנשים באה׳ הנה אש׳ כ״ה מיכל צעל נפטרה ונקב׳ יו׳ ה׳ ך״ג מרחשון תק״ס תנצב״ה‏‎


 411. Inv.-Nr.: hha-4779 Jahr: 1799

  ‎‏[פ״נ] [שלמה ... חד מן היראי׳] [אשר תמי׳ דבר ה׳ בלב תמי׳] [נשא ונתן באמונ׳ שלימים] [ה״ה ה... זלמן] [... נפט׳] [... י״ז] [... י״ח] [... א׳]‏‎


 412. Inv.-Nr.: hha-5184 Jahr: 1799

  ‎‏מצבת אבן מקיר תזעק אוי לי על שברי שבר יוסף לזאת יקרא אשה כי מאי׳ לוקחה ׃ אין אשה מתה אלא לבעלה השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה [...] אם הבנים מאשתי [...] שונה שמחה המהולל [...] אה אשה יראת ה׳ הי׳ [...ל] שמה נאה לה כי [...] משמחת לעני׳ ואביונים [...] פרשה לעני וידה [...] לאביון מנשים [...] תבורך האשה [...] שמחה בת [...] הקהלה ה״ה כ״ה [...] דעלבאנקי ז״ל [...] הג״ץ כ״ה יוסף [...] שנפט׳ ונקב׳ ביו׳ ג׳ [...] חנוכה תק״ס לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 413. Inv.-Nr.: hha-4780 Jahr: 1800

  ‎‏[פ״נ] [הזקן כ׳ משה] [עמדין נפטר] [ש״ק ז׳ טבת ונקב׳] [יו׳ א׳ ח׳ טבת] ת[ק״ס תנצב״ה]‏‎


 414. Inv.-Nr.: hha-1922 Jahr: 1800

  ‎‏הא[שה חשובה] ו[הצנועה הזקנה מר]ת [הענדל בת] כ״ה ליזר קיזר [אשת פו״]מ כ״ה יוזפא לוי [נפטר]ה ביו׳ א׳ ח׳ טבת [ונקבר׳ ב]ש״ט יום ב׳ ט׳ טבת [תק״ס לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 415. Inv.-Nr.: hha-4703 Jahr: 1800

  ‎‏פ״נ הב״ח וואלוף בן ר׳ זלמן פאלק נפטר יו׳ ד׳ ונקב׳ יו׳ ה׳ י״ב טבת תק״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 416. Inv.-Nr.: hha-4784 Jahr: 1800

  ‎‏פ״ט האשה זקינה העוסקה בג״ח כל הימי׳ מרת פעסכה אשת כמ״ר אברהם עלב ז״ל נפטר׳ מש״ק ונקבר׳ ביו׳ א׳ ט״ו טבת תק״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 417. Inv.-Nr.: hha-1601 Jahr: 1800

  ‎‏כתר תורה כתר שם טוב כתר כהונה ושב יעקב שקט ושאנן ואין מחריד ידמע כל עין רואה הגל הזה והמצבה ע[וברי]ם הביטו ורא[ו את] אשר פה נחצבה קבר [...] בינה [...] הוגה בתורת ה׳ ב[...] כבד ת״ח מהונו [...] הניח ברכה אחריו [...] נהי וקינה ישאו כל [...] ה״ה פו״מ התורני הר״ר יאקב בהר״ר משה הכהן מפ״פ דאדר נפטר יום א׳ ט״ו טבת ויבא יעקב בשלום למנוחתו יום ב׳ ט״ז טבת תק״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 418. Inv.-Nr.: hha-4859 Jahr: 1800

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר ההלך] [בדרך ישרה כל] [ימיו מקדמי] [ומחשכי לבי קנשת׳ (!)] [ה״ה כ׳ אייזק בן] זלמן וואגנר [נפט׳] יו׳ ב׳ ונקבר יו׳ ג׳ ט״ז טבת תק״ס לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 419. Inv.-Nr.: hha-4787 Jahr: 1800

  ‎‏פ״נ הבחור החשוב רך בשני׳ נדיב לב מנעוריו וידו פתוחה לאביון כ׳ שלמה זלמן בן הקצין הגובה הקהלה כ״ה מרדכי בייט נפטר ש״ק ונקבר יו׳ א׳ י״ד שבט תק״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 420. Inv.-Nr.: hha-4785 Jahr: 1800

  ‎‏פ״ט אשה כשרה מרת צפורה שפרינץ בת המנהיג כ״ה שמואל אשת כ״ה יששכר אופינהיים נפטר׳ יו׳ א׳ ונקבר׳ ביו׳ ב׳ ך״ב שבט תק״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 421. Inv.-Nr.: hha-4792 Jahr: 1800

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ אברהם בן המנוח הר״ר מאדל האלי נפטר ונקבר יו׳ ך״ב שבט תק״ס תנצב״ה‏‎


 422. Inv.-Nr.: hha-4290 Jahr: 1800

  ‎‏פ״ט האשה זקינה מ׳ געלא בת כ׳ ליב אשת כ׳ ליב בר משה אלטונא נפטר׳ ונקבר׳ יום ה׳ ב׳ אדר תק״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 423. Inv.-Nr.: hha-4783 Jahr: 1800

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ רייכיל א׳ מאיר ה״ב נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ א׳ י״ט אדר תק״ס תנצב״ה‏‎


 424. Inv.-Nr.: hha-4719 Jahr: 1800

  ‎‏פ״נ איש ישר כ״ה אהרן דוד ב״כ שלמה ה״ס נפט׳ ונקבר יו׳ ד׳ ך״ב [(אדר תק״ס)...] תנצב״ה‏‎


 425. Inv.-Nr.: hha-4829 Jahr: 1800

  ‎‏פ״ט האשה החשובה הישרה והיקרה א״ח גברתנית עטרת בעלה תפארת בניה אסתר שרה בת כ׳ נתן פ״ח אשת הר״ר זעליגמן שמש דבה״מ נפטרת יום ב׳ ג׳ דחה״מ פסח תק״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 426. Inv.-Nr.: hha-5508 Jahr: 1800

  ‎‏מצבת קבורת בת גדולים וטובים היא האש׳ החשובה מ׳ הענדל אשת כ׳ ליב האמל הלכה לעולמה ח״י לחודש אייר [ונקב׳] בו [ביו׳ תק״ס] [תנצב״ה]‏‎


 427. Inv.-Nr.: hha-4776 Jahr: 1800

  ‎‏[פ״נ] [הב״ח ראובן בן כהר״]ר גומפריך פ״פ נפט[ר] ונקבר יום ה׳ ך׳ אייר תק״ס לפ״ק תנצב״ה‏‎


 428. Inv.-Nr.: hha-4871 Jahr: 1800

  ‎‏פ״ט אשה כ׳ שרלה בת כ׳ זעליגמן ב״ר מיכל אש׳ כ׳ זעליגמן ב״ר ליפמן נפטר׳ ונקב׳ יו׳ א׳ ער״ח תמוז תק״ס תנצב״ה‏‎


 429. Inv.-Nr.: hha-4872 Jahr: 1800

  ‎‏בה הילו (!) ודמע׳ יגון הרבו בנפש מרה לתנות להאשה רכה וענוגה פה נקברה פראדכה דינה אשת כ״ה אלחנן בכ״ה מרדכי יום ד׳ ב׳ תמוז תק״ס לפ״ק יצאה נשמתה בטהרה ובו ביום היתה לה קבורה היא היתה א״ח נעימה ויקרה לזאת יקרה (!) אש׳ יראת ה׳ לבעלה עטרה תנצב״ה‏‎


 430. Inv.-Nr.: hha-4849 Jahr: 1800

  ‎‏[פ״ט] [האשה חשובה] [והצנועה מרת] [קלעהרע בת ר׳] [אהרן ה״ש ז״ל א׳] [מה״ו משה צעל] [זצ״ל נפטר יו׳ ה׳] [ונקבר יו׳ ו׳ עש״ק] [ג׳ אב תק״ס] תנצב״ה ‏‎


 431. Inv.-Nr.: hha-4850 Jahr: 1800

  ‎‏פ״ט הבתולה יטה בת כ״ה וואלף האללי נפטר׳ ונקברת יו׳ ב׳ י״ג מנחם תק״ס תנצב״ה‏‎


 432. Inv.-Nr.: hha-4789 Jahr: 1800

  ‎‏פ״נ הב״ח משה בן המנהי׳ כ״ה ליב בן פו״מ כ״ה געטשליק כ״ץ נו״נ יו׳ ה׳ ז׳ אלול תק״ס תנצב״ה‏‎


 433. Inv.-Nr.: hha-4716 Jahr: 1800

  ‎‏פ״נ הממונה על קופה של צדקה בדרך תמים הלך ובמעגלי יושר ה״ה הג״צ כ״ה יצחק יעקב איצק בן כ״ה משה היילבו׳ ז״ל אור ליו׳ ו׳ עש״ק ט״ו אלול תק״ס יצאה נשמתו ונקבר למחרתו תנצב״ה ‏‎


 434. Inv.-Nr.: hha-4790 Jahr: 1800

  ‎‏פ״נ הבחור החשוב כ׳ מרדכי ב״כ מאיר ב״כ אברהם אלדענבורג נפטר יום ב׳ ונקבר יו׳ ד׳ ה׳ תשרי תקס״א תנצב״ה‏‎


 435. Inv.-Nr.: hha-5092 Jahr: 1800

  ‎‏פ״ט האשה זקינה ביתה פתוחה לרוחה צנועה וחסודה מר׳ זיסע אש׳ כ״ה שלמה בר בונפרט נפטרה ונקברה ביו׳ ג׳ ב׳ מרחשון תקס״א תנצב״ה ‏‎


 436. Inv.-Nr.: hha-1809 Jahr: 1800

  ‎‏אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה שמחו צדיקים בה׳ והודו לזכר קודשו פ״נ האי סבא קדישא פו״מ הקהלה לטובה כ״ה יוזפא יוסף בן המנוח כמר יאקב הלוי סג״ל ז״ל נפטר בשם טוב ונקבר בקבר התאוה לקץ הימין ביום הא ך״(ה) מרחשון תקס״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 437. Inv.-Nr.: hha-4828 Jahr: 1800

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ בריינכי אש׳ כ׳ הירץ העקשר נפטרת ונקבר׳ עש״ק ך״ו חשון תקס״א תנצב״ה‏‎


 438. Inv.-Nr.: hha-4802 Jahr: 1800

  ‎‏[פ״נ] [הבחור החשוב כ׳] [בנימין וואלף בן] כהר״ר שלמה הילדסהיים ז״ל נפטר ונקבר ביו׳ ה׳ יו״ד לחדש כסליו תקס״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 439. Inv.-Nr.: hha-4803 Jahr: 1800

  ‎‏פ״נ זכרון הוא לפני כל העובה יראו הנטמן פה בתוך הקבה סוף אדם למות יהיו זוכה קינה ישאו על איש הבחה יען שניו היו רק חל במספה נאמן רוח ואיש טוב הי׳ בגבה דבק נשמתו למעלה וגופו בעפרה [(ה״)]ה איש ישר וטוב בחור בשנים ונשוא [(פני)]ם כ״ה זיסקינד בן המנוח פו״מ התורני [(מהו)]ר״ר יאקב רענר זצ״ל ׃ נפטר יום א׳ [(י״א)] טבת ונקבר יו׳ ב׳ י״ב טבת תקס״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 440. Inv.-Nr.: hha-343 Jahr: 1800

  ‎‏וימת יוסף בשם טוב פ״נ ה״ה הזקן הג״ץ והגבאי דקברני׳ כ״ה יוסף בוקים ז״ל נפטר ביו׳ ד׳ ונקבר ביו׳ ה׳ ט״ו טבת תקס״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 441. Inv.-Nr.: hha-4826 Jahr: 1801

  ‎‏פ״נ איש זקן ישר וכשר כ״ה מאיר בן מה״ו אברהם סג״ל נפטר ונקב׳ יום ב׳ ך״ז טבת תקס״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 442. Inv.-Nr.: hha-4827 Jahr: 1801

  ‎‏פ״נ איש תם וישר וסר מרע מנעוריו ה״ה הגובה הקהילה כ״ה יוסף בן המנוח כ״ה משה היילבוט נפטר [ונקבר ביום] [ד׳ ער״ח שבט] [תקס״א לפ״ק] [תנצב״ה] הגובה ר׳ יוסף ה״ב‏‎


 443. Inv.-Nr.: hha-4858 Jahr: 1801

  ‎‏פ״ט אשה חשובה עלתה נשמתה למרומה כל ימיה הלכה בדרך ישרה מצות ה׳ שמרה גיטל בת ליב אשת כ׳ אלי׳ בן איצק כ״ץ נו״נ י״ב שבט תקס״א תנצב״ה‏‎


 444. Inv.-Nr.: hha-5583 Jahr: 1801

  ‎‏פ״ט שמחה נהפכת לאבל מועד צאתך מתבל חיש נעימת חבל הלכה מחיי הבל שמחה בת כ׳ נתן ה״ס אשת ר׳ משה גלוג׳ [נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳] [ך״ב שבט תקס״א] [תנצב״ה]‏‎


 445. Inv.-Nr.: hha-4862 Jahr: 1801

  ‎‏קבורת האשה הזקנה מ׳ קענדל בת כ״ה שמואל ה״ש אשת המנוח כ׳ משה בון ז״ל נפטרת ונקבר׳ ביום ד׳ ך״ח שבט תקס״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 446. Inv.-Nr.: hha-776 Jahr: 1801

  ‎‏פ״נ מן שרידי העם הוא איש חי ומופלא בישישים רב פעלים רב חסד טוב לכל ונאמן עם קדושים ׃ דרכיו צדיקים וטובים גם עם ה׳ וגם עם אנשים כי בחייו זכ[ר] אחרית אדם נמלט ממוקשים יען וב[י]ען במותו עודנו חי חיי נפשים מנעוריו שונה הלכות לעשות לקיים דת מורשה מעודו שומר ה[תו]רה צוה לנו משה הוא התורני המופלג המנהיג הקהלה כהר״ר מרדכי משה בר התורני [ה]מ[נהיג] כהר״ר יהודה משה זצ״ל אשר נ[פ]ט[ר] [ב]שם טוב ביום ג׳ ד׳ אדר ונקבר ונספד [כהלכה?] [ביום ד׳ ה׳] אד[ר] והיתה נפשו צרורה ב[צ]רור ה[חי]ם (!)+ לפ״ק‏‎


 447. Inv.-Nr.: hha-4853 Jahr: 1801

  ‎‏פ״נ ויוסף הורד על עמק שושנים דפק כל יום על פיתחי אמונים פיו לא פסק מגירסא לילות וימים הזקן כ׳ יוזפא בר מאיר שולין קלאפר נפט׳ ונקבר יו׳א׳ ט׳ אדר בשנת צפנת פאנח(!) תנצב״ה‏‎


 448. Inv.-Nr.: hha-5066 Jahr: 1801

  ‎‏פ״[.] הילד יאקב בן כ׳ משה ב״ר יודא נפטר ונקבר יו׳ א׳ ט׳ אדר תקס״א תנצב״ה‏‎


 449. Inv.-Nr.: hha-4861 Jahr: 1801

  ‎‏פ״ט האשה צנועה וחסוד׳ מ׳ אסתר בת ר׳ אברהם רופא אשת כ׳ יוסף בן הגבאי דקברנים כ״ה מן פרידריצי׳ נפטר׳ יו׳ ה׳ ונקבר׳ יו׳ ו׳ עש״ק ך״א אדר תקס״א תנצב״ה‏‎


 450. Inv.-Nr.: hha-4855 Jahr: 1801

  ‎‏הנה אין יוסף יספדו עליו והוי המון גברים ואישים ויבכו לגויעתו מר כל גויות החלושים סם חיים שם וסר מדוה תחלואים אנושים פתח כל עוצר רחם ומקשה במולידת נשים הרופא המובהק ומומחה לרבים ׃ לחבוש עצבות ולהסיר כאבים ׃ יקר רוח איש תבונות ׃ הנעלה כ״ה יוסף בן כ״ה גרשון ׃ נפטר ביום ג׳ כ״ה אדר ונקבר ך״ו אדר תקס״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 451. Inv.-Nr.: hha-4870 Jahr: 1801

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מ׳ יטלה בת המנוח ה׳ שמואל ווארבורג ז״ל אשת המנוח היקר ר׳ צבי הירש ממשפחת גובי׳ נפט׳ ונקבר׳ בש״ט מש״ק אור ליו׳ א׳ ט״ז אדר תקס״א תנצב״ה‏‎


 452. Inv.-Nr.: hha-4712 Jahr: 1801

  ‎‏פ״ט אשה חשובה שינה בת כ׳ מאיר ז״ל אשת פייבלמן בייט נפטר׳ עש״ק ך״ו ונקבר׳ יו׳ א׳ ך״ח אייר תקס״א תנצב״ה‏‎


 453. Inv.-Nr.: hha-4291 Jahr: 1801

  ‎‏פ״ט מערלה שרה בת מיכל גומפריך אשת כ׳ חיים כהן נפטר׳ בש״ק ונקבר׳ יו׳ א׳ ך״ז אייר תקס״א תנצב״ה‏‎


 454. Inv.-Nr.: hha-4761 Jahr: 1801

  ‎‏פ״נ הגבר ראה עניו ישר וחסיד רץ שו״ע לב״ה צדקתו עומד׳ לעד התורני כ״ה הירץ פירשט נפט׳ בליל ש״ק ונקב׳ ביו׳ א׳ ע״ש [־־־]‏‎


 455. Inv.-Nr.: hha-5238 Jahr: 1801

  ‎‏פ״נ ויצא חוטר מגזע ישרה ונצר משרשי׳ פרה ׃ ירא את ה׳ מנעוריו ׃ ה״ה הבחור החבר ר׳ מאדיל בן מה״ו דוד ז״ל נפטר ליל ש״ק ונקב׳ ביו׳ א׳ ערב שבועות תקס״א תנצב״ה‏‎


 456. Inv.-Nr.: hha-4793 Jahr: 1801

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר כ׳ אפרים בר זנוויל העקשר נפטר ונקבר עש״ק י׳ סיון תקס״א תנצב״ה‏‎


 457. Inv.-Nr.: hha-5241 Jahr: 1801

  ‎‏יוסף איננו יצעק העובר פה בקול בכי וקי׳ וימת יוסף בחור נחמד ורך בשנים סופר מהיר במ[(ל)]אכתו וידיו נכונים פדיון נפשו השאיר אחריו לאביונים ה״ה בחור נחמד ונעים נקי כפים ובר לבב כ׳ יוסף בן הו״ה פו״מ התורני כ״ה יאקב רענר ז״ל נפטר ונקבר יום א׳ י״ג סיון תקס״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 458. Inv.-Nr.: hha-4797 Jahr: 1801

  ‎‏[יוסף] איננו [פ״נ] [איש יקר רך] בשנים [כמ״ר יוסף ז״ל] ב״ר אלי כ״ץ [נפטר ביום ש״ק] ח״י סיון [ונקבר ביו׳ א׳] י״ט סיון [תקס״א לפ״ק] תנצב״ה‏‎


 459. Inv.-Nr.: hha-4798 Jahr: 1801

  ‎‏זה ציון עטרת אללת אפרים מזרע הכהנים אשר לא היגע לחצי ימיו והניח אחר[יו] ברכה ופדיון נפשו [צ]דקה צדק לפניו [יהלך] וישם לדרך ׃ דרך [...]ם איש ישר ונ[אמן] במו״מ באמת ואמונה הי׳ עוסק וברכת ה׳ [־־־] לא הי׳ פוסק כ׳ משה אפרים בן כ׳ זע[ליגמן] בן כ׳ וואלף הכהן נפטר ושבק לנו ול[כל חי?] ונקבר בצדקה אשר הלך לפניו בי[ום ו׳ ע]ש״ק ך״ד סיון תקס״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 460. Inv.-Nr.: hha-5161 Jahr: 1801

  ‎‏פ״ט האשה הענדל שרה בת ר׳ טודרוס פאפינ[(היים)] אשת ר׳ ליב [של]עז[י]נגר נפט[(ר׳ ביו׳)] ש״ק ט׳ תמוז ונקבר׳ יו׳ א׳ י׳ תמוז תקס״א תנצב״ה‏‎


 461. Inv.-Nr.: hha-5480 Jahr: 1801

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ יאכד אשת כ׳ זלמן ווינדמיהל נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ך״ג אלול תקס״א [תנצב״ה]‏‎


 462. Inv.-Nr.: hha-5242 Jahr: 1801

  ‎‏פ״נ הזקן כ״ה ליזר שטרעליץ נפטר ש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ י״ג תשרי תקס״ב תנצב״ה‏‎


 463. Inv.-Nr.: hha-5248 Jahr: 1801

  ‎‏פ״ט [־־־] נפטרת יום ה׳ ב׳ דר״ח ונקברת יום ו׳ עש״ק ב׳ חשון תקס״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 464. Inv.-Nr.: hha-5240 Jahr: 1801

  ‎‏פ״ט האשה החשובה הצנועה והחסודה א״ח שרה בת פו״מ כ״ה ליב [מי]נדן ז״ל א׳ פו״מ [כ״ה י]וסף פופ[רט, ... נפ]טרת ונ[קברת ...] [מרחשון תקס״ב לפ״ק] [תנצב״ה] שרה פופרט‏‎


 465. Inv.-Nr.: hha-5239 Jahr: 1801

  ‎‏[פ]״ט [אשה] זקינה מ׳ אסתר אשת כ׳ לעקיש נפט׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ח׳ מרחשון תקס״ב תנצב״ה ‏‎


 466. Inv.-Nr.: hha-4929 Jahr: 1801

  ‎‏וילך ראובן וישכב רבץ כרע שכב פה בין אנשי׳ התמי מים איש הלך בדרך ישרה וטוב׳ נודע לאו מים [ו]גובה הקהלה בצדק הי׳ הדרו כל הי מים [ביתו] פתוח ללומדי תורה ואנשי חכ מים [נאמן ר]וח לנכבדי ארץ וסוחרי הע מים [ה״ה הישי]ש והנחבד (!) התורני גובה הקהלה ה׳ [ראובן בן] המנוח כ״ה שמואל רענר ז״ל נפטר [יום ד׳ י״ד] מרחשון ונקבר יו׳ ה׳ ט״ו מרחשון תקס״ב לפ״ק [תנ]צב״ה‏‎


 467. Inv.-Nr.: hha-4799 Jahr: 1801

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ אייזק בר זלמן אפען נו״נ יו׳ ב׳ ד׳ כסליו תקס״ב תנצב״ה‏‎


 468. Inv.-Nr.: hha-4800 Jahr: 1801

  ‎‏פ״נ איש ישר במעשיו ה״ה [(שמו)]אל בר מענדל בו[(ן)] ז״ל נפזר [...] [...] [...] [...] תנצב״ה‏‎


 469. Inv.-Nr.: hha-5246 Jahr: 1801

  ‎‏צדיק באמונתו יחי ־ אהה! ־ צבי ברופא ינוח חי נצחי ־ צרי בגלעד יבש ־ על משכבו הצבי על במותיך עלית מעמק [(הרו)]פאים ירית קו על כל נגעי ב״א להשריש הבאים רק בך צלחה ארוכה וצרי לכל תחלואים שמחת נפש נכאב ועלית בראשי הקרואים ראו עוברים! גוית מי שוכן פה בקבר והטיפו דמע כי גדול השוד והשבר פה נפל טמון שר וגדול הוא הגבר אשר צדקות עשה בכל פנה ועבר ה״ה הרופא אומן כ״ה צבי הירש ב׳ הרופא כ״ה גרשון ז״ל נפטר בשם טוב מש״ק ונקב׳ ביום ב׳ ך״ה כסליו תקס״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 470. Inv.-Nr.: hha-4292 Jahr: 1801

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יצחק יעקב ב״ר הירש ה״ב נפטר ונקבר יו׳ ד׳ ד׳ טבת תקס״ב תנצב״ה‏‎


 471. Inv.-Nr.: hha-4491 Jahr: 1801

  ‎‏פ״ט אשה זקנה שרה אש׳ כ׳ סענדר ב״ר יאקב כ״ץ נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ך״ו טבת תקס״ב תנצב״ה‏‎


 472. Inv.-Nr.: hha-5301 Jahr: 1802

  ‎‏פ״נ איש ישר כ״ה מאיר בן פו״מ כ״ה מרדכי העקש׳ נפטר ונקבר יום א׳ י״ד שבט תקס״ב לפ״ק תנצב״ה מאיר ה״ש‏‎


 473. Inv.-Nr.: hha-4660 Jahr: 1802

  ‎‏פ״ט אשה זקנה צנועה מ׳ געלה בת כ׳ הירש אש׳ כ׳ שמואל בר [(הי)]רש נפטר׳ ונקבר׳ [יו׳] ב ו׳ א״ר תקס״ב תנצב״ה‏‎


 474. Inv.-Nr.: hha-1252 Jahr: 1802

  ‎‏זאת המצבה לכל יקר ראתה עינו אזן וחקר בתוקפו וחסנו (היא למעצבה) (אשר מלך עלינו) (דברי חפץ דשנו) ותירושו משמח אלהים ואנשים (ויף בגדלו) ויוכל לו לנוע על עצים גבוהים ובצורים נשמים אלמוגים מסעד לבתי ה׳ ושוקדיהם ארזים יופי ענף יטיפו בשמים בתורתו התמימה יראום האדם וחי בהם ובמעין החכמה פ״נ איש המופתי על הכרתיועל הפלתי גאון אמתי כבוד הרב מה״ו נח חיים צבי שהי׳ אב״ד בשלש ק״ק אה״ו בן הנציבי ג״ה מה״ו אברהם מאיר ברלין זצ״ל יצאה נשמתו ביום א׳ ונקבר למחרתו ביום ב׳ ד׳ אדר שני תקס״ב לפ״ק נהי וקינים בת עמי הרימי קולך כשפר חזק מאוד תריעי ותעערי לאשא הופר חליתך ועדיך הורד תחת פאר אפר יוצע לרבים וכן שלמים לאשכל הכפר ידיו רב לו להגות ולהורות באמרי שפר מור ואהלות שפתותיו שושנים לאין מספר צבי צדיק רזי לו לא אנס בספור וספר גאון פליטת בית יהודה ושוקל וסופר תפארת עוזמו יחד נחת על עפר אבל יחיד בדורו יעשו לך והתפלש באפר הישרי׳ בלבותם והמטי׳ עקלקלותם ולארץ יכפר ואתה תנוח בשלום עד ככתוב בספר יצו ה׳ להקיץ ולרנן שוכני עפר תנצב״ה‏‎


 475. Inv.-Nr.: hha-4661 Jahr: 1802

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מרת בונה אש׳ כ׳ יונתן פרישלענד׳ נפטר׳ ונקבר׳ עש״ק ט״ו אדר שני תקס״ב תנצב״ה‏‎


 476. Inv.-Nr.: hha-4303 Jahr: 1802

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ רייקה אשת כ״ה משה שוחט בת ר׳ ליזר שטרעליץ נפטרת ונקברת ביו׳ א׳ י״ז א״ש תקס״ב תנצב״ה‏‎


 477. Inv.-Nr.: hha-4817 Jahr: 1802

  ‎‏פ״נ הב״ח בער בן הגובה כהר״ר משה אופנהיים נפטר ונקבר יום ה׳ ך״א א״ש תקס״ב תנצב״ה‏‎


 478. Inv.-Nr.: hha-5468 Jahr: 1802

  ‎‏[־־־] נפטר ונקבר עש״ק ער״ח ניסן שנת הר״ע יסרת מבשרך תנצב״ה‏‎


 479. Inv.-Nr.: hha-4663 Jahr: 1802

  ‎‏פ״ט אשה הגונה ענוגה זקנה מ׳ יוכבד חוה בת כ״ה פייבלמן האלי אש׳ כ״ה משה בר נתן נפט׳ ונקבר׳ עש״ק ז׳ ניסן תקס״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 480. Inv.-Nr.: hha-4664 Jahr: 1802

  ‎‏פ״ט האשה היקרה מר׳ יוכבד בת התורני כ״ה אברהם ה״ב אשת מה״ו אלי׳ בר קלמן נפטרת ונקברת יו׳ ד׳ י״ב ניסן תקס״ב לפ״ק תנצב״ה [...] יוכבד א׳ מה״ו אלי׳‏‎


 481. Inv.-Nr.: hha-5384 Jahr: 1802

  ‎‏פ״ט אשה זקנה יוכבד סערכי בת כ״ה ליב רינטל אש׳ כ״ה יוזפא ש״ץ נפטר׳ יו׳ א׳ יו׳ ב׳ דפסח ונקבר יו׳ ב׳ א׳ דחהמ״פ תקס״ב תנצב״ה‏‎


 482. Inv.-Nr.: hha-4665 Jahr: 1802

  ‎‏פ״ט האשה רכה וענוגה מ׳ היצל בת כ׳ הירש כהן אשת כ׳ גדלי׳ בן גדלי׳ נפטרת ונקבר׳ יום ג׳ ך״ה ניסן תקס״ב תנצב״ה‏‎


 483. Inv.-Nr.: hha-4723 Jahr: 1802

  ‎‏פ״ט אשה יולדות מר׳ שינה בת כ׳ יוסף בר וואלף ה״ב אש׳ כ׳ משה פרידבורג נפטרת ונקבר׳ עש״ק י״ט אייר תקס״ב תנצב״ה‏‎


 484. Inv.-Nr.: hha-4810 Jahr: 1802

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ יוסף ישראל ב״כ נחמי׳ שטערן נפטר ונקבר יו׳ ד׳ ך״ד אייר תקס״ב תנצב״ה‏‎


 485. Inv.-Nr.: hha-4724 Jahr: 1802

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ בריינה בת חיים לוי ז״ל אש׳ ליב בר יחיאל קאליש לוי פ״ח נפטר׳ ונקב׳ יו׳ ו׳ עש״ק ך״ו אייר תקס״ב תנצב״ה‏‎


 486. Inv.-Nr.: hha-5511 Jahr: 1802

  ‎‏פ״ט אשה זקנה הצנועה היתה עקרת בית ותמיד ישבה בבית רבקה אשת כ׳ אייזק ב״ר מאיר נפטר׳ יו׳ ו׳ ך״ד ! אייר סמוך לשב׳ ונקבר׳ ביו׳ א׳ ך״ח [אייר בש] נת [תקס״ב] [תנצב״ה] ‏‎


 487. Inv.-Nr.: hha-4811 Jahr: 1802

  ‎‏פ״נ הזקן אשר הי׳ כל ימיו איש טוב וישר במעשיו חונן ומיטב עם כל אדם ה״ה כ׳ אייזק ב״כ מיכל וואגנר ז״ל נפטר בש״ט יו׳ ב׳ ונקבר יו׳ ג׳ ט״ו סיון תקס״ב תנצב״ה‏‎


 488. Inv.-Nr.: hha-3959 Jahr: 1802

  ‎‏פ״ט האשה זקנה הענדיל אשת כ״ה אברהם יורש פ״ח נפטרה ונקברה יום ו׳ עש״ק ח״י סיון תקס״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 489. Inv.-Nr.: hha-4722 Jahr: 1802

  ‎‏פ״ט הנה זאת האבן המצבה נצבה לפני האשה היקרה והזקנה ההולכת כ״ע בתומתה וראויה לקוננה היא הישרה היראה והשלימה מ׳ הנה בת כ״ה יואל חלש אשת התורני כ״ה נתן לונדין ז״ל נפטר׳ ונקברת ביו׳ א׳ ך״ז סיון תקס״ב לפ״ק תנצב״ה ותזכה לבה עכמע״י אמן‏‎


 490. Inv.-Nr.: hha-1700 Jahr: 1802

  ‎‏פ״נ איש ישר הולך אל הבריות נוח ולעושיהו לתורה קבע עתים זה קולך קול יעקב ולא יעבירהו מלחמו נתן לדל והלך ובאמונה כל מעשיהו על כן טל אורת טלך וזה פרי עובדיהו שם טוב חילך מכיריו ברכו נוהו ה״ה הישיש התורני פו״מ מה״ו ישראל יעקב הויזן ב׳ פו״מ יוקל הויזן ז״ל יצאה נשמתו ביציאת ש״ק ג׳ תמוז ונקבר למחרתו יום א׳ ד׳ תמוז דהאי שתא תקס״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 491. Inv.-Nr.: hha-4715 Jahr: 1802

  ‎‏פ״ט האשה זקנה הצנוע׳ וחסודה מ׳ אסתר בת כ״ה אברהם ביקעבור׳ אש׳ כ׳ רפאל האג נפטר׳ יו׳ ב׳ ה׳ תמוז ונקבר׳ יו׳ ג׳ ו׳ תמוז תקס״ב תנצב״ה‏‎


 492. Inv.-Nr.: hha-5251 Jahr: 1802

  ‎‏מצבת אבן קבורת האשה היתה לבעלה עטרת ולאביה תפארת רייכל בת המנהיג כ״ה אברהם קליף אשת כ״ה זלמן ווארבורג נפטרת ונקברת ביום א׳ ט״ו אלול תקס״ב לפ״ק רדו עיני עובר בכי מאין הפוגה יראו השוד והשבר והתוגה יקרת תפארת רכה וענוגה כלילת יופי בשושנים סוגה תנצב״ה‏‎


 493. Inv.-Nr.: hha-5153 Jahr: 1802

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ וואלוף ב״ר מיכל קולפף נפטר ונקבר עש״ק י״ב תשרי תקס״ג תנצב״ה‏‎


 494. Inv.-Nr.: hha-1825 Jahr: 1802

  ‎‏[פ״נ] [הזקן מהור״ר] [הענדיל ב׳ מה״ו] [שמואל משה] [נפטר יו׳ ו׳ עש״ק] [ונקבר ביו׳ א׳] [הושענה רבה] [תקס״ג] ת[נצב״ה]‏‎


 495. Inv.-Nr.: hha-5157 Jahr: 1802

  ‎‏פ״נ הירא אלהים כ״ה ישעיהו בן כ״ה וואלף הארבורגר ז״ל נפטר ונקבר יום ג׳ א׳ דר״ח מרחשון תקס״ג לפ״ק יתאוננו ויבכו כל מכירך שוע יעלו בדמעות עבורך על איש כמוך מחזיק בתורת יה יעלה עתה עליך הכורת הוי ארז כמוך יפול כעלה ואם גם נפשך תשמח בטוב מעלה בניך אחריך יבכו כי להם נפקדת נר לנתיבתם ואור להם יסדת זכרו תורת ה׳ לבניך צוית אל יפנו לשטי כזב בפיך גלית בך לא ינחמו עד כי תקיץ לימין תנצב״ה‏‎


 496. Inv.-Nr.: hha-5150 Jahr: 1802

  ‎‏פ״נ הב״ח נתן בר אברהם יאסמן נו״נ יום ב׳ י״ג מרחשון תקס״ג תנצב״ה‏‎


 497. Inv.-Nr.: hha-1273 Jahr: 1802

  ‎‏פ״נ [איש יש]ר מתהלך בתומ׳ [ביראת] ה׳ ה״ה התורני כ״ה [נתן במ]ה״ו פייבש מינדן [נפטר ו]נקבר יום ה׳ ט״[ז] מרחשון תקס״ג תנצב״ה‏‎


 498. Inv.-Nr.: hha-5159 Jahr: 1802

  ‎‏פ״נ הזקן אשר הי׳ כל ימיו איש טוב וישר במעשיו חונן ומיטב עם כל אדם ה״ה כ׳ נחמי׳ ב״ר קלמן נפטר יו׳ ב׳ ונקבר יו׳ ג׳ ך״א מרחשון תקס״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 499. Inv.-Nr.: hha-5252 Jahr: 1802

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ ציפור שרה בת כ׳ מיכל בר אייזק אשת כ׳ מיכל בר יוסף נפטרת ונקברת יו׳ ד׳ ט״ו מרחשון תקס״ג תנצב״ה‏‎


 500. Inv.-Nr.: hha-5300 Jahr: 1803

  ‎‏בן יכבד אב המצבה שם האבן הזאת למעצבה פ״נ איש ישר כ׳ מאיר ב״כ ליזר רענזיבורג נפטר ונקבר יום א׳ ט״ו טבת תקס״ג תנצב״ה‏‎


 501. Inv.-Nr.: hha-4693 Jahr: 1803

  ‎‏פ״נ איש ישר וזקן ומדוכא ביסורים כ״ח שנים כל יום ויום קצר ימים בעה״ז ולהחיות מתי׳ בדין לימות המשיח ולחיי העה״ב כ׳ ישעי׳ בכ״ה יוסף איצק ווניפרידן ז״ל נו״נ יו׳ ג׳ ך״ד טבת תקס״ג תנצב״ה‏‎


 502. Inv.-Nr.: hha-5167 Jahr: 1803

  ‎‏פ״נ איש ישר עסק במו״מ באמונ׳ כ׳ אברהם ב״כ יוזל עסן נפטר ונקבר יום ג׳ ט׳ שבט תקס״ג לפ״ק תנצב״ה אברהם עסן‏‎


 503. Inv.-Nr.: hha-5160 Jahr: 1803

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ איצק בן הנעלה כ״ה וואלוף הארבורגר נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ך״ג שבט תקס״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 504. Inv.-Nr.: hha-5185 Jahr: 1803

  ‎‏פ״נ הזקן איש צדיק תמים וישר ה׳ מאיר בן המנוח ה׳ משה אברהם חזן נפטר ליל ב׳ ונקבר ביו׳ ב׳ ער״ח אדר תקס״ג תנצב״ה‏‎


 505. Inv.-Nr.: hha-5256 Jahr: 1803

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ ליב בן מענדיל בון נפט׳ ש״ק ונקבר יו׳ א׳ י״ב אדר תקס״ג תנצב״ה‏‎


 506. Inv.-Nr.: hha-968 Jahr: 1803

  ‎‏אור זר[וע לצדיק] פ״נ [גופו של] מ[הור״ר] [איצק ר]יינדו[רף] [נפטר יום] ה׳ ט״ז ונקב׳ [ביו׳] ו׳ עש״ק טו״ב אדר תקס״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 507. Inv.-Nr.: hha-1251 Jahr: 1803

  ‎‏פ״נ הדיין מוהר״ר אברהם יוסף בן כ״ה משה האן זצ״ל נפטר בש״ק ך״ה אדר ונקבר ביו׳ א׳ ך״ו אדר תקס״ג תנצב״ה‏‎


 508. Inv.-Nr.: hha-5296 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט האשה כשרה צנועה וחסודה מ׳ אסתר אש׳ התורני מה״ו גרשון נפטר׳ ונקברת יו׳ ו׳ עש״ק ב׳ ניסן תקס״ג תנצב״ה‏‎


 509. Inv.-Nr.: hha-5295 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט אשה כשרה צנועה וחסודה מ׳ שרה ברענדיל בת כ״ה יוסף גובה אשת כ׳ חיים ה״ס נפטר׳ ע״פ ונקברת יום ה׳ א׳ דפסח תקס״ג תנצב״ה ברענדל‏‎


 510. Inv.-Nr.: hha-5268 Jahr: 1803

  ‎‏[פ״ט] [האשה הזקינה] [והישרה מ׳ חוה] [בת המנוח הר״ר] [מן קליף ז״ל אש׳] [המנוח ה׳ זלמן] [הנובר ז״ל נפטר׳] [ונקברת יו׳ ב׳ ך״ו] [ניסן תקס״ג לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 511. Inv.-Nr.: hha-5266 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ אסתר אשת כ׳ שמשון האלברשטאט נפטר ונקבר יו׳ ד׳ י״א סיון תקס״ג תנצב״ה‏‎


 512. Inv.-Nr.: hha-5265 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט אשה חשובה וישר׳ כל ימיה הלכה בדרך טובים אסתר אשת כ׳ מאיר רענר נפט׳ ונקברה יו׳ ג׳ י״ז סיון תקס״ג לפ״ק‏‎


 513. Inv.-Nr.: hha-1591 Jahr: 1803

  ‎‏[צדקות ישרה רבו למנות] [פ״ט] [האשה הגדולה במעשי׳ מהוללה] [הרבנית מרת צירל אשת הגאון] [אב״ד דג׳ ק״ק אה״ו מה״ו דוד זצ״ל] [בת פו״מ מה״ו יחיאל אנשבאך] זצ״ל [נפטרת ונקברת יום א׳] ך״ב סיון [תק]ס״ג לפ״ק [צעדי] יטבתה רחש לבה [יד]מע כל עין על ארץ רבה רצתה לתמוך כושלות במדוד וחבה לחולים בקרה בערב ובבקר היא שבה תנצב״ה ‏‎


 514. Inv.-Nr.: hha-4725 Jahr: 1803

  ‎‏ויעקב הלך לדרכו ומשה עלה אל האלהים פ״נ כ״ה יאקב משה בן כ״ה אברהם כהן שיף נפט׳ ונקבר בשם טוב יום ג׳ ך״ד סיון שנת תקס״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 515. Inv.-Nr.: hha-4425 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט אשה זקנה עלקל אשת התורני כ״ה ליב בייט נפט׳ ונקב׳ עש״ק ך״ז סיון תקס״ג תנצב״ה‏‎


 516. Inv.-Nr.: hha-4726 Jahr: 1803

  ‎‏פ״נ איש ישר רך בשנים כ״ה ליב בן ה׳ מאיר מלונדון הניקרא לעוו[י ...ל]י [וו]א[..?] [...] [נפט]ר יו[׳] א [ך״ט סיון] [ונקבר?] ב[יו׳?] א׳ [דר״ח?] [תמוז?] [תקס״ג?] [לפ״ק?] [תנצב״ה]‏‎


 517. Inv.-Nr.: hha-5297 Jahr: 1803

  ‎‏פ״נ הב״ח יחיאל מיכל בן כ״ה נתן בר״י מהאלברשטאט נפטר ונקבר יום ג׳ ט״ו תמוז תקס״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 518. Inv.-Nr.: hha-5264 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט האשה ילדה בשנים מרת ריזכה בת פו״מ כ״ה יאקב שלעזינגר אשת כ׳ וואלוף בן כ״ה נתן האלברשטאט נפטר׳ יום ב׳ ונקברת יום ג׳ ד״י מנחם תקס״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 519. Inv.-Nr.: hha-4727 Jahr: 1803

  ‎‏פ״נ איש זקן כ״ה חיים בן כ״ה יוסף דייארין נפט׳ ונקבר יום ג׳ י״ד מנחם תקס״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 520. Inv.-Nr.: hha-1814 Jahr: 1803

  ‎‏והחיה היתה לבעלה ולבני׳ לעטרה המה בוכים עליה בלב נשברה ׃ היא האשה הצנועה הגבירה ׃ מרת חייכה בת הג״צ ה״ר ליב פופרט ז״ל אשת פו״מ הר״ר הירץ רינטל ׃ ליל ש״ק ט׳ אלול הלכה לעולמה וביום א׳ י׳ בו תקס״ג נקברה תנצב״ה‏‎


 521. Inv.-Nr.: hha-5198 Jahr: 1803

  ‎‏עש״ק ך״ב אלול בשנת עודנה באיבה תקטפנה פ״ט היולדת אשה יראת ה׳ היא תתהלל מרת הענדל אשת כ״ה נתן עלב תנצב״ה‏‎


 522. Inv.-Nr.: hha-5183 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט אשה זקנ[ה ..] רבקה רייצכה בת כ׳ נחמן מרענזבורג אשת כ׳ איצק וואגנר נפטר׳ ונקברת יו׳ ב׳ צום גדלי׳ תקס״ד תנצב״ה ‏‎


 523. Inv.-Nr.: hha-5195 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט אשה ישרה ויקרה הצ[..] מ׳ לאה ריזכה אשת זעליג האן מהמבורג נפטרה ונקברה עש״ק ז׳ תשרי תקס״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 524. Inv.-Nr.: hha-5258 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט האשה זקנה מ׳ גיטל אשת כ׳ יודא הנובר בת כ״ה מרדכי בייט נפטרת ונקבר׳ יו׳ א׳ א׳ דר״ח מרחשון תקס״ד תנצב״ה‏‎


 525. Inv.-Nr.: hha-1250 Jahr: 1803

  ‎‏פ״נ אדמ״ו הרב הגאון המפורסם החסיד האמתי נר ישראל ופאר הדור כמוהר״ר רפאל הכהן זצ״ל בעה״מ ספר תורת יקותיאל ושב הכהן שאלת הכהנים תורה מרפא לשון דעת קדושים אשר היה אב״ד בג׳ ק״ק אה״ו יע״א כ״ג שנים והרים המשרה מעל שכמו ד׳ שנים ומחצה לפני מותו ללכת לאה״ק תוב״ב וישב לו פה כי לא יכול לעבור מפני רעש המלחמות בארץ ביום ד׳ ך״ד מרחשון תקס״ד מלאו לו פ״א שנה למחרתו חלה את החולי אשר מת בו ביום ו׳ ך״ו מרחשון ואבל כבד וכבוד גדול נעשה לו במותו ונקבר ונספד כהלכה ביום א׳ ך״ח מרחשון שנת הגדל ליהודים ורצוי לכל אחיו לפ״ק פה חלקת מחוקק ספון נשיא הוא בישראל איש חיל לא חת מכל ותועפות לו כהררי אל חמשים ותשע שנה שפט את ישראל מלחמת ה׳ נלחם צדקות ה׳ עשה הרים קרן עמו טורח משאו נשא רבים השיב מעון הורה חטאים דרכי אל איש מופת עשה גדולות אך למען שם כבודו לא ירא מפני איש בלתי את ה׳ לבדו על כן אהבוהו גם כבדוהו כל בית ישראל רוח אלהים בו אך לה׳ לבדו כל מעשהו בז לכל מחמדי תבל דורו ראו כן תמהו הסיר העטרה ויבחר הסתופף במקדשי אל תנצב״ה‏‎


 526. Inv.-Nr.: hha-4720 Jahr: 1803

  ‎‏פ״נ איש תם וישר ירא אלקים מנעוריו כ״ה משה בכ״ה מאיר חזן ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ד׳ ב׳ דר״ח כסליו תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 527. Inv.-Nr.: hha-85 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט אשה זקנה שרה ריזל בת כ׳ אהרן פרידריכשטא׳ אשת כ׳ יאקב ה״ש נפטרת ונקב׳ יו׳ ב׳ י״ג כסליו תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 528. Inv.-Nr.: hha-5197 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט אשה זקנה רבקה אשת כ׳ יוסף ערלינג נפטר ונקבר [...] [(תקס״ד)] לפ״ק [־־־]‏‎


 529. Inv.-Nr.: hha-1587 Jahr: 1803

  ‎‏מצבת קבורת רחל פה שוכנת צפירת תפארת חמדה לשאר משפחתה היתה בהיותה עזובה וגלמודה לא הסירה ממנה תמתה ידה לעני תשלחנה וימינה לתמך אביונים היתה כחבצלת גנה סוגה בשושנים היא הרבנית הצנועה המפורסמת צבי׳ רחל בת הגאון מו״ה אפרים זצ״ל ואשת הגאון מו״ה יעב״ץ זצ״ל נעדרת ליל ב׳ ונקברת יום ב׳ ך׳ כסליו תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 530. Inv.-Nr.: hha-4662 Jahr: 1803

  ‎‏נכאה והולך קודר הנה סורה קר[א{ה}] שבר לבי דמעלה קירה היפה בנשים רק טוב בחרה אשת נעורי כשרי׳ מעש׳ ברה כפרי יך תולעה טרם בכרה בנעוריה עם מות עברה הישרה מ׳ ראנה רחל אשת כ׳ מאיר פירט מתה במ״ש ונקברת ביום א׳ ב׳ חנוכה תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 531. Inv.-Nr.: hha-4731 Jahr: 1803

  ‎‏איש ה״ה כ׳ יוקל בן כ״ה משה שטורם נפטר יו׳ ג׳ ך״ח כסליו ונקבר יו׳ ד׳ ער״ח טבת תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 532. Inv.-Nr.: hha-5259 Jahr: 1803

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ לאה ברענדיל אשת כ׳ יואל אשכנז ז״ל נפטרת ונקברת יום ד׳ ו׳ אלול תקס״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 533. Inv.-Nr.: hha-1322 Jahr: 1803

  ‎‏ציון קבורת משה אכה כף אל כף על מות ציר נאמן גובה קהילתינו וישכם משה בבקר שומרים לבוקר להתפלל תפלה למשה וילך משה מחיל אל חיל מבה״כ לבה״מ לשמוע תור׳ משה ומשה היה רועה את צאן ישראל כי רועה נאמן היה משה ומשה עלה אל האלהים ויספידו וכבוד עשו לו במשה ה״ה איש תמים התורני גובה הקהלה כהר״ר משה בן המנהיג [ה]קהילה כ״ה דוד ל״ד [ז]צ״ל יצאה [נ]שמת משה בעשרה [ב]טבת ונקבר למחר[ת]ו יום ב׳ [.. ט] בת שנת ת[ק]ס״ד ישמ[ח מ]שה [(ב)]מ[(תנת ח)]לקו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 534. Inv.-Nr.: hha-5292 Jahr: 1803

  ‎‏[־־־] הב״ח יעקב יוסף נתנאל ב׳ כ׳ אברהם מייסלינג נפט׳ יו׳ ב׳ י״א טבת ת[...] תנצב״ה ‏‎


 535. Inv.-Nr.: hha-4659 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט האשה צנועה וחסוד׳ מ׳ גוטיל בת התורני כ״ה מיכל בר נתנאל אשת כ׳ ליב בן כ״ה מתיתיהו נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ו׳ שבט תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 536. Inv.-Nr.: hha-5166 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ פייאר בת כ׳ הירץ וואלך אש׳ כ׳ אברהם עסין ז״ל נפטרת ש״ק ונקברת ביום א׳ ט״ז שבט תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 537. Inv.-Nr.: hha-4816 Jahr: 1804

  ‎‏פ״נ איש תם וישר ירא אלקים מנעוריו כ״ה יוסף ב״ר זעקיל ז״ל נפטר ונקבר ביום ג׳ ח״י שבט תקס״ד לפ״ק תנצב״ה ולב״ה עכמע״י‏‎


 538. Inv.-Nr.: hha-5102 Jahr: 1804

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ וואלף ב״ר סענדר נו״נ ביום ב׳ ך״ד שבט [...] [(תנצב)]״ה‏‎


 539. Inv.-Nr.: hha-5168 Jahr: 1804

  ‎‏פ״נ איש זקן כ״ה ליב בר אלי׳ נפטר ונקבר יו׳ ה׳ ך״ז שבט תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 540. Inv.-Nr.: hha-284 Jahr: 1804

  ‎‏פ״נ הזקן ה״ה כ״ה משה ב׳ כ״ה זלמן אופענהיי׳ נפטר בש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ ר״ח אדר תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 541. Inv.-Nr.: hha-1823 Jahr: 1804

  ‎‏פ״נ מרדכי גומפא בן ר׳ יוזבל פ״ב סג״ל נכד של הרב המופלג מוהר״ר אפרים העקשר דיינא דק״ק אה״ו נפטר ביו׳ ש״ק י״ג ונקבר ביו׳ א׳ י״ד אדר תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 542. Inv.-Nr.: hha-5182 Jahr: 1804

  ‎‏מצבת קבורת עמק בנימין הנקרא בשמו ר׳ פייבלמן ב״ה שלמה בונפט איש אשר הי׳ ביתו פתוח לרוחה במו״מ הלך באמונה ונכוחה מת בחצי ימיו ועזב תבל נהפך לב בניו ובנותיו לאבל נפטר ביו׳ ה׳ ח״י אדר תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Philip Salomon Beniamin


 543. Inv.-Nr.: hha-4814 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט מסרת את רוחך ליוצר הרוחות אהה כי עזבת אותי לאנחות טובה היית לי עד שובה לעפרות הלא היית כאחת מאמהות חפצת נפשך הטבת (!) עם עניים ואביונות היא האשה היקרה עקרת הבית אשת הגובה כ״ה זלמן בר מאיר יצאה נשמתה ושבה לעפרה ביו׳ ג׳ ר״ח ניסן תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 544. Inv.-Nr.: hha-5277 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ חוה בת כ׳ ראובן רענר אשת כ׳ יאקב בר משה העקשר נפטרת ש״ק ונקברת יו׳ א׳ י״ג ניסן תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 545. Inv.-Nr.: hha-4666 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט האשה ילדה בשנים מ׳ מרים בת המנהיג כ״ה אשר געטינגין אשת כ׳ יוזפא ב״ר איצק געטינג׳ נפטרת יו׳ ה׳ ונקברת עש״ק טוב ניסן תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 546. Inv.-Nr.: hha-4743 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ רחל מינדל בת הג״צ כ״ה איצק ב״ר שמשון אשת כ׳ משה ב״ר חיים סופר נפטרת ונקבר׳ יו׳ ד׳ י״ד אייר תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 547. Inv.-Nr.: hha-4744 Jahr: 1804

  ‎‏כתר שם טוב פ״ט חוטר מגזע כהונה לבה? נות׳? במעשי צדקה וידי׳ לאביון שלחה אשה כשרה וישרה פ[רומ]ט [בת] כ״[ה אלכסנ]דר סענדר כ״[ץ] הילד[סהי]ים אשת כ״ה ח[י]ים ו[וינר] סג״ל נפטרת בש״ט ונקברת יום ב׳ ך״ו אייר תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 548. Inv.-Nr.: hha-5509 Jahr: 1804

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ וואלף בן כ׳ שמשון נפטר ונקבר יו׳ ו׳ עש״ק ר״ח סיון תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 549. Inv.-Nr.: hha-4745 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ ריזכה בת הג״ה ר׳ משה ל״ד ז״ל אשת ר׳ זנוויל רענזבור׳ נפטרת ונקברת יו׳ א׳ דשבועת תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 550. Inv.-Nr.: hha-4746 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט האשה הכשרה ונאם (!) במעשיה ועסקה ביראת השם כל ימיה וצדקה לעניים פעלה מעשיה ידיה מ׳ חייכי בת כ׳ שמואל הארבלייכר אשת כ׳ הירש בר מאניס גליקשטא׳ נפטר׳ ונקבר׳ עש״ק ך״ב סיון תקס״ד תנצב״ה‏‎


 551. Inv.-Nr.: hha-4748 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט אשה זקנה שרה בת כ׳ משה רענזבור׳ אשת כ׳ [...] [...] [...] [.] בתמוז תקס״ד תנצב״ה‏‎


 552. Inv.-Nr.: hha-4820 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט [(ה)]אשה חשובה א״ח כל כבודה בת מלך פנימה חנה שרה בת כ׳ משה ב״ר נתן אשת כ׳ בער האלי נפטרת ונקברת ביו׳ ב׳ ך[(״ג ת)]מוז תקס״ד לפ״ק תנצב״ה חנה אשת ר׳ בער האלי‏‎


 553. Inv.-Nr.: hha-4747 Jahr: 1804

  ‎‏אשה יראת ה׳ היא תתהלל אשה חשובה הצנועה והחסודה תמים בכל מעשיה מינדל שרה אשת כ׳ ישראל וועהל ז״ל נפטרת ונקבר׳ בש״ט יום ב׳ ח׳ אב תקס״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 554. Inv.-Nr.: hha-5771 Jahr: 1804

  ‎‏[־־־] נו״נ יו׳ ב׳ ער״ח אלול תקס״ד תנצב״ה ‏‎


 555. Inv.-Nr.: hha-4821 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט היולדת אשה חשוב׳ יוכבד בת גובה הקהיל׳ ר׳ משה ל[ינ]דסדארף אשת [גובה?] בו[נים] האלי שה[לכה] [...] [...] ל[מנ]וחה ביו[ם?] שב[ת] [קודש?] [.י״?ח] א[לול] [־־־ ב?]ת [ונקברה ביום א׳ י״ט אלול?] [תקס״ד לפ״ק?] [תנצב״ה?]‏‎


 556. Inv.-Nr.: hha-5188 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט הזקן כ׳ מאיר ב״ר אפרים שוחט נפטר ש״ק ונקבר יו׳ א׳ י״ט אלול תקס״ד [־־־]‏‎


 557. Inv.-Nr.: hha-4808 Jahr: 1804

  ‎‏פ״נ וילך ראו[בן ...]ל וימ[...] ע[...] [...] ה״ה [...] [...] [...] לפ״ק תנצב״ה ראובן בן אברם‏‎


 558. Inv.-Nr.: hha-1270 Jahr: 1804

  ‎‏עד הגל הזה ועדה המצבה ביקר סהדותא לנפתלי אחי ריע בין עיני העדה נפתלי על מרומי שדה פה בקב[ר] הירא דבר ה׳ והוקם על הוא הגבר ישב עם זקני ארץ ולעיני עדה הי׳ חבר רץ לעבודת ה׳ למצוא חפץ ודבר דבר צעק עובר! גם האבן תזעק על השבר ה״ה איש תם וישר נשא ונתן באמונ[ה] פו״מ כ״ה הירץ ב״ר משה ז״ל חיש הל[ך] לעולמו במש״ק ונקבר יום ב׳ ח׳ תשרי תקס״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 559. Inv.-Nr.: hha-5147 Jahr: 1804

  ‎‏פ״נ התורני כ״ה יצחק איצק ב׳ מה״ו זיסל בריסק ז״ל נפטר ביו׳ א׳ [...] תנצב״ה ‏‎


 560. Inv.-Nr.: hha-4736 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט האשה כשמה כן היא טובה במעשיה עקרת הבית [...] א[...] [־־־] ‏‎


 561. Inv.-Nr.: hha-5474 Jahr: 1804

  ‎‏פ״נ הבח׳ זלמן בן כ״ה רפאל בייט נפטר ונקבר יום וי״ו עש״ק ז׳ מרחשון תקס״ה לפ״ק ציץ תפארת בחורים ש [...] הוריך לפי ש[...]עלת לא לך [...]לת גם נפש [...] מלא[...] דיך ת[נצב״ה]‏‎


 562. Inv.-Nr.: hha-5462 Jahr: 1804

  ‎‏פ״נ איש ישר כ״ה הירץ בן כ״ה לימא ליינין נפטר ונ[(קבר)] .יו׳ ו׳ עש״ק ך״א מרחשון תקס״ה תנצב״ה‏‎


 563. Inv.-Nr.: hha-5086 Jahr: 1804

  ‎‏מצבת קבורת אשה יראת ה׳ אבן מקיר תזעק על מות האשה שפרינצא בת ר׳ יוסף [...] אשת ליב פר[אנקפור]טר נ[פטר]ת ש״ק [...] ר״ח [...] [תנצב״ה]‏‎


 564. Inv.-Nr.: hha-4737 Jahr: 1804

  ‎‏לזאת יקרא אשה יראת ה׳ היא תתהלל הילילו ש[...]זבן שודדה ישרה[...]רדה נעלה[...] ונפרדה ד[...] שדה ל[...]דה ה[...]ברה י[...]ה ב[...] מר׳ הי[...]קל ז״ל [...] [־־־]‏‎


 565. Inv.-Nr.: hha-477 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט האשה זקנה פעגיל בת ר׳ ליפמן פרעגר אלמנת ר׳ שבתי בראקיל נפטרת ונקבר׳ יום ה׳ ד׳ טבת תקס״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 566. Inv.-Nr.: hha-5094 Jahr: 1804

  ‎‏[פ״נ] איש זקן שבע יסורים וימים ישכון בטח ה״ה כ׳ חיים יצחק בר כ״ה יאקב חלש חתן ר׳ ליב ש[יף] נפטר ביו [...] בי״ז [... תק] ס״ה [...]‏‎


 567. Inv.-Nr.: hha-4739 Jahr: 1804

  ‎‏[פ״ש] [האשה חשובה והצנועה] מ׳ רייצכי׳ ב[ת המנהיג] הקהילה כ״ה [טובי׳ פ״פ] אשת כ׳ ליב [בן . הירש] ר׳ מן [...ש״ק ך׳] טבת [...] [־־־]‏‎


 568. Inv.-Nr.: hha-5108 Jahr: 1804

  ‎‏פ״ט הזקנה א״ח עדיל אשת ר׳ פייבל שוחט נפט׳ ביו׳ [...] [־־־]‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״נ הזקן כ״ה פייבל בהמנוח כ״ה מאזוז שוחט [...] ד׳ [...] תק[...]‏‎


 569. Inv.-Nr.: hha-4718 Jahr: 1805

  ‎‏מה לך פה אלי׳ נאום הגבר העובר כי חצבת לך פה קבר אוי ואבוי יזעקו יודעוך בשם למה יגוע אדם לא ידע אשם יתנחמו [...] הגשם הא[...]את הרשם וי[...]שם ה״ה [...] בר [...] ד[...]ה נ[...]ם [...] [...]בט [...] [־־־]‏‎


 570. Inv.-Nr.: hha-4740 Jahr: 1805

  ‎‏[פ״ט] [הזקנה מר׳] [דייכי׳ אשת] [כ׳ אברהם] [וואנפרידן] [נפטר׳ ונק...] [יו׳ א׳ ו׳] שבט תקס״ה תנצב״ה ‏‎


 571. Inv.-Nr.: hha-4781 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט אשה זקנה חשובה והצנוע׳ מ׳ קנענדיל א׳ כ״ה משה ע[מדין] ז״ל נפ[...] [...] תקס״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 572. Inv.-Nr.: hha-5461 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ הבח׳ משה בן הגובה כהר״ר מרדכי בייט נפטר יום ה׳ ונקבר יום ו׳ עש״ק ח״י שבט תקס״ה לפ״ק יפה ענף רך בשנים משוש כל משפחתו הלך בדרך טובים באמונה עשה מלאכתו לעזר דלים ... נדיבתו היתה ערוכה השאיר[...] לברכה תנצב״ה‏‎


 573. Inv.-Nr.: hha-677 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט הא[..] וישרה ע[...] חסד ה׳ מרת רחל אשת זנוויל ב׳ בער ז״ל נפטרת ונקברת יום ג׳ כ״ב שבט תקס״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 574. Inv.-Nr.: hha-5095 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר הר״ר זיסל הירש ב״ר משה [ז]״ל נפטר עש״ק ט׳ [אדר] ראשון ונק׳ ביו׳ א׳ י״א בו תקס״ה תנצב״ה כ׳ זיסל הירש ז״ל‏‎


 575. Inv.-Nr.: hha-9103 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ חד מיושבי בה״מ ה״ה התורני מה״ו חיים ריינדורף נפטר ונקבר ביו׳ ב׳ י״ב א״ר תקס״ה תנצב״ה ‏‎


 576. Inv.-Nr.: hha-5229 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ הב״ח יוסף ב׳ הג״ץ כ״ה מאיר לוי ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ו׳ עש״ק ך״ג אדר ר׳ תקס״ה תנצב״ה‏‎


 577. Inv.-Nr.: hha-5459 Jahr: 1805

  ‎‏הביטו אל הצור ואל מקבת בור אורי חשך בעריפי כפת רעננים פארותם יבולו בנפול אבי הנצנים יאמר לעץ, אתה אבי רכי השנים יבכיון מר אלון בכות כמרירת פתנים במות אב שבת משוש [(בנ)]ים לעד הגל ועדה מצבת אבנים ה״ה האיש עסק מו״מ באמונה כ״ה אורי פייבל ב[...] שמואל שמש ז״ל מבערלין נפטר ונקבר יום ו׳ עש״ק ז׳ אדר שני תקס״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 578. Inv.-Nr.: hha-5458 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ הירש ב״ר יודא עסטרייכער סג״ל [...] ב׳ י׳ א״ש [...] תנצב״ה ‏‎


 579. Inv.-Nr.: hha-5081 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט מנשים באהל תבורך אשה הצנועה והישרה אשת חיל מפנינים היא יקרה טוב ולא רע עשתה לכל יודעיה ומכירה היפה בנשים [רכה] בשנים ש[(הובלה?)] לקבורה ה״ה האש[ה ...] וחסיד׳ מ׳ מאטה בת [...] כ״ה אברהם [... א]שת כ״ה ראובן שי[(ף ... נפט)] רת ונקברת [...] [...] לפ״ק [...]‏‎


 580. Inv.-Nr.: hha-5290 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ הב״ח גרשון בן כ״ה יוסף רופא נפטר עש״ק ונקבר יו׳ א׳ ער״ח ניסן תקס״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 581. Inv.-Nr.: hha-5215 Jahr: 1805

  ‎‏תלכנה בנות [ישראל] לתנות על בתולה על פרידת הבתולה הרכה וענוגה אדמה [...] יבכיון מאין הפוגה כי ה יא[...] בימי תוגה [...] אבלו [...] באבי ה״ה [...] פראדכה בת כ״ה פייב[...] ג׳ ג׳ ניסן [...]ס״[.] לפ״ק‏‎


 582. Inv.-Nr.: hha-5084 Jahr: 1805

  ‎‏[־־־] תנצב״ה ‏‎


 583. Inv.-Nr.: hha-5214 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט האשה זקנה החשוב׳ והצנועה מ׳ געלה אשת כ׳ נתן במיקווה ז״ל נפטרת ביו׳ עש״ק ג׳ אייר תקס״[ה] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 584. Inv.-Nr.: hha-5085 Jahr: 1805

  ‎‏[־־־] בר דוד ל[(ע)]ווער[(דן)] סג״ל [...] ונ[...]ו יו[...]ד [־־־]‏‎


 585. Inv.-Nr.: hha-5171 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ יודא בר פייבש הנקרא שמו יודא מיינצר נפט׳ יו׳ [ב׳] ונקב׳ [־־־]‏‎


 586. Inv.-Nr.: hha-5213 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט האשה היקרה והישרה מצות ה׳ שמרה והלכה בדרך ישרה לענים פרשה כפה ולאביונים ידי׳ שלחהו קמו בני׳ ויאשרוה בעלה ויהללוה [...] שרה [...] [־־־]‏‎


 587. Inv.-Nr.: hha-1249 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט הרבנית הצדיקת מ׳ תמר זצ״ל אלמנות הג״ה ח״ה נ״ר מו״ה רפאל הכהן זצ״ל אב״ד בג׳ ק״ק אה״ו אשר שרתה אותה בקדש ס״ח שנה והחזיקה את ידו לתורה ולתעודה מתה בש״ט יו׳ ו׳ ך״ה [א]ייר תקס״ה תנצב״ה‏‎


 588. Inv.-Nr.: hha-5208 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט האשה החשוב׳ והצנועה מ׳ אסתר אשת כ״ה יודא האם נפטרת ש״ק ונקברת יו׳ א׳ י״ט סיון תקס״ה תנצב״ה‏‎


 589. Inv.-Nr.: hha-5216 Jahr: 1805

  ‎‏פ״[.] האשה זק[...] הישרה [...] פראדכה [...] המנוח כ״ה [...] יעקב ז״ל [...] המנוח [...] געטשליק [...] [־־־] ... פראדכה ...העקשר‏‎


 590. Inv.-Nr.: hha-811 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה החשוב׳ הצנועה והחסודה א״ח מ׳ פעסכי אשת כ״ה יעקב עלב ז״ל נפטר׳ ונקברה ביו׳ ב׳ ך״ז סיון תקס״ה מושלמת במעשיה הטובים תנצב״ה‏‎


 591. Inv.-Nr.: hha-5289 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ הירש בן פו״מ כ״ה יאקב רענר נפט׳ ונקבר יום ג׳ ך״ח סיון תקס״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 592. Inv.-Nr.: hha-4414 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ הב״ח משה הירש בן ר׳ ליב לאדמר נפטר ש״ק ט״ו ונקב׳ ט״ז מנחם תקס״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 593. Inv.-Nr.: hha-5179 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט אשה זקנה חשובה והצנועה פרומיט בת ר׳ משה יורש אשת הר״ר מאיר רינטל נפטר׳ ונקבר׳ עש״ק ך״ח מנחם תקס״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 594. Inv.-Nr.: hha-626 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ אלי׳ בן פו״מ כ״ה וואלוף (!) האלי ז״ל נפטר ונקבר יום עש״ק ה׳ אלול תקס״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 595. Inv.-Nr.: hha-4353 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ הילד משה נתן נתן (!) ב׳ כ׳ אברלי לונדן נפטר בש״ק [ונקב]ר למחרתו [ביו]ם א׳ ז׳ אלול תקס״ה תנצב״ה‏‎


 596. Inv.-Nr.: hha-5098 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ איש ישר הזקן כ׳ זיסל בר יוסף ז״ל נפטר בש״ט ד׳ דחה״מ סוכת ונקב׳ למחרתו שנת תקס״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 597. Inv.-Nr.: hha-5099 Jahr: 1805

  ‎‏פ״נ חד מזקני כהונה כהן שדעתו יפא(!) בדעת קונו כ׳ פנחס זעליגמן ב״כ בנימן וואלף הכהן נפטר ביו׳ ד׳ שמחת תורה ונק[בר] ביו׳ ה׳ א״ח [... ת]שרי [־־־]‏‎


 598. Inv.-Nr.: hha-5109 Jahr: 1805

  ‎‏[־־־] ונקבר [...] דר״ח מרחשון תקס״ו תנצב״ה‏‎


 599. Inv.-Nr.: hha-5180 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט הבתולה הינדכי בת ר׳ משה ר׳ זונדל נו״נ יום ד׳ [־־־]‏‎


 600. Inv.-Nr.: hha-5111 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט האשה היקרה והישרה מרת רעכל בת כ׳ יוזפא רויטשילד ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ ביום [...] תקס״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 601. Inv.-Nr.: hha-5107 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה והחסידה יראת ה׳ היא תתהלל תנו לה מפרי ידה ומעשיה בשערים יתהלל ה״ה האשה החשובה מרת פריידה אשת המנהיג כ״ה משה פירשט בת המנוח פו״מ כ[...] נפטרת ב[...(ע)]ש״ק [(ח׳)] כסליו ונקברת [...] [־־־] פריידה פירשט ‏‎


 602. Inv.-Nr.: hha-5110 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט אשת חיל ומעוטרת לבעלה היתה תפארת אשה גפן פורי׳ וענפה עודנה באבי הילדות נקטפה בטרם יבא חבל מראשית פרי בטנה זכר המליטה בו היתה לה עדנה שמחה ראות ראשי(ת ב)כורה לברית יובל אחרי ימים ששה נפרדה מבנה ונקרא אבל אל אביה ואמה (ל)הם היתה יחידה לא עצבם מימי׳ אך לכבדם פקדה בעל נעורי׳ לבה בטחה עזבה לא[(נחה)] צפורה מערלה מצאה בית ומקום [(מנוחה)] ה״ה האשה היולדת צפורה מ[(ערלה)] בת המנהיג הקהלה כ״ה שמשון דעלבא[(נקא)] אשת כ׳ יעקב אמש[טרדם]... נפטר׳ ונקברת ביום ה׳ ך״א לחודש כסליו תקס״ו לפ״ק תנצב״ה מארלא א׳ יעקב לעמאן‏‎


 603. Inv.-Nr.: hha-5201 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט הבתולה הענדל בת כ״ה אברהם [...] [...] כסלו [...] תנצב״ה‏‎


 604. Inv.-Nr.: hha-5202 Jahr: 1805

  ‎‏פ״ט האשה מרת בילא אשת שמואל ווערטהיים מווין תחת שאון קריה המונה והדרה כבוד אשת חיל פנימה בחרה מוסר ויראת אל עטרו הליכות ביתה ורצון אל שמרה עד שוב׳ אל מנוחתה נפטרת בליל ש״ק ך״ט כסליו ונקברת כתיקון חברה חדשה ביום ג׳ לחדש טבת תקס״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 605. Inv.-Nr.: hha-5220 Jahr: 1805

  ‎‏[פ]ה נטמן איש ישר וחביב כ״ה דוד בן כ״ה יצחק הלווי סג״ל נפטר ביום ה׳ ך״ח ונקבר למחרתו בשם טוב ביום ו׳ ך״ט לחודש כסליו תקס״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 606. Inv.-Nr.: hha-5203 Jahr: 1806

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה היקרה הנכבדה אשת חיל טובה שכל בעיני אלקים ואדם כאביגיל מ׳ בריינה ז״ל בת המנוח כ״ה אברהם לינעבורג כ״ץ [... (אשת)] המנוח פו״מ ר׳ אל[י׳ האללי] ז״ל נפטרה ביו׳ [.] ט״ו טבת ונקברה למחרת[(ו) ...] ט״ז טבת שנת [...] פותח א [...] עליתי [...] לפ״ק‏‎


 607. Inv.-Nr.: hha-4714 Jahr: 1806

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ ליב בן יחיאל קאליש פ״ח ז״ל נפטר יום א׳ ונקב׳ יום ב׳ ך״ב שבט תקס״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 608. Inv.-Nr.: hha-237 Jahr: 1806

  ‎‏ראה העובר פה בין הקברים עמוד וקונן על אשת יקרים כי היתה עזר לעניי׳ ולעשירים ליתומים גדלה בתולת וגם בחורים ה״ה האשה החשוב׳ הגבירה והיקרה מ׳ רעכל בת פו״מ ושתדלן התורני הר״ר געטשליק כ״ץ אלמנת היקר ה׳ אלי׳ קאנטר נפט׳ ליל ש״ק ד׳ אדר ונקברה יום א׳ ה׳ אדר תקס״ו תנצב״ה‏‎


 609. Inv.-Nr.: hha-4669 Jahr: 1806

  ‎‏פ״ט הזקנה הענדל א׳ ליב וואגנר נפטרת ונקברת יו׳ [ג׳ (כ״ח אדר)] תקס״[(ו)] [...]‏‎


 610. Inv.-Nr.: hha-4667 Jahr: 1806

  ‎‏וימת שם מ+שה עבד ה׳ פ״נ איש ישר ונאמן במצות וצדקה כמר משה בן כ״ה אברהם היילבו[ט] נפטר ונקבר יום ד׳ ש[ב]יעי של [פ]סח תקס״[ו] [לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 611. Inv.-Nr.: hha-5728 Jahr: 1806

  ‎‏[פ״נ בשנת והאמין בה׳] [ויחשבה לו צדקה] אברה[ם] צדיק תמי[ם] היה [בדר]ת[יו] ב[ני ישראל] להמול כל מגמותיו [כ]הרר[ים בש]ערה שמר שבת להלכ[ותיו] [נפת] לידע[יו] ומכיריו בכל עסקות[יו] [הי׳] ר[ץ] למשנה ולתפילה בא[ורחותיו] על ב[תי ח]ולים ודלים [ש]ק[ף] לילו[תיו וימותיו] [נפ]טר בטהרה במוצא[י מנוחה ך״ה] [ונקבר] למחרתו יום ב׳ ך״ו ניס[ן תקס״ו לפ״ק] [תנצ]ב״ה וב״ה [עכמ״י אמן]‏‎


 612. Inv.-Nr.: hha-5482 Jahr: 1806

  ‎‏פ״נ [... ברל]ין בן לאותו [...]מוהר״ר מאיר [...] נפטר ונקב׳ [־־־] ר׳ ישעי׳ [...]‏‎


 613. Inv.-Nr.: hha-3988 Jahr: 1806

  ‎‏פ״נ הזקן הר״ר יוסף ב״ר משה יהודא היילבוט ז״ל נפט[ר] ונקבר ביום א׳ ט׳ אייר תקס״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 614. Inv.-Nr.: hha-4670 Jahr: 1806

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ פעסכי אשת מ[(שה מזר)]יטש נפטר יו׳ ג׳ ונקב׳ יום ד׳ י״ט אייר תקס״ו תנצב״ה‏‎


 615. Inv.-Nr.: hha-4671 Jahr: 1806

  ‎‏[־־־] יום ה׳ כ׳ אייר תקס״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 616. Inv.-Nr.: hha-5119 Jahr: 1806

  ‎‏[־־־] אברהם עסן נפטר ונקבר יום ג׳ י״ז סיון תקס״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 617. Inv.-Nr.: hha-4672 Jahr: 1806

  ‎‏פ״ט האשה אשר בשערים נודעה צנועה וחסודה אשת חיל מרת פאגיל בת המנהיג כ״ה מרדכי קנאר זצ״ל אשת כ׳ יעקב פירשט נפטרה ליל ש״ק ך״א סיון ונקבר׳ יום א׳ ך״ב סיון תקס״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 618. Inv.-Nr.: hha-5044 Jahr: 1806

  ‎‏פ״ט הזקנה זיסע א׳ כ״ה ישעי׳ סופר נו״נ יום א׳ כ״ב סיון תקס״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 619. Inv.-Nr.: hha-4673 Jahr: 1806

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה היקרה טייבכה שרה בת כ״ה שמשון האם ז״ל אשת כ׳ זעליגמן האן שליט נפטרת בשם טוב יום ג׳ כ״ד לחודש סיון ונקברת למחרתו תקס״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 620. Inv.-Nr.: hha-4749 Jahr: 1806

  ‎‏האבן תזעק עלה מות בחלונה בטרם הכלה תעדה כלי׳ לאפריונה פה טמון בקבר שבר על שבר בחורים ובתולות דמעו על הערוגה יען כלה מחופתה יצאה מעוגב׳ לתוגה לאבי׳ שבה בנעורי׳ הרכה והענוגה הוי דמעות יזולון מאין הפוגה על הבתולה הישרה הכלה תמה וברה בילה בת כ״ה פייבל ברלין ז״ל נפטרת ונקברת יום ד׳ י״ב תמוז תקס״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 621. Inv.-Nr.: hha-4288 Jahr: 1806

  ‎‏פ״נ הילד אפרים ב״ר הירץ נאשו׳ נפט׳ ונקב׳ יום ד׳ ט״ו מנחם תקס״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 622. Inv.-Nr.: hha-4752 Jahr: 1806

  ‎‏האבן תזעק פה הב...(בשו)שנים סוגה נטועה בנטעי מע(מן) ...כח בך והענוגה יבכה כמים ...עובר י... לא ...גדול השבר ט... הצבר כ... הקבר ה... וגבר ע... יראת ה׳ א...יה ו...יה ב... ... ... ... ... תנצב״ה‏‎


 623. Inv.-Nr.: hha-5205 Jahr: 1806

  ‎‏וימת שם משה עבד ה׳ פ״נ איש ישר ונאמן במצות וצדקה כמ׳ משה בן כ״ה אברהם איטאל[ינ]ער נפטר בשם טוב ביום ש״ק א׳ דראש השנה ונקב׳ יו׳ א׳ ב׳ דראש השנה תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 624. Inv.-Nr.: hha-5218 Jahr: 1806

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ יעקב אהרון בן כ׳ משה היילבוט נפטר ש״ק א׳ דר״ה ונקבר יו׳ א׳ ב׳ דר״ה תקס״ז תנצב״ה‏‎


 625. Inv.-Nr.: hha-5206 Jahr: 1806

  ‎‏פ״נ איש יקר יקיר לי אפרים כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על כן המו בקול נהי ואהימה על פטירת איש הישר כ״ה אפרים בן המנוח כ״ה שלמה בונפט ז״ל נפט׳ במיתה חטופה ובין לילה אבד מן הארץ באור ליום ה׳ כ״ז תשרי ונקב׳ בשם טוב למחרתו ביום ו׳ עש״ק כ״ח תשרי תקס״ז ׃ תנצב״ה ׃‏‎ Ephraim Salomon Benjamin


 626. Inv.-Nr.: hha-5237 Jahr: 1806

  ‎‏פ״נ האיש ישר וכשר כ׳ שלמה בן הג״צ וגבאי דקברנים כ״ה יוסף בוקים ז״ל נא[...] ה׳ [־־־]‏‎


 627. Inv.-Nr.: hha-5189 Jahr: 1806

  ‎‏נזר הרופאים עליו יציץ ויפרח ויהי יוסף איש מצליח ידע עת לדת יולדה ציריה שסף וברכים כושלות אמץ חבליה אסף סעד נדכה וחולה לרפאותו נכסף פעולתו לפניו וזכרונו לא יסוף ה״ה החכם ראה את הנולד [כ״ה יוס]ף ב׳ כ״ה הירש [רופא] ז״ל נפטר ... יו׳ ו׳ עש״ק [ך״ד] כסליו תקס״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 628. Inv.-Nr.: hha-5039 Jahr: 1806

  ‎‏פ״נ הילד אייזק בן כ׳ מענדל בון סג״ל נו״נ יו׳ ד׳ ו׳ טבת תקס״ז תנצב״ה‏‎


 629. Inv.-Nr.: hha-5204 Jahr: 1806

  ‎‏פ״ט האשה זקנה מרים ריזכה בת כ״ה ראובן פירשט אשת כ״ה יאקב בן כ״ה זנוויל האן נפטרת ונקברת יום ו׳ כ״ד אדר תקס״ו לפ״ק תנצב״ה ר׳ יאקב האן‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״נ הזקן כ״ה יאקב בן דוד זנוויל האן נפטר יום ו׳ עש״ק ד״י ונקבר יום א׳ ט״ז אייר תקס״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 630. Inv.-Nr.: hha-4695 Jahr: 1807

  ‎‏פ״ט האשה חשובה חסודה ונעימה עשתה צדקה בכל עת כפה פרשה לעני הלכה באורח מישור ונעים היתה מעשה הית[...]בני כב[...]ה ד[...]ה מ[...] מ[...] [...] [...] [...] [...] [...] ע[.]ה ליל ש״ק ונקברת ב[...] ך״ג טבת שנת תקס״ז תנצב״ה‏‎


 631. Inv.-Nr.: hha-4755 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ איש ישר הזקן כהר״ר מייאר בן ר׳ איצק לעלויר זלה״ה נפטר ביו׳ ד׳ ך״ז טבת ונקב׳ ך״ח בו שנת תקס״ז תנצב״ה ‏‎


 632. Inv.-Nr.: hha-4758 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ הבחור הנחמד גמיר וסביר קרא ושנה עדנו באבו בן שבע עשרה שנה ימצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה שמעון בן כ״ה שמחה בר מן יצ״ו הלך לחיי עולם ונקבר בשם טוב ביום ב׳ י״ז שב[ט] תקס״ז לפ״ק תנצב״[ה]‏‎


 633. Inv.-Nr.: hha-5052 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ איש ישר התורני כ״ה בער בן כ״ה איצק כהן זלה״ה נפטר בש״ק ך״ט שבט ונקבר יום א׳ א׳ דר״ח א״ר תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 634. Inv.-Nr.: hha-5058 Jahr: 1807

  ‎‏פ״ט האשה זקנה הנה רבקה אשת משה בר יהודא בת מו״ה דוד כהן נו״נ יום ג׳ ט׳ א״ר תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 635. Inv.-Nr.: hha-5054 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ יזלו כל ענים דמעות שמעו כל אזנים ותצלנה על ישר אשר עלה שמימה ידע לכת עם קונו באמונה הזריז ומהיר במצות ברה ומל את ילדים בני שמונה ה״ה כ״ה ישעי׳ אברהם בן כ׳ דוד בלאך ז״ל נפטר ונקבר יום ב׳ כ״ב א״ר תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 636. Inv.-Nr.: hha-4823 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ הג״צ כהר״ר בנימין בונם משה בפו״מ כהר״ר יוסף האללי ז״ל נפטר אור ליום ג׳ ונקבר למחרתו ביום ג׳ כ״ד אדר ראשון תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 637. Inv.-Nr.: hha-5114 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ שמואל ה״ב נפטר יום ג׳ כ״ג א״ר ונקבר יום ד׳ כ״ד א״ר תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 638. Inv.-Nr.: hha-5057 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ ישר וטוב אהוב למעלה עובד קונו בלמוד ובתפלה תנוח נפשו לשם ולתהלה ה״ה התורני כ״ה יואל יעקב בן פו״מ מהור״ר ישראל הויזן ז״ל נפטר ונקבר יום ג׳ א׳ דר״ח אדר שני זכר עולם יהיה צדיק לפ״ק תנצב״ה‏‎


 639. Inv.-Nr.: hha-3016 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ פו״מ כהר״ר אברהם יוסף בן פו״מ כ״ה יונתן משה אולדענבורג נפטר ונקבר יום ה׳ ט׳ אדר שני תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 640. Inv.-Nr.: hha-5049 Jahr: 1807

  ‎‏פ״[נ] איש יש[ר] וכשר כל ימו(!) היותו אל אדמתו הלך בתומתו להשכים ולהעריב לבת (!) התפילה היתה שעשעתו לעבוד את אלהיוכל מגמתו אמת ואמונה כל פעלתו כ׳ גרשון בן כ׳ יאקב יוסף נארדן ז״ל נפט׳ מש״ק ונקבר למחרתו יו׳ א׳ י״ב א״ש תקס״זלפ״ק תנצב״ה‏‎


 641. Inv.-Nr.: hha-5142 Jahr: 1807

  ‎‏פ״ט הזקנה רעלא א׳ כ״ה הירש פירט נפטרת ונקברת יום א׳ י״ב אדר שני תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 642. Inv.-Nr.: hha-5132 Jahr: 1807

  ‎‏פ״ט שלמה במעשי׳ לטוב בין הנשים יהללו אותה יודעי׳ נערים וישישים נשף ושחר קמה להתפלל לבורא נפשים כפה פרשה לעני בצדקה וחסד לכל האישים [ה]טיבה עם החיים והמתים חסד ואמת נפגשים שחרה טוב בנערותה רדפה צדק בזקנותה הלכה בטח למנוחתה ה״ה האשה הזקנה הצנועה המהוללה מרת שינכה שרה בת המנוח הר״ר אברהם אפנהיים זצ״ל אשת המנוח מנהיג הקהלה הר״ר מרדכי קנאר זצ״ל נפטרה ונקברה בשם טוב יום ג׳ כ״א אדר שני תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 643. Inv.-Nr.: hha-5076 Jahr: 1807

  ‎‏ויזרע יצחק לצדקה מאה שערים ויברכהו פ״נ החכם יקר רוח ואיש תבונות כ״ה יצחק איצקב כ״ה יהודא ליב העסי ז״ל נפטר יום ב׳ ה׳ ניסן ונקבר למחרתו ו׳ ניסן תקס״ז לפ״ק יצערו בניו וסוחרים נכבדי ארץ צל המעלות שב בתחתית ארץ חכם וחלק בבינה בחלקת ארץ קומו נבונים אשרוהו דמעו בעפר ארץ הילילו עוברים ספדו יודעיו תנצב״ה‏‎


 644. Inv.-Nr.: hha-5131 Jahr: 1807

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ לאה גיטל אש׳ כ״ה הירש בר בער [... ונק]בר׳ [...] [...] ת[נצב״ה]‏‎


 645. Inv.-Nr.: hha-5059 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ איש ישר כ״ה נחמי׳ ב׳ המנוח כ״ה [־־־] תנצב״ה‏‎


 646. Inv.-Nr.: hha-5130 Jahr: 1807

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ בריינה בת דוד אשכנז אש׳ ליב ב״ר מיכל וואגנר נו״נ יו׳ ג׳ י״ג ניסן תקס״ז תנצב״ה‏‎


 647. Inv.-Nr.: hha-5053 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ שמואל יצחק בחור כארזים ב״ר זעלגמן דעהן נודע בשערים זלגו דמעות עיני מוריו וקרביו בטו״ב שניו אבל יח[ז]ר להוריו נפטר [י׳ ה׳] ח׳ דפסח בין הערבים ונקבר א״ח עש״ק תקס״ז בצהרים תנצב״ה‏‎


 648. Inv.-Nr.: hha-5170 Jahr: 1807

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ לאה אש׳ ר׳ חיים [...] [־־־]‏‎


 649. Inv.-Nr.: hha-5485 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ הב״ח הרופא כ׳ אלי בן מהור״ר אברהם היילבוט נפטר ונקבר ביו׳ ו׳ עש״ק כ׳ סיון תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 650. Inv.-Nr.: hha-5048 Jahr: 1807

  ‎‏[־־־] ... ג׳ תמוז תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 651. Inv.-Nr.: hha-1328 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ פו״מ דקהלתינו וגבאי דח״ק דקברנים התורני כ״ה יהודא משה ליב בן כ״ה נפתלי הירץ נייאוויט זצ״ל נפטר ונקבר בשם טוב יו׳ א׳ י״ג לחודש תמוז תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 652. Inv.-Nr.: hha-5457 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר כ׳ אברהם נחמי׳ יוסף ב״ר יוזפא העקשר נפטר ונק[בר ...] ך׳ תמ[(וז)] תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 653. Inv.-Nr.: hha-4255 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ הזקן כ״ה הירץ בן כ״ה טעבלי ווינר סג״ל נפטר ונקבר יום ג׳ כ״ב תמוז תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 654. Inv.-Nr.: hha-1263 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ רך בשנים וגדול בחכמה יושב באהל של תורה [מ]נעוריו ובקי בכל חדריה ירא אלקים וסר מרע ה״ה התורני המופלא כהר״ר שלמה בן הדיין מהור״ר ליפמן בייט זצ״ל נפטר [ו]נקבר יום א׳ כ״ז תמוז תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 655. Inv.-Nr.: hha-5127 Jahr: 1807

  ‎‏פ״ט האשה חשובה בריינה אשת כ״ה איצק ב״ר מאיר שטערין נפטר׳ ונקברת יו׳ ד׳ ח׳ אב תקס״ז תנצב״ה‏‎


 656. Inv.-Nr.: hha-5471 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ איש ישר כ״ה אברהם מענדיל בן כ״ה [יששכר] ל[...] [־־־]‏‎


 657. Inv.-Nr.: hha-5126 Jahr: 1807

  ‎‏פ״ט אשה חשובה והצנועה א״ח חיילה שרה בת כ״ה עקיבא בלאך אשת כ׳ יוסף שעניגען נפטרת ונקברת יום ו׳ עש״ק כ״ד מנחם תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 658. Inv.-Nr.: hha-5477 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ מאיר בן מו״ה ליפמן נפטר יום ב׳ כ״ז מנחם ונקבר יום ג׳ כ״ח [... ת]קס״ז לפ״ק [־־־]‏‎


 659. Inv.-Nr.: hha-760 Jahr: 1807

  ‎‏עטרת צבי תפארת ישראל פ״נ אדונינו מורינו ורבינו ורבן של כל בני הגולה הרב הגאון הגדול המפורסם החריף ובקי החסיד ומקובל איש אלקים קדוש החכם והעניו מאוד שר ושופט תופס ישיבה והרביץ תורה בישראל חיבר הרבה חבורים על ש״ס ופוסקים ותנ״ך ושו״ת והמה עוד בכתוב[ים] האיר עיני הגולה לא קם כמוהו ואח[ריו] לא יהי׳ כבוד שמו מהור״[ר] צבי הירש מק״ק זאמשט זצ[לה״ה] האב״ד ור״מ דשלש קהלות א[ה״ו] [ומלפני]ם הי׳ אב״ד ור״מ בק״ק ב[ראד] [ובק״ק] גלוגא ר[בתי] נפטר ביו[ם ב׳ ח״י] [אלו]ל התקס״ז לפ״ק בש[נת] [ש]שים ושבע לימי ח[ייו] תנצב״ה ‏‎


 660. Inv.-Nr.: hha-2214 Jahr: 1807

  ‎‏פ״ט האשה ח[שובה והצנועה] והחסודה [מ׳ יענטה בת כ״ה] וואלף פופ[ערט אשת הגובה] ר׳ אהרן האללע [נפ]טרת ונקברת יום ב׳ ך״ה אלול תקס״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 661. Inv.-Nr.: hha-5192 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ איש זקן כ״ה אהרן זעליג בר זנוויל האן ז״ל נפטר יו׳ ד׳ ך״ז אלול ונקבר למחרתו יו׳ ה׳ ך״ח אלול תקס״ז תנצב״ה‏‎


 662. Inv.-Nr.: hha-5455 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ התורני כ״ה אורי פייבלמן בן כ״ה אלכסנדר הלוי מברוינשווייג נפטר יום ה׳ י״ג ונקבר ביו׳ ב׳ י״ז תשרי תקס״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 663. Inv.-Nr.: hha-5045 Jahr: 1807

  ‎‏פ״נ הב״ח רך בשנים כ׳ יוסף בן כ׳ מאי[ר] העקשר ז״ל נפט[ר] ונקבר יו׳ ג׳ ך״ה תשרי תקס״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 664. Inv.-Nr.: hha-5125 Jahr: 1807

  ‎‏פ״ט האשה חשובה א״ח ע״ב הנה אשת כ׳ מיכל ברלין נפטרת ונקברת כ״ה תשרי תקס״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 665. Inv.-Nr.: hha-3205 Jahr: 1807

  ‎‏פ״ט [אשה] זקנה [חשוב]ה מ עלקל [בת כ׳ יוסף] וואגנר א׳ אייזק וואגנר נפטרת ונקברת יו׳ ב׳ ח׳ מרחשון תקס״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 666. Inv.-Nr.: hha-5124 Jahr: 1807

  ‎‏ותלבש אסתר מלכות גער להמקונן אשר ירבה לשבח אותה למען אשר ידום כי זאת היא תהלתה כה בחיי׳ מעשי׳ הטובי׳ בדממה עשתה ה״ה האשה החשובה א״ח מרת געלכה אסתר בת כ״ה שמואל פ״פ אשת כ׳ יוסף בר וואולף היילבוט נפטרה יו׳ ב׳ ח׳ חשון ונקברה יו׳ ג׳ ט׳ חשון תקס״ח תנצב״ה‏‎


 667. Inv.-Nr.: hha-5070 Jahr: 1807

  ‎‏עוברי עמק הבכה סורו פה סופדי ספד גושו קרבו הנה אמרו די ילל לצרתי איפה כלילתי הורדה ברגבים טמונה יזלו עיני כם אף דמעת עשוקים מי מרה עפעפיכם יזלגו בי תנחמו בי ראש המעוקים הה ראו חצים נחתו בי ותבליגו אשת לבבי כשוט מות נשטפה זך שכל וכשרון מעש התאימה אהבת כלולים ותשואת חן הרעיפה כל יודעה קראה ישרה ונעימה גיל לבבי נשמתה הוי חיש עפה לכן מר אילל אלכה שחוח שושן גנתי באבך נקטפה ואין פרח יעלה לניחוח היא אשה יקרה מרת גיטל בת כ׳ בער בר נחמי׳ אשת כ׳ יונתן ג״ש מקעניגסבורג נפטרת בת שבע עשרה שנה ביום ג׳ ז׳ ונקברת כתקון חברה חדשה ביום ה׳ ט׳ כסליו תקס״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 668. Inv.-Nr.: hha-672 Jahr: 1807

  ‎‏פ״ט מר אקונן טובך אפר.ש פזרת וצדקה פעלת רב טוב האשה הצנועה והחסודה מאטא אלמנת הגובה ר׳ משה ב׳ פו״מ ר׳ געטשליק כ״ץ ז״ל נפטרת בש״ק י״א כסליו תקס״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 669. Inv.-Nr.: hha-5071 Jahr: 1807

  ‎‏פ״ט האשה חשובה טעלצכה בת ר׳ זעליגמן אשת ר׳ שלמה הארבורג נפטר׳ ביום ש״ק א׳ דחנוכה ונקברת למחרתו ביו׳ א׳ ב׳ דחנוכה שנת תקס״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 670. Inv.-Nr.: hha-5077 Jahr: 1807

  ‎‏לזאת יקרא אשה יראת ה׳ היא תתהלל פ״ט האשה החשובה [...] והיקרה כפה פרשי לעני [...] אביון ה״ה מ׳ יטכה [...] המנוח כהר״ר ... אשת המנוח [...] מן [...]ע[...] נפטרת בשם [טוב ...] כסליו ונקברת ביו׳ [...] לפ״ק נ[...]‏‎


 671. Inv.-Nr.: hha-176 Jahr: 1808

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר הזקן כ׳ מאיר בן כ״ה בער סג״ל נפטר בש״ט יום ג׳ ה׳ טבת ונקבר למחרתו ביום ד׳ ו׳ טבת תקס״ח לפ״ק תנצב״ה מאיר ב״ר בער סג״ל‏‎


 672. Inv.-Nr.: hha-5121 Jahr: 1808

  ‎‏אשת נעורים כי תמָאֵס נשמתה למרום עלתה ופ[...] [...] [...] [־־־] ציפר אש׳ ר׳ הירש אפ״ה‏‎


 673. Inv.-Nr.: hha-2586 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט אשת חיל צנועה והחתורה כאבגיל כל ימי׳ הלכה בדרך ישרה מצותה שמרה ה״ה מ׳ בונא בת המנוח כ״ה מאדיל ז״ל אשת המנוח כ״ה יודא ז״ל נפטרת ביו׳ ש״ק ח׳ טבת ונקברת למחרתו שנת תקס״ח תנצב״ה‏‎


 674. Inv.-Nr.: hha-4754 Jahr: 1808

  ‎‏פ״נ איש ישר הזקן כ׳ חיים ב״ר משה היילבוט נפטר ונקבר יום ד׳ י״ג טבת תקס״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 675. Inv.-Nr.: hha-5120 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מ׳ לייטצכה בת הג״צ כ״ה מיכל לוי ז״ל אשת הגוב׳ כ״ה מרדכי׳ ב״ז בייט נר״ו נפט׳ ביו׳ ה׳ י״ד טבת ונקב׳ ביו׳ עש״ק תקס״ח תנצב״ה‏‎


 676. Inv.-Nr.: hha-5207 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט אשה יראת ה׳ היא תתהלל הצנועה מיכלה בת פו״מ כ״ה בנימן כ״ץ ז״ל אשת הג״צ כ״ה שמעון [... נפ]טרת בשם טוב יום [...] ונק[... ח]ודש שב[...] [־־־]‏‎


 677. Inv.-Nr.: hha-4472 Jahr: 1808

  ‎‏[פ״נ] [הב״ח יוזפא] בן כ״ה איצק היילבוט נפט׳ ונקבר יו׳ ג׳ ח״י שבט תקס״ח תנצב״ה ‏‎


 678. Inv.-Nr.: hha-5473 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ גאלדה בת כ״ה משה ז״ל אש׳ כ״ה הירץ ב״ר הענדל חזן נפטרה ביו׳ ה׳ ונקבר׳ למחרתו עש״ק י״ב אדר תקס״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 679. Inv.-Nr.: hha-4750 Jahr: 1808

  ‎‏פ״נ איש זקן ויש׳ כ׳ שלמה ב״ר ליב ליבעק נפטר ש״ק ונקבר יו׳ א׳ פורים תקס״ח תנצב״ה‏‎


 680. Inv.-Nr.: hha-1815 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה הזקינה מ׳ רבקה הענדעל בת ר׳ מאיר רינטעל ז״ל אשת פו״[מ] ר׳ ישראל פ[ירשט] יום ו׳ ע[ש״ק ...]ם אע[...] [...]‏‎


 681. Inv.-Nr.: hha-4806 Jahr: 1808

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר הר״ר זימלה בר שמואל פ״פ נפטר יו׳ ב׳ ער״ח ונק[(ב׳)] יו׳ ג׳ ר״ח ניסן תק[(ס״ח)] תנצב״ה‏‎


 682. Inv.-Nr.: hha-4679 Jahr: 1808

  ‎‏פ״נ מי נאמנים בלא אכזב יצאו ממעינך הטהור כל הדולה מעט אם רב רוה צמאו וראה אור ה״[(ה התורני)] מו״ה מיכל ב״ר ל[(יזר כ״ץ נ)]פטר ונקבר יום ה׳ י׳ ניסן תקס״ח ל[..] [־־־]‏‎


 683. Inv.-Nr.: hha-5211 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מ׳ פראדכה אשת כ׳ דן לעלבר נפטר׳ ליל ש״ק י״ב ניסן ונקברת יום א׳ י״ג תקס״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 684. Inv.-Nr.: hha-639 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט קמה אלומתה וגם נצבה יקרה חסידה וחשובה לבית אביה שבה הלכה ונסעה הנגבה היא האשה זקנה מ׳ קילה חוה בת כ״ה אנשיל הויזן מפ״פ דמיין אלמנת כ״ה יאקב ריא יום הפרדה ביום הולדתה אור ליום ד״י ניסן לאחר מלאה ימיה שמנים וששה ונקברת ביום ד״י ניסן תקס״ח עד צאת נפשה צדקתה לא עזבה תנצב״ה‏‎


 685. Inv.-Nr.: hha-5228 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט א״ח צדקת כאביגאיל מ׳ חוה שפרינץ אש׳ כ׳ מאיר טרויב נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ה׳ ך״ד ניסן תקס״ח תנצב״ה‏‎


 686. Inv.-Nr.: hha-1628 Jahr: 1808

  ‎‏[פ״נ] [הדיין התורני והרבני] [מ׳ יאקב ווארעש] [זצ״ל ...] [חק ...] [יעקב . ויש...רים] [ה׳ ..א ש...יום] [א׳ . אייר תקס״ח לפ״ק] תנצב״ה ‏‎


 687. Inv.-Nr.: hha-4677 Jahr: 1808

  ‎‏פ״נ ימיךָושניחייךָ עד החצילא כליתָ סוף כל האדם בא! וקבר לך כריתָ הב״ח[(יוסף מ)]ש[(ה)... מ] איר ווי[נר...]ת י[... ונ]קב׳ יו[...] לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 688. Inv.-Nr.: hha-5512 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט הילדה מיכלה בת כ״ה אברהם בן פ[(ו״מ .. יוזפ)]א לוי [...] ונקברת יום ג׳ כ״ז אייר תקס״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 689. Inv.-Nr.: hha-758 Jahr: 1808

  ‎‏אשה יראת ה׳ היא תתהלל פ״ט האשה החשובה הצנועה היקרה המהוללה הרכה וענוגה מרת חינקה זללה״ה אשת ה״ה מהר״[(י ליבש ...)] ור״מ [הרב הגאון ...] [מ״ו ...] [...] [נקברה ...] [בשנת ...] [תנצב״ה]‏‎


 690. Inv.-Nr.: hha-5269 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ תמר געלה אשת כ׳ ליפמן קצב נפט׳ יו׳ ה׳ ב׳ דשבועות ונקבר׳ א״ח תקס״ח [־־־]‏‎


 691. Inv.-Nr.: hha-5112 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט האשה חשובה המילדות רבקה ייטה בת כ״ה גרשון רופא נפטרת יום ד׳ כ׳ סיון ונקברת יום ה׳ [...] סיון [...] [־־־]‏‎


 692. Inv.-Nr.: hha-813 Jahr: 1808

  ‎‏[פ״ט] [לזאת יקרא אשה יראת ה׳ היא תתהלל] [ה״ה אשת חן הענוגה הצנועה] [והחסודה והמשכלת מרת] [ריזלה לאה בת המנוח הגוב׳] [הר״ר משה שייאר הלוי] [זללה״ה מפפד״מ אשת המנוח] [מהור״ר ברוך אברהם בענדיט] [שייאר הלוי זללה״ה הלכה] [לעולמה ושבה אל עפרה ביו׳] [ג׳ ג׳ תמוז דההיא שתא] תקס״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 693. Inv.-Nr.: hha-5136 Jahr: 1808

  ‎‏[עדות בי]הוסף שמו [ירא ורחים רב]נן הי׳ מעודו [ועד יום מו]תו התורה לבדו [סעד לבו וה]יתה תמיד נגדו [פזר נתן לאבי]וני׳ ולעני׳ בידו [ה״ה האלוף התורני אי]ש ימיני חבר מחברת ביתה י[וסף] אהב התורה ולומדי׳ ומחזיק ידי׳ כ״ה יוסף ב״ר וואולף היילבוט נפט׳ בש״ק ו׳ אב ונקבר יום א׳ ז׳ אב תקס״ח תנצב״ה‏‎


 694. Inv.-Nr.: hha-762 Jahr: 1808

  ‎‏[פ״נ] [ר׳] מאיר [אברהם בן] המנוח [פו״מ מ״ו ישראל יעקב] הויזין [זצ״ל נפטר יום ד׳] [ונקבר למחרתו ביום ה׳ כ״ה] [מנחם תקס״ח לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 695. Inv.-Nr.: hha-4674 Jahr: 1808

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ יעקב משה בר שמואל גליקשטא׳ נו״נ יו׳ א׳ ה׳ אלול תקס״ח תנצב״ה‏‎


 696. Inv.-Nr.: hha-5230 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט אשה זקנה יקרה וצנועה א״ח מרת גלוקכא בת ר׳ יאקב ריא א׳ כ״ה אברהם געטינגין נפטרת בש״ק [(ד׳)] אלול ונקבר׳ יו׳ א׳ ה׳ אלול ת[(קס״ח)] לפ״ק תנצ[(ב״ה)]‏‎


 697. Inv.-Nr.: hha-1828 Jahr: 1808

  ‎‏פ״נ פו״מ הר״ר נפתלי הירץ בן פו״מ הר״ר דוד רינטל הלך לעולמו ביום ב׳ י״ג אלול ונקב׳ ביו׳ ג׳ י״ד אלול תקס״ח ובהיותו פרנס הקהלה השתדל עם חבירי[ו] והשיג רשיון משררה יר״ה לבנות הבהכ״נ דקהילתנו בהמבורג תנצב״ה‏‎


 698. Inv.-Nr.: hha-5466 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט האשה היקרה פראדכי אשת הדיין מ״ו יוסף האן ז״ל נפטר׳ בש״ק ונקברת יום א׳ כ״ו אלול תקס״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 699. Inv.-Nr.: hha-4675 Jahr: 1808

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ ראובן לאזי בר נתן מייסלינג נפטר יו׳ ג׳ י״ג ונקבר יו׳ ד׳ ע״ס תקס״ט לפ״ק תנצב״ה לאזי מויסלינג‏‎


 700. Inv.-Nr.: hha-1258 Jahr: 1808

  ‎‏אשה יראת ה׳ היא תתהלל פה טמונה בת חיל בנשים הישרה בתבונתה כשרון מעש׳ רק עשתה את שם האדם בפועל כפה האמירה אף על לוח לבו נדיבתה חרתה היא היקרה מ׳ דינה שרה בת כ״ה מאיר שטערין אשת הגובה כ״ה משה ל״[ד ז]״ל מת[ה] ב[י]ו׳ [ד׳ ה׳] חשון ונקב׳ למחר[תו ...] מרחשון מפרי [...] לפ״ק תנצ[ב]״ה‏‎


 701. Inv.-Nr.: hha-5465 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט [...]בה חנה בת כ״ה יעקב [...] אשת מ״ה כ״ה הירש בר וואולף זצ״ל נפטרת שבת קודש ז׳ כסליו ונקברת ביום א׳ תקס״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 702. Inv.-Nr.: hha-4668 Jahr: 1808

  ‎‏פ״נ הב״ח בנימין ב״כ מיכל ה״ב נפטר ונקבר יום ה׳ י״ט כסליו תקס״ט תנצב״ה‏‎


 703. Inv.-Nr.: hha-5257 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט האשה עטרת לבעלה ולבנ׳ מ׳ רחל אשת כ׳ ראובן ב״ר שמשון נפטר[(ת ו)]נקברת יום ה׳ [(י)]״ט כסליו תקס״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 704. Inv.-Nr.: hha-5502 Jahr: 1808

  ‎‏פ״ט [...] צנועה הזקינה [... רב]קה בת כ״ה דניאל [...] משה בר עזריאל נפט[...] יום ש״ק י״ב טבת ונקברה ביום א׳ י״ג טבת תקס״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 705. Inv.-Nr.: hha-5513 Jahr: 1809

  ‎‏אשה בכל אלה לא נמצא פ״ט אשה כשרה הצנועה והחסודה כאמנו לאה מנשים באוהל תברך עטרה בעלה מרת טריינדל לאה אשת כ׳ משה ב״ר זעלקיל שטיבל נפטר׳ יו׳ ג׳ ער״ח ונקברת יו׳ ד׳ ר״ח שבט תקס״ט תנצב״ה‏‎


 706. Inv.-Nr.: hha-5519 Jahr: 1809

  ‎‏פ״ט אשה זקינה חשובה מ׳ בילה אשת כ״ה ליזר לוי נפטר׳ יו׳ ג׳ י״ד שבט ונקב׳ יום ד׳ ט״ו בו תקס״ט תנצב״ה‏‎


 707. Inv.-Nr.: hha-5090 Jahr: 1809

  ‎‏פ״נ הב״ח מאיר משה בן כ״ה זלמן ה״ב נפטר ונקבר יום ג׳ כ״א שבט תקס״ט תנצב״ה‏‎


 708. Inv.-Nr.: hha-5593 Jahr: 1809

  ‎‏פ״נ הילד ראובן ב׳ כ״ה אפרים ג״צ נפט׳ ונקב׳ יו׳ ד׳ ער״ח אדר תקס״ט תנצב״ה‏‎


 709. Inv.-Nr.: hha-1818 Jahr: 1809

  ‎‏[פה חלקת מחוקק ספון שם רועה אבן ישראל] ה״ה כהר״ר ישראל ברעסלא שמש סופר ונאמן הקהלה בן הרב כמוהר״ר מיכל זצ״ל נפטר בליל י״ט ונקבר למחרתו ביום ד׳ כ׳ אדר תקס״ט לפ״ק תנצב״ה יום בכי בקרב מחנך ישראל שממו הסופרים ויקונן ישראל רפו ידינו אבד ספיר מנזר ישראל אכל[תה] המות הוי אדון? ישראל לדל משכי[ל] ואח לכל ב[י]ת ישראל‏‎


 710. Inv.-Nr.: hha-5139 Jahr: 1809

  ‎‏פ״נ הב״ח ישראל בן כ״ה ליב רויטענבורג נפטר ונקב[ר] יום ב׳ י׳ ניסן תקס״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 711. Inv.-Nr.: hha-5514 Jahr: 1809

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ ריזכי בת כ׳ דוד פירשט נפטרת יו׳ ד׳ [...] ונקב[...] [־־־]‏‎


 712. Inv.-Nr.: hha-5078 Jahr: 1809

  ‎‏פ״נ סעד הי׳ [ל]נפשות האומללים נדב לבו להמציא מזור לחולים רפא להרבה אנשים הדלים ה״ה הרופא המומחה כ״ה סענדר בן הרופא המומחה כ״ה הירש נפטר יום ה׳ ח״י אייר ונקבר יו׳ א׳ ך״א אייר תקס״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 713. Inv.-Nr.: hha-1819 Jahr: 1809

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ״ה יוסף בר יאקב עמדין ז״ל נפטר ונקבר ביום ג׳ ך״ג אייר תקס״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 714. Inv.-Nr.: hha-5499 Jahr: 1809

  ‎‏פ״ט האשה זקינה לאה בת ר׳ יוסף דייהרין אשת ..גרש[ון] וויר[(טהיים) ...] ונקברת יום ו׳ עש״ק כ״ו אייר תקס״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 715. Inv.-Nr.: hha-5140 Jahr: 1809

  ‎‏פ״נ איש חסד הולך ונוגה באור התבונה לבו רחש תורת אל וידיו אמונה ירא ה׳ אוצרו ונפשו בין נבונים שכונה הרוה נפש נענה הרנין יתום ואלמנה ורב טובו בסתר חף מכל גאון מי מנה הלא כלר שכל ולנצרת לבו אליו פנה לכן האבן לא תכילי המון מעשיהו ויעיד עליו שמו לעולם עקב פעליהו יודוהו אחיו וזכרונו דור אחרון יברכהו ה״ה החכם והנדיב אשר הנה שם טוב מבנים בנשאו לבו לה׳ והשאיר [אח]ריו ברכה והקדיש סך מסוים לת[מוך] בני ת״ת דקהלתינו לבד יתר דברים טובים לזכרון עולם תה[...] כבוד שמו כהר״ר אלי׳ בן כ״ה לימאל[...] סג״ל ז״ל נפטר ביום ג׳ ו׳ תמוז ונקבר למחרתו ביום ד׳ ז׳ תמוז תקס״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 716. Inv.-Nr.: hha-5505 Jahr: 1809

  ‎‏ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל ראיה אשה חשובה הצנועה והחסודה תמים (!) בכל מעשיה אסתר יוכבד אשת כ׳ שמשון ב״ר יוסף נפטרת ונקברת בש״ט יום ב׳ ב׳ אלול תקס״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 717. Inv.-Nr.: hha-5470 Jahr: 1809

  ‎‏פ״ט האשה חשובה קרענדיל בת כ׳ משה געטינגין אשת כ׳ אברהם בר הירץ נו״נ יום א׳ ח׳ אלול תקס״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 718. Inv.-Nr.: hha-5069 Jahr: 1809

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ שפ[(רינצ)]כה בת כ״ה א[(יצק) ... (אש)]ת [־־־]‏‎


 719. Inv.-Nr.: hha-5128 Jahr: 1809

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ זלמן אהרן בן כ׳ שמעון [(פיר)]שט נפטר יו׳ ג׳ ונקב׳ יו׳ ד׳ [ך״ה] אלול תקס״ט תנצב״ה‏‎


 720. Inv.-Nr.: hha-5065 Jahr: 1809

  ‎‏[...] בשנת תתחדש כנשר נעוריכי ילד שעשועים רך בשנים ואהוב לאבותיו אברהם משה בכ״ה ראובן יצחק היינה נפטר ונקבר עש״ק היום ך״ו תשרי תק״ע לפ״ק תנצב״ה‏‎


 721. Inv.-Nr.: hha-5293 Jahr: 1809

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מרת מינדל אשת כ׳ מאנדלי קצב נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ [(ב׳)] ו׳ מרחש[(ון ...)] [־־־]‏‎


 722. Inv.-Nr.: hha-5276 Jahr: 1809

  ‎‏פ״ט עד לא באת לחצי ימיך עזבת אותי ואת עולמיך מי יתאונין על המרבה מי יבכו על האהבה אנכי אישך בעל האבדה אשה חשובה פעגילכה אשת כ׳ איצק ב״ר מתיתי׳ ג״ש נפטרת יום ה׳ ר״ח כסליו ונקברת יום ו׳ עש״ק תק״ע לפ״ק תנצב״ה‏‎


 723. Inv.-Nr.: hha-5475 Jahr: 1809

  ‎‏פ״נ איש ישר רך בשנים עוסק במו״מ באמונה כ׳ שמעון ב׳ כ״ה גומפריך ווארבורג נפט׳ יו׳ ב׳ ונקבר׳ יו׳ ג׳ ו׳ כסליו תק״ע [־־־] ר׳ שמעון ווארבורג‏‎


 724. Inv.-Nr.: hha-5221 Jahr: 1809

  ‎‏פ״ט האשה חשובה הצנועה מרת פעסכי אשת כ״ה איצק פאלק ז״ל נפטר׳ ונקבר׳ עש״ק ט׳ כסליו תנצב״ה פעסכי אשת איצק פאלק‏‎


 725. Inv.-Nr.: hha-5073 Jahr: 1809

  ‎‏פ״נ איש ישר וזקן כ׳ אברהם בן מו״ה דוד פאסילבורג נפטר ונקבר יום ג׳ [(כ׳)] כסליו תק״ע תנצב״ה‏‎


 726. Inv.-Nr.: hha-5072 Jahr: 1809

  ‎‏מצבת קבורת [(איש?)] נכבד ויקר אישים יפה נוף מגזע אצילי ישראל ה״ה הגביר החכם וטוב מעללים כמ״ר שמואל בן המנוח ר׳ יוזל ווערטהיים זצ״ל מת ליל ה׳ ך״ב כסליו וישב לאדמתו יום א׳ א׳ דחנוכה התק״ע שחר טוב אהב משרים אהב צדקה ויעשֶׂהָ משען לדל נפשו ברכה דרושה לכל חפציה ויעש בכשרון מעשיו [(ופ?)]עלו בתבונה אזור מתניו צדק ואזור [(ח)]לציו אמונה לא גבה לבו ול[(א)] רמ [...] מי טובים ויט שכמו ל [...] ים על כי ... מגלו שם ו [...] ולו‏‎


 727. Inv.-Nr.: hha-5255 Jahr: 1809

  ‎‏פ״ט הזקנה רחל דינה אשת כ׳ אברהם רינטעל נפטרת יום ג׳ כ״ז כסליו ונקברת ביום ד׳ תק״ע לפ״ק תנצב״ה‏‎


 728. Inv.-Nr.: hha-5175 Jahr: 1809

  ‎‏פ״נ איש ישר זקן ושבע ימים היקר כ״ה זעליגמאן בהר״ר שמעון האן ז״ל נפטר בשם טוב ליל שבת קודש ט׳ טבת ונקבר ביום א׳ עשרה בטבת תק״ע לפ״ק תנצב״ה‏‎


 729. Inv.-Nr.: hha-879 Jahr: 1810

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר עסק במו״מ באמונה כ״ה אייזק ב״ר חיים צעל נפטר ונקבר יו׳ ג׳ ד׳ שבט תק״ע לפ״ק תנצב״ה‏‎


 730. Inv.-Nr.: hha-5762 Jahr: 1810

  ‎‏אשה יראת ה׳ היא תתהל[ל] פ״ט האשה החשובה נעימ׳ במעשיה ולב טהור לעניי׳ ולאביונים מ׳ עדיל לאה בת ר׳ יודא לוי אשת כ״ה יעקב באריגקונשטאט נפטרת ונקברת יו׳ ד׳ י״א סיון תק״ע לפ״ק תנ[צב״ה]‏‎


 731. Inv.-Nr.: hha-903 Jahr: 1810

  ‎‏פ״ט אשה זקינה אסתר אל׳ חיים רענר נפטר׳ ש״ק ער״ח אדר ראשון ונקברת ביום א׳ א׳ דר״ח א״ר תק״ע לפ״ק תנצב״ה‏‎


 732. Inv.-Nr.: hha-5151 Jahr: 1810

  ‎‏[־־־] ה״ה כ׳ יו[...] חיים כ״ץ נפטר ונקבר יום ב׳ ג׳ אדר ראשון תק״ע תנצב״ה ‏‎


 733. Inv.-Nr.: hha-932 Jahr: 1810

  ‎‏פ״נ הזקן בן פ״ט שנים כ״ה מיכל בן הדיין מה״ו משה [הי]ילבוט זצ״ל נפ[ט]ר ו[נ]קבר עש״ק [ה]׳ אדר ראשון תק״ע תנצב״ה‏‎


 734. Inv.-Nr.: hha-5155 Jahr: 1810

  ‎‏פ״נ איש ישר וזקן עסק במו״מ באמונה ה״ה כ׳ שמואל ב״ר הירש מלמד נפטר ונקבר יום ה׳ ח״י אדר ראשון תק״ע לפ״ק תנצב״ה‏‎


 735. Inv.-Nr.: hha-5524 Jahr: 1810

  ‎‏פ״ט האשה מרים אשת מרדכי בר אייזק קאך נפטר׳ ך״ח אדר ראשון [־־־]‏‎


 736. Inv.-Nr.: hha-5486 Jahr: 1810

  ‎‏פ״ט רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה בלי אזור ומחגר (?) בעוז חגרה מתניה קפצא ידה לאחזתה (?) לכל שואל הליכות ביתה צופיה ׃ ודרכיה למואל רייקכה בת ר׳ וואלף שפייאר נ״ע אשת ר׳ יוסף היילבוט נפטר׳ ונקברת עש״ק טו״ב אדר השני לפ״ק תנצב״ה‏‎


 737. Inv.-Nr.: hha-5067 Jahr: 1810

  ‎‏פ״ט הילדה גיטל בת כ׳ יונתן ג״ש נפטרת ונקברת יום ב׳ ך״ז אדר שני ת[ק]״ע תנצב״ה‏‎


 738. Inv.-Nr.: hha-5105 Jahr: 1810

  ‎‏פ״נ הבחור כ׳ אלכסנדר צבי המכונה זיסקינד בן כ״ה בענדיט ל״ד נפטר ונקב׳ בעש״ק יום שני די״ט של פסח תק״ע לפ״ק תנצב״ה‏‎


 739. Inv.-Nr.: hha-5118 Jahr: 1810

  ‎‏פ״נ הב״ח קלמן בר נחמי׳ נפטר ונקבר בש״ט יום ב׳ ג׳ דחה״מ פסח תק״ע לפ״ק תנצב״ה‏‎


 740. Inv.-Nr.: hha-9182 Jahr: 1810

  ‎‏פ״נ איש ישר ש[...] תם וישר כ׳ [...] לאזי נפטר[...] בעש״ק אסר[...] פסח[...] [־־־]‏‎


 741. Inv.-Nr.: hha-5472 Jahr: 1810

  ‎‏פ״ט אשה זקינה מ׳ שרה גרעסיל אשת כ׳ לאזי מייסלינג נפטר׳ ונקבר׳ יו׳ ב׳ ך״ו ניסן תק״ע תנצב״ה‏‎


 742. Inv.-Nr.: hha-5137 Jahr: 1810

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ דוד ב״ר שלמה סג״ל נפטר ונקבר יום ג׳ ד׳ אייר תק״ע לפ״ק תנצב״ה‏‎


 743. Inv.-Nr.: hha-5487 Jahr: 1810

  ‎‏ופריח׳לא גמר׳ פ״ט הבתולה הכשרה מ[...] [...] פ[...] פ[...] ונקברת [... ה]נ״ל תק״ע לפ״ק תנצב״ה‏‎


 744. Inv.-Nr.: hha-5528 Jahr: 1810

  ‎‏פ״ט אשה חשובה שינכה בת כ״ה אהרן געטינגן אשת כ׳ שמואל ווארבורג נפט׳ [־־־]‏‎


 745. Inv.-Nr.: hha-5146 Jahr: 1810

  ‎‏[־־־] ב.ינים כ׳ ליב בר בער נפט׳ ונקבר יום ... אייר תק״ע לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 746. Inv.-Nr.: hha-5494 Jahr: 1810

  ‎‏פ״ט הבתולה [(בונא)] בת כ׳ מא[(יר ה״ס)] ר.יב.אר... יום ה׳ ע״ש תק״ע לפ״ק תנצב״ה‏‎


 747. Inv.-Nr.: hha-5145 Jahr: 1810

  ‎‏פ״נ הזקן ר׳ חיים בר [...]לוי נפטר ונקבר עש״ק [(ך׳)] סיון תק״ע לפ״ק תנצב״ה‏‎


 748. Inv.-Nr.: hha-5144 Jahr: 1810

  ‎‏פ״נ התורני כ״ה משה מיכאל ארי׳ בן כ״ה אברהם מפאן חתן הדיין [..] יאקב ווארש ז״ל נפטר ביו׳ ב׳ ונקב׳ ביו׳ ג׳ ך״ד סיון תק״ע לפ״ק תנצב״ה‏‎


 749. Inv.-Nr.: hha-5503 Jahr: 1810

  ‎‏[־־־] ... בת ר׳ זיסקינד אופענהיים אשת כ׳ יוזל אופענהיים נפט׳ יו׳ ד׳ ך״ה סיון ונקברת יו׳ ה׳ ך״ו בו תק״ע תנצב״ה ‏‎


 750. Inv.-Nr.: hha-1820 Jahr: 1810

  ‎‏פ״נ התמים בדרכיו הרבני כ״ה זעליגמן ב״ר זלמן ז״ל ׃ עסק בתורה יומם ולילה טוב עם אלקי׳ ואנשים נסתלק בקדושה ובטהרה מתוך תורה ותפלה ביו׳ א׳ ו׳ תמוז ונקבר ביום ב׳ זי״ן תמוז תק״ע לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 751. Inv.-Nr.: hha-5225 Jahr: 1810

  ‎‏[־־־] ... [ירוח]ם בר דניאל נפטרת ונקבר׳ יו׳ ב׳ ז׳ תמוז תק״ע תנצב״ה ‏‎


 752. Inv.-Nr.: hha-4804 Jahr: 1810

  ‎‏פ״נ ה״ה כ׳ ליב ב״ר פייבש ז״ל אלטונא נפטר יום א׳ ה׳ אב ונקב׳ ו׳ בו [(ת)]ק[(״ע)] לפ״ק [(תנ)]צב״ה כ׳ ליב אלטונא‏‎


 753. Inv.-Nr.: hha-5231 Jahr: 1810

  ‎‏[־־־] ונקבר יו׳ א׳ י״א מנחם תק״ע תנצב״ה ‏‎


 754. Inv.-Nr.: hha-5518 Jahr: 1810

  ‎‏פ״ט שמעו קולי האזינו אמרתי ראתה עיני פטירת גבירתי הוי! מי ינחמני היא אמי מורתי אשה חשובה זקינה מרת שרה בת כ״ה ברוך האלענדר אשת ר׳ אבר[הם ...] ז״ל נפטרת [...] ונקב[...] [תנצב״ה] שרה אשת ר׳ אברהם ה״ב‏‎


 755. Inv.-Nr.: hha-5075 Jahr: 1810

  ‎‏פ״נ הב״ח מאדיל ב״ר אלי׳ ווינר סג״ל נפטר יום ב׳ י״ג מנחם ונקב׳ [־־־]‏‎


 756. Inv.-Nr.: hha-4788 Jahr: 1810

  ‎‏פ״נ הגובה כ״ה מרדכי בייט [בן] הגבאי צדקה כ״ה זלמן [בייט] ז״ל נ[פטר או]ר ליום [...] ונקב׳ ביו[...] תק״ע לפ״ק [־־־]‏‎ Marcus Salomon Beit [---]


 757. Inv.-Nr.: hha-5761 Jahr: 1810

  ‎‏פ״ט הילדה שרה לאה ב[ת ר׳] משה קי...[...]רג נולד[...]יום ג׳ [...]ז נפט[רת ונק]ברת ביו׳ ר״ח אלול תק״עין תנצב״ה‏‎


 758. Inv.-Nr.: hha-4686 Jahr: 1810

  ‎‏איש ת[...] כ״מ גרש[ון ...] גוב׳ כ״ה אלי[...(דעלב)]אנק׳ נו״נ יו׳ ה׳ י״ד אלול [תק״ע] [תנצב״ה]‏‎


 759. Inv.-Nr.: hha-755 Jahr: 1810

  ‎‏[פ״ט] [תפארת בעלה אלוף נעוריה] [משכלת דל יראת ה׳ אוצריה] [חן וכבוד הוצק בשפתותיה] [אם כל חי אשר סביבותיה] [היא אשר שר ? .לך עליה] [אשת חיל מי ימצאיה] [נקטף הפרח בימי בכוריה] [נשמתה הלכה לגן עדניה] [שם תתענג על גאותיה] [שם נצח יהללו .שרים מעשיה] [ה״ה האשה החשובה הצנועה והחסוד׳] מרת זעללע בת [אלי׳ משווערין] אשת המנהיג כ״ה [ראובן ב״ר משה] רענר ז״ל נפטר[ת ביום ש״ק ך׳] [מרחשון ונקברת ביום א׳ ך״א מרחשון] [תקע״א ל׳] [תנצב״ה]‏‎


 760. Inv.-Nr.: hha-5035 Jahr: 1810

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מ׳ שרה פעסכה אשת הדיין מה״ו ליפמן בייט זצ״ל נפטרת ונקברת ביו׳ ו׳ עש״ק ך״ו מ[(רחש)]ון תקע״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 761. Inv.-Nr.: hha-5036 Jahr: 1810

  ‎‏והנה רבקה יצאת האשה טובה וישרה מ׳ רבקה בעטצא בת כ״ה משה שווערין אשת הו״ה הר״ר מאיר היינע נפט׳ יום ה׳ ב׳ כסליו ונקברת עש״ק ג׳ כסליו תקע״א תנצב״ה‏‎


 762. Inv.-Nr.: hha-5143 Jahr: 1810

  ‎‏ויצחק בא לארץ החיים הי׳ איש טוב וישר דובר צחות וסופר מהיר כ׳ איצק בכ״ה זלמן אונא נפטר ונקבר יו׳ ה׳ ב׳ כסליו תקע״א תנצב״ה‏‎


 763. Inv.-Nr.: hha-5169 Jahr: 1810

  ‎‏[־־־] יעקב ... ז״ל נפטר ונקב׳ יו׳ ד׳ י״ב כסליו תקע״א תנצב״ה ‏‎


 764. Inv.-Nr.: hha-4770 Jahr: 1810

  ‎‏[פ״נ] [איש זקן הג״צ כהר״ר] [יעקב ב׳ כ״ה אברהם] [אולדענבורג נפטר] [ונקבר יו׳ ג׳ ך״א כסליו] תקע״א תנצב״ה ‏‎


 765. Inv.-Nr.: hha-5037 Jahr: 1810

  ‎‏האשה חכמה במעשיה ויראת ה׳ אוצריה פ״ט אשה חשובה שרה מחלה מלכה בת כ׳ מיכל ב״ר עזריאל אשת כ׳ יוסף ב״ר עזריאל וואגנר נפטר׳ ונקברת יום ו׳ עש״ק ך״ד כסליו תקע״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 766. Inv.-Nr.: hha-5038 Jahr: 1811

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מרת יענטא בת כ״ה זעליגמן ב״ר וואלף כהן אשת כ׳ אברהם בר אהרן לוי נפטרת יו׳ ד׳ ונקברת יום ה׳ ז׳ טבת תקע״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Jente Lion geb. Seligmann.


 767. Inv.-Nr.: hha-5463 Jahr: 1811

  ‎‏פ״נ [...] ישר עסק [...] באמונה כ׳ משה [... וואל]ף מ[....] י[....] [־־־]‏‎


 768. Inv.-Nr.: hha-1318 Jahr: 1811

  ‎‏פ״נ איש תם וישר וכשר פו״מ כ״ה ליב ב״ר שאול ז״ל נפטר אור ליום ד׳ ונקבר ביום ד׳ י״ג טבת תק[ע]״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 769. Inv.-Nr.: hha-5041 Jahr: 1811

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה הזקנה רבקה אסתר בת כ״ה מן קליף ז״ל אשת כ״ה שמואל רענזבארג ז״ל נפטרת בש״ט יום ד׳ ונקברת יום ה׳ י״ד טבת תקע״א לפ״ק אבל תעוררו על מות ישרה ׃ ספדו צדקת זקנה תמה וברה ׃ תדמע כל עין על קברה ׃ רחש לבה לטוב עד העדרה ׃ תנצב״ה‏‎


 770. Inv.-Nr.: hha-5135 Jahr: 1811

  ‎‏[־־־] [(הייל)][בוט נפט׳] ונקבר [יו׳ א׳ ג׳] שבט ת[קע״א] תנצב״ה ‏‎


 771. Inv.-Nr.: hha-5133 Jahr: 1811

  ‎‏[מ ..מ]שיב נפשות ענים ואביונים נשא ונתן באמונה במעשיו הנכונים חלף והלך לו בחצי ימיו ברב אונים מילא ידמע על השבר ביגונים מן הוא השביע רעבים ממנו נזונים ה״ה כ״ה משה מנחם מן בהר״ר שמואל רענזבורג ז״ל נפטר בשם טוב ונקבר יו׳ ד׳ י״ב שבט תקע״אלפ״ק תנצב״ה‏‎


 772. Inv.-Nr.: hha-5763 Jahr: 1811

  ‎‏פ״נ הילד הרך האהוב נוח לה׳ ולבריות משה בן כ״ה ישעי׳ ליב נפטר יום ד׳ י״ט שבט ונקבר יום א׳ ך״ג שבט תקע״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 773. Inv.-Nr.: hha-5047 Jahr: 1811

  ‎‏[־־־] האשה זקנה מרת ראלה אשת התו׳ ר׳ שלמה כ״ץ חמותו של הגאב״ד דקהלתונ׳ ! מה״ו צבי הירש זצ״ל נפטרת ונקבר׳ יו׳ ד׳ ג׳ אדר תקע״א תנצב״ה ‏‎


 774. Inv.-Nr.: hha-5051 Jahr: 1811

  ‎‏פ״ט הבתולה רכה בשנים מ׳ רעכיל בת כ׳ עזריאל ב״ר מיכל וואגנר ז״ל נפטרת ונקבר׳ יו׳ ד׳ י״ז אדר ת[(קע״)]א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 775. Inv.-Nr.: hha-3535 Jahr: 1811

  ‎‏האשה החשובה הצנועה היקרה והישרה מרת מרים שרה בת כ״ה אברהם רופא ז״ל אשת כ״ה שמואל ווארבורג יצ״ו נפטרת ונקברת יום ג׳ ח׳ ניסן תקע״א פ״ט מות מות ׃ עד אן תפעל כמו אלה רש גם עשיר כצעיר כישיש [ב]חמתך תכלה יפעת ביתה תפארת בעלה אף עליה חרבך ה[רי]קות מבניה הרכים האם לקחת ידך לא השיבות תנצב״ה הן עתה בעדן תתענג נשמתה אלומות תשא מפרי [מ]עשיה בעודה לבעלה ולבניה למליץ יהי צדקתה יען לקחה מרים את הטו״ב בידה שנת יהי מנוחתה כבוד לפ״ק מרים שרה אשת כ״ה שמואל ווארבורג.‏‎


 776. Inv.-Nr.: hha-1654 Jahr: 1811

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ יאקב בר יוסף קרא ז״ל נפט׳ ונקבר יו׳ [ד]׳ ט׳ ניסן תק[ע]״א תנצב״ה‏‎


 777. Inv.-Nr.: hha-3862 Jahr: 1811

  ‎‏פ״ט האשה החשובה והצנועה פערלא בת כ׳ מאיר ב״ר בער לוי אשת כ׳ שלמה ב״ר חיים ליב נפטרת ונקברת ביום ב׳ ע״פ תקע״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Pauline Levy geb. Meyer gest. a. [14.] Nißan 5571.


 778. Inv.-Nr.: hha-5117 Jahr: 1811

  ‎‏פ״נ מגזע ישרה נטע נאמן איש תמים ובר לבב ירא את ה׳ מר[(ב)]ים רווק הדר [...]חטא פרידת[...] קרוביך יליל[...] במנוח[...] קיצך תנו[...] ה״ה הב[ח...] שלמה פר[(ענ)]קל [...] א׳ דפסח תקע״[.] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 779. Inv.-Nr.: hha-5088 Jahr: 1811

  ‎‏פ״ט מה יפה מעשיה הנעימים אשת חיל נודעה בשרים (!) טובה היתה לבעלה כמטמונים הדריכה בני׳ בנתיבות מתוקנים האשה מאטה בת ר׳ [מא]דל ווינר אשת כ׳ ליב [כהן נפ]טרה ונקברה יום א׳ ך׳ ניסן תקע״א תנצב״ה‏‎


 780. Inv.-Nr.: hha-3863 Jahr: 1811

  ‎‏[פ״ט] [אשה חשובה] [זקנה מ׳ לאה] [רבקה בת כ״ה] [ליב טעפעליץ] [אשת כ׳ ליב] גליקשטאדט נפטר׳ יו׳ ג׳ ונקבר׳ יו׳ ד׳ א״ח ש׳ פסח תקע״א תנצב״ה‏‎


 781. Inv.-Nr.: hha-3857 Jahr: 1811

  ‎‏פ״נ איש [ז]קן וישר עסק במ[ו]״מ ב[א]מונה כ׳ [...] בן כ״ה אברהם [... ע]לב נפטר בליל ה׳ ונקב׳ עש״ק ב׳ אייר תקע״א תנצב״ה‏‎


 782. Inv.-Nr.: hha-3547 Jahr: 1811

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ מרדכי ב״ר מאיר העקשר נפטר ונקבר יו׳ ד׳ ח״י אייר תקע״א תנצב״ה‏‎


 783. Inv.-Nr.: hha-3861 Jahr: 1811

  ‎‏פ״ט אשה מ׳ שרה אשת שמעי׳ בר מיכאל [.] נפ[...] ונקב׳ יו׳ א׳ [...] תמו[ז תקע]״א תנצב״ה‏‎


 784. Inv.-Nr.: hha-3549 Jahr: 1811

  ‎‏[פ״ט] [א״ח הענדל] [שרה אשת כ״ה] [נתן מלמד דת״ת] נפטרת ונקברת ביו׳ ג׳ י״ט סיון תקע״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 785. Inv.-Nr.: hha-9469 Jahr: 1811

  ‎‏פ״נ האיש הישר וכשר זקן ושבע ימים כ׳ יודא ב׳ כ׳ יעקב הנובר נפטר ביום ד׳ ך׳ סיון [...]ביו׳ ה׳ [ך״א ...תקע״א לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 786. Inv.-Nr.: hha-3849 Jahr: 1811

  ‎‏פ״נ האיש ישר הזקן כ׳ מאניס בר ישראל ג״ש נפטר ו[(נקבר)] ד׳ תמוז [(תקע״א)] תנצב״ה‏‎


 787. Inv.-Nr.: hha-4151 Jahr: 1811

  ‎‏פ״נ האיש כ״ה משה ב״כ יואל אשכנז ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ג׳ י״ז תמוז תקע״[א] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 788. Inv.-Nr.: hha-1816 Jahr: 1811

  ‎‏פ״נ איש נבוב ילבב הטוב והישר עשה בכל לב פו״מ כ״ה ישר[א]ל [פער]שט נפט׳ ונקב[ר ע]ש״[ק כ״ז] תמוז [...] [תנצב״ה]‏‎


 789. Inv.-Nr.: hha-4146 Jahr: 1811

  ‎‏[ויצ]א יצ[ח]ק ה״ה הב״ח נחמד ונעים כ׳ איצק בן כ״ה זימלא שו[(ח)]ט [(נ)]פטר יו׳ [(ב׳)] ח׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ [(ט׳)] אב תקע״א תנצב״ה ‏‎


 790. Inv.-Nr.: hha-3882 Jahr: 1811

  ‎‏[־־־] למחרתו ביו׳ ה׳ ... מנחם תקע״א תנצב״ה ‏‎


 791. Inv.-Nr.: hha-4147 Jahr: 1811

  ‎‏[פ״נ] [הב״ח בער בן] [פו״מ כ״ה הירץ] [רינטל נפטר] [ליל ש״ק ונ]קב׳ [יו׳ א׳ ך״א מנחם] ת[(קע)]״א תנצב״ה‏‎


 792. Inv.-Nr.: hha-1843 Jahr: 1811

  ‎‏פ״נ איש ישר כ״ה שלמה בן הדיי׳? מהו״[ר] אייזק קלויזנר נפט׳ יו׳ ד׳ ב׳ דר״חאלול ונקבר יו ה׳ תקע״א [־־־] כ״ה שלמה קלויזנר ז״ל‏‎


 793. Inv.-Nr.: hha-5222 Jahr: 1811

  ‎‏פ״ט האשה ריזכא אשת כ׳ שמעון ב״ג חייט נפט׳ מש״ק ד׳ תשרי [־־־]‏‎


 794. Inv.-Nr.: hha-4174 Jahr: 1811

  ‎‏[־־־] אשת ר׳ פייבל העס נפטר׳ ונקבר׳ יום ב׳ י״ט תשרי תקע״ב תנצב״ה‏‎


 795. Inv.-Nr.: hha-4163 Jahr: 1811

  ‎‏פ״ט האשה החשובה אסתר בת ה״כ סענדר אשת ה״כ [־־־] עש״ק [(ז׳ מר)]חשון תקע״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 796. Inv.-Nr.: hha-4159 Jahr: 1811

  ‎‏פ״ט אשה יראת ה׳ יטכה בת פו״מ כ״ה הירש וועצלר ז״ל אשת ר׳ ליב עלינגן כל ימי׳ הלכה בדרך תמי׳ בכישור שלחה ידי׳ ועטר׳ לבעלה היתה שהלכה לעולמה ח׳ כסליו נקב׳ יו׳ ב׳ ט׳ כסליו תקע״ב תנצב״ה‏‎


 797. Inv.-Nr.: hha-4518 Jahr: 1811

  ‎‏וישב ראובן אל הבור איש טוב חכם ונבר ה״ה כ״ה ראובן בן פו״מ כ״ה יאקב רענר נפטר [י]ו׳ ה׳ ג׳ טבת ונקבר יו׳ א׳ [ו׳][ט]בת תקע״ב ראו בני האדם וקוננו [א]ת האיש היקר הזה ו[בכ]ו עליו כי עוד[נ]ו בחייו הי׳ מטיב לכל נאמן רוח וחכם לב תנצב״ה‏‎


 798. Inv.-Nr.: hha-1319 Jahr: 1811

  ‎‏אור זרוע לצדיק שמחו צדיקים בה׳ פ״נ האי סבא קדישא חד מן יושבי בית המדרש גבא׳ דח״ק קברני׳ מה״ו בנימין וואלף בן כ״ה שלמה זצ״ל נפטר ליל מש״ק ונקבר למחרתו ביו׳ א׳ ח׳ כסליו בשנת בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏ולישרי לב שמחה והודו לזכר קדשו פ״ט האשה החשובה והצנועה מ׳ פעסיל בת כ״ה הירש לעלוויר אשת המנוח מהור״[ר] בנימין וואלף זצ״ל נפטרת ונקברת ביו׳ א׳ א״ח של פסח‏‎


 799. Inv.-Nr.: hha-4516 Jahr: 1812

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ וואלף בן הדיין מה״ו אייזק קלויזנר נפטר מש״ק ונקב׳ יו׳ ב׳ י״ג שבט תקע״ב תנצב״ה‏‎


 800. Inv.-Nr.: hha-3884 Jahr: 1812

  ‎‏[פ״ט] אשה צנועה וחסודה תמימה וישרה במעשי׳ עובדת ביראה באמונה לעני פרשה כפיה ה״ה האשה חשובה היקרה [ה]ישרה מ׳ בריינה בת כ׳ עזריאל וואג[נ]ר [א]שת כ׳ יקותיאל וואג[נר] [נפט]רת ביו׳ ג׳ ו[נ]קברת ביו׳ ד׳ ך[״ב] שבט תקע[״ב] לפ״ק תנצב״ה בריינה‏‎


 801. Inv.-Nr.: hha-4514 Jahr: 1812

  ‎‏פ״נ איש זקן תם וישר ירא אלקים כבוד שמו תורתו ה״ה זלמן בן הדיין דק״ק [א]לטונא מה״ו משה פאלק זצ״ל נפטר ביום ב׳ ד׳ אדר ונקבר י[...]ה [...] תקע״ב תנצב״ה ר׳ זלמן פאלק‏‎


 802. Inv.-Nr.: hha-4506 Jahr: 1812

  ‎‏פ״נ הב״ח יוקל בן פו״מ כ״ה ליב הויזן ז״ל נפט׳ ונקבר יו׳ ד׳ י״ג אדר תקע״ב תנצב״ה‏‎


 803. Inv.-Nr.: hha-4500 Jahr: 1812

  ‎‏פ״ט כותרת הנשים האשה המהלל׳ מ׳ שרה הינדל בת ר׳ שלמה אשת כ׳ הירש דעסויא נפטר׳ ונקברת יו׳ ו׳ עש״ק שושון (!) פורים תקע״ב תנצב״ה‏‎


 804. Inv.-Nr.: hha-4879 Jahr: 1812

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ בריינכה אשת ליבערמן שלעזינגר נפטרת יו׳ א׳ ב׳ ניסן ונקברת יו׳ ה׳ ו׳ ניסן תקע״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 805. Inv.-Nr.: hha-5050 Jahr: 1812

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מרת פרומ[ט בת] כ״ה אברהם גוגענהיים ז״ל א[למנ׳] מהו׳ משה מענדעלסזא[הן ז״ל] נולדה יום א׳ י״א תשר[י תצ״ח לפ״ק] נפטרת יום ב׳ ג׳ ני[סן ונקברת בי׳] ה׳ ו׳ ניסן [תקע״ב לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎ Hier ruht Frau Fromet geb Gugenheim[...] [...] [...] [---]


 806. Inv.-Nr.: hha-4874 Jahr: 1812

  ‎‏פ״נ היקר התורני כ״ה איצק בן כ״ה משה שוחט [...] י״א ניסן ונ[...] למ[...]מד יצחק [...] בחודש [...] האביב [...] ויצא יצחק לשוח בשדה תנצב״ה‏‎


 807. Inv.-Nr.: hha-4519 Jahr: 1812

  ‎‏פ״נ הב״ח יוזפא ב׳ הגובה כ״ה אהרן האללע נפט׳ ונקבר עש״ק ך״ז ניסן [(תק)]ע״ב תנצב״ה‏‎


 808. Inv.-Nr.: hha-4682 Jahr: 1812

  ‎‏פ״נ הזקן איש ישר וכשר כ[״ה (מ)ע(נדל) ...] [ט(עבלי)...] [...] ביו׳ ש״ק ונקבר ביו׳ א׳ י״ד אייר בשנת ולעבדתו עדי ערב תנצב״ה‏‎


 809. Inv.-Nr.: hha-4876 Jahr: 1812

  ‎‏[־־־] הצנועה ועקרת הבית מלכה הנאלי בת כ״ה זיסקינד אפענהיים אשת ר׳ ליפמן ה״ס נפטרת ביום א׳ ונקברת ביו׳ ב׳ ך״ב אייר תקע״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 810. Inv.-Nr.: hha-4875 Jahr: 1812

  ‎‏[פ״נ] [איש א׳ מאנשי ח״ק] [דקברנים] אשר [לא] עזב חסדו את החיים ואת המתים ה״ה כ׳ משה ב״ר יודא ז״ל נפטר ליל ג׳ ונקבר יו׳ ה׳ ך״ה אייר תקע״ב לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 811. Inv.-Nr.: hha-5298 Jahr: 1812

  ‎‏פ״נ הב״ח יצחק בן הגאון אב״ד מה״ו דוד זצ״ל נפטר יו׳ ה׳ ונקב׳ עש״ק ח״י סיון תקע״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 812. Inv.-Nr.: hha-5597 Jahr: 1812

  ‎‏פ״ט הילדה בילה בת ליב היילבוט נפט׳ עש״ק י״ט סיון תקע״ב תנצב״ה ‏‎ Bella Heilbutt


 813. Inv.-Nr.: hha-5304 Jahr: 1812

  ‎‏[פ״ט] [אשה יולדת הענדילי׳] [בת כ׳ מאיר רענזבורג] [אשת הרופא כ׳ וואלף] [נפטרת ש״ק י׳] תמ[וז] ונקב׳ יו׳ ב׳ י״ב תמוז תקע״ב תנצב״ה ‏‎ [Hanchen Leo] [Wolf geb. Meyer] [gest. 10 Tamus 5572.]


 814. Inv.-Nr.: hha-5495 Jahr: 1812

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר הגמל חסד לש[(בורי)] לב רחמיו באהבה קשר נתן מלחמו לכל עצב הוא אהרן [בר יוסף] ישראל [...] נפט׳ ביו׳ ש[...] [...] [...] ת[נצב״ה]‏‎


 815. Inv.-Nr.: hha-1392 Jahr: 1812

  ‎‏עד הגל הזה לאברהם למקנה ועדה המצבה כי נשמת שדי עלתה למרומו ואברהם שב למקומו פה אחוזת בית לאברהם[...]חונה בכו[...] צדקה [...] עונה ר[...]רינה ה[...]בכוונה מ[...]אב[...]ה [־־־] ונקבר למחרתו זין תשרי תקע״ג [...] תנצב״ה‏‎


 816. Inv.-Nr.: hha-1394 Jahr: 1812

  ‎‏פ״נ אב בחכמה יראת ה׳ אוצרו בחורי ישראל שתו מי בארו רצ[(וי ל)]כל א[(חיו)] ובני דורו הו[(י פתאום כב)]ה אורו מ[(ר יבכיון הדורו)] [...] בבהמ״ד [...] אברהם [ב״ה] [ש(לום קראנאך) ...] נפטר בעי[ר...] [... כס]ליו תק[ע״ג] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 817. Inv.-Nr.: hha-5497 Jahr: 1812

  ‎‏פ״נ איש ישר וטוב המיט׳ עם עניים ואביונים ה״ה כ׳ אברהם ב״כ יוסף סג״ל נפטר בליל ש״ק ט״ז ונקבר יו׳ א׳ י״ז [טבת] תקע״ג תנצב״ה‏‎


 818. Inv.-Nr.: hha-3537 Jahr: 1812

  ‎‏[פ״נ] [איש זקן אברהם] [בר פייבלמן האלע] [נפטר יו׳ א׳ ונקבר] [יו׳ ב׳ ך״ה טבת תקע״ג] תנצב״ה‏‎


 819. Inv.-Nr.: hha-3548 Jahr: 1813

  ‎‏הציפור נודדת מקינה ותהי לקינה שנלקחה מ[ממני] יונתי רעיתי תמ[תי] נפשה לרום עלת[ה] כאימהות הי׳ [גוויעתה] העולם עומד שכר לפעלתה האשה צפורה שינכה בת ר׳ בער היילבוט אשת הגבאי דח״ק דקברנים כ״ה ליב ב״ר יואל ב״נ זצ״ל נפטרה ונקברה י״ו ב יז׳ שבט תקע״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 820. Inv.-Nr.: hha-3538 Jahr: 1813

  ‎‏פ״נ איש ישר כמ׳ מאיר היינע בן ר׳ חיים מהנובר נפט׳ ונקבר יו׳ ו׳ י״ב א״ר תק[ע״..] תנצב״ה‏‎


 821. Inv.-Nr.: hha-5064 Jahr: 1813

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ שמואל ב״ר ליזר ה״ס נפט׳ יו׳ ד׳ ז׳ דפסח ונקב׳ יו׳ ו׳ א״ח תקע״ג תנצב״ה‏‎


 822. Inv.-Nr.: hha-1265 Jahr: 1813

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מ׳ ריזכה רבקה בת המנוח ג״צ כ״ה מאיר יצחק שטערן ז״ל אשת המנוח פו״מ [כ״ה] אברהם יוסף אולדענבור׳ סג״ל ז״ל נפטרת ביו׳ ה׳ אחרון של פסח ונקברת ביום ו׳ א״ח של פסח שנת תקע״ג תנצב״ה‏‎


 823. Inv.-Nr.: hha-1395 Jahr: 1813

  ‎‏פ״ט הגבאי דח״ק דקברנים כה״ר שמחה ב׳ כ״ה אברהם גאלדציהער תהא נפשו צרורה בצרור החיים [הלך לעול]מו ונק[בר בו ביום] יום א׳ אס[רו] חג דשבועות תקע״ג לפ״ק‏‎


 824. Inv.-Nr.: hha-5129 Jahr: 1813

  ‎‏פ״ט אשה זקנה חשוב׳ מ׳ שינה בת כ״ה א[(יצק)] אכ״ה [(זלמן ר)] [(נ)]פטרת [(ו)]נקברת יו׳ א׳ א״ח דשבועות תקע״ג תנצב״ה‏‎


 825. Inv.-Nr.: hha-5488 Jahr: 1813

  ‎‏פ״נ הולך תמים דובר מישרים ירא אלקים בהצנע ומסתרים רודף שלום ונאמן בדברים שומר תורה סיוגים וגדרים ה״ה המרומם הנעלה כ״ה צבי הירש בן ה׳ ליבר׳ מן ז״ל נפטר בליל ה׳ ונקבר עש״ק ך׳ סיון תק[(ע״ג) ...] [...]‏‎


 826. Inv.-Nr.: hha-5489 Jahr: 1813

  ‎‏הלא הוא משה הלוי שמואל בקוראי שמו פ״נ איש כשר וישר אשר הגיע לגבורות הזקן בעל ח״ק דקברנים כ״ה משה שמואל המכונה זנוויל ב׳ מה״ו משה אברהם לוי זצ״ל נפטר [ב]יו׳ [א׳] י״ב מנחם ונקבר יו׳ ב׳ י״ג מנחם תקע״ג תנצב״ה‏‎


 827. Inv.-Nr.: hha-4762 Jahr: 1813

  ‎‏פ״ט הזקנה חמפה א׳ עזריאל ב״ר מיכל נו״נ יו׳ ב׳ ך״ז מנחם תקע״ג [תנצב״ה]‏‎


 828. Inv.-Nr.: hha-9283 Jahr: 1813

  ‎‏פ״נ איש ישר כמר חיים ב״ר זנוויל נפטר ונקבר יו׳ [ה] ך״ז תשרי תקע״[ד] תנצב״ה‏‎


 829. Inv.-Nr.: hha-3870 Jahr: 1813

  ‎‏ראה עובר פה שפונה טמונה ידוו הדוים עלי׳ אומרים אהה יזעקו איה אהובה אשה הגונה נזר שלמה הדין אלקי׳ לקחה אב בית דין מווארט אבי׳ היה ותמת [מו]ת ישורי׳ עש״ק ך״ו חשון ונקברה יום א׳ ך״ח חשון תקע״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 830. Inv.-Nr.: hha-3555 Jahr: 1813

  ‎‏[פ״נ] [הזקן כ׳ אהרן] [ב״ר פייבש לוי] [נפט׳ יו׳ ד׳ ח׳] [כסליו ונקב׳ יו׳ ה׳] [תקע״ד] תנצב״ה ‏‎


 831. Inv.-Nr.: hha-4520 Jahr: 1813

  ‎‏פ״נ ה״ה כ׳ [(עז)]ריאל בן [...(שמ)] שון פו[(פרט)...]יל [־־־]‏‎


 832. Inv.-Nr.: hha-3563 Jahr: 1813

  ‎‏פ״נ איש תם וישר כ׳ [חיי]ם ב״ר לאזי ז״ל נפט׳ יו׳ ה׳ ונקבר יום ו׳ עש״ק ך״ז סיון תקע״ג תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏[פ״נ] [הב״ח רך בשני׳] [כ׳ בער ב״ר] ח[יים ז״ל נפט׳] ונקבר [יו׳ ד׳ ך״ג] תמוז תקע״ג תנצב״ה ‏‎


 833. Inv.-Nr.: hha-3550 Jahr: 1814

  ‎‏[לז]את יקרא אשה יראת ה׳ היא תתהלל פ״ט רחש לב בעל אשה החשובה בוכה על אבדת אשתו האהובה קורא ביללה צדקתה [תנ]ובת תנובה האביונים מספרי כבודה חסדה וטובה היא א״ח עטרת בעלה עשתה צדקה בכל עת עקרת הבית [צ]נועה וישרה רבקה בת כ״ה ליב גאשלר ז״ל אשת הגבאי דבקור חולים כ״ה יוסף מתתי׳ בר מתתי׳ נפטרת יום ב׳ ח״י ונקברת למחרתו י״ט טבת תקע״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 834. Inv.-Nr.: hha-1789 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט אשה חשובה זקנה מ׳ חייכה אשת ...מן ב...ר׳ [־־־]‏‎


 835. Inv.-Nr.: hha-3556 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ הישר כ״ה מרדכי בכ״ה דוד חתן כמ׳ יודא הנובר ז״ל נפטר ביו׳ א׳ ונקב׳ ביום ב׳ ג׳ שבט תקע״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 836. Inv.-Nr.: hha-3557 Jahr: 1814

  ‎‏[יעקב הלך לדרכו] [פ״נ] [איש] תם ויש[ר עוסיק] [במצ]ות כ״ה י[עקב ב׳ כ״ה] אברהם אויפי[נהיים ז״ל] נפטר ונקבר יו׳ ג׳ [ד׳ שבט] תקע״ד תנצב״ה ‏‎


 837. Inv.-Nr.: hha-3558 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ משה בן כ״מ זיסקינד שטערין נפט׳ יו׳ ה׳ ונקב׳ עש״ק ז׳ שבט תקע״ד תנצב״ה‏‎


 838. Inv.-Nr.: hha-1396 Jahr: 1814

  ‎‏זאת מצבת מורינו הרב שלמה בן יהוד׳ מסאמטר [ה]י׳ לנו לדין בתושי׳ התגלע הנביע כמעין אליו נהרו להבין צדק ומשפט ויגוע וימת יום ה׳ בחדש שבט ונקבר עש״ק ד״י שבט כי הולך האדם אל בית עולמו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 839. Inv.-Nr.: hha-4521 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ וישם ... מישראל דורש טוב לעמו משיב בנחת לכל אשר לו שואל אזן וחקר כי לא כחו ועוצם ידו עשה לו את כל החיל הבן וידע כי ...ל הון ביום עברה לא יועיל רק מעשי׳ הטובי׳ חוסים ומגנים וצדקה ממות תציל המה ינחונו במעגלי צדק ברדת אל שאול כערכך הכהן כן יהיה ברשיון ה....ה..שב ושכן כגר...עמנו במשפט הכ... לא היה לו חלק ... והוא .ע..של אהרן רודף שלום ו.... שלומנו לא עשה לרעהו רעה לא רגל על לשונו לכן הוכן והושם לו אחוזת קבר. ובחר קברנו אחרי מות הכהן צדק לפניו יהלך ופזר נתן לאביונים בנדיד לבו שנה בשנה לנדבת אור ומאיר לדרים ביתו פתוח לרוחה והיו מבני ביתו עניים יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך בארץ החיים ויצא הכהן מן הבית ושב לאחוזתו ה״ה האגענט כ״ה נתן ב״ר מאיר הכהן נפטר בשם טוב יום ו׳ ד״י שבט ונקבר ביום טו״ב שבט תקע״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎ Hier ruht Nathan Meyer Strelitz gest. 4. Februar 5574


 840. Inv.-Nr.: hha-3559 Jahr: 1814

  ‎‏ואברהם שב למקמו פ״נ איש ישר כשר עוסק במצות [(וג)]מילות חסדים ה״ה [(כ׳)] נתן אברהם ב״כ [(י)]עקב שפייאר ז״ל נפט׳ ביו׳ ב׳ ח׳ אדר ונקבר ביו׳ ג׳ ט׳ אדר תקע״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 841. Inv.-Nr.: hha-9417 Jahr: 1814

  ‎‏[־־־] [...ניס]ן ונק[...] [...] למחרתו ביו[...] ... ניסן תקע״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 842. Inv.-Nr.: hha-4175 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט הבתולה מעריל רבקה בת כ״ה פייבש לעווארטין נפטרת ונקברת יו׳ ד׳ ט׳ ניסן תקע״ד תנצב״ה‏‎


 843. Inv.-Nr.: hha-5490 Jahr: 1814

  ‎‏אלעזר עבד אברם לעבודת התפלה פ״נ איש מטיב נגן בתפלה לעבוד עבודת יה״כ בחילה זכר עולם הוא בקהלה רק לבו כוון בכל מלה ה״ה עסק מו״מ באמונה כ״ה יצחק ליזר ב״כ יאקב ה״ש ז״ל נפטר ש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ ך בניסן תקע״ד תנצב״ה‏‎


 844. Inv.-Nr.: hha-3883 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ גוטה אשת כ׳ מיכל ב״ר אפרים מ״ב ז״ל [...] [...] [...]‏‎


 845. Inv.-Nr.: hha-3859 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ איש רך בשנים יניק וחכים חכם לב יקח מצות ונקרא בשם בצלאל ועסיק במצות ה״ה הב״ח בצלאל בן המנוח התורני מה״ו הירש האלברשטאדט ז״ל נפטר ונקבר בש״ט יום ו׳ עש״ק כ״ו ניסן תקע״ד תנצב״ה‏‎


 846. Inv.-Nr.: hha-3880 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מר׳ חוה בת כ׳ חיים אש׳ כ׳ יוחנן קאפענהאגן נפטרת ונקברת יו׳ ב׳ ך״ח ניסן תקע״ד תנצב״ה‏‎


 847. Inv.-Nr.: hha-5500 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ איש ישר בעל ח״ק דג״ח כ׳ יצחק יהודא בן ר׳ בער הייל[בוט] ז״ל נפטר ונקב׳ ביו׳ ה׳ ח׳ אייר תקע״ד תנצב״ה‏‎


 848. Inv.-Nr.: hha-3886 Jahr: 1814

  ‎‏וילך ראובן בימי קצירו חסד אשר זרע לצדקה יחי ראובן חי נצחי לנו השבר אך שב אל הבור [גוי]תו בקבר ובגן עדן שוכן [...] הגבר נשא ונתן באמונה [...] גבר כ״ה ראובן [... פסח ז״ל] נפט׳ [ב]ש״ט ליל שני ש[ל שב]ועות ונקבר [למחרתו (תק)]ע״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 849. Inv.-Nr.: hha-3887 Jahr: 1814

  ‎‏וימת יוסף וישם בארון איש ישר וכשר הלך בדרך ה׳ מעודו ה״ה כ״ה יוסף יצחק בן המנוח כ׳ שמשון ז״ל נפטר יום א׳ ב׳ דר״ח תמוז ונקבר למחרתו יו׳ ב׳ ב׳ תמוז תקע״ד תנצב״ה‏‎


 850. Inv.-Nr.: hha-3889 Jahr: 1814

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר וכשר] [עסק מו״מ באמונה כ׳] [שמעון ב״ר ליב בייט] [נפטר יו׳ ד׳ י״ח ונקבר יו׳] [ה׳ י״ט תמוז תקע״ד] תנצ[ב״ה]‏‎


 851. Inv.-Nr.: hha-5478 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ איש ישר מעשהו ו[שליו] ורב אמונים רעה לא עשה לרעהו יקום בעת יקיצו ישינים ה״ה הישיש כ׳ אורי פייבלמן בן המנוח כ״ה משה ב״ר נתן ז״ל נפטר ונקבר יום ו׳ עש״ק ך׳ תמוז שנת תנוח ותעמד לקץ הימין תנצב״ה‏‎


 852. Inv.-Nr.: hha-5464 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ [(ה)]ב״ח [(וו)]אלף בר ליב חייט נפט׳ יו׳ ה׳ ונקבר יו׳ א׳ י״ד מנחם תקע״ד תנצב״ה‏‎


 853. Inv.-Nr.: hha-3896 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט אשה חשובה זקנה מ׳ בילה בת ר׳ פייבל לוי אשת ר׳ יודא בר משה לוי נפטרת ונקברת עש״ק ך״ו אב תקע״ד תנצב״ה‏‎


 854. Inv.-Nr.: hha-4164 Jahr: 1814

  ‎‏בעל האשה וילדי׳ ה[מתעצ]בי׳ במותה באו לספד לשרה ולבכת[ה] מקוננת שאו קינה עלי׳ תמה ב[רה וי]פ׳ רכה וענוגה עודנה באבה נקטפ׳ היקרה לבעלה כמו שחר נשקפ׳ ותמת שרה שרכי׳ בת [כ״ה] ליב ה״ב אשת [כ״ה דוד בן] [פו״מ כ״ה ליב הויזן נפטרת] [יו׳ ה׳ ונקברת עש״ק י׳ אלול תקע״ד] [תנצב״ה]‏‎ Hier ruhet Sara Meyer geb. Heilbutt gest. d. 9. Elul 5574, alt 27 J[...]


 855. Inv.-Nr.: hha-4176 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מ׳ אסתר אשת כ׳ קלמן בר יעקב היילבוט בת כ׳ ליב ז״ל נפט׳ ונקב׳ יו׳ ד׳ ער״ה תקע״ד תנצב״ה‏‎


 856. Inv.-Nr.: hha-5546 Jahr: 1814

  ‎‏[פ״נ] [כ׳ שמחה ב׳ המנוח] [פו״מ כ״ה פייבש ריא] [זללה״ה נפטר בכי טוב] [ביום ג׳ ונקב׳ במחרתו] ביו׳ ד׳ טוב כסליו שנת כי טוב זה יום המיתה לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 857. Inv.-Nr.: hha-3891 Jahr: 1814

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה מרת ציפור שרה בת ר׳ ליב בר געטשליק כ״ץ אשת כ״ה מיכל אמשטערדאם נפטרת ונקבר׳ יום ד׳ ח׳ טבת תקע״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 858. Inv.-Nr.: hha-3560 Jahr: 1814

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר גמל חסד עם החיי׳ ועם המתים אחד מהח״ק דקברנים ה״ה כ״ה מאדיל בן כ״ה יודא בר נתן ז״ל נפטר ונקבר יו׳ ב׳ ז׳ ניסן תקע״ד תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏פ״ט אשה הגונה עטרת בעלה ה״ה מ׳ שפרינצכא בת כ״ה שמואל נ״[ב] ז״ל אש׳ כ״ה מאדיל ז״ל המונח אצלה נפט׳ ונקב׳ יו׳ ד׳ ז׳ אייר תקע״ד תנצב״ה‏‎


 859. Inv.-Nr.: hha-5274 Jahr: 1815

  ‎‏[פ״ט] [אשה חשובה מ׳] יענט[ה בת ר׳ ליב] שייא[ר אשת כ״ה] איצק [ב״ר זימלא] [נפטרה יו׳ א׳ ונק׳] [יום ב׳ יו״ד א״ר] [תקע״ה] [תנצב״ה]‏‎


 860. Inv.-Nr.: hha-4540 Jahr: 1815

  ‎‏פ״נ האיש כ׳ וואלף ב״כ יוחנן ק[...] נפט׳ יו׳ [(ה׳ ך״ח א״ר)] [(ונקבר יו׳ ו׳ בו תק)]ע״ה תנצב״ה‏‎


 861. Inv.-Nr.: hha-3554 Jahr: 1815

  ‎‏פ״ט אשה יולדת חשובה רעכל בת כ׳ משה [איטאליענר] [אשת כ׳ יוסף] [ליב בן פו״מ כ״ה] [יוסף פויפרט] [נפטר׳ יו׳ ה׳ ונקב׳] יו׳ ו׳ ך״[ה ניסן] תקע״ה תנצב״ה ‏‎


 862. Inv.-Nr.: hha-4541 Jahr: 1815

  ‎‏ודוד מצא חן ושכל טוב בעיני כל רואיו פ״נ איש ישר כ׳ דוד בן כ״ה איצק ל״ד נו״נ יום ד׳ ער״ה בשנת תקע״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 863. Inv.-Nr.: hha-5532 Jahr: 1815

  ‎‏פ״נ איש ישר זקן ושבע ימים כ׳ משה אברהם בן ה״ג ה״ה משה אברהם גטטינגין ז״ל נפט׳ ונקבר [ב]ש״ט יו׳ ד׳ ה׳ מרחשון תקע״ו תנצב״ה‏‎


 864. Inv.-Nr.: hha-3873 Jahr: 1815

  ‎‏[פ״נ] [איש זקן וישר] [כ׳ יאקב בר נתן] היילבוט נפ[טר] יו׳ ה׳ ונקבר עש״ק ך״א חשון תקע״ו תנצב״ה ‏‎


 865. Inv.-Nr.: hha-3864 Jahr: 1816

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ ליב בר ישראל גליקשטאט נפט׳ ונקבר [..א׳ י״ג] טבת [תק]ע״ו ת[נצב״ה]‏‎


 866. Inv.-Nr.: hha-1327 Jahr: 1816

  ‎‏פה טמונה אשת חיל עטרת בעלה בשנת ונפתלי על מרומי שדה בנתה ביתה בחכ[מ]ה לטוב בין הנשים והחזיקה דל ואביון תמיד [נ]ערים וישישים נשף ושחר [ה]תפלל[ה] בתדירות לבורא נפשים אחריה [ה]שא[י]רה ב[ר]כ[ה] בדברי׳ טובים לאנשים הא.. ... ויקרה והישר׳ מ׳ בונא ... בת געטשליק ז״ל אש[ת ה]ירץ בר משה ז״ל נפטר[...] ד׳ ח׳ שבט [...] [... עכ] מע״י אמן‏‎


 867. Inv.-Nr.: hha-1564 Jahr: 1816

  ‎‏פ״נ ב״ח כ׳ אשר ב״ר שמואל [(וו)ארבורג] נפ[...]ם ש[...] [...]‏‎


 868. Inv.-Nr.: hha-5060 Jahr: 1816

  ‎‏פ[.] הצנו[עה ...] דעל[...] [־־־] אש [...] סומכת לנ[...] תום דרכיה [...] רצונה רצ[ון ...] אם אסתר א[...] הלוא אבי [...] למה נספוד עב[...] אם בגן ע[דן ...] עוד יבוא יום [...] עוד יתקע בשו[פר ...] עוד ישני עפר [...צפיך] קל מנשר ומות לעד [יחדול]‏‎


 869. Inv.-Nr.: hha-3874 Jahr: 1816

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ קוסיל ב״כ דוד בלאך נפטר ונקבר יו׳ ה׳ י׃״ג ניסן תקע״ו תנצב״ה‏‎


 870. Inv.-Nr.: hha-9513 Jahr: 1816

  ‎‏פ״נ [המנהיג] כ״ה אשר [בן פו״מ] כ״ה [יוזפא] געטינג׳ ז״ל [נפטר יו׳] ה׳ ך״ז ניסן ונ[קבר יום] ו׳ ך״ח ניסן תק[ע״ו לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 871. Inv.-Nr.: hha-3872 Jahr: 1816

  ‎‏פ״ט אשת חיל עקרת הבית הצנועה מ׳ ציפורה בת הר״ר זעליגמן טריר מק״ה אשת כ״ה מענדל עסין נפטרת ביום ב׳ ך״ב אייר ונקברת ביום ג׳ ך״ג אייר שנת תקע״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 872. Inv.-Nr.: hha-5534 Jahr: 1816

  ‎‏איש ישר והצנע לכת סר מרע פועל צדק בסתר פה מצא מנוח הישיש ואוהב תורה משבים ומעריב לבית התפלה ה״ה כ׳ יוסף בן כ׳ יששכר בער היילבוט ז״ל נפטר ביום ג׳ ונקבר ביו׳ ד׳ י״ד תמוז בשנת תקע״ו לפ״ק [־־־]‏‎


 873. Inv.-Nr.: hha-3572 Jahr: 1816

  ‎‏[פ״ט] [אשה חשובה מ׳] [ריזכה בת כ״ה] [שמעי׳ ברלין] [אשת כ׳ קלמן] [ב״ר אהרן במקוה] נפטרת ונקברת יו׳ א׳ ג׳ אב תקע״ו תנצב״ה ‏‎


 874. Inv.-Nr.: hha-5275 Jahr: 1816

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה הצנוע׳ במע״ט מ׳ קענדל בת המנהיג ר׳ זלמן וואלך זצ״ל אשת ר׳ איצק ל״ד נפטרת ונקברת יו׳ ב׳ ד׳ אב תקע״ו תנצב״ה‏‎


 875. Inv.-Nr.: hha-3573 Jahr: 1816

  ‎‏[פ״ט] [אשה חשובה] [הצנועה מ׳ בילה] [בת ר׳ זעליגמן] [הא]ן אשת כ״ה ארי׳ ליב בן כ׳ יאקב ה״ש נפט׳ יו׳ ג׳ י״ז אלול ונקב׳ יו׳ ד׳ ח״י אלול תקע״ו תנצב״ה ‏‎


 876. Inv.-Nr.: hha-3875 Jahr: 1816

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ מערקליב״ר ליב רענדזבורג ...ח תשרי תקע״ז תנצב״ה ‏‎


 877. Inv.-Nr.: hha-9288 Jahr: 1816

  ‎‏[־־־] עש״ק י״ז חשון ונקבר יו׳ א׳ י״ט תקע״ז תנצב״ה ‏‎


 878. Inv.-Nr.: hha-9184 Jahr: 1816

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ אפרים בן כ׳ משה העקשר נו״נ עש״ק [ך״ד] [מרחשון תקע״ז] [תנצב״ה] ‏‎


 879. Inv.-Nr.: hha-5307 Jahr: 1817

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ ליב בר מאיר רענר נפטר ונקבר יו׳ ו׳ עש״ק ך״ב טבת תקע״ז תנצב״ה ‏‎


 880. Inv.-Nr.: hha-5545 Jahr: 1817

  ‎‏[...] [איש תם וישר] [ירא ה׳ מנעוריו] [ובתורת ה׳ הי׳] [חפצו ומאמתו] ה״ה ה[תורני היקר] כ״ה מרדכ[י ב׳ מו״ה] ליב חזן זצ״ל נפטר ביו׳ ש״ק ט״ו שבט ונקבר למחרתו ט״ז שבט תקע״ז תנצב״ה‏‎


 881. Inv.-Nr.: hha-5309 Jahr: 1817

  ‎‏שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו מתן בסתר נתן לרוב אהב את ה׳ במאודו וגם עד זקנה ושיבה התהלך בטוב חנן דלים מעודו אחר מותו נתגלה דבר הטוב אשר נתן לקיים בעודו לו יום המיתה טוב כי צדק לפניו יהלך בעדו זקן ושבע ימים שמואל בר יעקב ז״ל נפטר אור ליו׳ ד׳ ונקבר ביו׳ ד׳ ך״ד אדר תקע״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 882. Inv.-Nr.: hha-1917 Jahr: 1817

  ‎‏ידברו עלי קוראי בשמי פ״נ ה״ה ר׳ יעקב בן המנוח ר׳ אברהם היילבוט ז״ל נפטר מש״ק ונקב׳ יו׳ א׳ י״ג ניסן תקע״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎ Jacob Abraham Heilbuth


 883. Inv.-Nr.: hha-5310 Jahr: 1817

  ‎‏[פ״נ] ו[יצחק בא] מבאר לחי וימצא בשנה ההיא שערי מות ה״ה כ׳ יצח[ק איצ]ק בן המנוח כ״ה אברהם בוקים ... נפטר בעיר [קיל] .. ך״א סיון ... ביו׳ א׳ ך״ד ... תנ[צב״ה]‏‎


 884. Inv.-Nr.: hha-5479 Jahr: 1817

  ‎‏פ״נ איש טוב וישר כ׳ מענדל בן כ׳ שמואל בון סג״ל נפטר ונקב׳ עש״ק ך׳ תמוז תקע״ז [תנצב״ה]‏‎


 885. Inv.-Nr.: hha-4533 Jahr: 1817

  ‎‏פה ראה עובר ודום.מצבת.הילדות והשחרו׳ חלונ׳ יזל טל הדמע על זאת הש בר טמונ׳ פה בת יחידה בק בר היתה ז״ך בשנים אבד הס בר יום צרה חיל אחז כל הא בר טרם כלה שנת הששית לאפריוני נו התקדרו שמים על.ם א. המות בחלוני נו כאריה אשאג על מות מחמד עיני נו לא נשאר בלתי בן אחד ...תי נו לזאת יקרא אשה מ׳ יטכה בת ר׳ וואלף היילבוט אשת כ׳ ליב האלבארשטאט ...חצות ליל ש״ק צום [(הכפורים ונק...)] ביום א׳ י״א [(תשרי תקע״ח ...)] [תנצב״ה] יטכה‏‎


 886. Inv.-Nr.: hha-1732 Jahr: 1817

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה רעכיל אלמנת כ׳ שמואל ב״ר מענדל בון סג״ל ז״ל נפט׳ יום ב׳ י״ב תשרי ונקב׳ יום ג׳ י״ג בו תקע״ח תנצב״ה‏‎


 887. Inv.-Nr.: hha-4549 Jahr: 1817

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ נתן בן כ״ה שמואל אלדענבארג סג״ל נפטר ונקבר יו׳ ב׳ י״ט תשרי תקע״ח תנצב״ה‏‎


 888. Inv.-Nr.: hha-3879 Jahr: 1817

  ‎‏פ״נ הב״ח רך בשנים גבריאל ב״ר וואלף היילבוט נפט[ר] ל[...]ק ח׳ מ[ר]חש[ון .]ק[..]׳ יו׳ [...ב]ו תקע״ח תנצב״ה‏‎


 889. Inv.-Nr.: hha-615 Jahr: 1817/18

  ‎‏[־־־] [־־־] תקע״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 890. Inv.-Nr.: hha-4877 Jahr: 1818

  ‎‏פ״ט אשה היולדת רכה בשנים עזבה תשעה בנים ׃ היתה [מט]יבה לאביונים ׃ א״ח מרת הינדל בת כ״ה מאיר רענדסבורג סג״ל אשת כ׳ מרדכי ווארבורג ׃ נפטרת אור ליום א׳ ב׳ אדר ראשון ונקברת יום ב׳ ג׳ בו תקע״ח תנצב״ה הוי הוי עטרת ראשי ׃ אש[ר] עת[ה] מאתי חפשי היית תמיד עקרת ביתי ונצמ[דת] ב[קר]ב לבי אהובתי גדלת בני בדרך טובים ועתה [המה] ממך [עזו]בים אוי כי גדול שברי וא[נה] א[עזוב את צערי] ואיך אנחם ? בי[ו]ם [ההו]א כ[י תקראי אי]שי!‏‎ H. Warburg geb. Levy gest. d. 2. A[da]r 5578 im (!) Al[tona] [..52.?] [P?..]


 891. Inv.-Nr.: hha-4551 Jahr: 1818

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ וואלף בר זימלא חתן פייבש זינגר נו״נ עש״ק ך״א אדר ראשון ת[(קע)]״ח תנצב״ה‏‎


 892. Inv.-Nr.: hha-4550 Jahr: 1818

  ‎‏פ״נ איש טוב וישר ירא ה׳ מנעוריו ה״ה כ״ה יעקב מאיר ב׳ כ׳ וואלף סופר נפט׳ ונקב׳ יו׳ ג׳ ב׳ אדר שני תקע״ח תנצב״ה‏‎


 893. Inv.-Nr.: hha-4880 Jahr: 1818

  ‎‏בעלה אשר במתה עצבים במתה וילדי׳ פעסכי בת פו״מ כ״ה ישראל עלמסהארן אשת כ׳ וואלף שפאייר נפטרה ...תקע״ח ־־־‏‎ Betty Speyer geb. ....


 894. Inv.-Nr.: hha-5571 Jahr: 1818

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ ליפמן בן כ׳ ליב ב״ר מאיר [(פרידרי)צי]א [...]א [...] עש״ק ת[...] תנצב״ה‏‎


 895. Inv.-Nr.: hha-625 Jahr: 1818

  ‎‏מעלה מעלה בחיי׳ היתה עטרת תפארת ביתה לעני קרבה נדבתה האל ירחם נשמתה ה״ה האשה היקרה והישרה מ׳ רבקה מעלה בת הר״ר מרדכי העקשר אלמנת הר״ר גומפריך פ״פ ז״ל נפטרה יום ג׳ אחרון דפסח ונקברת יו׳ ד׳ א״ח דפסח תקע״ח תנצב״ה‏‎


 896. Inv.-Nr.: hha-1309 Jahr: 1818

  ‎‏[פ״נ] [מצבת קבורת זקן ושבע ימים חוטר מגזע ישישים] [מצבתו מזרע קדושים] [כהר״ר] [אלחנן הענדל בן ר׳ משה] [אהרן באכרך זלה״ה היה] שליח [צבור ונאמן הקהלה] חמשה שנים במדינת [עלזאס] ששה שנים בק״ק בארייט וארבעה וחמשים שנים בק״ק אלטונא והמבורג נולד י״ט טבת שנת תצ״ד ויצאה נשמתו בקדושה ביו׳ קדש שבת קודש סדר קדושים ך״ו ניסן והיתה כבוד מנוחתו ושב לאדמתו ך״ז ניסן תקע״ח תנצב״ה ‏‎


 897. Inv.-Nr.: hha-5082 Jahr: 1818

  ‎‏[־־־] [...] ד׳ אייר תקע״ח תנצב״ה ‏‎


 898. Inv.-Nr.: hha-4552 Jahr: 1818

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ מרדכי׳ בר יוזפא חתן יודא הנובר נפט׳ יו׳ ב׳ ח״י סיון ונקב׳ יו׳ ג׳ י״ט סיון תקע״ח תנצב״ה‏‎


 899. Inv.-Nr.: hha-5573 Jahr: 1818

  ‎‏לפרט שלום רב לאהובי תורתיך פ״נ איש הישר הלך בדרך טובים צדיק וישר זקן ושבע ימים גופו ישן ארצה ונשמתה (!) לגן עדן נרצה והניח דבר טוב אחריו ללומד תורה ה״ה התורני כ״ה יחיאל מיכל אברהם בן המנוח כ״ה ליב ריינבאך זצ״ל נפטר יו׳ ה׳ ונקב׳ עש״ק י״ט מנחם תקע״ח תנצב״ה‏‎


 900. Inv.-Nr.: hha-4249 Jahr: 1818

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה והחסודה מ׳ צפורה בריינה אלמנ[ת] כ״ה מאיר [ב״א וו]ינר בת כ״ה [...] ווינר(?) נפט[...ע]צרת ונקבר׳ י[...] תורה שנת תק[ע״ט] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 901. Inv.-Nr.: hha-4156 Jahr: 1818

  ‎‏פ״ט באבי[ה י]לדות גפן אדרת נקטפה ידה שלחה בכישור ולעני כפה לוית חן לאישה בצל ענפה הלכה למנוחה עזבתהו לאנחה פה הצנועה ועקרת הבית היולדת מרת בילה ב[ת הג״ה .כ]״ה משה ל״ד ז״ל א[שת כ׳.גברי]אל כהן נפטרת יו[ם ה׳ ער״ח ... ון] ונקברת עש״ק ר״ח [...תקע]״ט לפ״ק ת[נצב״ה]‏‎


 902. Inv.-Nr.: hha-4186 Jahr: 1818

  ‎‏פ״נ איש טוב וישר הגובה הקהלה כ״ה ליב בן הגובה הקהלה כ״ה [מ]שה אופנהיים [ז״ל] [נפטר] ליל [ה׳ ונקבר] [עש״ק ך״א מרחשון] [תקע״ט] [תנצב״ה]‏‎ L. M. Oppenhei[(m)]


 903. Inv.-Nr.: hha-4919 Jahr: 1818

  ‎‏פ״נ איש טוב וישר כ׳ שמואל ב״ר [דו]ד בון סג״ל [נפטר] יו׳ א׳ ח׳ [...] ביו׳ ב׳ [־־־]‏‎ Samuel David Bonn.


 904. Inv.-Nr.: hha-4935 Jahr: 1818

  Amsel Oppenheim ... Oppenheim geb. Lemann


 905. Inv.-Nr.: hha-4497 Jahr: 1819

  ‎‏[פ״ט] [האשה החשובה מ׳] [פראדכה בת ר׳ חיים] [אינסברוק אשת כ״ה] [יעקב בן מה״ו ראובן] [זצ״ל נפטר(ת).ביום ב׳] [ונקברת ...] [שבט תקע״ט לפ״ק] תנצב״ה ‏‎


 906. Inv.-Nr.: hha-4155 Jahr: 1819

  ‎‏[פ״ט] [אשה זקנה א״ח מ׳] [ריזכה אשת כ׳ יוזפא] [העקשר ז״ל נפטרת יו׳] ג׳ ך״ב טבת [ונקברת יו׳] ד׳ ך״ג טבת תקע״[ט לפ״ק] תנצב״ה‏‎


 907. Inv.-Nr.: hha-410 Jahr: 1819

  ‎‏פ״ט הצנועה הגבירה הישרה א״ח מרת שרלה בת כ״ה זעלק[לי] לאנגיבאך אשת כ״ה ליב אשט[ריד]א ז״ל שנפטרת ביו׳ ה׳ ך״ד טבת ונקברת ביו׳ ו׳ עש״ק ך״ה טבת שנת תקע״ט תנצב״ה‏‎


 908. Inv.-Nr.: hha-4161 Jahr: 1819

  ‎‏פ״ט האשה לאה אשת מה״ו יואל ברונשוויג נפט׳ יו׳ [(ג׳)] ז׳ שבט ונקבר [...] תקע״ט תנצב״ה‏‎


 909. Inv.-Nr.: hha-9149 Jahr: 1819

  ‎‏פ״ט אשה זקנה מ׳ פראדכה בת ר׳ ליב שיף כ״ץ [אש׳] כ״ה לאזה ה[עקשר] נפטרת יו׳ א׳ ג׳ אדר ונקברת יו׳ ב׳ ד׳ אדר תקע״ט תנצב״ה ‏‎


 910. Inv.-Nr.: hha-9162 Jahr: 1819

  ‎‏פ״נ [ציר נ]אמן לשולחיו [הוא] הב״ח [משה] [אנשיל ב׳ כ״ה אנשיל] [מבידינגען נפטר] [יו׳ א׳ ב׳ ניסן ונקב׳] [ג׳ בו תקע״ט] [תנצב״ה]‏‎


 911. Inv.-Nr.: hha-4148 Jahr: 1819

  ‎‏פ״ט אקרא למקוננת ו[יקננו ע]ל ימי עלומיך מספ[ד ת]מר[ור] יעש[ו] כל מכריך עקב [על]י[ת] ב[מעשיך.הטובים ע]ל כל בני גליך את כל [...] כאבגיל כל [ימ...] שמרה מלחמ[ה ...] היתה נ[ח ...]ה מ׳ ש[רה...]ה [ר׳ ...] ליב בן [...ח]ג הש[... ש] נת [־־־]‏‎


 912. Inv.-Nr.: hha-3854 Jahr: 1819

  ‎‏פ״נ הב״ח זלמן בן המנוח הג״צ כ״ה מאיר בר [וו]אלף כהן ז״ל נפטר בלי[ל ב׳ דר]״ח ונק׳ ביו׳ ד׳ א׳ [תמוז תקע]״ט לפ״ק [תנצב]״ה‏‎


 913. Inv.-Nr.: hha-4224 Jahr: 1819

  ‎‏[פ״ט] [אשה יראת ה׳ היא] [הזקנה מ׳ בריינכה בת] [שמשון עמדין אשת] [ר׳ ידל פעמרין נפטרת] [יו׳ ג׳ ונקברת יום ד׳] [ך״א תמוז תקע״ט] [תנ]צב״ה‏‎


 914. Inv.-Nr.: hha-4225 Jahr: 1819

  ‎‏פ״ט הבתולה זקינה טובה וישרה מרת הנדל בת ר׳ מן פויפרט ז״ל נפט׳ מוצאי י״כ ונקב׳ יו׳ ה׳ י״א תשרי תק״פ [ל]פ״ק תנצב״ה‏‎


 915. Inv.-Nr.: hha-4226 Jahr: 1819

  ‎‏[פ״ט] [אלמנה יוכבד בת המנוח כ׳] [שמעון העקשר אשת כ׳ יוסף] [שיף כ״ץ נפטרת יום ד׳ כ״ב] [מרחשון] ונקב[ר׳ ביו׳ ה׳ כ״ג הנ״ל] תק״פ לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 916. Inv.-Nr.: hha-5705 Jahr: 1819

  ‎‏פ״ט הילדה מלכה בת כ׳ וואלף האנויא נפטרה ונקברה ביום א׳ י״ז כסליו תק״ף לפ״ק [־־־]‏‎ Malchen Bendix.


 917. Inv.-Nr.: hha-4892 Jahr: 1819

  ‎‏[־־־] ה״ה כ״ה משה ... כ״ה שמואל הארבלייכר ז״ל נפטר בער״ח טבת ונקבר ביום עש״ק ... תק״פ לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 918. Inv.-Nr.: hha-4890 Jahr: 1820

  ‎‏כתר שם טוב ואברהם שב למקומו מצבת קבורת האיש הישר כ׳ אברהם ב״ר אברהם ליסר ז״ל ׃ נולד ך׳ אייר תקל״ה לפ״ק נפטר ביום א׳ ער״ח ונקב׳ ביום ב׳ ר״ח שבט תק״ף לפ״ק תנצב״ה ‏‎ Hier ruhet Unser innigstgeliebter Vater Abraham Isaac geb. 20. Iyar 5535 gest. d. 29. Thebet 5580 Schon früh in seinen besten Jahren, Von seiner Gattin tief beweint, Schied unser Vater. Zu bewahren, Dem, der ... Himmel nun vereint Das Gedächtnis, und ihm zu Ehren, Sei dieser Denkstein hier am Grab, Zwar unter Wehmuthsheissen Zähren Das was die Kindesliebe ihm gab! Sanft ruhe seine Asche!


 919. Inv.-Nr.: hha-5574 Jahr: 1820

  ‎‏פ״נ הזקן אברהם ב״ר יצחק [...] נפטר יום ב׳ ט״ו [...] ונקבר ביום ג׳ תק״[(פ)] תנצב״ה‏‎


 920. Inv.-Nr.: hha-5577 Jahr: 1820

  ‎‏[־־־] [...] יום ב׳ כ״ב שבט ונק׳ כ״ג בו, תק״ף תנצב״ה ‏‎


 921. Inv.-Nr.: hha-9165 Jahr: 1820

  ‎‏פ״ט האשה חשובה אשת חיל מ׳ ריזכה בת כ״ה זלמן שיף כהן ז״ל אשת כ״ה געץ ב״ר אהרן ז״ל נפטר[ת מש״ק] ונקברת למחרתו יום א׳ י״[ב] אדר תק״פ [לפ״ק] תנצב״[ה]‏‎


 922. Inv.-Nr.: hha-5562 Jahr: 1820

  ‎‏פ״נ איש זקן כ׳ מארים בן כ׳ יוסף זוטהיים נפטר [...] [־־־]‏‎


 923. Inv.-Nr.: hha-4149 Jahr: 1820

  ‎‏[.. .] הא[שה הז]קינה מ׳ שרה בת מרדכי מ״ב אשת איצק פ[(א)]ל[(ק)...] ליל [...] ונקב׳ ביום ה׳ כ״[(ג)] אדר תק״[(פ)] תנצב״ה ‏‎


 924. Inv.-Nr.: hha-4885 Jahr: 1820

  ‎‏[־־־] תנצב״ה ‏‎


 925. Inv.-Nr.: hha-4893 Jahr: 1820

  ‎‏פ״נ האיש הישר כ׳ ישעי׳ ב״ר ליפמן הארנבורג ז״ל נפטר בש״ט בן נ״ז שנה כ״ז ניסן ונק׳ כ״ח בו, תק״פ לפ״ק תנצב״ה‏‎ Jesaja Lipman [...]


 926. Inv.-Nr.: hha-4894 Jahr: 1820


 927. Inv.-Nr.: hha-4932 Jahr: 1820

  ‎‏פ״ט הבתולה פראדכא רבקה בת כ״ה פאלק ב״ר שמעון ז״ל נפטר׳ בעש״ק כ״ח אייר ונקבר׳ יום א׳ ר״ח סיון [־־־]‏‎


 928. Inv.-Nr.: hha-4190 Jahr: 1820

  ‎‏[פ]״ט לגמול חסד כפה פר[שה] אשת חיל ממרחק תביא לח[מה] הזקנה לאה א׳ א[ברה]ם ליסר נפט[. ד׳.ד׳.סי]ון ונקברת למח[רתו ...] לפ״ק ת[נצב״ה]‏‎


 929. Inv.-Nr.: hha-4895 Jahr: 1820


 930. Inv.-Nr.: hha-4168 Jahr: 1820

  ‎‏[פ״ט] [האשה חשובה מ׳] [עדיל בת ישראל חיים] [אשת שלמה הארבורג] [נפטר׳ ונקבר׳ ביום ד׳ ח׳] [אב תק״פ] [תנצב״ה]‏‎


 931. Inv.-Nr.: hha-4169 Jahr: 1820

  ‎‏[פ״ט] [האשה זקינה ברכה] [תמר אשת שמעון ב״ר] [פאלק נפטר׳ במש״ק] [ונקבר׳ ביום א׳ י״ט אב תק״פ] תנצב״ה‏‎


 932. Inv.-Nr.: hha-9424 Jahr: 1820

  ‎‏פ״נ [משה עלה למרום ונת]עלה למעלה ובין לילה נעלם [שמר תם ור]אה ישר כי אחרית לאיש שלום [המציא] מנוחה נכונה [בקברי אבותיו עם צדיקי עולם] [ה״ה המ]נהיג הקהלה כ״ה משה ב׳ כ״ה אהרן פירשט [נפטר בתשעה] לחודש ונקבר בשם טוב ממחרת [י״כ ביום ג׳ י״א תשרי] תקפ״א [ת]נצב״ה כ״ה משה [...]‏‎


 933. Inv.-Nr.: hha-4886 Jahr: 1820

  ‎‏פ״ט האשה הצנועה החסודה והיקרה מרת [בר]ענדלא בת הג״ץ כ׳ הר״ר לי[ב ל״ד] אשת הג״ץ כ״ה זימל ב״ר מ[אי]ר ווינר נפטרה ונק[ברה] [...] זי״ן מרחשון תק[פ״א.] [...] ת[נצב״ה] אש[ה.אה?...] וישרים [...] כי הצנ[ועה ...]בן [...]שני[ם ...לה?] יתפא[ר ...] א[...]‏‎


 934. Inv.-Nr.: hha-5352 Jahr: 1820

  ‎‏פ״נ זכר צדיק לברכה עד עולם ינון שמו לו נאה ככה יען עשה טוב בעמו גמל דלים מהונו משכיל לאביונים באונו נחלת ה׳ יהי משכנו הזקן זעליגמן ב״ר אהרן לוי נפטר ליל [(ג)]׳ זי״ן טבת תקפ״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 935. Inv.-Nr.: hha-9178 Jahr: 1820

  ‎‏[פ״ט] [האשה חשובה מ׳ יאכט] [בת כ״ה אהרן אשת כ״ה] [פייבש.לעוורטין נפטר׳] יום ה׳ ט״ז טבת [ונקברת] בעש״ק [תקפ״א לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 936. Inv.-Nr.: hha-4897 Jahr: 1821

  ‎‏פה נטמן איש הישר שהלך ד[רך] תם וישר ש[מואל] ב״ר ליב רענזבורג נ[פט]ר ביום ד׳ ונקבר [...] כ״ט [...] תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Samuel Lion


 937. Inv.-Nr.: hha-4207 Jahr: 1821

  ‎‏פ״ט האשה שרה בת ר׳ נתן מלויטיבאך אשת ר׳ דוד ב״ר ליפמן זצ״ל נפטרת ביום ג׳ [ד׳ אדר ראשון] ונקב׳ למחרתו [ביום ד׳ ה׳] אדר ראשו[ן תקפ״א לפ״ק] תנצ[ב״ה]‏‎


 938. Inv.-Nr.: hha-187 Jahr: 1821

  ‎‏[פ״נ] האשה החשובה מרת גנענדל אשת [כ״ה] גדליהו ווארבורג ז״ל נולדה כ״ז טבת [ת״ק] והלכה לעולמה ביום ב׳ ב׳ דר״ח אדר [שני ונ]קב[ר]ה ביום ג׳ ב׳ בו תקפ״א לפ״ק תנצב״ה [הרגיעי נפשך, ...] כנפיך תסירי [עזבת...] בצל עליון תסתירי [...] בחלד מעשיך [בארצות החיים ... שמחות] ישביעך עושיך [עמוד עובר הלך ...] תמימה השכילו [...] תגילו [...] יניח [...]‏‎


 939. Inv.-Nr.: hha-9292 Jahr: 1821

  ‎‏[פ״ט] [אשה צנועה וכשרה] [היקרה והישרה מ׳ רבקה] [לאה בת מו״ה דוד פ]״ב ז״ל [אשת כ״ה] זעלקי ז״[ל] נפט׳ [או]ר ליו׳ ה׳ ... למחרתו [י]״ט אדר שני תקפ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 940. Inv.-Nr.: hha-4574 Jahr: 1821

  ‎‏אשה יראת ה׳ היא תתהלל האשה הצדקת רבקה גוטה בת ר׳ ליב אשת מה״ו שמואל משה אשטרוידא ז״ל נפטרה זקנה באה בימים מו[צאי ש]בועת ונקברה בעש״ק [אסרו] חג תקפ״א תנצב״ה גוטה רבקה‏‎


 941. Inv.-Nr.: hha-5353 Jahr: 1821

  ‎‏אברהם זקן בא בימים פ״נ איש הישר בנדיבים בטוב וישר הלך ובנעימי׳ אברהם ב״ר ליפמן נפט׳ בש״ק ט״ז סיון ונקב׳ יום א׳ י״ז סיון תקפ״א לפ״ק ׃ תנצב״ה אברהם ב׳ ליפמן‏‎


 942. Inv.-Nr.: hha-79 Jahr: 1821

  ‎‏פה מצאה מנוח אם יקרה ואהובה לבניה סמכה לכל כושל במליה תרדנה עפעפינו מים עליה רצויה לכל היתה במעשיה היא הצנועה והנכבדת מרת רבקה לאה אסתר בת ר׳ זלמן הש״ט אלמנת התורני ר׳ ישעי׳ בלאך נפטרה בשם טוב יום ש״ק ונקברה ביום א׳ ח׳ תמוז שנת תקפ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 943. Inv.-Nr.: hha-4959 Jahr: 1821

  ‎‏ושמו את שמי על בני ישרא[ל] יבוא שלום ינוחו על משכבותם פ״נ [אי]ש זקן צדיק וישר כהן צדק משך בעט סופר מהיר כהר״ר חיים בן המנוח כהר״ר שלמה זלמן הכהן [ווינדמיהל] נפטר ונקבר [בשם טוב יו׳ א׳ כ״ב] תמוז בשנת [על..ב.מרו]רים [... לפ״ק] תנצב״ה‏‎


 944. Inv.-Nr.: hha-5662 Jahr: 1821

  ‎‏פ״נ האיש הישר פועל טוב הו״ה כ׳ מנחם מן יוסף ב״ר משה קליף נפטר ך״ב ונקבר בשם טוב למחרתו ך״ג אלול תקפ״א תנצב״ה‏‎


 945. Inv.-Nr.: hha-5664 Jahr: 1821

  ‎‏פ״נ יוסף הוא המשביר הלא פרס לרעב לחמו ויזע[ק] כל לב כביר כי במותו אב[ד׳] חזקת עניי [עמו י]וסף יהודא ב״ר יוסף ישראל הלוי נפטר בליל ב׳ דר״ה ונק[ב׳ בעש״ק] יום ב׳ [דר״ה ...] [...] מנהלני לפ״ק תנצב״ה‏‎


 946. Inv.-Nr.: hha-4539 Jahr: 1821

  ‎‏פ״נ הב״ח יצחק אי[(י)]זק בכ״ה יאקב לוי מפרידריכשטאט נפט׳ אור ליו׳ ד׳ ונקב׳ ביום ד׳ ע״ס תקפ״ב תנצב״ה‏‎ Isaac Levy


 947. Inv.-Nr.: hha-4558 Jahr: 1821

  ‎‏עד הגל ועדה המצבה כי פה נקבר גור ארי׳ יהודה אך בני טרף טרף חלף ועבר ..ע כארי במסתרי׳ ירבץ תחת משאת השאת והשבר ...ב ביהודה תאני׳ ואני׳ כאני׳ החשבה להשבר ..אשרי אנוש יוכיחנו אלהי׳ ומוסר שדי אל תמאס ... שדי נתן ....ף וכעס ...ע ה׳ קול.. שבטי המוסר ... ... ... ... ... ... ... ... תנצב״ה ‏‎ Hier ruhet Lion Isaac Schiff geb. am 5 tenNissan 5553. gest. am 22 tenTischre 5582.


 948. Inv.-Nr.: hha-4902 Jahr: 1821

  ‎‏פ״ט מנשים באהל תברך ה״ה האשה החשובה והצנועה מ׳ מינקעל אשת כ׳ חיים בן לאזי זצ״ל ׃ נפטרת יום ה׳ ער״ח ונקברת למחרתו יום ו׳ עש״ק ר״ח חשון תקפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 949. Inv.-Nr.: hha-4201 Jahr: 1821

  ‎‏[פ״נ] [הגובה הקהלה כ״ה משה] [בן פו״מ כ״ה אברהם יוסף] [אולדנבורג סג״ל נפטר] [בליל ש״ק כ״ב ונקבר בשם] [טוב ביום א׳ כ״ג מרחשון] שנ[ת תקפ״ב לפ״ק] תנצב״ה ‏‎


 950. Inv.-Nr.: hha-4198 Jahr: 1821

  ‎‏ויהיו חיי שרה ע״ז שנים פ״נ האשה חשובה וצנועה במעשיה כל כבודה בת מלך פנימה מרת סערכי׳ שרה בת כ׳ זאנוויל גאשלר אשת ר׳ מיכל רענדזבורג נפטרת ביו׳ ב׳ כ״ד מרחשון [ונקברת] יו׳ ג׳ כ״ה בו [תקפ״ב] לפ״ק [תנצ]ב״ה שרה אשת כ׳ מיכל רענדזבורג‏‎


 951. Inv.-Nr.: hha-3892 Jahr: 1821

  ‎‏פ״נ איש זקן צדיק וישר ה״ה התורני כהר״ר [יחי]אל מיכל שמעון [...]מא מאמש[(טרדם)...] נפטר בשם טו[ב ...] ונקבר [...] בשנת [...] ת[נצב״]ה ר׳ מיכל לעמאַן‏‎


 952. Inv.-Nr.: hha-9296 Jahr: 1821

  ‎‏עלתה למרום הבתולה יקרה רכה וענוגה בשושנים סוגה ׃ [..] קלערכי בת ר׳ יאקב בן [...] היילבוט [־־־]‏‎


 953. Inv.-Nr.: hha-4171 Jahr: 1821/22

  ‎‏[־־־] [...] [...] [...] [...] [...] תקפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 954. Inv.-Nr.: hha-9137 Jahr: 1822

  ‎‏[צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו] [פ״נ] [איש] ישר גומל ח[סד] [ומחזיק יד]י קרוביו [העניים] [כ׳ בנימן ווא]לף ב[ן התו׳ כ״ה] [אשרהאם היילבוט נפטר] [בשם טוב ונקבר ביום ב1 כף] [...] [תנצב״ה]‏‎


 955. Inv.-Nr.: hha-3660 Jahr: 1822

  ‎‏פ״ט איש אמונים הולך תמים רודף שלום ׃ ירא את ה׳ ׃ אב לקרוביו [׃] ומחונן לדורשיו ׃ מעלים צדקותיו ואלהים [ה]בין דרכם ׃ אוה[ב] תורה ומכבד לומדיה ׃ שמ[ח] במצו[ה] ׃ מואס בריב ועובר על פשע ׃ נעים בביתו ורצוי לכל יודעיו ׃ מדריך זרעו ביראת ה׳ וללכת בדרכיו ׃ הוא הנכבד הג[ו]ב[ה] כ[הר]״ר אליהו משה ב״ר ראובן רענר ז״ל [׃] נפטר בש״ק ונקבר למחרתו יום א׳ [ג]׳ אד[ר] תק[פ]״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 956. Inv.-Nr.: hha-4188 Jahr: 1822

  ‎‏וישב ראובן אל הבור פ״נ איש ישר וכשר כמ״ר ראובן ב״ר משה איטאליענר ז״ל ׃ נפטר ליל ד׳ ך״ו ניסן ונקבר יו׳ ה׳ ך״ז בו בשנת תקפ״ב ׃ תנצב״ה ראובן איטאליאֶנר‏‎


 957. Inv.-Nr.: hha-4192 Jahr: 1822

  ‎‏פ״[נ] איש ת[(ם ו)]ישר ה״ה כ׳ יהודה [ל]יב ב״ה [מש(ה) ... מאמש]טרדם נפטר ב[יום א׳ כ״ז סיון] תקפ״ב לפ״ק [ונק]בר [בשם טוב למחר]תו ביום ב׳ [כ״ח בו ויהי׳ ימ(י) ש(ני) ח(ייו)] וחמשי׳ שנה [תנצב״ה]‏‎ In Memory of Mr. M. L. Fles.


 958. Inv.-Nr.: hha-1780 Jahr: 1822

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מ׳ רעכיל בת ר׳ יוזפא חזן ז״ל, אשת איצק ב׳ מה״ר גבריאל, נפט׳ ביו׳ ד׳ כ״א תמוז ונ׳ כ״ב בו, תקפ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 959. Inv.-Nr.: hha-4150 Jahr: 1822

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה ׃ החשובה והצנועה ׃ מ׳ פרומיט בת כ׳ משה אשת המנוח כ״ה ליב ש[(טרעלי)]ץ נפט׳ ביו׳ [...] ונקב׳ למח[רתו...] [־־־]‏‎


 960. Inv.-Nr.: hha-4178 Jahr: 1822

  ‎‏פ״נ אחד בחר בו אלהים שלמה בני יחיד לאמו זה לי עשרים ימי שנותיך מה נמר צר... אמ...ויושר תורתך בך נמצא ...ר״א וא״ח מעגלך גם מ... על לבך [...] [־־־]‏‎


 961. Inv.-Nr.: hha-4338 Jahr: 1822

  ‎‏זאת קומתך דמתה לתמר ׃ תהי מרגוע ונחת לנשמתה ולגופה [מ]עשיה הטובים [ימ]ליצו בעדה [רוחה תמה...] עמד לגורלה [האשה ...בת מהור״ר] [ליב ...הב״ש] [ז״ל נ... שון] [ונקב׳ ... לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 962. Inv.-Nr.: hha-4819 Jahr: 1823

  ‎‏טוב שם משמן טוב פ״נ איש ישר בעל גומל חסד[...ד?]לים כ״ה בע[ר ...] כ״ה ליב האל[י...] ביו׳ ש״ק כ״א [... למ]חרתו ב[...] לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 963. Inv.-Nr.: hha-4310 Jahr: 1823

  ‎‏פ״נ איש תם וישר הזקן כ״ה איצק ב״ר לי[ב] טיפליץ ז״ל [נ]ו״נ יום א׳ כ״ב טבת תקפ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 964. Inv.-Nr.: hha-1653 Jahr: 1823

  ‎‏[פ״ט] [האשה זקנה] [בונא אשת] [המנוח כ׳ ישעי׳] [פרישל]ענדר ז״ל נו״נ ביו׳ ג׳ ז׳ אדר תקפ״ג תנצב״ה ‏‎


 965. Inv.-Nr.: hha-4572 Jahr: 1823

  ‎‏מקום מנוחת הדיין המצוין ראש בית די[(ן צדק)] בק״ק אלטונא ומיסד בית [(תלמוד)] תורה בק״ק המבורג התורני והר[(בני)] המפורסם מהור״ר מנחם מענדל פ״פ לבית שפירא ויגוע וימת בן שמונים ואחד שנה יו׳ ש״ק ח״י אדר ונקבר יו׳ י״ט אדר תקפ״ג לפ״ק לא [(י)]כיל האבן פרשת [(ג)]דולתו חנם אין כסף יצא מנחם ל[(ע)]בודתו ועד [(ז)]קנה לא מכר כי אם קנה [(ח)]כמתו ויחי נצח ושמו תהלתו תנצב״ה‏‎


 966. Inv.-Nr.: hha-4166 Jahr: 1823

  ‎‏[פ״נ] [הבח׳ שאול בן כ״ה] [מיכל אמשטרדם] נפ[ט׳ ובקב׳ ביו׳ ד׳] ז׳ ניסן תק[פ״ג] תנצב״ה‏‎


 967. Inv.-Nr.: hha-4971 Jahr: 1823

  ‎‏פ״נ איש זקן ו[שב]ע ימים ה״ה הר״ר יעקב קאפיל ב״ר משה ז״ל נו״נ ג׳ דח״מ [פ]סח תקפ״ג יעקב הלך בדרך לשכון בצל מרומים קץ בחיי הבלי עולם והלך במישרים אך כל מגמתו היתה לשמוע [ד]ברי תור׳ ומוסר[י׳] פה תמצא נחת ומרגוע ו[ת]ע[נוג]ים [ר]מ[ים] לקץ [הימין] תעמוד [ממשכבך ותשב] בנעימי[ם] תנצב״ה‏‎


 968. Inv.-Nr.: hha-4569 Jahr: 1823

  ‎‏הציבי לך ציונים לבכי ותמרורים קול ברמה נשמע [...] לספוד לשרה ולבכותה עקרתהבית [...] בחייה ובמותה נפשה[ב...]משכבתה דרכיהדר[... גמ]לתה ל[... הטהו ...מ]תה ש[מה טוב ...]תה ר[בות בנות ...] ה[...] ה״ה האשה[...] בת הר״ר ראובן מאר[קוס] אשת כ״ה [...] שהלכה לעולמה ביום ד׳ כ״ב מנחם [...] ונקברת [ב]עש״ק כ״ד מנחם בשנת תק[פ״ג] לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Kunig[(unde)] S[(chi)]ff [---]


 969. Inv.-Nr.: hha-4193 Jahr: 1823

  ‎‏פ״נ האיש הישר ר׳ יעקב ב״כ משה בער[געדארף] נפ[...] ל[...] [...] [...] יעקב בערגעדארף‏‎


 970. Inv.-Nr.: hha-5756 Jahr: 1823

  ‎‏פ״ט [יל]דה שבע בת וואלף ווארבורג נו״נ ביו׳ ד׳ ג׳ מרחשון תקפ״ד תנצב״ה‏‎


 971. Inv.-Nr.: hha-4215 Jahr: 1823

  ‎‏פ״נ איש תם וישר עוסק במו״מ באמ[(ונה)] ועשה תפילתו בכונה ה״ה ח״ו כ׳ הירש יעקב ב״ר מאניס גליקשטא׳ ז״ל נ׳ בש׳ טוב בליל ש״ק כ״ו ונ׳ ביו׳ א׳ כ״ז כסליו תקפ״ד לפ״[(ק ת)]נצב״ה‏‎ [..] H[(ardy Magn)]us [...] ter se[... d]en 26n. Cislew [...] M. 5584.


 972. Inv.-Nr.: hha-4903 Jahr: 1824

  ‎‏[פ״ט] [אשה זקנה לאה] [אשת כ׳ זלמן העקשר] [ז״ל נפ׳ בליל ש״ק ונקב׳] ביו׳ א׳ א׳ [דר״ח אדר] שני תקפ״ד תנצב״ה ‏‎


 973. Inv.-Nr.: hha-4219 Jahr: 1824

  ‎‏[־־־] [...]שמעון [...]געטשליק כ״ץ ז״ל נו״נ עש״ק ה׳ אדר שני תקפ״ד ... תנצב״ה כ׳ שמעון [...] דיירין [...]‏‎


 974. Inv.-Nr.: hha-4221 Jahr: 1824

  ‎‏פ״נ האיש הישר כ׳ מיכל מ״ב ׃ בר אייזק וואגנר ז״ל נפטר בשם טוב ביו׳ א׳ י״ד אדר שני ונקבר ט״ו בו תקפ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Michael Isaac Wagner


 975. Inv.-Nr.: hha-868 Jahr: 1824

  ‎‏כתר שם [ט]וב מצבת [ק]בורת איש צדיק תמים ה״ה [הי]ק[ר] הנכבד ורצוי [לר]וב אחיו [הנ]גיד [כ״ה שלמה יוסף] הנקרא ב[פי כ]ל ר׳ זלמן ב׳ מ[שה ווארבורג זצ״ל] גבאי דח״ק דק[ברנים פה אלטונא יע״א] נולד ב[י״א] אלול [תקזי״ן לפ״ק] נפ[טר ביו׳ ו׳] עש״ק [ד׳ ניסן תקפ״ד עם] עלות השחר ונקבר בו ביו[ם סמוך לשבת] זכה [נשמת]ו, קודש [הליכתו, ...עמ...]מונים ללומדי תורה הרבה תשו[רה, ... לא]ביונים מישרים [אהב, מדי זהב, ... לו]נים נאמן ר[..., ...ה ישות, ב..נ]ים ואר[חותיו תמימים, כל הימים, ...נ]ים בעבור [צדקתו, בני עדתו, ... נאמ]נים גמולו [ב..., ..., שמי עליונ]ים [תנצב״ה] הגבאי דח״ק דקברנים ר׳ זלמן ב״ר משה ווארבורג זצ״ל‏‎


 976. Inv.-Nr.: hha-4529 Jahr: 1824

  ‎‏פ״נ ׃ בן משכיל במלאכתו מהיר אבותיו חמתם לא יעיר ישוב למקום אור בהיר רך בשנים בטוב צעיר הב״ח מאיר ליב בן כ״ה יעקב היילבוט ז״ל ׃ נו״נ בש״ט כ״א אייר תקפ״ד תנצב״ה ‏‎ Meier Jacob Heilbutt.


 977. Inv.-Nr.: hha-4530 Jahr: 1824

  ‎‏וזאת ל[יהו]דה איש זקן [... בד]רך כל הארץ [...]דור בקב[...] אתה יודוך [...] קמים עליך [...] ניהם כי ש[...]אנו ועזר [...] מכף אויב [...] אגו[...]תה ונכו[...] יך ה״ה [...] [...] נפ[טר... למחר]תו ביו[... לפ״]ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Levi Jacob Rothschild ge [...] [---]


 978. Inv.-Nr.: hha-4229 Jahr: 1824

  ‎‏פ״ט [־־־] יטלה אשת כ׳ משה היילבוט בת כ״ה ליפמאן [...] ז״ל‏‎


 979. Inv.-Nr.: hha-4756 Jahr: 1824

  ‎‏פ״ט [...] א[...]יטלה אשת[...]איצק בן [...]היילבוט ז״ל [...]ב [...] אור ל[...]ברת ונקברה [....]ים [־־־] יטלה אשת כ״ה איצק היילבוט ז״ל ׃ בת כ״ה יאקב ריא ז״ל‏‎


 980. Inv.-Nr.: hha-4515 Jahr: 1824

  ‎‏פ״נ וילך ראובן בימי קציר אל מנוחתו ׃ הזקן כ׳ ראובן ב״ר יא[(קב רוטשי)]לד ז״ל [...] [...] תנצב״ה‏‎


 981. Inv.-Nr.: hha-4563 Jahr: 1824

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה שינכה אשת כ׳ משה שטערין ז״ל נפט׳ בליל ד׳ [ך׳] מרחשון ונקב׳ עש״ק [ך״א] בו תקפ״ה לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 982. Inv.-Nr.: hha-4570 Jahr: 1825

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ יטכא בת כ׳ מאיר בר״א ז״ל אלמנת כ׳ יוסף משה העקשר ז״ל נפט[... כ״ג] טבת ונקבר[... תק]פ״ה תנצב״ה יטכא א׳ משה ה״ש‏‎


 983. Inv.-Nr.: hha-4593 Jahr: 1825

  ‎‏אשרי האיש אש[ר שב לאדמ תו] ישר לבב מיל[דותו עד זקנ תו] צחק לפגעי ה[זמן והלך בתמימ תו] קבורתו ... ר... [־־־]‏‎


 984. Inv.-Nr.: hha-4548 Jahr: 1825

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה בריינ[ה...רב] קה אש[...] [...] מי[...] נו״נ [...] תקפ״ה תנצב״ה ‏‎


 985. Inv.-Nr.: hha-5398 Jahr: 1825

  ‎‏בשנת ובת כהן כי תהיה לאיש זר לפ״ק פ״ט האשה [...] מ׳ [...] [...] [...] [...ה] [...ת] [...ת] [־־־]‏‎


 986. Inv.-Nr.: hha-1391 Jahr: 1825

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה היקרה והצנועה נאה במעשיה הצדקה ויעלת חן העקרת הבית ועטרת בעלה ה״ה מ׳ הנה בת פו״מ [כ״ה הירש האללע ז״ל] אשת [... אברהם קליף ז״ל] [...] [...]ניסן תקפ״ג לפ״ק [־־־]‏‎


 987. Inv.-Nr.: hha-4596 Jahr: 1825

  ‎‏פ״ט האשה החשובה המושכלת אשת חיל מרת חייכה בת התורני המפורסם מו״ה שמואל ברעסלו מברלין אשת הר״ר משה פרענקל נולדה ביום ה׳ לחודש טבת תקכ״ח ונפטרת ביום ג׳ לחודש סיון תקפ״ה אלון בכות ביום מו[ת דומיה ׃] הביטו עוברי דרך קבר אשה משכ[לת] יעלת חן עטרת בעלה ומשוש בני[ה] מ[ה יתן] ומ[ה] יוסיף ה[אבן] הזאת ומע[יר ינאקו ו]בוכים על קבריה הָה ליום! הורי[ד] אשת חיל ר[ח]ל הנעימה אספה ידיה ׃ תמול כאיש גבורתה, עט סופר מהיר ׃ וכאיש חכמתה, ובין מחוקקים מושביה ׃ כי תחת בושם ותמרוקי נשים תורת חסד ועשות צדק תמרוקיה ביתה [פת]וח לכל למודי ה׳ ולבה למרודים אוכלי שולחניה ׃ אם עשיר אם דל יקו לחסדה ות[חי] רוחו מרוח פי[ה] ׃ הביאה בברית אתה? המון יקרות עשות צדקה וחסד לדורות בהשיב נפשות יולדות אומללות [די] מחסורן עד יום מלאת ׃ זאת נשף [חשקה ו]משיבת רוחה [בקש] צדקה ורחמים שעשועיה ׃ וקול ברמה נשמע, נחמו רעים פה [ז]רעה בדמע פרי ידיה ושם תקצור בר[נה בעדן גן ז] רועיה ׃ ציון קבֻרת רחל היא הגבירה חייכה אש[ת ... פר] ענקל‏‎


 988. Inv.-Nr.: hha-4536 Jahr: 1825

  ‎‏פ״נ האיש הישר וה[...] מתהלך [...] ן צדק [...] יד [...(מי)]כל בכ״ה שלמה זלמן כהן ׃ נפט׳ בפתע פתאום ביום א׳ ונקב׳ ביו׳ ב׳ כ״ה תמוז תקפ״ה תנצב״ה‏‎


 989. Inv.-Nr.: hha-4559 Jahr: 1825

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר בעל ח״ק דקברנים ר׳ יעקב בן הגו׳ ר׳ יוסף [בו]קים ז״ל נו״נ [ביום ג׳ כ״ה] מנחם תק[פ״ה לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 990. Inv.-Nr.: hha-4580 Jahr: 1825

  ‎‏ציון לבכי ולמספד תמרורים על אלה יגדל הבוכיה וירבה התאניה הוי כי כבה ה׳ נר ׃ נשמת בת יהודה הרכה בשנים ג?ם לחצי [ימיה ל]א הגיעה חבלה לידה הקשה לשער [המ]ות הביאה צעק עולל לחוץ [...]נה היא הלכה אוי, כי אין מ[...] בצרה ילד הרך ויחיד [...]ם אתו ילדה וביום הרביעי [...]זרה [...]ה לעולמה אבן מקיר תזעק [...]עמק הבכה שמה הטו״ב [...]בר[...]לעול[...] לברכה ה״ה האשה ה[...]ת מ[...] כהר״ר משה בכ״ה [... ש״ץ] ונאמן דק״ק אלטונא וה[...] אלול ונקברת [...] אלול ...‏‎ Jette Heymann geb. Elias


 991. Inv.-Nr.: hha-4565 Jahr: 1825

  ‎‏פ״נ האיש הזקן כ״ה הירץ בן ר׳ שמשון פופרט ז״ל נפטר ונקבר [בשם טוב עש]״ק י״ט [אלול תקפ״ה] ת[נצ]ב״ה‏‎


 992. Inv.-Nr.: hha-4598 Jahr: 1825

  ‎‏פ״נ איש זקן ושבע ימים אמת ואין עול ׃ צדיק ישר תמים בכל פעלו הלך בדרכי ה׳ וגמל חסד לבני אדם א׳ מח״ק דקברנים [וגבאי דבק״ח] והקדש ה״ה כ״ה נתן ב׳ כ״ה בער היילכוט זצ״ל [נולד ב׳ סיון] תקי״ב נפטר [בשם טוב] בש״ק ט״ז כסליו [ונקבר ביום] א׳ [־־־] תנצב״ה ‏‎


 993. Inv.-Nr.: hha-9169 Jahr: 1825

  ‎‏[־־־] [...]שה מ׳ הינדל בת כ׳ קלמן כהן אלמנת כ״ה ישעי׳ ב״ר הירץ רענר נפטרת ב[...] [...]יו [־־־]‏‎


 994. Inv.-Nr.: hha-4555 Jahr: 1826

  ‎‏פ״נ גזע ישר הבחור ברוך בענדיט יוסף בן שמשון הב״ש נפטר יום ה׳ ונקבר [...]ש״ק י״א שבט תקפ״ו ברוך [...] עסק [...] נ[...] ד[...] י[...] ט[...] [־־־]‏‎ Benny Samson


 995. Inv.-Nr.: hha-9151 Jahr: 1826

  ‎‏פ״נ איש תם וישר מתהלך בתמו צדיק התורני כהר״ר משה בן כ״ה יצחק יעקב [שוחט ז״ל נפטר] ביו׳ [ש״ק כ׳ שבט ונקב׳] [ביו׳ א׳ כ״א ... תקפ״ו] [תנצב״ה]‏‎


 996. Inv.-Nr.: hha-3974 Jahr: 1826

  ‎‏פ״נ האיש [...] בר ליב [...]רף [...] נו״נ [...] [־־־]‏‎ S.L. Düsseldorf


 997. Inv.-Nr.: hha-4905 Jahr: 1826

  ‎‏[פ״ט] [הזקנה חייכה] [אשת זעליגמן כ״ץ] [נפ...] [־־־] תנצב״ה‏‎


 998. Inv.-Nr.: hha-4579 Jahr: 1826

  ‎‏פ״ט הבתולה רכה בשנים ונעימה במעשים מינקכה בת כ״ה עוזר שלי״ט נפטרת [...] ח׳ אדר שני [־־־]‏‎


 999. Inv.-Nr.: hha-5753 Jahr: 1826

  ‎‏פ״ט הילדה צערלה בת ר׳ יוקל הוזין נפט׳ יום ב׳ ח״י אדר שני תקפ״ו תנצב״ה‏‎


 1000. Inv.-Nr.: hha-4571 Jahr: 1826

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ שרלה בת ר׳ ישראל ריא אשת הג״ץ ר׳ איצק ריא ז״ל נו״נ עש״ק שביעי של פסח תקפ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1001. Inv.-Nr.: hha-4583 Jahr: 1826

  ‎‏ציון לבכי ולמספד לפה טמונה האשה החשובה היקרה והצנועה היפה בשמה כמעשיה ׃ הטובים ׃ היתה אם לבנים ׃ ועטרה גדולה לבעלה הוי כי גדע המות ׃ וירב תאניה ואניה בן יום היתה בריא׳ ושלימה ולערב פתאום ׃ בטהרה׃ יצאה נשמתה רוחה שבה לאלהים ׃ ועפרה לאדמתה ה״ה מרת שינלה בת כ״ה אפרים ׃ אשת כ״ה אל[י׳ ש]״ץ ונאמ[ן דק]״ק [א]לטונ[א] והמבורג יע״א[...] יום [...] י״ז סיון ונקברת עש״ק [...] לפ״ק ת[נצב״]ה‏‎


 1002. Inv.-Nr.: hha-9154 Jahr: 1826

  ‎‏פ״נ איש ישר ה״ה כ׳ ליב ב׳ כ׳ בער האללע ז״ל נפטר בש״ק י״ט ונקבר כ׳ סיון תקפ״ו תנצב״ה ‏‎


 1003. Inv.-Nr.: hha-1254 Jahr: 1826

  ‎‏[פ״ט] [אשת חיל עטרת בעלה] [ענות צדק בכל מפעלה] [כל מגמתה להסתיר כשרון מעללה] [כחפצה בחייה גם אחריה] [דומי׳ תהלה] [ה״ה האשה החשובה] מרת חנה אלמנת [פו״מ כ״ה בנימין] כהן ז״ל נפטרה ביום ד׳ [ד״י תמוז] תקפ״[ו] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1004. Inv.-Nr.: hha-9144 Jahr: 1826

  ‎‏[בשנת ותבך עליו שבעת הימים לפ״ק] [פ״נ] [בך בחר אלקיך] [תחת] עץ החיים תשמח [נשמתך] אשריך ואשרי [יולדתך] מהיר היית במלאכת[יך] בזמן קצר פעלת פעולתיך כי שכר הרבה מוכן לשמך ה״ה הב״ח [(שמשון ב״ר ג״ה)] כ״ה זנוויל [רענסבורג] [(נפטר)] בליל [ש״ק ב׳ אב] ונקבר [...] א׳ [...] תקפ״ו תנצב״ה‏‎


 1005. Inv.-Nr.: hha-5354 Jahr: 1826

  ‎‏פ״ט אשה זקנה חשובה מֵיתָה בְפִיתְקָה שֶל חוה צנועה היתה בדבורה מעשיה הי׳ נעימה כל כבודה [בת מל]ך פנימה חוה אש[ת אבר]הם ז״ל בת [...] ל נ״פ [...] ז׳ בו ... עניתנו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1006. Inv.-Nr.: hha-4525 Jahr: 1826

  ‎‏פ״נ איש רך בשנים הירש ב״ר שמשון הב״ש נפטר בש״ק ט׳ אב ונקבר יום ב׳ י״א מנחם תקפ״ו הפרח נקטף עודֶנו באבו יצא רוחו וגופו שָב לאדמתו ראשיתו מצער וטובתו יהי לאחריתו שם תהא מרגוע ותענוג לנשמתו תנצב״ה‏‎ H[...]g Samson


 1007. Inv.-Nr.: hha-4562 Jahr: 1826

  ‎‏[פ״נ] [איש רך בשנים] [הלך בדרך טובים] [נפתלי הירץ בן הר״ר] [שלמה הארבורג] [נו״נ ביום .. טו״ב] [מנחם תקפ״ו לפ״ק] תנצב״ה ‏‎


 1008. Inv.-Nr.: hha-4564 Jahr: 1826

  ‎‏פ״נ הב״ח יצחק אייזק ב״ר משה ב׳ מה״ו מיכל [...] נפט׳ ליל ב׳ ג׳ [...] ונקבר עש״ק בו תקפ״ו תנצב״ה‏‎ Isaac Cohn


 1009. Inv.-Nr.: hha-4591 Jahr: 1826

  ‎‏פה טמונה בתולה נעימה ויקרה רק היא יחידה מאביו ואמה ארץ החיים נסעה בימי נעוריה דר[ך] ישר הלכה כל ימי חיי[ה] כ... ה.ל... ... ... היילבוט ... יום ב׳ ח׳ תשרי ונקברה עי״כ תקפ״ז ׃ תנצב״ה‏‎


 1010. Inv.-Nr.: hha-3536 Jahr: 1826

  ‎‏פ״נ התורני הנגיד המשכיל כ״ה שמואל ב״ר אליהו ווארבורג, חֲתַן ר׳ אברהם רופא ז״ל ׃ ויחי ששים ושבעה שנה, וימת בלילה ונקבר ביום עש״ק י״[ב] תשרי תקפ״זין לפ״ק ׃ תנצב״ה ׃ ינוח בשלום נדיב לב יקר רוח [איש רעים], אשר ידו לכל פתוח [וכוסף] מ[נו]ער לתבונה ובצל [כסף] ובצל חכמה ידיו אמונה [נזי]ר א[חיו], ימיו אך מעטים ורעים מד[וה] עתות[יו] ורג[עיו תחל]ואים חולי מ[עיי]ם.י[מררו שני חיו]תו והוא [ישא ויסבול כ]צדיק באמונתו וישמח בגורלו את בניו ואוהביו עד כי פה מצא מנוח ושב ורפא קץ כל בשר קץ מכאוביו ונפשו לעדן גנו מרומים עפה ציון קבורת ה[ר״ר (שמואל ב)הר]״ר א[ליהו ווארבורג] ז״ל [חתן ר׳ אברהם רופא]‏‎


 1011. Inv.-Nr.: hha-4614 Jahr: 1827

  ‎‏[ברוך הגבר אשר יבטח בה׳] [פ״נ] [האיש הזקן כ״ה ברוך] [הילדסהיים ז״ל ש״צ דק״ק] [אלטונא נפטר ביום א׳] [ט״ו טבת ונקבר ביו׳ ב׳] [ט״ז בו תקפ״ז לפ״ק] תנצ[ב״ה]‏‎


 1012. Inv.-Nr.: hha-4611 Jahr: 1827

  ‎‏פ״נ מ״ה אביגדור במ״ה עקיבא מברעסלא נפטר יום וי״ו ה׳ שבט [תקפ]״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1013. Inv.-Nr.: hha-3894 Jahr: 1827

  ‎‏פ״נ האשה החשובה [א]״ח מרת מאטה לאה ב[ת] המנוח התורני [...] מ .. [ק] ליף זצ״ל אל[מנת ה]מנוח התורני [... (שמחה)] בר מן ז״ל [...]מה עש״ק [...] פסח ומ[...] א׳ ח״י ני[סן ...] לפ״ק תנ[צ]ב״ה‏‎


 1014. Inv.-Nr.: hha-4617 Jahr: 1827

  ‎‏פ״ט אשה יקרה וחש[ובה] שרה אשת כ״ה נחמ[י]׳ העקשר ז״ל נשמתה עלתה למרומ[...] ט׳ איי[ר...] ל[...] תק[...]‏‎


 1015. Inv.-Nr.: hha-4618 Jahr: 1827

  ‎‏קבורת האשה הזקנה קענדל מלכה בת כ׳ מאיר ז״ל ׃ אשת ר׳ דוד ב״ר יוזפא כ״ץ ז״ל נפטר [...] סיון תק[...] [...]ח [...] תנצב״ה ‏‎ Knendel David Cohn [---]


 1016. Inv.-Nr.: hha-5394 Jahr: 1827

  ‎‏[פ״נ] [הב״ח אברהם מנחם] [מענקי בן יוסף כ״ץ] [אשר עסק במו״מ] באמונה ... נק.ר... נפט ...ונקב׳ יום א׳ ... תקפ״ז ׃ תנצ[ב״ה]‏‎


 1017. Inv.-Nr.: hha-9145 Jahr: 1827

  ‎‏פ״נ האיש הישר כ׳ ראובן ב״ר שמשון ז״ל ׃ נפט׳ יום ג׳ ח׳ תמוז [...]קבר יו״ד [..] תקפ״ז תנצב״ה‏‎


 1018. Inv.-Nr.: hha-9352 Jahr: 1827

  ‎‏פ״נ הילד פייבש ב״ר משה שטיבל ז״ל [..] יו׳ ד׳ ג׳ מרחשון [...] ד׳ בו תקפ״ח [־־־]‏‎ Philipp Selig.


 1019. Inv.-Nr.: hha-4917 Jahr: 1827

  ‎‏פ״נ הב״ח חיים ב״ר זימלה ווארבורג נפטר יום ה׳ ח״י מרחשון ונקבר יום ו׳ י״ט בו תקפ״ח לפ״ק׃ תנצב״ה‏‎


 1020. Inv.-Nr.: hha-4236 Jahr: 1828

  ‎‏פ״נ האיש היקר ונכבד כ׳ קויפמאן ב״ר יוסף חתַן ר׳ ליפמא[ן] פאַן ז״ל נפט[ר] ביום [ב׳ ה׳] שבט תקפ״[ח] ונקבר למחרתו תנצב״ה‏‎ Jackson Joseph Kauffmann aus Parchim.


 1021. Inv.-Nr.: hha-4620 Jahr: 1828

  ‎‏[פ״ט] [הזקנה מ׳ מעלה] [אלמנת כ׳ ליפמן] [ב״ר יחיאל מ״ב ז״ל] [נפט׳ בליל ה׳ ער״ח] [ונק׳ עש״ק א׳ דר״ח אדר] [תקפ״ח] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1022. Inv.-Nr.: hha-4218 Jahr: 1828

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה פעסכא אשת המנוח מ[א]יר פירש[ט] נפ[...] עש״ק [...] ונקברת [...] [־־־]‏‎


 1023. Inv.-Nr.: hha-4626 Jahr: 1828

  ‎‏[־־־] [...] לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Malchen Sara geb. Aar[(on Levi)] Benjamin Lejas Ehefra[u] gest. d. 2. Ador 5588 A.M. beweint von ihrem Gatten und ihren vier Kindern. Sanft sey ihre Ruhe


 1024. Inv.-Nr.: hha-4913 Jahr: 1828

  ‎‏פ״נ ההטיב לכת עסק במו״מ באמונה וסר מרע ׃ הב״ח אברהם יוסף בן ר׳ זלמן פאלאק ז״ל הלך לעולמו ביו׳ [(ה׳ כ״ו)] וגופו שב לאדמתו עש״ק כ״ז ניסן תקפ״ח תנצ[(ב)]״ה‏‎


 1025. Inv.-Nr.: hha-4925 Jahr: 1828

  ‎‏[פה מצא מנוח] [איש ישר הזקן הירש] [יוסף בן המנוח כ״ה] זעליגמא[ן כ״ץ ז״ל] נפטר ביום ד׳ ונקבר ביום ה׳ [(כ״ח תמוז)] תקפ״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1026. Inv.-Nr.: hha-4627 Jahr: 1828

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מר׳ שרלה אשת עזריאל וואגנר נפטרת יום ד׳ כ״ו ונקברת יום ה׳ כ״ז מנחם תקפ״ח לפ״ק תנצב״ה שרלה אשת עזריאל וואגנר‏‎


 1027. Inv.-Nr.: hha-4628 Jahr: 1828

  ‎‏[..].בה [...]ב״ת [...]מאֶן [־־־]‏‎ [---] ... Delbanco ---


 1028. Inv.-Nr.: hha-4631 Jahr: 1828

  ‎‏פ״נ איש רך בשנים כמ״ר טובי׳ יצחק בן המנוח הר״ר מיכל לאמבארד, נפטר יום א׳ ג׳ ונקבר יום ב׳ ד׳ כסלו תקפ״ט לפ״ק ט[...]תיך [ו ...]תיתך ב[...] [י...] [ה...] [־־־] קבורת כמ״ר טובי׳ בהר״ר מיכל לאמבארד‏‎


 1029. Inv.-Nr.: hha-5666 Jahr: 1828

  ‎‏ושם האחד אליעזר לפ״ק פ״נ איש שיבה אשר הלך בדרך טובים אב היה לקרובים כל מעשיו היה לשם שמים וחפץ בדברי אלקים חיים ה״ה כ׳ לאזה ב״ר שמעון העקשר נפטר יום ג׳ כ״ד ונקבר ביום ד׳ כ״ה טבת תקפ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1030. Inv.-Nr.: hha-4922 Jahr: 1829

  ‎‏[ציון וז]כרון לפני הב״ח שלמה אֲשר פ״נ [שלמה נאסף] זקן ושבע ימים אל עמיו [ללכת בארץ] החיים לחסות תחת צל כנפיו [מאוד היה כל ימ]יו זריז וחפץ בה׳ ובמצותיו [הן רק באמונה וב]יראת השם [שם מבטחיו] [זאת היה לשלמה .ח.. וטוב מאוד לקרוביו] [לתמוך בהם, מכל אשר נתן לו העליון כאב לבניו] [מי ראה או שמע ... לאחר מותו] [נאום גם ... רוחו] [בתום ... מיו] [צדק...שכבו] [ישמח ...] [...] [ש...נפ...] [ונ...] [־־־] הב״ח שלמה זלמן בכ״ה ליב [(בייט)] ז״ל‏‎


 1031. Inv.-Nr.: hha-4924 Jahr: 1829

  ‎‏משה עלה למרום פ״נ האיש כ׳ משה ב״ר זעליג מיזריטש ז״ל נפטר פתאם בש״ק כ״ז שבט ונק[..] כ״ט בו ת[(ק)]פ״[(ט) ...]‏‎ Moses Seligmann


 1032. Inv.-Nr.: hha-4915 Jahr: 1829

  ‎‏[פ״נ] איש ישר [רך בשנים] כ׳ אייזק מ[שה ב״ר ליפמן] פאן ׃ נפט[ר במוצאי] מנוחה אור ליום א׳ ב׳ לחודש ניסן ונקבר ביו׳ ב׳ ג׳ בו תקפ״ט תנצב״ה ‏‎ [---] Isaac Lipmann.


 1033. Inv.-Nr.: hha-4963 Jahr: 1829

  ‎‏פ״ט האשה פערלא אשת אברהם פופרט׃ נפט׳ ביו׳ ה׳ ד׳ דח״מ פסח ונק׳ עש״ק שביעי [(ש)]״פ תקפ״ט תנצב״ה‏‎


 1034. Inv.-Nr.: hha-4966 Jahr: 1829

  ‎‏פ״ט האשה יולדת [(הנ)]רל רחל בת שלמה ברלין אשת יאקב בר מאיר שיף׃ נפטר׳ יו׳ ד׳ ב׳ סיון׃ ונקב׳ ג׳ בו תקפ״ט תנצב״ה‏‎ Hanchen Schiff geb. Berlin geb. 13. Adar 5562 gest. 2. Sivan 5589


 1035. Inv.-Nr.: hha-4907 Jahr: 1829

  ‎‏פ״ט אשת חיל ׃ לזאת יקרא אשה ה״ה מרת קנענדל בת פו״מ כ״ה אנשיל משה ריא ז״ל אשת המ״ה כ״ה יאקב היילבוט נפטרת אור ליום ו׳ עש״ק ונקברת יום א׳ כ׳ סיון תקפ״ט לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1036. Inv.-Nr.: hha-4165 Jahr: 1829

  ‎‏[...] פרנס ומנהיג כהר״ר [(א)]שר א[(נשי)]ל משה בן כהר״ר יאק[(ב רי)]א ז״ל נפטר אור ל[יום] כ״ח ונקבר ביום [(כ״ח)] סיון שנת תקפ״[ט ...] ת[(נ)]צ[(ב״ה)]‏‎ [---]


 1037. Inv.-Nr.: hha-4556 Jahr: 1829

  ‎‏[פ״ט] האשה מרת [פעסכה צפרה] בת כ״ה דוד אשכ[נז, אשת כ״ה] גרשון דעלבא[נקא] [ה]לוי [נפטר׳] בליל ד׳ אור [ליום ה׳ ז׳ תמוז] [ונקברת בו ביום תקפ״ט לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 1038. Inv.-Nr.: hha-4898 Jahr: 1829

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ משה ב״ר זלמן עטינגן ז״ל נפטר ביום ד׳ כ״ה ונקבר למחרתו כ״ו אלול תקפ״ט תנצב״ה‏‎ H[...] M[...] gest[...] [...] [...] [...] ...


 1039. Inv.-Nr.: hha-4557 Jahr: 1829

  ‎‏אין עושין נפשות לצדיקים ׃ מעשיהן הן הן זכרונם שבע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח איש... אתה... פ״נ כהר״ר יצחק ... הקהלה כ׳ ... ז״ל נאס...[(תק)]פ״ט לפ״ק וב... לפ״ק ־־־ בזאת ... ימה בני ... כ... תנצב״ה ‏‎ Dem Unvergesslichen In... d ---


 1040. Inv.-Nr.: hha-9301 Jahr: 1829

  ‎‏פ״נ הב״ח יוס[ף ב״ר] הירש ווא[רבורג] נפט׳ אור [ליו׳ ה׳ כ״ג] ונקבר [... כ״ד] [מר...ב] [־־־]‏‎


 1041. Inv.-Nr.: hha-4900 Jahr: 1830

  ‎‏פ״נ האיש כ׳ דניאל ב״ר אייזק צעל ז״ל נולד ד׳ תשרי תקכ״ז נפטר ביום ד׳ ג׳ שבט ונקבר ד׳ בו תק״צ לפ״ק תנצב״ה‏‎ Dem Andenken von Daniel Isaac Heijmann geb. 8. Septb. 5525 gest. 30. Jan. 5590 gewidmet von seinen Kindern und Enkeln


 1042. Inv.-Nr.: hha-4914 Jahr: 1830

  ‎‏פ״נ האיש הישר כ׳ איצק ב״ר אלי׳ כהן ז״ל · נפטר בשם טוב עש״ק ה׳ שבט תק״ץ תנצב״ה‏‎


 1043. Inv.-Nr.: hha-4910 Jahr: 1830

  ‎‏פ״ט אשת חיל, נצר מטע נעמנים לאה [לה] שבה בצל, חב[יון] שוכן מענים [רב צדק הולך נכו] חה [ומפעל]ות ישרים [ימים לא כביר אשר היתה] [עם יוש(ב)י חלד באהבים] [זרועה] אמצה ל[הכין] לה צידה [אך דלית אך מיש...] [למען בש?ובה למעונה...] [...לא... באור ...] [...גזע יחס ועטרת ...] [מ׳] לאה ריזל בת [...] [מאי]ר הוי[ז]ן ז״ל ׃ אשת [יוסף] כהן ׃ הלכה לע[ולמ]ה [ע]ר״ח אדר תק״צ [לפ״ק] תנצב״ה‏‎


 1044. Inv.-Nr.: hha-9539 Jahr: 1830

  ‎‏פ״ט האשה א״ח מ׳ גאלדה בת מה״ו שמואל לוי ממעץ אשת כ׳ אברהם ליידזדָורף נפטרת יום ב׳ ער״ח אדר ונקברת א׳ דר״ח [הנ״ל] תק״ץ תנצב״ה גאלדה אשת כ׳ אברהם לוי‏‎


 1045. Inv.-Nr.: hha-5667 Jahr: 1830

  ‎‏פ״נ איש ישר הגבאי דב״ח וחבר לח״ק דג״ח כ״ה אלי׳ בר ישעי׳ העקשר ז״ל נפטר בשם טוב בליל ש״ק כ״ה אדר ונקבר ביום א׳ כ״ו [... תק]״צ לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1046. Inv.-Nr.: hha-759 Jahr: 1830

  ‎‏פ״נ אשת חיל צנועה במעשיה בניה ובנותיה אוי ואבוי צורחים ברמה ואנו ואבלו בני בנה אשר גם עליהם במות אבותם היתה אם לרחמה ה״ה הרבנית [(מ׳)] שר[(ה)] רחל אלמ׳ המנוח [(הרב הגאון המ)]פורסם בישרא[(ל מוהר״ר צבי)] הירש מזאמ[(ושט אב״ד דק״ק)] אה״ו ותמת [(שרה בת שמו)]נה ושב[(עים שנה)] [ביום ו׳] בשנ[י ... ונ]קבר׳ ביו׳ ב׳ דח[ה״מ] ש[. תק״ץ] לפ״ק תהי נצב״ה‏‎


 1047. Inv.-Nr.: hha-4912 Jahr: 1830

  ‎‏פ״[ט] האשה [חשובה] הענה א[שת משה] הארב[לייכר ז״ל] נפטרת [ביום ש״ק] כ״ד ניסן [ונקבר׳ ביום] ב׳ כ״ו [בו תק״צ לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎ Henne H[(aarbleicher)]


 1048. Inv.-Nr.: hha-4961 Jahr: 1830

  ‎‏[קול ברמה נשמע לבכי ולמספד] [גדע המות בחרי א]ף לפ״ט [האשה] [הזקנה היקר]ה והחשובה א״ח ועטרה למשפחתה [ה״ה] האשה [מרת הא]נדלה בת כ״ה [(יוסף) ה״ב] ז״ל ׃ אלמ׳ כ׳ ליב [ראהטש]ילד ז״ל נ׳ יום [ג]׳ ח׳ [ונקב׳] יום עש״ק י״א [...] תק״צ לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1049. Inv.-Nr.: hha-4975 Jahr: 1830

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר ירא ה׳ מנעוריו השכים והעריב לבהכ״נ כ״ה ליזר מגליקשטאט ז״ל ׃ נפטר בשם טוב עש״ק כ״ה תמוז ונקבר כ״ז בו תק[צדי״ק] ל[פ״ק] [תנצב]״ה‏‎


 1050. Inv.-Nr.: hha-5236 Jahr: 1830

  ‎‏פ״נ האיש נאמן וישר אשר כל ימיו בתמימות הלך ברוך בשמו וברכות השם סביב רב שלום ומנוחה על משכבו בקבר וצל מלאכים נשמתו בעדן יסובבו כי אה[(ב צד?)]ק, לכן צדק לפניו יהלוכ ה״ה כ׳ ברוך נפתלי בן כהר״ר אייזק צעל ז״ל נפטר בליל ב׳ ד׳ אלול ונקב׳ בשם טוב יום ג׳ ה׳ בו שנת תק״צ תנצב״ה‏‎


 1051. Inv.-Nr.: hha-4976 Jahr: 1830

  ‎‏פ״נ האיש הישר כ״ה גרשון שמואל ב״ה ג״צ ר׳ יוסף בוקים ז״ל ׃ נפט׳ בש״ט בש״ק ט׳ אלול ונקבר [...] תק״צ [...] תנצב״ה ר׳ גרשון בוקים ז״ל‏‎


 1052. Inv.-Nr.: hha-5349 Jahr: 1830

  ‎‏פ״ט האשה חשובה מ׳ חנה בת הגאון הגדול מהור״ר יעקב המכונה יעב״ץ זצ״ל ׃ אלמנת פו״מ כ״ה וואולף האללענדר ז״ל נפטר׳ ביו׳ ד׳ י״ג טבת [ונקבר׳ ביו׳ ה׳ י״ד בו] [שנת תקצ״א לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 1053. Inv.-Nr.: hha-9313 Jahr: 1831

  ‎‏פ״ט [האשה מר]ת מרים [אשת ר׳ מרדכי העקשר] [נפטרת ג׳ שבט תקצ״א] [לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 1054. Inv.-Nr.: hha-5435 Jahr: 1831

  ‎‏[פ״ט] [האשה זקנה] [פעסיל א׳ אברהם] [ב״ר] פייבלמן האללע נפט׳ יו׳ א׳ ט״ז שבט ונקב׳ י״ז בו תקצ״א תנצב״ה ‏‎


 1055. Inv.-Nr.: hha-5614 Jahr: 1831

  ‎‏פ״נ בן איש חי זקן ורב פעלים ישב באוהל של תורה לילו׳ וימי׳ מהיר לתקוע באיל בראש השנים נועם קרא בבה״כ שבת וי׳ טובים זה דרך יראת ה׳ הלך כל הימים איש צנוע ברוב מעשיו תמים בגן עדן תנוח נפשו בנעימים כ״ה בנימן זאב אברהם בן פו״מ כ״ה זוסמן [(סג״ל נפטר ביום ד״י לצרתנו)] ונקב׳ יום ה׳ ט״ו אייר תקצ״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1056. Inv.-Nr.: hha-5427 Jahr: 1831

  ‎‏פ״ט מי יתן ראשי מים יש לי לקונן פעמים נפרדה מבעלה ומחמשה בנים דָרכֿה לעולמה בל״ח שנים לו שקול ישקל[...] תי ה״ה ה[...] מינדל[...] נו״נ יום [...] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1057. Inv.-Nr.: hha-9330 Jahr: 1831

  ‎‏פ״נ בחור נחמד י[רא] ה׳ [ר]ך בשנים, ומדוכא ביס[ור]ים במאור עיניו לקה כמה שנים ה״ה הב״ח נתן [ב׳ כ׳ יו]סף הלוי ז״ל, נפטר יו׳ ה׳ ער״ח ונקבר יו׳ א׳ ג׳ סיון תקצ״א לפ״ק [ת]נצב״ה ‏‎


 1058. Inv.-Nr.: hha-5671 Jahr: 1831

  ‎‏איש [צדיק חסיד ישר ונאמן] פרידתך הרבו עלינו יגון ואנ[חות] סוף ימיך ו[שנו]תיך באו חלקך ב[חיים הי׳] באהל של תורה [ה]״ה [הדיין יושב ביה]״מ פה כ״ה פסח [במהו״ר יעקב ה]כהן זצ״ל נפט׳ ביו׳ ש״ק ט׳ סיון ונקב׳ ביו׳ א׳ י׳ בו תקצ״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1059. Inv.-Nr.: hha-9293 Jahr: 1831

  ‎‏[פ״ט] [האשה הצנועה הרבנית] [מרת פוגל אשת הגאון] [אב״ד הרב מהור״ר] עק[יבא נ״י] [נפטרה] ביום ב׳ כ״ה סיו[ן] ונקברה למחרתו [כ״ו בו] שנת ת[קצ״א לפ״ק] תנצ[ב״ה]‏‎


 1060. Inv.-Nr.: hha-4994 Jahr: 1831

  ‎‏פ״נ האיש כ׳ מאיר ב״ר פייב[ש] וואגנר ז״ל נפטר ביום [...] אב ונקבר [... ת]קצ״א ת[נצב״]ה‏‎


 1061. Inv.-Nr.: hha-4544 Jahr: 1831

  ‎‏פ״ט הילדה ברענדיל בת [(יואל)] ווינר נפטרה ש״ק [(מנ)]חם ונקב׳ ך״[(ב)] בו [(תק)]צ״א לפ״ק [(תנצ)]ב״ה ברענדיל בת יואל ווינר‏‎


 1062. Inv.-Nr.: hha-4999 Jahr: 1831

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ גבריאל משה בכ״ה ליזר פעזינגר סג״ל נפטר הושענא רבא ונקבר ש[מני עצרת] תק[צ״ב] תנצב״ה‏‎


 1063. Inv.-Nr.: hha-5028 Jahr: 1831

  ‎‏אשת חיל עטרת בעלה ולבניה תפארה פ״ט האשה חשובה והצנועה מרת הנה אשת כ׳ יוזל גוטמן הכהן נפטרת בשם טוב ונקבר׳ ביום [(ד׳)] ה׳ מרחשון [(תקצ״ב ...)] תנ[(צב״ה)]‏‎ Hanne Gutmann geb. Samson


 1064. Inv.-Nr.: hha-5428 Jahr: 1831

  ‎‏פ״ט אשה הצנועה מרת פרומט [...] וואלף ב״ר מאי[(ר היי)]לבוט נפט׳ [...]שון ונקב[...]ב לפ״ק ת[נצב״ה]‏‎


 1065. Inv.-Nr.: hha-5429 Jahr: 1831

  ‎‏פ״ט האשה החשובה, הישרה והמוחכמת מרת בלומה בת כ׳ הירש ב״ר בער חזן. אלמנת ר׳ נ[תן אשכנז], נפטרה בש״ט [..כס]לו תקצ״ב [לפ״ק] ת[נצב״]ה‏‎


 1066. Inv.-Nr.: hha-5311 Jahr: 1831

  ‎‏ציון לבכי ואבל תמרורים לפ״ט קול ברמה נשמע לספוד על הצרה ולבכותה אשת חיל האהובה והנעימה עקרת הבית ואם ה..נים ש..כה בדרכיה ושמה.טוב משמן טו... ... קהילתה ...בוכות שנים כב..נשרים בש...וב ....יה ..חן ...עולמה ...בעדן ...תה... משכבה ... ... ז״ל נפטרה ...כסליו ונקבר׳ יום ... תקצ״ב תנצב״ה ‏‎


 1067. Inv.-Nr.: hha-5000 Jahr: 1831

  ‎‏פ״נ הזקן כ״ה איצק ב״ר אבר[לי ז״ל,] נפט׳ ש״ק כ״א ונק׳ יו׳ א׳ כ״ב כסלו תקצ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1068. Inv.-Nr.: hha-4947 Jahr: 1831

  ‎‏[פ״ט] [הבתולה יטא לאה] [בת כ׳ וואלף פראמע] יצ״ו נפט׳ יו׳ ה׳ [ח״י טבת] ונקב׳ י״ט בו תקצ״ב תנצב״ה ‏‎


 1069. Inv.-Nr.: hha-4972 Jahr: 1832

  ‎‏ומשה עלה אל האלהים פ״נ איש זקן וישר כהר״ר משה בן הדיין מה״ו נפתלי הירש פראנק זצ״ל נפטר ביו׳ יוד שבט ונק׳ י״א בו תקצ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1070. Inv.-Nr.: hha-5002 Jahr: 1832

  ‎‏פ״נ [הב״ח] החתן כ׳ שמואל משה בן המנח משה פראנק נפט׳ יום ה׳ י״ז שבט ונ׳ עש״ק ח״י בו תקצ״ב תנצב״ה‏‎


 1071. Inv.-Nr.: hha-5003 Jahr: 1832

  ‎‏פ״נ האיש כ׳ יוסף יאקב בן עזריאל רענדזבורג נפטר אור ליום עש״ק י״ח שבט תקצ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1072. Inv.-Nr.: hha-5313 Jahr: 1832

  ‎‏פ״ט האשה א״ח נענא בת כ׳ חיים ב״ר ל[...] אשת כ[...]איר הלוי נפטרת [...] אדר רא[שון ...] [־־־]‏‎


 1073. Inv.-Nr.: hha-4934 Jahr: 1832

  ‎‏פ״נ הב״ח דוד ב״ר יואל ווינר ׃ נפטר עש״ק א׳ דר״ח אדר שני ונקב׳ יום א׳ בו ש׳ תקצ״ב לפ״ק תנ[צב״ה] דוד ב״ר יואל ווינ[ר]‏‎


 1074. Inv.-Nr.: hha-5004 Jahr: 1832

  ‎‏פ״נ האיש כ׳ משה בן מו״ה מיכל כ״ץ זצ״ל נו״נ בש״ט יום א׳ ב׳ אדר שני תקצ״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1075. Inv.-Nr.: hha-5005 Jahr: 1832

  ‎‏[פ״נ] [איש זקן כ׳ חיים] [ב״ר ליב פרעגר ז״ל] [נפטר ש״ק י״א סיון] [ונקבר י״ב סיון] [תקצ״ב] תנצב״ה ‏‎


 1076. Inv.-Nr.: hha-5575 Jahr: 1832

  ‎‏פ״נ איש ישר הולך תמים ופועל צדק, עסק בתורה ובגמילות חסדי׳, ה״ה התור׳ הר״ר יוסף מרדכי ב״ר שלמה מינדן, הלך לעולמו ביו׳ ה׳ א׳ דר״ח תמוז ומצא מנוח [־־־]‏‎


 1077. Inv.-Nr.: hha-5364 Jahr: 1832

  ‎‏פ״ט האשה החשובה לאה בת ר׳ משה כהן אשת זנוויל ב״ר קוסיל רענזבורג נפ׳ עש״ק ב׳ דר״ח תמוז ונקבר׳ ג׳ בו תקצ״ב תנצב״ה‏‎


 1078. Inv.-Nr.: hha-5379 Jahr: 1832

  ‎‏בנות רבות עשו חיל ואת עלית על כולנה ׃ פ״ט אשת חיל צנוע[ה ...] מ׳ בריינה אשת כ״ה [...] הלכה לעולם שכו[לו ... בש]ם טוב ונקברת [...] א״ך [...] שני[...] [...] לפרט [...] [תנצב״ה]‏‎


 1079. Inv.-Nr.: hha-5687 Jahr: 1832

  ‎‏פ״ט הבתולה בונה בת כ׳ נתן היילבוט נפטרת יום ד׳ כ׳ תמוז ונקב׳ למחרתו תקצ״ב תנצב״ה בונה היילבוט‏‎


 1080. Inv.-Nr.: hha-5332 Jahr: 1832

  ‎‏תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה פ״ט האשה החשובה פעסכא אשת כ׳ זלמן בר מאיר לוי בת איצק [ב״ר ליפ]מן ז״ל [נפט... מנחם] [ונקבר... תקצ״ב] [־־־]‏‎


 1081. Inv.-Nr.: hha-5340 Jahr: 1832

  ‎‏פ״ט האשה הינדכה אשת כ׳ יעקב האַג הכהן בת ר׳ יעקב האלע ז״ל נפטרת עש״ק [י״ט אלול] ונקברת ביום [א׳ כ״א בו תקצ״ב לפ״ק] תנצב״ה ‏‎ Hier ruhet H[---]


 1082. Inv.-Nr.: hha-5537 Jahr: 1832

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ משה ב״ר ישעי׳ העקשר ז״ל נפט׳ יום ד׳ שמחת תורה ונק׳ א״ח ת[קצ״ג ...] [־־־] משה העקשר‏‎


 1083. Inv.-Nr.: hha-5343 Jahr: 1832

  ‎‏פ״ט הבתולה קרינדל בת דוד דאנציגר ז״ל [נפט׳] עש״ק ב׳ מרחשון תקצ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1084. Inv.-Nr.: hha-5341 Jahr: 1832

  ‎‏פ״נ האשה עדל אסתר בת ר׳ דוד כהן, אלמנת ר׳ ליב האללע, נפטרה ביו׳ ה׳ כ״א כסלו, ונקב׳ למחרתו עש״ק תקצ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1085. Inv.-Nr.: hha-5336 Jahr: 1833

  ‎‏פ״ט אשה חשובה מרת גאלדא בת כ״ה אברהם ה״ב ז״ל אשת כ״ה הענדל חזן באכראך ז״ל נפטרה ביום ש״ק כ״א טבת ונקברה ביו׳ [א]׳ בו תקצ״ג לפ״ק [תנצב״ה]‏‎


 1086. Inv.-Nr.: hha-5554 Jahr: 1833

  ‎‏בשנת שמע ה׳ קול יהודה ואל עמו תביאנו לפ״ק פ״נ איש הישר בנדיבים, אשר הלך בדרך טובים צדיק וישר, כל מעשיו עשה בכושר בה׳ דבק נפשו ביותר [מת]גבר כארי ורץ כצבי [וקל] היה כנשר [... אר]צה ונשמתו לג״ע נרצה [...] משה ארי׳ [...] נתן ליידסדארף [...] כ״ה טבת ונקב׳ למחרתו [...] בו תקצ״ג תנצב״ה ‏‎


 1087. Inv.-Nr.: hha-5634 Jahr: 1833

  ‎‏[פ״נ] [לכת קדר הן נשארנו, אותך קברו,] [יד המות חיש מהרתך, עיניך סגרו,] [באה שמשנו, חשך ואפלה אלינו סרו,] [ביתנו ריקם, לבנו דוה, כי אינך!] [רחוק שוכן קבר, טמון בארץ הנך!] [שם נחת, שם שכבת, שם ישנת,] [לכן! הה, דלתות הקברים סגרו בעדך,] [וזכרונך ע.. על לוח לבנו נכתבת,] [מלינו ומחשבותינו יום ולילה באו עדיך,] [עלי ארץ הנחת ברכה אחריך,] [נאוו מעשיך יקירנו כמעגלי צדק במא.דיך] [גם אתה בנתיבי השלום?.תמכו? אשריך] [עת הל... כל מכשול? הת...] [לוב...תום? בלי לחלי...] נפטר ביו׳ ב׳ א׳ שבט ונק׳ למחרתו ב׳ בו תקצ״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Levi Salomon E[...] [...] [...] [...]


 1088. Inv.-Nr.: hha-5476 Jahr: 1833

  ‎‏פ״נ איש טוב וישר כ׳ איצק משה בן כ׳ זעלקיל הילדסהיים ז״ל נו״נ עש״ק י״ז אדר [...]ל [־־־]‏‎


 1089. Inv.-Nr.: hha-3551 Jahr: 1833

  ‎‏פ״ט ידיד ה׳ תמים ירא ה׳ ומכבדהו ושוחר טוב וצדק, אמת ויושר מעשהו סלל נתיבת ארחותיו ושם לדרך פעמיהו פעולת צדיק לחיים, חסד ואמת זרעהו מתת ידו רש ואביון החזיקה, שמח שמחהו ידו וחולי ואיש מכאובות רוחו הנדיבה תניפהו הדור אחרון יהללו בשערים צדקתו ירומהו? ו...צדקתו לעם נולד ...כשרון פעלהו ...קן בן שמונים ותשע שנים החבר ר׳ יוסף מתתיהו בן החבר ר׳ מתתיהו גליקשטאט ז״ל אשר הי׳ שנים רבות גבאי בח״ק דקברנים, וגם יותר משלושים שנה גבאי דביק״ח והקדש ותצא רוחו ליל כ״ט אדר ׃ וישב אל אדמתו למחרתו ער״ח ניסן תקצ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1090. Inv.-Nr.: hha-5312 Jahr: 1833

  ‎‏פ״נ האיש היקר ונכבד כ׳ פייבש בן הג״צ ... איצק היי[לבוט ...] נפטר יום ו׳ עש״ק ט׳ ניסן ונקב׳ ביום א׳ י״א ניסן תקצ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎ Philiph Isaac Heilb...


 1091. Inv.-Nr.: hha-5555 Jahr: 1833

  ‎‏[־־־] ביום ב׳ ג׳ ד[...] תקצ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1092. Inv.-Nr.: hha-5430 Jahr: 1833

  ‎‏פ״נ האשה הצנועה מ׳ בילה רבקה אשת כ׳ שלמה שפניר ז״ל נפט׳ ביו׳ ב׳ י״ז אייר ונק׳ [בל״ג למב״י תקצ״ג לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 1093. Inv.-Nr.: hha-5431 Jahr: 1833

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ קרונה אשת אהרן בר פייבש לוי ז״ל נפטרת ביום ה׳ י״ב סיון ונקבר[...] לפ״ק תנצב״ה קרונה אשת אהרן לוי ז״ל ׃‏‎


 1094. Inv.-Nr.: hha-5556 Jahr: 1833

  ‎‏זכרון לישרים גם [במיתת]ם קרוים חיים שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום פ״נ הוי כי נאסף שמחה וגיל ממשפחה בהפרד בחור נחמד חיים חיים בחצי ימיו, בשם טוב הלך לעולמו שם, מעשיו הטובים אשר פעל, ילוו אותו שם יקבלו מלאכי עליון בטהרה נשמתו שם בעדן יהלוך לפניו צדקתו חיים בן ברוך ינוח בשלו׳ על משכבו עד אשר יקיצו כל שוכני עפר חיים ה״ה הב״ח כ״ה חיים בן כ״ה ברוך צעלל [ז״]ל נפט׳ כ״ד׳ סיון, ונק׳ כ״ה בו תקצ״ג לפ״ק [תנ]צב״ה‏‎ H[...] [---]


 1095. Inv.-Nr.: hha-5434 Jahr: 1833

  ‎‏[פ״ט] [האשה חשובה מ׳] [הינדל בת אהרן ב״א] [אשת חיים וואגנר] [נו״נ יום ה׳ כ״ד תמוז] [תקצ״ג ׃ תנצב״ה]‏‎


 1096. Inv.-Nr.: hha-5433 Jahr: 1833

  ‎‏פ״ט אשה צנועה ויקרה ויראת ה׳, חנה א״כ ליפמן ב״ר ליב נפטרת בש״ט מש״ק [...] [...] תנצב״ה‏‎ Hanna Meyer gest. 10. Elul 5593


 1097. Inv.-Nr.: hha-9121 Jahr: 1833

  ‎‏צער על כל מכירה לה ׃ אשה יולדת טובה וישרה טמונה פה עם הילד מ׳ צעריל בת ר׳ בענדיט ה״ס ז״ל אשת יוסף ב׳ איצק כ״ץ נו״נ ביום ד׳ ה׳ תשרי תקצ״ד לפ״ק [תנצב״ה]‏‎ Sarchen Cohen geb. Benedicks


 1098. Inv.-Nr.: hha-9321 Jahr: 1833

  Marianne Berlin ‎‏מאריאנע בערלין געשטארבען י״ב מרחשון [תק]צ״ד‏‎


 1099. Inv.-Nr.: hha-4943 Jahr: 1833

  ‎‏איש אמונים יק[ר ...] [...] [...] [...] [...] כי [זכרו לאי ...]ים ה״ה החבר ליב בן [...] האללער, נפטר יום ג׳ א׳ דר״ח כסלו, ונק׳ ב׳ דר״ח תקצ״[ד] לפ״ק תנצב״ה‏‎ [.. Hi]rsch [---]


 1100. Inv.-Nr.: hha-4944 Jahr: 1833

  ‎‏ציון וזכרון לעטרת הזקן צבי פ״נ הוי כי נפלה מראשינו עטרה יגון על שבר בבתינו, כי פנה הדרה ראש וזקן נאבד מהר ממשפחה שמו ... לנחמה נאם ... תשעים שנה לחסות ...ינה ... הזקן .. אלעזר עלמסהארן... כסלו ־־־ הזקן כ״ה הירש עלמסהארן‏‎


 1101. Inv.-Nr.: hha-4945 Jahr: 1833

  ‎‏[פ״נ] [הזקן כ׳ מיכל ב״ר] [אלי׳ וואלסראדע כ״ץ] [נפטר יום (ב׳ כ׳) כסליו] [ונק׳ כ״א בו תקצ״ד] תנצב״ה‏‎


 1102. Inv.-Nr.: hha-5347 Jahr: 1833/34

  ‎‏[־־־] [...] למנוחה למחרתו תקצ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1103. Inv.-Nr.: hha-5627 Jahr: 1833/34

  ‎‏[־־־] ונקב׳ יום .. בו תקצ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1104. Inv.-Nr.: hha-5013 Jahr: 1834

  ‎‏[פ״ט] [האשה זקנה מרת] [פראדל אלמנת כהר״ר] [משה פראנק ז״ל] [נפטר׳ יום ג׳ י]״א שבט ונקב׳ יום [ד׳] י״ב בו תקצ״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1105. Inv.-Nr.: hha-4992 Jahr: 1834

  ‎‏פ״נ האיש כ׳ יוסף ב״ר אביגדור נפט׳ מש״ק כ״ב שבט ונ׳ כ״ד בו תקצ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1106. Inv.-Nr.: hha-4230 Jahr: 1834

  ‎‏פ״נ איש היקר כ״ה משה בן [המנוח הג״צ] כ״ה איצק [היילבוט ז״ל] [... ב]ש״ט עש״ק כ״ח [...] ונק׳ ביו׳ א׳ א׳ דר״ח [אדר ...] [תנצב״ה] כ״ה משה בן הג״צ כ״ה איצק היילבוט ז״ל‏‎


 1107. Inv.-Nr.: hha-5344 Jahr: 1834

  ‎‏פ״ט הבתולה המהוללה היקרה ישרת לב . טוב[ת] שכל . צנעת לכת מ׳ חוה ב [...] [פ]לעש ז״ל נולדה [...] תקע״ד ותצא רו[חה?] [...] [אד]ר ראשון תקצ״ד ותש [...] [ע]ש״ק י״ב בו [תנצב״ה]‏‎ In Memory of Eve Fles


 1108. Inv.-Nr.: hha-5565 Jahr: 1834

  ‎‏[־־־] יום ב׳ דר״ח אדר שני ונ׳ למחרתו תקצ״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1109. Inv.-Nr.: hha-5014 Jahr: 1834

  ‎‏פ״ט האשה החשובה הצנועה והחסודה כל ימיה הלכה בדרך ישרה מצות ה׳ שמרה הזקנה מ׳ היצלא בת פו״מ ר׳ אנשיל הויזן ז״ל אשת ג״ץ ופו״מ כ״ה ליב [(ל״ד)] ז״ל נפט[(ר בש)]ם [(טו)]ב ביום ג׳ כ״א אדר שני תקצ״ד [...] תנצב״ה היצלא אשת ר׳ ליב ל״ד‏‎


 1110. Inv.-Nr.: hha-5015 Jahr: 1834

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מרת האלה בת ר׳ אנשיל לוי אשת כ׳ קאשמן ב״ר ברוך נפט[...] [...] לפ״ק [...] האלה אשת כ׳ קאשמן ב״ב‏‎


 1111. Inv.-Nr.: hha-9336 Jahr: 1834

  ‎‏פ״[ט] [האשה הח]שובה קרינדל [בת כ׳ מאיר] ב״ר אייזק ז״ל [אשת כ׳ אברהם] [קארגויער] [נפטרה עש״ק ך״ח אייר] [ונקברה ביום א׳ ר״ח סיון] [תקצ״ד לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎ [---] [...] Kargauer [---]


 1112. Inv.-Nr.: hha-4949 Jahr: 1834

  ‎‏אלי׳ עלה למרום פ״נ המשורר הגדול כ״ה אלי׳ ב״כ יהודא ידל ז״ל היה ש״צ ונאמן הקהלה י״א שנה בק״ק עמדן ול׳ שנה בשל[ש] קהלות אה״ו נולד [ג׳] דחנוכה [ת]צ״ט נפט׳ [ב]ש״ט בליל ש״ק כ״ח סיון ונקב׳ ביו׳ א׳ ער״ח תמוז תק[צ]״ד לפ״ק תנצב״ה כ״ה אלי׳ חזן‏‎


 1113. Inv.-Nr.: hha-4986 Jahr: 1834

  ‎‏קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה פ״ט אשת חיל עטרת בעלה, תפארת בניה החשובה מ׳ מר[ים ר]חל א׳ ר׳ יעקב [...] נפטרת [... ונ]קברת ביום [...] לפ״ק ת[נצב״ה]‏‎ Ma[rian]ne H[eilbronn]


 1114. Inv.-Nr.: hha-4878 Jahr: 1834

  ‎‏פ״נ הנכבד, פרנס ומ״[ה] כ״ה עמר[ם] בן מנהיג [כ״ה גדל]י׳ משה ווא[(רבורג)] נפטר בש״[ט אור ליום ג׳ ה׳] אלול ונקבר [...] ת[נצב״ה]‏‎ M. D. W[...] [---]


 1115. Inv.-Nr.: hha-4983 Jahr: 1834

  ‎‏פ״נ האשה החשובה והצנועה רינה רחל א׳ אלי׳ פאלק נפטרת יום ד׳ כ׳ אלול ונקב׳ ביום ה׳ כ״א בו תקצ״ד לפ״ק [...] [...] האשה רינה [...] אלי׳ פאלק‏‎


 1116. Inv.-Nr.: hha-5338 Jahr: 1834

  ‎‏[פ]״ט [האש]ה חשובה ציפור אשת פייבש וואגנר נפטרת יום ה׳ כ״ח אלול ונק׳ עש״ק ער״ה תקצ״ד תנצב״ה ציפור ... וואגנר‏‎


 1117. Inv.-Nr.: hha-4594 Jahr: 1834

  ‎‏ומשה עלה אל [האלהים] קבורת הנגיד המפורס׳ פו״מ כהר״ר משה ראובן ב׳ מהור״ר שלמה אברהם פרענקעל זצ״ל נולד א׳ דחנוכה תקכ״ו, וימת [י״(ב)] תשרי תקצ״ה לפ״ק ׃ קרית המבורג! איך נדמית נפלה נפלה עטרת קציניך רבים בנים טפחת ורבית א[ך] זה האיש מש[ה] תפארת בניך ׃ אב לד[לי]ם אח נאמ[ן] לצרה משיב נפש טר[ם יחלה פניו] יכל[כ]ל [דבריו במשפט] במש[ורה] [ו]האיש משה מ[אוד עניו] [בן יקיר] ונאמן רוח כל דרכ[יו בהשכל]ל ודעת [ביתו ולבבו וידו לכל] פתוח [ויו?]שר ו[ענוה משפתיו נ]ובעת ׃ [בנקי כפים ובר לבב י]סד ביתו א[ין] עול בע[שרו ורב חילו] [הולך ב]ישרו ויחי באמונתו ויראת ה׳ הלא חלק [עמלו] [... ועבודה ורב חסד] [... שני חייו ...] [... טועים ... כי...] [...ילדותו וזקנתו] [...] יברך עדתו זכרונ[ו] ל[ברכ]ה לדור דורים אב [ל]בן [י] ספ[רו]ן תהלתו ויהללו מעשיו בשערים יבא בשל[ום ינו]ח על משכבו ינוח בצל [...]שתו שם בעדן תתענג נפשו מטובו [...] פעולתו ׃ [...] כ״ה משה ראובן ב׳ מהור״ר [...]‏‎


 1118. Inv.-Nr.: hha-5629 Jahr: 1834

  ‎‏זכרון אבל ליוסף אשר פ״נ יום צרה למשפחה בהגוע יוסף ובא שמשו, ובטרם עונתו נאסף סבל סוף ימיו יסורים מרים וקשים פיו [.]הע[.] ללמוד רפה זה ימים ימי[...] תמיד ישרים שש ושמח ה[..]עים לאביונים רעה [...]ים א[...]פנ[...]נים לב[...]למים [...] כ״ה [...]וואגנער ז״ל [...]חשון [־־־] כ״ה יוסף ישראל ב׳ כ׳ עזריאל וואגנער‏‎


 1119. Inv.-Nr.: hha-9305 Jahr: 1834

  ‎‏[־־־] נ[...] [־־־]‏‎


 1120. Inv.-Nr.: hha-4993 Jahr: 1834

  ‎‏מצבה הזאת עד יהי׳ להאשה הטמונה פה אשר הית[...]ת לבעלה היא האש[ה ...(א)]שת כ״ה ליב היי[(לבוט)...] חיים [־־־]‏‎


 1121. Inv.-Nr.: hha-5404 Jahr: 1834

  ‎‏פ״ט האשה יולדת מ׳ הינדל בת כ׳ אנשיל ליב באַרייטער ז״ל [׃ אשת] [יוסף ב״ר הירש נפט׳] [ש״ק כ׳ מרחשון ונקב׳] [יו׳ א׳ ...] [תנצב״ה]‏‎


 1122. Inv.-Nr.: hha-39 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ איש ישר וכשר עוסק בתורת ה׳ שוחט ובודק מומחה דקהלתינו כ״ה מאזוס ב׳ כ״ה אהרן נפטר יו׳ ד׳ כ״ז טבת ונק׳ עש״ק כ״ט בו תקצ״ד תנצב״ה‏‎


 1123. Inv.-Nr.: hha-5227 Jahr: 1835

  ‎‏פ״ט האשה פראדכע בת כ׳ אהרן ב״פ לוי ׃ אשת כ׳ נתן ב״ר משה כהן ׃ נו״נ בעש״ק ח׳ טבת תקצ״ה תנצב״ה ‏‎


 1124. Inv.-Nr.: hha-9303 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ הב״ח ראובן בן כ׳ ישעי׳ העקשר [נפטר בליל יו׳ א׳] כ״ד [טבת ונקב׳ כ״ה בו] [תקצ״ה לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 1125. Inv.-Nr.: hha-5690 Jahr: 1835

  ‎‏[־־־] הזקן כ״ה יאקב ... יוסף ליבקא ז״ל, נפט׳ ביו׳ ג׳ ד׳ שבט ונקבר [־־־]‏‎


 1126. Inv.-Nr.: hha-4953 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ איש ישר הגבאי דח״ק דקברנים כ״ה שמואל ב״ר מענדל ווינר [(סג״ל) ...], נפטר בשם טוב יום ד׳ ה׳ שבט ונקב[...] [־־־] כ׳ שמואל ווינר‏‎


 1127. Inv.-Nr.: hha-5426 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ האשה מ׳ פריבה בת כ׳ ראובן העקשר אשת כ׳ [ישעי׳] העקשר נפטרת ביו... שבט ־־־ פריבה אשת ישעי׳ העקשר‏‎


 1128. Inv.-Nr.: hha-4981 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ פאר קהלתנוכי באמונה אותה הנהיג, רבפעל[ים ...]ישרו, נפש[...]ב ס[...]ה [־־־] פו״מ וג״ה כהר״ר שמעון [ה]אן ז״ל‏‎


 1129. Inv.-Nr.: hha-5370 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ הבתולה בריינה בת כ׳ הירש ליבעק מגליקשטט. נפטרת בליל [...] ונקב׳ ביום ה׳ [...]״ה לפ״ק ת[נצב״ה]‏‎ Breine Lübeck geb. 16. Kislew 5524 gest. [...]5.


 1130. Inv.-Nr.: hha-5441 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ יהודה בן המנוח כ׳ משה בון סג״ל ז״ל מדפיס נפטר [...] ונק׳ ביו[...] לפ״ק [תנצב״ה] כ׳ יהודה בון‏‎


 1131. Inv.-Nr.: hha-1397 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ אדמ״ו הגאון הגדול המפורסם פאר הדור החסיד האמתי כש״ת מהור״ר עקיבא ישראל בן מה״ו אביגדור זצלה״ה אב״ד דק״ק אלטונא והמדינה יע״א והוא שפט את עדתו עשרים שנה ולפנים היה אב״ד בק״ק מאיסלינג וליבעק, וכבר הורה הוראה עודנו צעיר לימי׳, ענות צדק היה לו סגולה אך שלו׳ ואמת כל מגמתו דורש טוב ודובר שלו׳ לכל עמו נפטר בש״ט ביום ד׳ כ״א אייר, הוא היו׳ נהפך לאבל כבד, ונקבר למחרתו יום ה׳ כ״ב בו תקצ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1132. Inv.-Nr.: hha-5640 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ הב״ח וואלף ב״ר זעליגמן כהן ז״ל נולד ו׳ [אלו]ל תקמ״ב [...] עש״ק ח׳ סיון [־־־]‏‎ Hier ruhet Wolff Seligmann, geb. [...]lul 5542 [---]


 1133. Inv.-Nr.: hha-5316 Jahr: 1835

  ‎‏בשנת ויעל האיש אלקנה לפ״ק פ״נ כ׳ אלקנה ב׳ כ״ה פסח ז״ל נפטר יום ה׳ בערב [ונקבר ביום ו׳ כ״ב סיון] [תקצ״ה לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 1134. Inv.-Nr.: hha-5422 Jahr: 1835

  ‎‏פ״ט הבתולה המהוללה היקרה ישרת לב ׃ טובת שכל ׃ צנעת לכת ׃ מ׳ שרה בת כ״ה משה גאלדשמיט הלוי זצ״ל שמש ונאמן [... ניסן א״ח] [של פסח ... ג׳] [...] [תנצב״ה]‏‎ Sarchen Goldschmidt.


 1135. Inv.-Nr.: hha-5373 Jahr: 1835

  ‎‏אשה יראת ה׳ היא תתהלל פ״ט ה״ה החשובה וצנועה ׃ הזקנה מ׳ מיריש בת משה [ווא]רבורג אשת [...] מפאהן ז״ל נפטר[...] ונקבר[...] תנצב״ה מיריש אשת כ׳ יששכר כהן‏‎


 1136. Inv.-Nr.: hha-5374 Jahr: 1835

  ‎‏מצבת קבורת אשת חיל ה״ה ה[...] [...] [...] הר״ר [...] ע[טרתבעלה] התורני [...] ז״ל יצאה נ[שמתה ...]יו׳ י״ט אב תק[...]ך לש״ק [...] ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים‏‎


 1137. Inv.-Nr.: hha-4979 Jahr: 1835

  ‎‏גנוז פה למנוחה ושלום איש מגזע ישרים עוסק במשא ומתן במשרים פזר נתן לאביונים המנהיג הר״ר שלום ב׳ הר״ר אברהם הרופא ז״ל, נפטר מש״ק אור ליום א׳ ה׳ אלול, ונקב׳ יו׳ ב׳ ו׳ בו תקצ״ה לפ״ק שב עפרך לאדמתו כשהי ה למעלה נשמתך עלתה ברום עליה ולא תפחד לבטח תשכב עד עמדך לתחיה מהר יבוא קץ הימין ואז תבוא לישועה‏‎ S. A. (Meyer)


 1138. Inv.-Nr.: hha-5376 Jahr: 1835

  ‎‏ה׳ נתן וה׳ לקח יהי שם ה׳ מבורך מעתה ועד עולם וישב העפר על הארץ כשהיה ׃ והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה ׃ מצבת קבורת הבתולה קלערכה בת ר׳ משה היילבוט מקעניגסבערג נולדה ... ... לפ״ק ־־־‏‎ Mein Körper stärb, ich werde ewig leben. Hier ruhet die irdische Hülle der frühverstorbenden Jungfrau Klärche Heilbutt geb. d. 26. Tebet 5572 gest. d. 3. Tischri 5596 ---


 1139. Inv.-Nr.: hha-5378 Jahr: 1835

  ‎‏מצבת קבורת אשה היולדת מ׳ מאטה בת כ׳ משולם הלוי אשת כ׳ יונתן בכ״ה משה נולדה ח׳ סיון תקס״ז ונפטרה יום ש״ק כ״ד תשרי תקצ״ו לפ״ק תנצב״ה עטרת בעלה אם הבני׳ אומללה פנתה [...] פע[..] לכן [...פעל וק...] ב[...] למ[...] פה תנוח [...] ורוחה באור פני אלהים תהלך‏‎ Der innigstgeliebten Gattinn Mathilde Jacoby geb. Leffmann geb. 8. Siwann 5567 gest. 24. Tischri 5596 Entrissen ist die Mutter [...] Ent [...] des Gatten? [...] E[...] [...] [---]


 1140. Inv.-Nr.: hha-9329 Jahr: 1835

  ‎‏פ״ט האשה הזקינה הצנועה אשת חיל החסודה והיקרה ה״ה מרת טעלצכי [...] אברהם לוי ז״ל בת כ׳ אייזק וואגנר ז״ל נפטר׳ מש״ק [...] מרחשון[...] [תנצב״ה] ‏‎


 1141. Inv.-Nr.: hha-9331 Jahr: 1835

  ‎‏פ״ט הבתולה בילאבת כ׳ אברהם ב״ר הירץ ז״ל נו״נ ביום ב׳ י׳ מרחשון תקצ״ולפ״ק תנצב״ה‏‎


 1142. Inv.-Nr.: hha-4938 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ הבחור הישיש כ״ה שמואל בן המנוח כ״ה משה בון סג״ל ז״ל המ[דפ] יס נפטר [...] י״ב חשון ונקבר [...י]״ב בו [־־־]‏‎


 1143. Inv.-Nr.: hha-5328 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ אברהם ב״ר הירץ בר מאיר ז״ל נפט׳ עש״ק ך״א מרחשון ונקבר כ״ג בו . תקצ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1144. Inv.-Nr.: hha-5377 Jahr: 1835

  ‎‏הנאהבות והנעימות בחייהן ובמותן לא נפרדו ׃ אליך נשאתי את עיני ׃ היושבי בשמים ׃ אשר בידך נפש כל חי ׃ ורוח כל בשר איש מצבת קבורת הבתול[ה] ק[ילכא בת ר׳ משה] [...] [...] [...] [...] [...] [־־־]‏‎ Ein Schwesterpaar, vereint im Tode, wie im Leb[en] Hier ruhet die in di[...]lle des früh[...] Jungfrau Caronli[...] [---] [...] an Gott [...]ftet [...]delt auf des [...]ein


 1145. Inv.-Nr.: hha-5325 Jahr: 1835

  ‎‏פ״נ [מה רבו מעשיך שפעלת בימיך] [אמת וצדק ושלום תמיד מדותיך] [יצא׳ נשמתך בבית אלקיך בגמר תפלתיך] [ראש ... בזקנתיך] [ה״ה ... אייזק ז״ל] נפטר ביום ה׳ י״ב כסליו ונקבר למחרתו עש״ק י״ג כסליו תקצ״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1146. Inv.-Nr.: hha-9323 Jahr: 1835

  ‎‏עד המצבה להאשה הטמונה פה גיטל שרה אשת ר׳ ליפמן רענר בת המנוח כ׳ שלמה רענר [־־־]‏‎ Hier ruhet Güttel Renner [---]


 1147. Inv.-Nr.: hha-5326 Jahr: 1836

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר ר׳ הירץ משה בן כ״ה הענדל באכראך ש״ץ ונאמן [...] נפט׳ בשם טוב יום א׳ ך׳ טבת ונקב׳ ביום ב׳ כ״א בו תקצ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1148. Inv.-Nr.: hha-5412 Jahr: 1836

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה הח[שו]בה בילה בת ר׳ מאזוז פירשט אשת כ״ה יאקב [בוקים] ז״ל נפטרת ונקב׳ עש״[ק ...] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1149. Inv.-Nr.: hha-5403 Jahr: 1836

  ‎‏פ״[נ] הזקן כ׳ נתן ב״ר מענקי כהן ז״ל [נפטר] ביום ה׳ א׳ [דר״ח אדר ונקב׳] [ב׳ דר״ח תקצ״ו לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 1150. Inv.-Nr.: hha-4948 Jahr: 1836

  ‎‏זכרון אבל בנימין פ״נ איש זקן וישר הנהנה מיגיע כפיו עד תשעים שנה כ״ה בנימין וואלף ב׳ כ״ה מאיר ה״ב ז״ל נפט׳ בש״ט יום ש״ק ט׳ אדר ונקב׳ י׳ בו תקצ״ו לפ״ק בשלו׳ ינוח על משכבו ותהי נצב״ה‏‎


 1151. Inv.-Nr.: hha-5673 Jahr: 1836

  ‎‏[פ״נ] [הב״ח יאקב בן כ״ה] [פייבש לעווערטן סג״ל] [...] [...] תקצ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1152. Inv.-Nr.: hha-9345 Jahr: 1836

  ‎‏פ״נ אשה חשובה גלוקכי אשת יעקב הנובר נפטרת עש״ק ה׳ אייר ונקב׳ יו׳ א׳ ז׳ בו תקצ״ו תנצב״ה‏‎


 1153. Inv.-Nr.: hha-5642 Jahr: 1836

  ‎‏[־־־] נפטר ביום א׳ ז׳ אייר ונקב׳ ביום ב׳ ח׳ בו תקצ״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎ [---] Meyer


 1154. Inv.-Nr.: hha-5738 Jahr: 1836

  ‎‏פ״נ הב״ח דוד משה בן כ״ה פייבש לעוורטן [(סג)]״ל נפטר ביום א׳ [(ונקבר)] ביו׳[(ב׳ ב׳)] שבועות תק[(צ״ו)] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1155. Inv.-Nr.: hha-5639 Jahr: 1836

  ‎‏ציון לאבל ובכי תמרורים שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום פ״נ קול צעקה ויללה בהאסף רופא מומחה הרך בשנים לחצי ימיו כמעט הגיע בּן יום היה ובן לילה נעלם מנער ועד זקן מעשיר ועני פלגי מים יורדים נעים ואהוב וכל מכיריו שבחו מספרים הוי כי אבד הבקי ברפואות עליו אמו בוכה מאין הפוגות באין מנחם לה מיגון וצרות זכרונו בלבה לאבל עולם עומדת נפשו בעדן, וגופו ינוח בשלום על משכבו ה״ה הב״ח הרופא כ״ה קלמן ב׳ כ׳ יאקב לוי ז״ל מפרידריכשטאדט נפ׳ בשם טוב גדול יום ד׳ ז׳ ונקב׳ עש״ק ט׳ תמוז ש׳ תקצ״ו לפ״ק תנצב״ה ‏‎ Hier ruht S. J. Levi MDr. geb. d. 25. Schwat 5559 gest. d. 7. Thamus 5596 In der Kraft seiner Jahre einge- gangen zu einem besseren Leben, wird er schmerzlich von denen vermißt, welchen er oft Beistand geleistet. Durch Werke der Liebe hat er sich in den Herzen seiner Mitbürger einen Tempel erbaut.


 1156. Inv.-Nr.: hha-5413 Jahr: 1836

  ‎‏פ״נ האשה חשובה מרת גיטל אשת זוסמן עלמסהארן נפטרת י״ג אב, ונקברת י״ד בו תקצ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Jette Sussmann geb. Mansfeld


 1157. Inv.-Nr.: hha-4951 Jahr: 1836

  ‎‏פ״נ היקר כ׳ אפרים ליב בר געטשליק סג״ל ז״ל נפטר אור ליו׳ ב׳ כ״ג אלול ונקבר כ״ד בו תקצ״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1158. Inv.-Nr.: hha-5650 Jahr: 1836

  ‎‏קבורת ראובן בן פו״מ כהר״ר איצק שיף הכהן ז״ל נפטר ביום א׳ זי״ן תשרי [בשנת תק][(צ״ז)] [...] [־־־]‏‎ Ruben Isaac Schiff geb. ...65 gest... 5597


 1159. Inv.-Nr.: hha-9134 Jahr: 1836

  ‎‏[־־־] ה[...] י[...] לילות וימים רץ כצבי באורח מישרים שמו ע״כ מהולל בשערים כ״ה הירש ב׳ כ״ה שמעי׳ ברלין נפטר מש״ק ונקבר למחרתו ביום א׳ עשרה בטבת תקצ״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1160. Inv.-Nr.: hha-5451 Jahr: 1836

  ‎‏[... אשה י]קרה וחשוב׳ [... מ]עיר מאגבעבורג [...] בון סג״ל נפטרה [...טבת] תקצ״ז לפ״ק אילת חן! שושנת אהבים! איך כמעט זרחה באה שמשך! מות אכזרי לא חמלת לקטוף הרכה והענוגה על שבר כ[(ז)]את עני בעלה ומכירה דמעות יזלו מעין הפוגות אך זאת הית׳ נחמתנו כי יש אחרית שכולו טוב והוא עולם השלם בשלו׳ תנוח בקבר [ולקץ] הימין תקוץ תנצב״ה‏‎ [---] [... (B)]onn [... (Le)]vy [... M]agdeburg


 1161. Inv.-Nr.: hha-4195 Jahr: 1837

  ‎‏הדר זקנים שיבה [זאת מצבת] איש הולך תמים בן מ[אה שני׳] מת זקן ושבע ימים [ה״ה כ׳] מיכל ירמיהו בן כ״ה לי[ב] רענדזבורג ז״ל נפטר ביום [ב׳ ג׳] שבט [...] [... תקצ״ז לפ״ק] [תנצב״ה] כ״ה מיכל רענדזבורג‏‎


 1162. Inv.-Nr.: hha-5388 Jahr: 1837

  ‎‏[־־־] [...] ביום א׳ [ט׳ בו] תקצ״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1163. Inv.-Nr.: hha-9326 Jahr: 1837

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ שמעון ב״ר הירץ רענר ז״ל נפטר עש״ק ך״א שבט ונקבר כ״ג בו תקצ״ז תנצב״ה‏‎


 1164. Inv.-Nr.: hha-5752 Jahr: 1837

  ‎‏פ״ט הילדה הנאה ב... והנעימה מערלא בת כ״ה משה [.. ברוך] צעל נ[ולדה ד׳ תמוז] [תקצ״ו ונפט׳ עש״ק י״ב] [אדר ר׳ ונק׳ ביו׳ א׳ י״ד] [בו תקצזי״ן לפ״ק] [תנצב״ה] ‏‎


 1165. Inv.-Nr.: hha-1398 Jahr: 1837

  ‎‏[פ״נ] [ירא חטא מנעוריו עד יום מותו] [התגבר כארי בכל עת לעבודת בוראו] [והצנע לכת עם (קונו) היתה (מד)תו] [דרך תמים ...] [ה ...] [...] [...] [...] [... קונו] [...] [...] [... שנת] [...]פשי לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1166. Inv.-Nr.: hha-5017 Jahr: 1837

  ‎‏[גם צפור מצאה בית] [ה״ה האשה החשובה הזקנה] [מרת צפור אלמנת ליב ב״ר] [אשר ז״ל בת אייזק וואגנר ז״ל] [נדדה כצפור ממקומה] [לעלות למרום שבתה] [מקץ עשר שני ימי תחלאי׳] [שסבלה באהבה ובחבה] [נפט.. יום ב׳ .. אדר שני] [ונקברה יום ג׳ (ז׳) בו תק(צ)״ז לפ״ק] [תנצ]ב״ה‏‎


 1167. Inv.-Nr.: hha-5439 Jahr: 1837

  ‎‏פ״נ בא מועד נאסף אל עמיו הולך תמים נכון לבו בעבודתו לצור עולמים ימי חייו היו תמיד ישרים מהיר לעשות חסד עם החיי׳ והמתים נשמתו עלתה למ... לצרור החיים ה״ה איש תם וישר כ׳ בנימן זאב וואלף ירמיה׳ ב׳ מה״ו יוזפא בענדיקס זצ״ל נפטר בשם טוב ביום ב׳ ו׳ אדר שני ונקבר ביום ג׳ זין בו תקצ״ז לפ״ק תנצב״ה ר׳ וואלף בענדיקס‏‎


 1168. Inv.-Nr.: hha-5380 Jahr: 1837

  ‎‏[זה] הציון יעמוד עד סוף דרא לזכרון [הא]שה החשובה הזקנה מ׳ [זיס]א מיכל אלמ׳ ...כ״ה [...] ה״ל [...] ז״ל [...] נפט׳ [...] [כ״ג אייר ...] [תנצב״ה]‏‎


 1169. Inv.-Nr.: hha-5346 Jahr: 1837

  ‎‏פ״נ האיש הזקן כ׳ יעקב ב״ר אברלי ז״ל נפטר ביום א׳ י״ג תמוז ונק׳ י״ד בו תקצ״ז תנצב״ה ‏‎


 1170. Inv.-Nr.: hha-5645 Jahr: 1837

  ‎‏פ״נ האשה זקנה מ׳ ברענדל בת ר׳ זלמן כהן, אלמנת אהרן פירשט נפטרה יום א׳ י׳ אלול, ונקב׳ יום ב׳ י״א בו [תקצ״ז] [לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 1171. Inv.-Nr.: hha-5754 Jahr: 1837

  ‎‏פ״נ הילד אליעזר בר זלמן [...] נולד ב׳ אלול תקפ״ה נפט׳ ש״ק י״ג מרחשון ונקבר י״ד בו תקצ״ח תנצב״ה‏‎ Seligmann Sa .. Sommer.


 1172. Inv.-Nr.: hha-5775 Jahr: 1837

  ‎‏פ״ט הילדה רכה ונעימה רחל בת ישראל בראמבערג נולדה ... ה׳ ה׳ אלול ... [־־־]‏‎


 1173. Inv.-Nr.: hha-9315 Jahr: 1838

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר ונכבד כ׳] [שמואל בן המנוח כ׳ זיסקינד] [וויננגמן האאג] [הנקרא שמואל האללענדר] [אשר בשם טוב הלך לעולמו] [ובשלום ינוח על משכבו ׃] [נפ]טר ביום ד׳ וי״ו [טבת] [ונקבר] ביום ה׳ ז׳ ב[ו ׃ תקצ״ח לפ״ק] תנ[צב״ה]‏‎


 1174. Inv.-Nr.: hha-4980 Jahr: 1838

  ‎‏[...] [...] עניים [...] רסם [...] [...] ה״ה [...]... חק [...] ע״ל [...] [־־־]‏‎ Jacob Meyer


 1175. Inv.-Nr.: hha-5355 Jahr: 1838

  ‎‏פ״נ הב״ח מרדכי בן כ׳ יו[סף ה]ל[וי ז״]ל [נפטר עש״ק י״ט] [אדר ונקב׳ ך״א בו] [תקצ״ח לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 1176. Inv.-Nr.: hha-5698 Jahr: 1838

  ‎‏פ״נ הילד חיים ב״ר זיסקינד האללענדר נולד ביו׳ ד׳ י״ב תשרי ונפטר ביו׳ א׳ י״ג ניסן ונק׳ ע״פ תקצ״ח ׃ תנצב״ה‏‎


 1177. Inv.-Nr.: hha-5438 Jahr: 1838

  ‎‏פ״נ איש טוב וישר כ׳ מיכל בר פייבלמן היטכר ז״ל נפט׳ י״א סיון ונקב׳ י״ג בו תקצ״ח תנצב״ה ‏‎


 1178. Inv.-Nr.: hha-5440 Jahr: 1838

  ‎‏פ״ט הבתולה הצנועה והיקרה רכה בשנים מרת עלקיל בת כ״ה ליפמן בר אברהם ז״ל נפטרה ביום ה׳ ונקב׳ ביו׳ [(ו)] ער״ח תמוז ת[...] ת[נצב]״ה על [...] תמימה שו[...] עודנה בא[בה ...]ה [ש]כבי בתי עד ה[...]בוא לבקר וככלה בעדי עדים ידו תעטרכי שבעתים כי דרך אמונה בחרת ומצות אל שמרת לכן במעון שמים תמצאי חיים תפארת ותהלה נצח סלה הבתולה עלקיל בת כ״ה ליפמן ב״ר אברהם‏‎


 1179. Inv.-Nr.: hha-5410 Jahr: 1838

  ‎‏פ״נ האיש כ׳ אברהם ב״ר משה האללענדר סג״ל ז״ל [נולד ד׳] [כסליו תקמ״ט] [ונפטר ש״ק ו׳ אב תקצ״ח] [תנצב״ה]‏‎ Hier ruhet Abraham Moses Ho[lländer] [geb. ...] [55..] [... 6. Ab ...]


 1180. Inv.-Nr.: hha-5329 Jahr: 1838

  ‎‏פ״ט האשה הצ[נועה] מרת הנה [...] [...] של אשת כ׳[רפאל ... יו]ק[ל] הוזין נפטרת בשם טוב אור ליום ה׳ י״ג מרח[שון ו]נקב[רת בע]ש״ק [ת]קצ[״ט] [תנצב״ה]‏‎


 1181. Inv.-Nr.: hha-1274 Jahr: 1839

  ‎‏לזכר [...] פ״[.] המפורסם ב[...]ש[..] בתמימות, וביראת [...] תורת אמת היתה בפיהו, ועולה לא נמצא בשפתיו[...]שו[...] את ה׳ ורבים[...]שמרו דעת [...] ד[...] פה [...] כהר״ר שמעון [...] הכהן [...] הל[...]שבט ונקב[...] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1182. Inv.-Nr.: hha-1418 Jahr: 1839

  ‎‏פ״ט משה אלי[עזר] בן המנו׳ פ״ו [... יוזפא ...] [שהי׳ גבאי דארץ יש(ראל)] נולד ט״ו סיון תקכ״ג? נפטר ליל ד׳ כ״ט שבט ונקבר יום ה׳ א׳ דר״ח אדר תקצ״ט לפ״ק [תנצב״ה] ר׳ ליזר האללאנדער‏‎


 1183. Inv.-Nr.: hha-5604 Jahr: 1839

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מרת הענדל בת נתן מעמריך אשת שלמה ברלין [(נפ)]ט׳ ונק׳ יום ד׳ כ׳ אדר [־־־]‏‎


 1184. Inv.-Nr.: hha-2 Jahr: 1839

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ מיכל בר אפרים מ״ב ז״ל [נפט]ר יום [ג]׳ ב׳ אייר [ונקבר יום ד׳ ג׳ בו] [תקצ״ט לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 1185. Inv.-Nr.: hha-5714 Jahr: 1839

  ‎‏פ״נ האיש האומלל משה בן כ״ה שמואל בר יעקב נפט׳ [...] למחרתו [...] [תנצב״ה]‏‎


 1186. Inv.-Nr.: hha-5776 Jahr: 1839

  ‎‏פ״נ הילד דוד ב״ר פאלק נולד ביום א׳ י״ג טבת נו״נ עש״ק י״[(ב)] אי[(יר ת)]קצ״ט תנצב״ה‏‎


 1187. Inv.-Nr.: hha-5385 Jahr: 1839

  ‎‏פ״נ הזקן משה ב״ר יוסף ערלאנג נולד ג׳ אדר תק[..] נפט׳ יו׳ ד׳ ט״ז [...] לפ״ק [תנצב״ה] הזקן משה ערלאנג‏‎


 1188. Inv.-Nr.: hha-5320 Jahr: 1839

  ‎‏מצבת קבר אשת חיל מי ימצא, כי את לעולמך הלכת רבות בנות חיל עשו ואתה בעקבותהם דרכת חגרת בעוז מתניך לילה ליום הפכת לגדל לתורה בניך גם את בעלך תמיד תמכת זכרונך לברכה כל פה יפצה כי שם טוב אחריך הנחת ה״ה האשה הצדקת החשובה והחסודה א״ח מ׳ רחל זצ״ל אשת כ״ה משה הכהן נפטרת ביום ו׳ עש״ק ח״י סיון תקצ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1189. Inv.-Nr.: hha-5361 Jahr: 1839

  ‎‏פ״נ הב״ח זעליג בן המנוח כהר״ר יוזפא ראובן האלבערשטאט נולד ך״ה סיון ׃ תקל״ו נפטר ביום א׳ ד׳ תמוז ונקבר ביום ב׳ ה׳ בו תקצ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Selig Joseph Halberstadt gest. d. 4. Tamus 5599 alt 64 Jahr


 1190. Inv.-Nr.: hha-5362 Jahr: 1839

  ‎‏פ״נ ה״ה כ׳ פייבש בן כ׳ יאקב אוננא ז״ל נולד ש״ת תקס״א נפטר בש״ט בליל ד׳ ט״ו תמוז תקצ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Philipp Jacob Unna geb. d. 23. Tischri 5561 gest. d. 15. Tamus 5599


 1191. Inv.-Nr.: hha-5415 Jahr: 1839

  ‎‏פ״נ [...] מרדכי אהרן בן כ׳ משה ערלינג ז״ל ׃ נולד ביום ד׳ י״ב מנחם תקס״ב לפ״ק ונפטר בש״ט ביום ג׳ ה׳ אב ... ביום ד׳ ו׳ בו תקצ״ט לפ״ק [תנצב״ה] מרדכי ב״ר משה [...]‏‎


 1192. Inv.-Nr.: hha-5676 Jahr: 1839

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה א״ח מ׳ גאלדכע בת המנוח כ׳ מן שפאניער אשת כ׳ איצק עלריך ז״ל נפט׳ בש״ט ביו׳ ה׳ ה׳ אלול ונקב׳ עש״ק ו׳ בו תקצ״ט [...] תנצב״ה גאלדכע אל׳ איצק עלריך‏‎


 1193. Inv.-Nr.: hha-5644 Jahr: 1839

  ‎‏פ״נ האיש הישר, אחד מבני ח״ק דקברנים ׃ כ״ה מיכל בן כ״ה שמשון הינריכסען ז״ל נולד א׳ דר״ח אדר תקל״ח ונפטר בש״ט ביום [(ג׳ י״ב)] כסליו [..] ת״ר.תנצב״ה‏‎


 1194. Inv.-Nr.: hha-5631 Jahr: 1839/40

  ‎‏[־־־] [...] ונק׳ י״ט בו ת״ר לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1195. Inv.-Nr.: hha-5682 Jahr: 1839

  ‎‏[־־־] [...]ם [...] פ״נ ילדים בני וואלף ב״ר מענדל משה יעקב נו״נ ב׳ דר״ח אייר בשנת תקצ״ט ׃ תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: ‎‏ואחיו אייזק נפטר י״ג ניסן‏‎


 1196. Inv.-Nr.: hha-5770 Jahr: 1839

  ‎‏מצבת קבורת הילדים יוסף כלב בני כ״ה יודא בן כ״ה אברהם לוי נו״נ תעני׳ אסתר בשנת תקצ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎
  Spalte 2: jriindl nu"n yw"q x' adr
  Spalte 3: ‎‏פראדכא‏‎ ‎‏נפט׳ יו׳ ג׳ ה׳ אדר‏‎


 1197. Inv.-Nr.: hha-5636 Jahr: 1840

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ בילא צפורה אשת כ״ה ברוך בן כהר״ר הענדל באכראך ז״ל נפטרה ונקברה ביום ה׳ כ״ה שבט ת״ר לפ״ק תנצב״ה בילא א׳ כ״ה ברוך ז״ל‏‎


 1198. Inv.-Nr.: hha-5766 Jahr: 1840

  ‎‏פ״נ כ׳ דוד בר ישראל וועהל נפטר ביום [...] אדר ראשון ונקבר [...] ת״ר [־־־]‏‎ David Israel [---]


 1199. Inv.-Nr.: hha-5695 Jahr: 1840

  ‎‏[...] ציון קבורת [...]ר דוד ב״ר שמואל באָן ז״ל .. [־־־] [...]ך לא [...] עד כי יבא שמש מ... נפטר ביום ש״ק י״א אדר ראשון ונקבר ביום ב׳ י״ג א״ר ת״ר לפ״ק תנצב״ה ‏‎ [...] id Samuel Bonn


 1200. Inv.-Nr.: hha-5712 Jahr: 1840

  ‎‏[־־־] [ויקרבו ימי דוד למות] [המכונה טעבלי בן כ״ה] [שלמה פ״ח זצ״ל ביום] [א׳ י״ט אדר ראשון ונק׳] ביום ג׳ כ״א א״ר ת״ר לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1201. Inv.-Nr.: hha-4534 Jahr: 1840

  ‎‏מצבת קבורת האשה החשובה והצנועה הזקנה מ׳ יוכבד בת כ׳ וואלף [(ג)]יסא אשת כ׳ [(עזריאל)] גובה ז״ל נפטרת בש״ט ביום ג׳ ה׳ א[(דר ב׳ ונקבר׳)] ביום ד׳ ו׳ בו ת״ר תנצב״ה יוכבד א׳ כ׳ עזריאל גוב[(ה)]‏‎


 1202. Inv.-Nr.: hha-1419 Jahr: 1840

  ‎‏פ״נ רב טוב פעל עשה בעצם ישרתו מאיר [עי(ני חכ)]מ[(י)]ם באור חכמתו הכהן [רק] בטהר[(ה)] עבד עבודתו ר[(אש)] המדברי[(ם ת)]וך ק[ה]ל עדתו בי[ת] נדיב וישר נקר[א בי]תו דין ומישרים שפט ב[יושר צדק]תו [פר]נ[(ס)] ומנהל במטה עוז תורתו ומנהיג נאמן הי׳ כחמשים שנה לקהלתו פה עד שובו כבן ע״ה שנ[ה ל]אדמתו קהלתנו תברך זכרו ושלום מנוחתו [ה״ה רב״ד ופו]״מ מהור״ר מאיר צדוק ב׳ פו״מ כ״ה בנימין כהן נפטר בש״ט ליל [ו׳שושן] פורים ונקבר יום א׳ [תו״ב א״שּ ת״ר לפ״ק] תנצ[(ב״ה)]‏‎


 1203. Inv.-Nr.: hha-5772 Jahr: 1840

  ‎‏פ״נ הב״ח מאיר ב״ר איצק וואגנר ז״ל נפטר בש״ט ביום ה׳ כ״ח אדר שני ונקבר כ״ט בו ת״ר תנצב״ה‏‎


 1204. Inv.-Nr.: hha-4955 Jahr: 1840

  ‎‏[־־־] ... ...לבה ... ה״ה האשה הצנועה והיקרה מרת עדיל אשת המנהיג ג״ה כ״ה שמואל הכהן נאספה אל עמה ביום ז׳ כ״ב ניסן ת״ר לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1205. Inv.-Nr.: hha-4197 Jahr: 1840

  ‎‏פ״ט הזקינה מ׳ רבקה בת ר׳ יעקב אלמנת ר׳ [וואלף ה]יילבוט נפטרה [בת תשעים וששת] שנים [בשנת ... לב״ע] [תנצב״ה]‏‎


 1206. Inv.-Nr.: hha-5501 Jahr: 1840

  ‎‏מצבת קבורת איש זקן שהלך בתמו מע[ו]דו עד יום מותו ה״ה כ״ה ק[וס]יל [...] כ״ה [...] [...] נפטר בש״ט יום [...] אייר ונקבר ביום ע[ר]״ח [סיו]ן ת״ר תנצב״ה‏‎


 1207. Inv.-Nr.: hha-4982 Jahr: 1840

  ‎‏[־־־] רחל אשת הג״צ כ״ה שמעון הארבורגר יצ״ו‏‎


 1208. Inv.-Nr.: hha-5603 Jahr: 1840

  ‎‏פ״נ הבח׳ משה ב״ר יאקב רענזבורג נולד ר״ח סיון תקס״ט נו״נ עש״ק ח״י סיון ת״ר לפ״ק תנצב״ה ‏‎ Moses Jacob Rendsburg.


 1209. Inv.-Nr.: hha-5700 Jahr: 1840

  ‎‏פ״נ הזקן [...] מאיר בן כ׳ [...חי]ים לוי נפטר עש״ק ח״י סיון ונקבר [...] א׳ כ׳ בו בש[נת ...] תנצב״ה‏‎


 1210. Inv.-Nr.: hha-5359 Jahr: 1840

  ‎‏פ״ט האשה יולדת חשובה והצנועה מ׳ הנא בת כ׳ אהרון שווערין ז״ל אשת כ׳ מאיר בר צדוק נפטרת בש״ט ביום ה׳ כ״ב תמוז ונק׳ כ״ג בו, ת״ר תנצב״ה‏‎ Hier ruhet die biedre Gattin Han̄chen [Z]adig geb. Talh[..]n gest. im 34. Jahr ihres Alters 22. Tammus 5600


 1211. Inv.-Nr.: hha-9193 Jahr: 1840

  Hier ruhet Levin Kalman Heilbut geb. d. 8. Marcheschvan 5545 gest. d. 18. Ab 5600.


 1212. Inv.-Nr.: hha-5588 Jahr: 1840

  ‎‏[־־־] [...ה יצחק] ... חמש ועשרים שנה [ש..מצב על עבודתו ׃] הלא היא פקדת ההקדש בית חולים וישישים ־ אנשים ונשים כגר כאזרח, שם יגידו טובתו ׃ גם נדבה רוחו אותו לחונן דלים ורשים ׃ בשם טוב גופו שב אל אשר לקח ממנה ׃ צדקתו לפניו תהלך נשמתו תעל מרום לשמי מעונה ׃ נפטר יו״ד אלול ונקבר י״א בו ׃ ת״ר לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1213. Inv.-Nr.: hha-5768 Jahr: 1840

  ‎‏פ״נ האיש הישר אחד מבני [ח]״ק [דקבר]נים כ׳ יש[עי׳ א]ברהם בן כ׳ ישעי׳ העקשר ז״ל נפטר בש״ט י״ז אלול ונקב׳ יום ד׳ ח״י בו ת״ר תנצב״ה כ׳ ישעי׳ העקשר ז״ל‏‎


 1214. Inv.-Nr.: hha-5601 Jahr: 1840

  ‎‏פ״נ איש ישר הזקן כ׳ איצק בן דוד ווירצבורג נפטר בש״ט י״ז תשר[י] ונ[קבר] ח״י בו תר״א תנצב״ה‏‎


 1215. Inv.-Nr.: hha-5704 Jahr: 1840

  ‎‏[־־־] שלמה בר [(יוספא)] נולד ך״ג א״ש תק״[(י)] נפטר ביום ה׳ ב׳ דח״מ סוכות ונקב׳ ג׳ דח״מ תר״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ [---] geb. d. 23t. im 2. [(Adar)] 5510. gest. d. 18. Tischri 5601.


 1216. Inv.-Nr.: hha-5592 Jahr: 1840

  ‎‏פה נטמן גופו של כהר״ר הירש בן מו״ה ליב אפענהיים זצ״ל נפטר בש״ט ביום ד׳ כ״ד תשרי ונקבר כ״ה בו, תר״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1217. Inv.-Nr.: hha-5018 Jahr: 1840

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ אלישבע אשת כ׳ קלמן ב״ר מ׳ מקוה ז״ל נפט׳ בליל ש״ק כ״ז תשרי ונק׳ כ״ח בו תר״א לפ״ק, תנצב״ה‏‎


 1218. Inv.-Nr.: hha-5586 Jahr: 1840

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ משה אביגדור ראובן ב״ר לעמיל ז״ל הנקרא משה פָאליק נפטר עש״[ק] י״ז מרחשון ונקבר י״ט בו תר״א ת[נצב״ה]‏‎


 1219. Inv.-Nr.: hha-5019 Jahr: 1840

  ‎‏מצבת קבורת האשה החשובה מרת חוה בת וואלף קאפענהאגען אשת ישראל בראמבערג נולדה ר״ח אב תקע״ד ו[נפ]ט׳ ביום שבת קודש ח״י מרח[שו]ן תר״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet die theuere Gattin und Mutter Emma Bromberg geb. Copenhagen geb. am 1t Ab 5574 gest. am 18t Cheschwan 5601


 1220. Inv.-Nr.: hha-5589 Jahr: 1840

  ‎‏פ״נ האיש כ׳ וואלף בר אורי פייבש ז״ל נפטר ביום ד׳ ער״ח ונקב׳ יום ה׳ ר״ח כסליו תר״א תנצב״ה‏‎


 1221. Inv.-Nr.: hha-5020 Jahr: 1840

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ געלא בת כ״ה מיכל בוט[נים] אשת כהר״ר [...] [...] כסל[(י)]ו ונק׳ [.] בו [(תר)]״א תנצב״ה‏‎


 1222. Inv.-Nr.: hha-5021 Jahr: 1840

  ‎‏פ״נ הזקנה בריינע אשת כ׳ וואלף ב״ר פייבש ז״ל נפטרת ביו׳ ד׳ י״ד כסלו ונקברת ט״ז בו תר״א לפ״ק תנצ[ב״ה]‏‎


 1223. Inv.-Nr.: hha-5022 Jahr: 1840

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה פראדיל בת כ׳ חיים דייארין כ״ץ ז״ל אשת ... ראובן רויטשילט ז״ל נפטרת בש״ט ביום ב׳ י״ט כסליו תר״א תנצב״ה ‏‎ Fradil Rothschild geb. ... gest. ... 5601


 1224. Inv.-Nr.: hha-5363 Jahr: 1841

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ סערכא בת המנוח כ׳ פייבלמן היטכר אשת כ׳ אלחנן כהן נפטרת בש״ט ביום ה׳ י״ז טבת ונק׳ ח״י בו תר״ב תנצב״ה סערכא אשת אלחנן כהן‏‎


 1225. Inv.-Nr.: hha-4825 Jahr: 1841

  ‎‏פ״נ האיש הישר הזקן כ׳ הירץ בן כ״ה וואלף קולפא נפט[...] ה כ[...] [־־־]‏‎


 1226. Inv.-Nr.: hha-5602 Jahr: 1841

  ‎‏פ״[.] האיש הישר כ׳ משה ליב שפייער נפטר יום ה׳ ח׳ אייר [...] [...] תנצב״ה‏‎ Moses Levy Speyer


 1227. Inv.-Nr.: hha-5600 Jahr: 1841

  ‎‏[־־־] יעקב בן כ״ה [(יודא)] הנובר [(ז״ל)] נפטר אור ליום כ״א א[(לול)] ונק׳ כ״ב בו תר״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1228. Inv.-Nr.: hha-9327 Jahr: 1841

  ‎‏פ״ט הזקנה א״ח מ׳ יענטע אשת כ׳ ליב ב״ר פייבש אלטונא ז״ל נפטרה בש״ט יום ב׳ [ך׳ אלול] ת״ר לפ״ק [־־־] יענטע אל׳ ליב אלטונא‏‎


 1229. Inv.-Nr.: hha-5517 Jahr: 1841

  ‎‏עד הגל הזה ועדה המצבה הזאת פ״נ האיש תם וישר הולך תמים ופועל צדק׃ מאכל ומשקה לרעבים ומשביע לעניי עמו׃ אשרי ילדתו שלא ביש את זקנתו׃ יבוא שלום כי הלך לפניו צדקתו, רב החובל יצרור בצרור החיים נשמתו׃ ה״ה הזקן הנכבד כ׳ מאיר ב״ר יוסף אהרן אליעזר ז״ל ׃ נפטר בשם טוב בליל ש״ק אור ליום כ״ט מרחשון ונקבר ביום א׳ ר״ח כסליו, בשנת תר״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1230. Inv.-Nr.: hha-9244 Jahr: 1841

  ‎‏פ״נ האיש הולך תמים ופעל צדק לא עשה לרעהו רעה ולא רגל על לשונו, גדל בש״ט ונפטר בש״ט ועשה נחת רוח ליוצרו ׃ ה״ה אליעזר המכונה ליפמן ב״ר אברהם ז״ל ואיננו כי לקח אותו ה׳ באור ליו׳ ד׳ ד׳ כסליו ונקב׳ למחרתו ביו׳ ה׳ תר״ב לפ״ק תנצב״ה כ׳ ליפמן ב״ר אברהם‏‎


 1231. Inv.-Nr.: hha-4989 Jahr: 1841

  ‎‏[...] [... שבתה ותנפש] [... מלאכתו אשר עשה] [...ק נתתע...] [... פראדל רבקה] [... שמואל בר יוסף] [הנאך] [...ג שנה יום שבת] [... למחרתו יום א׳] [... תר״ב] [־־־]‏‎ [---]


 1232. Inv.-Nr.: hha-5594 Jahr: 1842

  ‎‏פ״נ איש הזקן כ׳ ... לאזי [כהן ...] נפטר ביום [ד׳...ח׳] בו [תר״ב ...] [תנצב]״ה ‏‎


 1233. Inv.-Nr.: hha-5591 Jahr: 1842

  ‎‏[־־־] ב׳ אדר ונק׳ יום ... ג׳ בו תר״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1234. Inv.-Nr.: hha-5559 Jahr: 1842

  ‎‏פ״נ [...יצ]חק המכונה אייזק בן המנוח כ׳ אליעזר ליפמן אשר הלך לעולמו .עיבי השני׳ ונפט׳ בש״ט ביום ד׳ י״ב ניסן ונקבר למחרתו בי״ג בו תר״ב לפ״ק תנצב״ה אייזק ב[...]‏‎


 1235. Inv.-Nr.: hha-5529 Jahr: 1842

  ‎‏פ״נ הב״ח פייבל ב״ר שלמה שפאניער ז״ל נפטר ביום ב׳ ב׳ דר״ח אייר ונקבר ביום [...] [־־־]‏‎


 1236. Inv.-Nr.: hha-5530 Jahr: 1842

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ יודא ב״ר מרדכי לונדן ז״ל, נולד זי״ן שבט תקל״ו לפ״ק נפטר בליל ג׳ ט״ז אייר ונקבר י״ז בו, תר״ב תנצב״ה כ׳ יודא ב״ר מרדכי‏‎


 1237. Inv.-Nr.: hha-5552 Jahr: 1842

  ‎‏פ״נ האשה הזקינה מ׳ שרה בת כ׳ אהרן אשת כ״ה משה מאנהיים נפטרה ח״י אלול ונקברה י״ט בו תר״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎ Sara Manheim geb. Aron gest. d. 18. Elul 5602.


 1238. Inv.-Nr.: hha-5491 Jahr: 1842

  ‎‏[...] אשה [...] ש[...] של[...] [...] [...] אלול [...] תר״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎ Adelheid Meier geb. von Halle gest. 23 Elul 560[2]


 1239. Inv.-Nr.: hha-5535 Jahr: 1842

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ אלעזר ב״ר גבריאל ז״ל עלמסהארן נולד ב׳ כסליו, תקל״ז נפטר ביום [ג׳] זי״ן מרחשון ונקב׳ ביו׳ ד׳ ח׳ בו ׃ תר״ג תנצב״ה‏‎ Lazarus Gabriel T[...]ier [...] Kislev 5537 ge[st. .. Mar]che[schvan ...] [...]


 1240. Inv.-Nr.: hha-5496 Jahr: 1842

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ מיכל בן כ״ה אברהם הלוי ז״ל נפטר ביום ד׳ ט״ו מרחשון ונק׳ ט״ז בו תר״ג לפ״ק תנצב״ה מיכל ב׳ אברהם לוי ז״ל‏‎


 1241. Inv.-Nr.: hha-5572 Jahr: 1842

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ רבק[ה בת י]אקב [...] [...] נפטרת בליל ה׳ י״ד כסליו ונק׳ ט״ו בו תר״ג תנצב״ה‏‎


 1242. Inv.-Nr.: hha-4205 Jahr: 1842

  ‎‏פ״ט אשת חיל גן פרחים נדמה חייה עני ודל תמכו ידיה דלו מעלה פרי מעשיה עט ברזל יחוק שבחיה ליוצרה עבדה בכל שעותיה נגע בה בחצי ימיה נקראה לאור בצדקותיה הרבנית מרת גנענדל בת פו״מ כ״ה [קפ]מאן טורלאך אשת הגאון אב״ד [הרב] מהור״ר יוקב עטלינגען נר״ו [נפטר]ה ליל ונקברה ביום ט״ז טבת תר״ג לפ״ק תנצב״ה נתחדשה באדר שני תרנ״ד לפ״ק הרבנית מ׳ גנענדל אשת הגאון אב״ד מהור״ר יוקב עטלינגען נר״ו‏‎


 1243. Inv.-Nr.: hha-5568 Jahr: 1842

  ‎‏פ״נ הזקן כהר״ר ארי׳ ליב ב״ר יאקב ישראל אהרן האלברשטאט ז״ל, נפט׳ ך׳ טבת ונקב׳ ביו׳ א׳ ך״ב בו תר״ג ׃ תנצב״ה‏‎


 1244. Inv.-Nr.: hha-5498 Jahr: 1843

  ‎‏פ״נ הילד נחמן ב״ר אייז[ק מז]ריטש נולד [כ״א?] כסליו תר״ב נפטר [...] שבט תר״ג תנצב״ה‏‎ Nemmi Seligmann ge[b...] [...] ge[st ...]at [...]


 1245. Inv.-Nr.: hha-5587 Jahr: 1843

  ‎‏[־־־] כ״ד שבט ונק׳ כ״ו בו תר״ג, תנצב״ה‏‎


 1246. Inv.-Nr.: hha-5547 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ט הזקנה א״ח מ׳ ברענדל בת כ׳ אהרן ב״ג אלמנת כ׳ גומפל ב״ר שמשון נפטרת עש״ק כ״ו שבט ונקבר׳ כ״ח בו תר״ג לפ״ק תנצב״ה ב[רענדל] אלמנת כ׳ גו[מ]פל ב״ש ז״ל‏‎


 1247. Inv.-Nr.: hha-5595 Jahr: 1843

  ‎‏ותמת שם מרים פ״ט אשה יקרה ותמימה עטרת בעלה דלים וענים היו בני ביתה בבקר ובערב לא נחה ידיה וחסד עשה לכל אדם בלי מרמה רבות בנות עשו חיל והיא עליתה על כולנה הנה זאת שכרה בפעולותיה ׃ בין נשים צדקניות תהי׳ מנוחתיה ׃ ה״ה האשה הצנועה לאה דבורה מרים בת כ׳ משה, אשת כ׳ מאיר ב״ר ליפמן נפטרת בשם טוב ביום ה׳ ונקברת למחרתו בעש״ק כ״ט אדר שני תר״ג לפ״ק תנצב״ה דבורה אלמנת כ׳ מאיר מ״ב ז״ל‏‎


 1248. Inv.-Nr.: hha-5467 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ט האשה פראדכא אלמנ׳ כ׳ אברהם ב׳ משה האללענדר סג״ל ז״ל בת כ׳ יעקב טויזק ז״ל נפטרת יום ב׳ יו״ד ניסן ונקבר׳ ביו׳ ד׳ י״ב בו תר״ג תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Fanni Holländer geb. Sachs gest. d. 10. Nissan 5603 alt 58 Jahr


 1249. Inv.-Nr.: hha-5016 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה הענדל בת פו״מ ר׳ חיים ברגיל אשת ר׳ גרשון בוקים [ז״]ל נפטרת יום ד׳ ך״ח ניסן ונקב׳ ער״ח אייר תקצ״ד לפ״ק תנצב״ה הענדל א׳ ר׳ גרשון בוקים ז״ל‏‎


 1250. Inv.-Nr.: hha-5777 Jahr: 1843

  ‎‏[־־־] בן כ״ה יחזקאל ז״ל נפטר אור ליום ד׳ יו״ד אייר ונק׳ י״א בו תר״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1251. Inv.-Nr.: hha-5655 Jahr: 1843

  ‎‏[־־־] אייר ונקב׳ ט״ו בו תר״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1252. Inv.-Nr.: hha-5578 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ט הזקנה א״ח מ׳ גרעסיל אלמנת כ׳ פייבש ב״ר יוסף וואגנר ז״ל נפטרת בש״ט יום ה׳ ח״י אייר ונ׳ י״ט ׃ תר״ג תנצב״ה גרעסיל א׳ פייבש ב״ י‏‎


 1253. Inv.-Nr.: hha-5579 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ מינקכא בת המנוח כ״ה משה רענר אשת כ״ה מאיר ב״ר דוד גאלדשמיט סג״ל נפטרת בשם טוב אור ליום ב׳ כ״ט אייר, ונקבר׳ ביום ג׳ ר״ח סיון תר״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ Minka Goldschmidt geb. Ruben gest. d. 29. Ija[r] 5603. alt 73 Jahr.


 1254. Inv.-Nr.: hha-5566 Jahr: 1843

  ‎‏[־־־] ז״ל, נפטר ביום ד׳ י״ד תמוז, ונקב׳ עש״ק ט״ז בו תר״ג לפ״ק ׃ תנצב״ה‏‎


 1255. Inv.-Nr.: hha-5563 Jahr: 1843

  ‎‏פ״נ האיש הישר הלך בדרך תמים כל ימיו ׃ הזקן כמ״ר משה בן ר׳ מן שפאניער נפטר בשם טוב ביום ב׳ י״א ונקבר יום ג׳ י״ב מנחם תר״ג לפ״ק תנצב״ה ר׳ משה ב״ר מן שפאניע[ר]‏‎


 1256. Inv.-Nr.: hha-5580 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ט רעבים בלחמה סעדה ועניים מרודים הביאה ביתה ׃ חסדיה לא נודעו הצנע לכת כל פעלתה ׃ לפניה צדקה יהלך [...] יש תקוה לאחריתה ׃ הזקנה א״ח מ׳ רחל [(בת)] פו״מ דק״ק המבורג [..] יעקב בר מענקי אשת [...] כ״ה אברהם [...] ז״ל נפטרת [...] א׳ ב׳ דר״ח אלול ונקברת [...] תר״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎ Hier ruhet Rahel Hollander [---]


 1257. Inv.-Nr.: hha-5656 Jahr: 1843

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ אהרן בן כ׳ מרדכי מקוה ז״ל נפטר בש״ט ד׳ אלול ונקב׳ יום ה׳ ה׳בו תר״ג תנצב״ה כ׳ אהרן ב״ר מרדכי ז״ל‏‎


 1258. Inv.-Nr.: hha-5659 Jahr: 1843

  ‎‏פ״נ נסמנו כל שמחה, כי סגרו עיניך, תאבל מאד אשת נעורים [...] יפקד מושבך, נבוכו הילדים, בכו, כי בקשוך, ואינך בחדרך בשפתיך אמרי נעם, בעבותו[ת אה]בה משכתנו רעיך, קרביך, וכל [...] עיך [ית]אבלו אתנו ־ שועת עניים ת[...] שמעת, הטי[ת] אזניך; מלין כ[...] מו, [...]ל כפיך ׃ ויושר בכל [...]מה, תמכו אשרי מעגלותיך א[...] השבת אר[...]ך [...] בצהרים, לעפר גופך [שב] נשמתך [...] שמים כ׳ [נת]ן ב״ר שמואל בר יעקב נולד [...] [...] בש״ט [יו]ם [...] ונקבר ביום א׳ הושענא רבא תנצב״ה‏‎ Nathan Samuel Jacob geb. d. 2 Marche[schw]an 5548, gest. d. 1[9?]. Ti[schri ...].


 1259. Inv.-Nr.: hha-5582 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ט הבתולה טובה וישרה מ׳ חיי׳ אסתר בת כ׳ נתן האג ז״ל נפטרת בש״ט ביו׳ ג׳ ש״ת ונק׳ ביו׳ ד׳ כ״ד תשרי תר״ד תנצב״ה‏‎ Ester Haag


 1260. Inv.-Nr.: hha-5660 Jahr: 1843

  ‎‏פ״נ איש ישר קרנו בכבוד הקים ידו ימי לכתו בארץ טוב ורע הטיב דרכו בהתהלכו וסר מרע זכרו יכבדו קרובים ורחוקים מנהיג הקהלה כ״ה יאקב בן הג״צ כ״ה איצק היילבוט נולד ט״ז מנחם תקל״ו ונפטר בליל ג׳ א׳ דר״ח מרחשון תר״ד תנצב״ה‏‎ [Hier] ruhet unser [guter] lieb[er] Vater J[acob] Isaac [Hei]lbutt [geb. d. 16ten Ab] [5536] [gest. d. 30ten Tischri] [5604]


 1261. Inv.-Nr.: hha-5669 Jahr: 1843

  ‎‏פ״ט [...] יולדת מ׳ שפרינצכא בת משה ליב שפייאר ז״ל אשת כ׳ משה פויפרט נפטרת בש״ט ט״ו כסליו ונקברת ביום א׳ י״ז בו תר״ד [־־־]‏‎ Fanni Popert geb. Speier [---]


 1262. Inv.-Nr.: hha-5402 Jahr: 1843

  ‎‏פ״נ הילד איצק ב״ר פייבל ב״ה צדוק עש[...] [...]כסליו תר״ד [־־־]‏‎ Julius [---]


 1263. Inv.-Nr.: hha-5661 Jahr: 1844

  ‎‏פ״נ הב״ח משה ב״ר שלמ[ה] שפאניער ז״ל נפטר בליל ש״ק כ״א טבת ונקבר ביום א׳ כ״ב בו, תר״ד תנצב״ה‏‎


 1264. Inv.-Nr.: hha-5590 Jahr: 1844

  ‎‏פ״ט הזקנה ליבּקא בת כ׳ איצק ב״ר בער פאלק ז״ל נפטרת ביום ה׳ ט׳ אדר ונקברת ב[יום] א׳ [י״ב] בו [תר״ד ...] תנצב״ה ליבּקא בת כ׳ איצק פאלק‏‎


 1265. Inv.-Nr.: hha-9150 Jahr: 1844

  ‎‏פ״נ האשה מרת רבקה אלמנת כ״ה מיכל כהן ז״ל נפטרה ט״ז אדר ונקברה [למחרת ביום עש״ק] [תר״ד לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 1266. Inv.-Nr.: hha-1326 Jahr: 1844

  ‎‏פ״נ איש ישר אחד מבני ח״ק דקברנים הזקן כ׳ הירש ב״ר שמשון ווארבורג ז״ל נפטר בש״[ט] ב[ש]״ק ח״י אדר ונקבר ביום א׳ י״ט בו [ת]רד ת[נצב]״ה ‏‎


 1267. Inv.-Nr.: hha-9037 Jahr: 1844

  ‎‏פ״ט האשה החשובה הזקנה מ׳ מרים שפרינצכע בת כ׳ יאקב הב״ש ז״ל אלמנת כ׳ זעליגמן בר איצק לוי ז״ל נפטרת מש״ק י״ט אדר ונקברת יום ב׳ ך׳ בו תר״ד לפ״ק [תנ]צב״ה ‏‎


 1268. Inv.-Nr.: hha-5425 Jahr: 1844

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ יחזקאל ב״ר יוזפא ז״ל נפטר בש״ט עש״ק א׳ דר״ח אייר [ונקבר ...] [־־־] כ׳ יחזקאל ב״ר יוזפא‏‎


 1269. Inv.-Nr.: hha-5657 Jahr: 1844

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ חיילא בת ר׳ יוזפא חזן ז״ל אלמנת כ׳ יוזבל ענגל ז״ל נפטרת ביום [־־־]‏‎


 1270. Inv.-Nr.: hha-9135 Jahr: 1844

  ‎‏[פ״ט] האשה [הזקנה מ׳] שינכא [בת ר׳ יודא] הנובר ז״ל [אלמנת כ׳] [־־־]‏‎


 1271. Inv.-Nr.: hha-5646 Jahr: 1844

  ‎‏פ״ט האשה בילא בת כ׳ [יו]זפא הב״ש ז״ל, אלמנת [...] מאינצר ז״ל נפט׳ עש״ק א׳ דשבועות ונקב׳ יום א׳ א״ח הנ״ל, תר״ד תנצב״ה ‏‎ Bella Mainzer geb. Halberstadt.


 1272. Inv.-Nr.: hha-5651 Jahr: 1844

  ‎‏מצבת קבורת איש יקר ותמים, הלך נכוחות וירא אלהים באמת, דרכיו דרכי נעם ה״ה הבחור חוטר מגזע ישרים, כש״ת פרץ ווארבורג נ״ע בן הגביר הנכבד המנוח כ״ה זלמן ווארבורג נ״ע מת מ״ט שנים אחרי מות אמו היקרה ומהוללה מ׳ ציפורה נ״ע בעת לדתה אותו בו ביום ו׳ עש״ק י״ג [סי]ון תר״ד לפ״ק [ונ]קבר בשם טוב ב[יו]ם א׳ [...] [...] פר[.] ה[...] רגע[...] צדיק [...] בנש[...] זכומ[...] לא[...] מט[...] נמ[...]יו ו[...]ים ו[...]ים א[...] רע[...] ב[...] וע[...] אך טוב וחסד [...] רק בחצי ימיו לקחהו המות ושב לאדמתו גן עדן פתוח לפניו, ושם יש שָכָר לפעולתו‏‎


 1273. Inv.-Nr.: hha-5653 Jahr: 1844

  ‎‏פ״נ איש ישר הזקן כ״ה ישראל ב׳ כ׳ מאניס גליקשטאט נולד ה׳ אב תקכ״ה נפטר יום ד׳ ט״ז תמוז ונקבר עש״ק ח״י בו תר״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Israel Magnusson


 1274. Inv.-Nr.: hha-4987 Jahr: 1844

  ‎‏פ״ט הילדה רבקה מרים בת כהר״ר זלמן רענר נפטר׳ יום ג׳ כ״ו אלולל (!) ונקבר׳ כ״ז בו תר״ד ת[נצב״ה]‏‎


 1275. Inv.-Nr.: hha-5715 Jahr: 1844

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ ריזכא בת כ׳ איצק ב׳ בער פאָלק אלמנת ר׳ [מ]ש[ה] ערלינג ז״ל נפטרת [...] ונקבר[...] ון בו תר״ה ת[נצב״ה] ריזכא אל׳ משה ערלינג‏‎


 1276. Inv.-Nr.: hha-5681 Jahr: 1844

  ‎‏[פ״ט] [האשה [רייצכא בת כ׳ ישעי׳ [בן יוסף] רענר ז״ל הנאהבים בחייהם ובמותם לא נפרדו שלשים שנה בעבודת קונם יחד נצמדו עד אשר פתאום נפלה שריפה בבית מנוחתם ובאין כח להציל באש יצאה נשמתם בת ס״ה שנים בליל ב׳ ז׳ כסליו שנת תר״ה לפ״ק תנצב״ה ‏‎
  Spalte 2: ‎‏ובעלה] כ׳ שמעון בן כ׳] שמעון משה [ז״ל]‏‎ ‎‏בן ע״ח שנים‏‎


 1277. Inv.-Nr.: hha-5548 Jahr: 1844

  ‎‏וישב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה מצבת קבורת האשה מרת בריינכא בת הג״צ כ״ה איצק היילבוט אשת כ״ה משה היילבוט יצ״ו נולדה ביום ב׳ ח״י [אדר] תקמ״ט נפטרת לילב׳ ך״ח[...] ונקברת בשם טוב [...] לפ״ק [...] [...] [...] [...] וגם בביקור חולים עסקה כל ימי חייה ׃ לכן תהא משכרתה שלימה מאת ה׳ שוכן [...]ימה ׃ תנצב״ה‏‎ Hier ruhet die irdische Hülle von Bernardine Heilbutt geb. Heilbutt geb. d. 18. Adar 5549 gest. d. .. Kislev 5605 [---]


 1278. Inv.-Nr.: hha-9334 Jahr: 1844

  ‎‏[פ״ט] [הילד]ה צפור בת ר׳ ליפמן רענר נפטר׳ מש״ק ה׳ טבת ונקבר׳ ביום ב׳ [(ו׳ בו תר״ה)] [־־־]‏‎


 1279. Inv.-Nr.: hha-5525 Jahr: 1844

  ‎‏פ״ט אשת חיל הצנועה וחסודה גוטראט רבקה אשת כהר״ר זלמן יידל הלכה לעולם שכולו טוב בליל ש״ק י״א טבת [...] [־־־]‏‎ Gertrude Rebecca Jüdel alt 6[3] Jahr gest. d. .. T ... [---] [..] [..] Da.n [..] der Tugend .. So .. dass .. Geist jetzt bei den Sternen lebt


 1280. Inv.-Nr.: hha-5696 Jahr: 1845

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ דוד ב״ר משה עטינגען ז״ל נפטר בש״ט עש״ק [...] שבט ונקבר ביום [...] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1281. Inv.-Nr.: hha-5708 Jahr: 1845

  ‎‏פ״נ הב״ח אהרן בן כ׳ ליפמן ב״א לוי [...] [...] נפטר ביום ד׳ כ״ח שבט תר״[(ה)] תנצב״ה אהרן ב״ר ליפמן לוי‏‎


 1282. Inv.-Nr.: hha-5596 Jahr: 1845

  ‎‏[־־־] מרת חייכא [(בת)] כ׳ אהרן [(בר)] פייבש לוי ז״ל אלמנת [(המנ)]וח כ״ה איצק בר דוד [...] בשם טוב בת ס״ז שנה [... ער]ב פסח ונקברת [(...א׳)] פסח תר״ה לפ״ק [(תנצב)]״ה ‏‎


 1283. Inv.-Nr.: hha-5643 Jahr: 1845

  ‎‏[פ״נ] הזקן כ׳ ליב [ב״ר מאיר] פרעפליך ז״ל [נולד ך״ג] חשון תקך״ה [ונפט׳ בש״ט] [אחרון של פסח תר]״ה ת[נצב״ה] ‏‎


 1284. Inv.-Nr.: hha-5599 Jahr: 1845

  ‎‏פ״ט האשה החשובה והיקרה מנשים באהל תברך הגבאית דח״ק דג״ח ׃ מ׳ סערכא בת ר׳ יהודה ה״ב ז״ל אלמנת ר׳ נתן שפייאר ז״ל נפטרת בש״ט ביום ה׳ כ״א סיון ונקברת ביום א׳ כ״ד בו תר״ה לפ״ק תנצב״ה סערכא אל׳ ר׳ נתן שפייאר‏‎


 1285. Inv.-Nr.: hha-5540 Jahr: 1845

  ‎‏[פ״נ] [הזקן כ׳ שמעון ב״ר אהרן] [הילדעסהיים ז״ל] [נפטר ביו]ם ה׳ ה׳ תמוז ונקב׳ [עש״ק ו׳ ב]ו ׃ תר״ה ׃ תנצב״ה‏‎ [Simon Aron] [gest . d. 5. Tamus] 5605.


 1286. Inv.-Nr.: hha-5576 Jahr: 1845

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה א״ח מ׳ פעסכא בת שלום [־־־]‏‎


 1287. Inv.-Nr.: hha-4157 Jahr: 1845

  ‎‏פ״נ איש ישר, הולך תמים ופועל צדק, אוהב תורה, שוקד על דלתות בית התפלה חונן דלים, פזר נתן לאביונים, נודע בשערים מעשיו ה״ה כ״ה גבריאל בן המנוח הפו״מ החבר ר׳ בנימין כ״ץ זצ״ל נפטר בש״ק ז׳ תמוז ונקבר למחרתו ח׳ בו תר״ה לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1288. Inv.-Nr.: hha-5616 Jahr: 1845

  ‎‏פ״ט [...] יטה שרה בת [...] הורוויץ סג״ל זצ״ל [...] קאפיל ש״ץ ונאמן פה [...] תקנ״ט לפ״ק נפטרת בש״ט [...] מנחם ונקברת [...] תר״ה י[...]שקטו טר..ליתך ט[...]ת גיל[...]ייך כל מגמתך הנ בעל[...] פעלתך שת בל[...]א[...] שמך ר בק[..]ן [...]יש[...] ה[...]תך תנצב״ה‏‎ [---] [...] [...]attin, [...]tter, [... Goldsch]midt [...] [...] [...] [...]605 [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]iez[...]g[...] [...]st[...]us[...] [---]


 1289. Inv.-Nr.: hha-5607 Jahr: 1845

  ‎‏פ״נ הבח׳ בער ב׳ כ׳ יודא זאאלפעלד ז״ל נפטר ביום ב׳ כ״ז אלול תר״ה לפ״ק ונקבר ער״ה תנצב״ה ‏‎ Berhard Julius Saalfeld.


 1290. Inv.-Nr.: hha-5702 Jahr: 1845

  ‎‏פ״ט האשה החשובה ה[זקנה] מ׳ ציפור בת כ׳ א[ברהם ב״פ] האללע ז״ל ׃ אלמנת כ׳ משה פאָללַאק ז״ל ׃ נפטרת בש״ט יום ב׳ כ״ז אלול ונקב׳ ך״ח בו בשנת תר״ה ׃ תנצב״ה ציפור אל׳ משה פאלק‏‎


 1291. Inv.-Nr.: hha-5618 Jahr: 1845

  ‎‏פ״ט הא[ש]ה החשובה מ׳ פייאר בת כ׳ יוזפא כ״ץ אלמנת כ׳ איצק ב׳ זעלקיל הילדסהיים ז״ל נפטרת בש״ט ביום ג׳ יו״ד כסליו ונקברת י״א בו תר״ו לפ״ק תנצב״ה פייאר אל׳ כ׳ איצק ה״ס‏‎


 1292. Inv.-Nr.: hha-5608 Jahr: 1846

  ‎‏[־־־] [...] ד׳ טבת ונקבר ביום א׳ ו׳ בו בשנת תר״[ו לפ״ק] תנצב״ה ‏‎


 1293. Inv.-Nr.: hha-5721 Jahr: 1846

  ‎‏פ״נ האיש כ׳ יאקב יוסף ארי׳ בן כ״ה מאיר שיף הכהן ז״ל נפטר יום [...] בטבת ונקבר [...] תנצב״ה‏‎ Jacob Meyer Schiff g[...] [---]


 1294. Inv.-Nr.: hha-6076 Jahr: 1846

  ‎‏פ״ט האשה מרים בת כ׳ אברהם לוי ז״ל נפטרת ביום א׳ י״ב שבט ונקב׳ י״ד בו תר״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Mirjam Abraham gest. im 59 Jahre ihres Lebens d. 12. Schebat 5606.


 1295. Inv.-Nr.: hha-9500 Jahr: 1846

  ‎‏פ״ט האשה החשובה והצנועה הזקנה מ׳ טויבכא בת ר׳ ליפמן ז״ל היילברון אלמנת כ׳ אברהם ליסר ז״ל נולדה במדינת בייארן א׳ דחנוכה תקל״ג ונפטרת בשם טוב י״ג שבט בשנת תר״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1296. Inv.-Nr.: hha-1811 Jahr: 1846

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ חנה בת כ׳ ישעי׳ הארנבורג ז״ל אשת כ׳ שמואל ב״ר יחיאל מן פרידריכשטאט ׃ נפט׳ בש״ט ביום ד׳ כ״ט שבט ונקב׳ ביום ה׳ א׳ דר״ח אדר תר״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hanna Levi geb. Liepmann gest. d. 29. Schebat 5606 alt 35 Jahr.


 1297. Inv.-Nr.: hha-752 Jahr: 1846

  ‎‏כתר שם טוב פ״נ מנהיג הקהלה וגבאי דבית הכנסת כהר״ר יאקב אברהם בן פו״מ כהר״ר אנשיל משה ריא ז״ל נולד ה׳ שבט תק״מ לפ״ק נפטר עש״ק כ״ה סיון [ונקב]ר כ״ז [ב]ו ׃ [תר״ו] לפ״ק [תנ]צב״ה מ״ה ר׳ יאקב ריא ז״ל‏‎


 1298. Inv.-Nr.: hha-5585 Jahr: 1846

  ‎‏פ״ט האשה היקרה מ׳ שפרינצכא בת כ׳ הירש ב״ר טעבלי ליסר אשת כ׳ יהושע ב״ר אברהם נולדה ד״[(י אדר)] ראשון תקע״ח נפטרה [...] ונקב׳ [...] לפ״ק [־־־]‏‎ Hier ruhet Fanni Abraham Hertz geb. den 14n 1st. Adar 5578 gest. da. 19. Tamus 5606


 1299. Inv.-Nr.: hha-5621 Jahr: 1846

  ‎‏[־־־] [...]ן[..] מ׳ דינה אלמנת יושב בביהמ״ד כהר״ר וואלף ג״ש סג״ל זצ״ל נפטרת ביום א׳ ב׳ דר״ח ונקברת ב׳ אלול תר״ו לפ״ק ותנוח ותעמוד לגורלה לקץ הימין‏‎


 1300. Inv.-Nr.: hha-5558 Jahr: 1846

  ‎‏פ״ט הזקנה מ׳ חנה בת כ״ה זימלא שוחט ז״ל אלמנת [אלעזר בר] גבריאל ז״ל [נולדה ד׳ ד]חהמ״פ תק״ך [נפטרת] בש״ק ך״א אלול [ונקב׳ ך״ג] בו תר״ו לפ״ק [־־־]‏‎ Hanna Lazarus geb. Wiener [geb. d. 20] Nissan, [5]520. [gest.] d. 21 Elul [5606.] [---]


 1301. Inv.-Nr.: hha-4965 Jahr: 1846

  ‎‏מצבת קבורת האשה החשובה והצנועה, הדריכה בניה ביראת ה׳ הזקנה מרת מלכה בת כ׳ ליפמן ז״ל, אלמנת המנוח כ״ה קאפיל ב״ר משה ז״ל נפטרה בשם [טוב יום] ב׳ ח׳ תשרי ונקברה ביו[ם ג׳] עי״כ תר[זי״ן] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1302. Inv.-Nr.: hha-5719 Jahr: 1846

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ הירש בן כ׳ מאזוז פירשט ז״ל נפטר בש״ט בליל ג׳ א׳ דח״מ [(סוכת)] ונקב׳ ב׳ דח״מ תרזי״ן לפ״ק ת[(נצ)]ב״ה ‏‎


 1303. Inv.-Nr.: hha-5710 Jahr: 1846

  ‎‏פ״ט הזקנה יטא בת כ׳ זעלקי שטיבל אלמנת כ׳ דוד בן ר׳ משה עטינגען ז״ל נפטר׳ ביום ג׳ י״ד מרחשון ונקברת ט״ו בו תרזי״ן ׃ תנצב״ה‏‎


 1304. Inv.-Nr.: hha-5668 Jahr: 1846

  ‎‏מצבת קבורת האיש כ׳ חנוך ב׳ אברהם מאיר ז״ל המכונה הע[נא ..] מארים [...]ישר[...] שמים ...בצדקה ... [...]כ׳ שבט תקמ״ד נפטר בש.. ש״ק ט׳ כסליו ונקבר .. בו תרזי״ן לפ״ק ויהי כל ימי חנוך שנים וששים שנה תנצב״ה ‏‎ Hen[...] [...]ff[...] [---]


 1305. Inv.-Nr.: hha-4615 Jahr: 1846

  ‎‏לזאת יקרא אשה יראת ה׳ היא תתהלל פ״ט אשה זקנה מ׳ מלכה אשת המנוח כהר״ר בע[נד]יט [ה]ילדסהיים [ב]ת כ׳ ד[וב א]ש[כנז] ז״ל נפטרת בש״ט [...] כסליו ונקב׳ ג׳ בו תרזי״ן תנצב״ה [מ]לכה אלמ׳ ר׳ בענדיט ה״ס ז״ל‏‎


 1306. Inv.-Nr.: hha-5711 Jahr: 1846

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ עלא בת ר׳ זלמן פאלק ז״ל אלמנ׳ כ׳ יודא בר מרדכי ז״ל נולדה כ״ו אד״ר תקל״ב נפטרה ... טבת ונקברה ...תר״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1307. Inv.-Nr.: hha-6027 Jahr: 1847

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר כ׳ יוזל ב״ר זלמן עטינגען ז״ל נפט׳ אור ליו׳ ו׳ י״ג טבת ונקבר ביום א׳ ט״ו בו תר״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1308. Inv.-Nr.: hha-6069 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ט האשה חשובה ויקרה עסקה בג״ח ובמעשי׳ טובים כל ימי חייה שנים רבות היתה גבאית דח״ק מנשים צדקניות באוהל תבורך מ׳ יוכבד בת כ״ה איצק ל״ד ז״ל אשת כ״[ה] יוזבל עלב ז״ל נפטר[ת ב]ליל ו׳ ג׳ אדר ונקברת ביו׳ א׳ ה׳ בו תר״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1309. Inv.-Nr.: hha-1910 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ט האשה עדיל בת כ׳ אייז[ק בן כ׳ מ]איר פ[...] אל[מנת .. לוי] מן פר[...]ט נ[ול .. .תקמ]״ב [נפטרת ...] [נקברת ...] [...] [תנצב״ה]‏‎ Hier ruhet Adelheit Levy geb. Meyer geb: a. 19 Kislew 5542 gest: a. 27 Nissan 5607


 1310. Inv.-Nr.: hha-1817 Jahr: 1847

  ‎‏[פ״ט] [הזקנה מ׳ קילא] [בת כ׳ ליב דשערא] [אלמנת כ׳ ליב ואגנר] ז״ל נפטרה ביום [ב׳] ב׳ דר״ח אייר תר״ו תנצב״ה‏‎


 1311. Inv.-Nr.: hha-1913 Jahr: 1847

  ‎‏ [...]עבר על הארץ משה עבדיך ר... [...]עהו ביו[...]שם בהו[...]כפ[...]שם [...] א[...] כהר[...] [...]שב[...] [...]ם [...]יים [...]ושבי [...] יו׳ ב׳ תנצב״ה‏‎ Moses Ephraim Heilbutt geb. in Königsberg den 27. Elul 5523 (?) gestorben in Altona den 9. Sivan 5607


 1312. Inv.-Nr.: hha-5652 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ט הזקנה מ׳ פראדיל בת אביגדר ב״י ז״ל אלמנת כ׳ ליב פרעפליך ז״ל נפטרת בליל ב׳ ט׳ סיון ונק׳ ביו׳ ג׳ יו״ד בו, תר״ז תנצב״ה‏‎


 1313. Inv.-Nr.: hha-5305 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה א״ח מ׳ מינקל בת כ׳ לאזי ליסר ז״ל, אלמנת כ׳ מענדל ב״ר שמואל בון סג״ל ז״ל, נפט׳ ביום ה׳ י״ט סיון ונקברה בעש״ק ך׳ בו [תר״ז] לפ״ק תנצב״ה מינקל אל׳ מענדל בון‏‎


 1314. Inv.-Nr.: hha-5769 Jahr: 1847

  ‎‏פ״נ הבחור אהרן ב״ר דוד [...] תקצ״א נפטר ביום ג׳ [... תמ]וז תר״ז תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Adolph Arnou geb. d. 2 Kislev 5591 gest. d. 1 Tamus 5607.


 1315. Inv.-Nr.: hha-1912 Jahr: 1847

  ‎‏פ״נ נבוכה משפחתו, [עיניהם בד]מעו[ת] כלו! תפארת[...] הלילו! נאנחה[...]דק, אי[...] ל[...] מ[...] ש[...] ה[...] [...]ל [...] י״ב אלול [...] לפ״ק תנצב״ה‏‎ Sandel Simon Renner geb. d. 25 Kislew 5551 gest. d. 12 E[lul] 560[7]


 1316. Inv.-Nr.: hha-9543 Jahr: 1847

  ‎‏[האשה מרת] [ריזכא לא]ה אשת הג״צ ר׳ ליפמן בינג‏‎


 1317. Inv.-Nr.: hha-5723 Jahr: 1847

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ איצק בן כ׳ משה [...] [נפטר ...] ונקב׳ ב[יו׳ ...] [...] תנצב״ה כ׳ איצק פרידלענדר‏‎


 1318. Inv.-Nr.: hha-4933 Jahr: 1847

  ‎‏פ״נ מנהיג וגובה הקהלה כהר״ר שמעון בן כ׳ זוסמן (העק)שר ז״ל נפטר ביום ו׳ עש״ק כ״ו [מרח]שון ונקבר ביום [א׳ ך״ח בו תרחי״ת לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎


 1319. Inv.-Nr.: hha-5755 Jahr: 1847

  ‎‏[פ״נ] [הבחור שמשון ב״ר נתן] הי[ילבוט] הלך לעולמו עש״ק ד׳ כסליו ונקבר ביום א׳ וי״ו בו תר״ח לפ״ק תנצב״ה ‏‎ Hier ruhet Samson Nathan Heilbut alt 17 Jahr 8. Monat gest. am 4. Kislew 5608.


 1320. Inv.-Nr.: hha-1951 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ט האשה חוה עדיל אשת המנו׳ כ׳ פייבש נקרא היילבוט נפטרת עש״ק י״א כסלו תר״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1321. Inv.-Nr.: hha-1806 Jahr: 1847

  ‎‏היער רוהעט [אדעל]היי[ט] בערלין געבאר[ענע] מאי[...] [גאטט ער(ג)ע(ב)ענע] דולדערין טרייע[... ג]אטטין צערט[...] מ[(ו)]ט[(ט)]ער געבארען [...] געשטארבען כ״ה כסליו תר״ח‏‎ Hier ruhet Adel[(heit)] Ber[lin] geborene Meyer [(Go)]tt ergebene Dulderin [...] Gattin [...] Mutter geboren d. 10. Tammus 5541 gestorben d. 25. Kislev 5608.


 1322. Inv.-Nr.: hha-5283 Jahr: 1847

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ מאיר בר איצק פאלק ז״ל נפטר ביום ה׳ ב׳ טבת תר״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1323. Inv.-Nr.: hha-1807 Jahr: 1847

  ‎‏פ״נ [הזקן הגובה ומ]נהיג הקהלה [כהר״ר דוד הירש] בן פו״מ [...] [...] [(...)] טבת ונקבר? [(...)] [(...)] בשנת [(תר״ח ...)] תנצב״ה‏‎ [Hier] ruhet [Dav(id)] Lev[in] [...] geboren den [12. Sivan] 5530 gestorben den [13.] Tebet 5608


 1324. Inv.-Nr.: hha-5299 Jahr: 1847

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ יטא בת כ׳ מיכאל ה״ס ז״ל אלמנת כ״ה שלמה הארבורגר ז״ל נפטרת [...] [־־־]‏‎


 1325. Inv.-Nr.: hha-4597 Jahr: 1848

  ‎‏[פ״ט] [האשה החשובה והצנועה] [הזקנה מ׳ שרה בת כהר״ר] [וואלף קולפא ז״ל אלמ׳ המנוח] [כהר״ר ... היילבוט ז״ל] [נול ... תקכ״ג] [נפ ... שבט] ת[...] תנצב״ה ‏‎


 1326. Inv.-Nr.: hha-9080 Jahr: 1848

  ‎‏פ״ט הזקנה יטא איזבל בת ר׳ בער ז״ל אשת כ׳ משה ב״ר גבריאל נפטרת בש״ט ביום ה׳ ך״ב שבט ונקבר׳ ך״ג בו תר״ח לפ״ק תנצב״ה יטא אשת משה ב״ג‏‎


 1327. Inv.-Nr.: hha-9526 Jahr: 1848

  ‎‏פ״נ האיש הישר א׳ מאנשי ח״ק דקברנים כ׳ הירש בן כ״ה יודא הנ[וב]ר זצ״ל נולד [ז׳?] אלול תקכ״ח [?] נפטר [...] ה׳ אדר ראשון‏‎ [...] [---]‏‎


 1328. Inv.-Nr.: hha-1019 Jahr: 1848

  ‎‏פ״נ הב״ח כ׳ אברהם בן גובה ומנהי׳ הקהלה כהר״ר זלמן ב״ר מאיר ז״ל [נו]לד ח׳ אב תקל״ט לפ״ק נפ[ט]ר ביום א׳ ב׳ ד[חה״מ] סוכות ונקבר ביום ב׳ ג׳ דחה״מ [תר״ט] לפ״ק אוהב מצות בוראו כל [הי]מים בתמו התהלך ולבו הי׳ תמים רב טובו וצדקתו כאחד השלימים הונח ביתו לתלמוד תורה לעולמים מת בישרו ־ נשמתו תעלה למרומים תנצב״ה‏‎


 1329. Inv.-Nr.: hha-4625 Jahr: 1848

  ‎‏יבא שלום ינוח על משכבו הולך נכוחו פ״נ האיש היקר [...] והזקן כ׳ יוסף גוט[מאן] ז״ל נפטר בשם טוב [...מר]חשון ונקבר ביום [...]פה אל[...]תו [־־־]‏‎ Joseph Guttmann


 1330. Inv.-Nr.: hha-5549 Jahr: 1848

  ‎‏פ״נ הילד יעקב ב״ר ליזר מענדל, נולד י״א אלול תר״ז לפ״ק נפטר מש״ק ו׳ טבת תר״ט לפ״ק ׃ תנצב״ה‏‎ Jacob Mendel


 1331. Inv.-Nr.: hha-5418 Jahr: 1848

  ‎‏הנה מה טוב ומה נעים שבת אחי[ם ג]ם יחד בנ[י ה]ם אשר נתן לי אלקים בזה ה״ה אהרן הגבאי כהר״ר שמואל ענאך ג׳ אדר ראשון תר״ח תנצב״ה ‏‎
  Spalte 2: abrh^m bni npjri^m zi^n alul tr"u
  Spalte 3: ‎‏בן ציון ‏‎ ‎‏ כ״א מנחם תרי״ג‏‎


 1332. Inv.-Nr.: hha-1021 Jahr: 1849

  ‎‏פה נטמן ה״ה כהר״ר [ליפמן בר עז]ריאל רעננער נפטר אור ליום ה׳ ט״ז שבט ו[נקב׳ עש״ק] י״ז בו [תר״ט] לפ״ק תנצב״ה ‏‎ Hier ruhet Liepmann Israel Renner gest. 16. [Scheb]at 5609.


 1333. Inv.-Nr.: hha-1030 Jahr: 1849

  ‎‏[פ״נ] [איש זקן וישר כ׳] [אברהם בן פו״מ כ״ה] [יוסף פויפרט זצ״ל] [נפטר בש״ט ביום א׳] [י״ט שבט ונקבר ך׳ בו] תר״ט לפ״ק, תנצב״ה‏‎ [Abraha][(m)] [Joseph] [Popert]


 1334. Inv.-Nr.: hha-970 Jahr: 1849

  ‎‏וישב הרוח אל ד׳ אשר נתנה פ״נ ירא אלקי׳ וישר במעשים צעיר בימי׳ ורב מפעלים ח[...] ק[...] ה״ה כ׳ יצחק שלמה [ב]ר מש[ה] ברעסלוי ז״ל מת בשם טוב בחצי ימיו בש״ק ט׳ אדר ונקב׳ במחרתו ביום א׳ י׳ בו תר״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Isaac Moses Breslau


 1335. Inv.-Nr.: hha-4566 Jahr: 1849

  ‎‏[...]רך את מצבת [...]אשר פה טמונה יום חשך ואפילה יום צרה ומהומה ׃ [...]ם זרחה שמשה בחצי ימיה ׃ הוי ואבוי קראו אחרי׳ מלא קרוביה ׃ ונהפך מחר [.]ל ש[...]ה לאבל ובכיה׃ כי בא המות בחרי אף ונרה נכבה ׃ הטובה [.]ש[...] הנאה במעשיה ׃ נשמתה הט[...]אה והלכה לעולמה ׃ להמליץ [...]רה לפני בעלה ושני בניה׃ המת... על פריד... מנוחתה [...] על משכב[...] [...] שוכני עפר חד[...]ת כ׳ מ[...]״ל אש[ת ...] צעל יצ״ו נפט׳ [...] תק[...] תנצב״ה‏‎ [...] te Heymann geb. Magnus.


 1336. Inv.-Nr.: hha-50 Jahr: 1849

  ‎‏פ״נ הבחור שמואל בן פו״מ כ״ה יונתן וועטצלאר ז״ל ׃ נולד בעמדען יום א׳ י״ח סיון תקס״ז לפ״ק ׃ נפט׳ בש״ק יום כ״ג אדר ונקבר ביום ג׳ כ״ו אדר תר״ט לפ״ק תנצב״ה הב״ח שמואל בן פו״מ כ״ה יונתן וועטצלאר ז״ל‏‎


 1337. Inv.-Nr.: hha-1422 Jahr: 1849

  ‎‏פ״ט האשה היקרה פראדל אשת היקר פו״מ כ״ה יונתן וועטצלאר ז״ל בעמדען בת כ״ה זלמן ב״ר משה ווארבורג ז״ל נפטרה בשם טוב בת ע״ג שנים ליל ה׳ ו׳ ניסן ונקברה יום ו׳ ז׳ ניסן, שנת תר״ט לפ״ק פאר משפחתה אשה יקרת רוח רבו צדקותיה כקטרה העלה ריח אם יתומים ואלמנות כל הולכי שחוח דל ואביון עליה נשען בחברה הזה בוטח לכל עושי טוב נפשה חיברה וספוח וגם הקימה חברה ל[ס]עד יולדות עניות עיניה על כל מחסורן נפשותן להחיות צהל אור פניה הוביש דמעות מעל לחיות לומדי תורה [ה]וקי[רה] כחמד[ת] שכ[יו]ת [רמו מעשיה יומם ולילה היטיבה זכיות] תנצב״ה פראדל אשת פו״מ כּהר״ר יונתן וועטצלאר ז״ל‏‎


 1338. Inv.-Nr.: hha-9255 Jahr: 1849

  ‎‏[־־־] [ב״ר הירש וואנזבעק] [נפטר בש״ט יום ד׳] [יו״ד] אייר ונק׳ י״א [בו] תר״ט [לפ״ק תנצב״ה]‏‎


 1339. Inv.-Nr.: hha-820 Jahr: 1849

  ‎‏פ״נ הג[... ק]הלה כ׳ שמוא[ל ...] הכהן ...‏‎ Hier ruhet Samuel Meyer Cohen geb. 11. Nissan 5546 gest. 1[3] S[ivan 5]609 Tief betra[uert ...] Seinigen


 1340. Inv.-Nr.: hha-866 Jahr: 1849

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מרת בונא בת הג״ה כ״ה בענדיט שיף הכהן ז״ל אשת כ״ה משה אליעזר הלוי ז״ל [נול]דת י״ב תשרי תק״ל לפ״ק [נפ]טרת ביום א׳ י״ג סיון ונקברת ביום ג׳ ט״ו בו תר״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Bune Hollander geborne Schiff geboren d. 12. Tischri 5530, gestorben d. 13. Siwan 5609.


 1341. Inv.-Nr.: hha-1031 Jahr: 1849

  ‎‏[(...)] ביום ג׳ ך״ט סיון ונקב׳ א׳ דר״ח תמוז תר״ט [(...)]‏‎


 1342. Inv.-Nr.: hha-141 Jahr: 1849

  ‎‏פ״ט האשה החשובה נהנת מיגיע כפה כל ימי׳ או[ג]רת בקיץ [לח]מ[ה] להביא טרף לביתה [(ה״ה)] יטלא בת כ״ה י[...] אל[מנ]ת כ׳ משה בר ש[מואל] ז״ל [.]אה נפטר[(ת)] בליל ב׳ כ״ג א[(לול)] ונקבר[(ת)] כ״[(ה)] בו [ת]ר״ט לפ״ק תנצב״ה יטלא אלמ׳ כ׳ משה ז״ל‏‎


 1343. Inv.-Nr.: hha-775 Jahr: 1849

  ‎‏[...] האשה ה[...]ה הזקנה [...]א בת כ׳ טעבל[(י לי)]סר ז״ל אלמנת כ׳ מ[שה גיטינגן] ז״ל [...] נפטרת ביום ה׳ ב׳ דח״מ סוכות [ונק...] ג׳ דחה״מ [תר״י] לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier [ruht in] Gott N[...]gen [...] geb. [...] 5535, gest. [...] 5610. [---]


 1344. Inv.-Nr.: hha-144 Jahr: 1849

  ‎‏פ״ט האשה היולדת החשובה והטובה מ׳ הנא מרים בת כ׳ מענדל ז״ל מעלמעסהארן אשת כ״ה וואלף ידל סג״ל שנפטרה בשם טוב והלכה לעולמה רך בשנים ביו׳ ו׳ עש״ק ג׳ דחל מועד סוכות ונקב׳ ביום א׳ הושענא רבא שנת תר״י לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Hanchen Jüdel geb. Mendel geb. zu Elmshorn d. 6t. im 1t. Adar 5575, gest. zu Altona am [19]t. Tischri 5610.


 1345. Inv.-Nr.: hha-750 Jahr: 1849

  ‎‏[כתר שם טוב] [פ״נ] הגביר המהולל פו״מ כ״ה יעקב יוקל בן פו״מ כ״ה ישראל נתן הויסען ז״ל נפטר ליל ש״ק יום ד׳ ונקבר בשם [טוב] יום א׳ ה׳ דחה״מ של סוכות שנת תר״[י לפ״ק] יעקב איש תם שמו נקרא על הא[דמה] בן איש חי ממשפחה רמה ישראל כונה בעבדו לבוראו באימה נתן מהונו לדל וקהלתו נהג בחכמה הוי אח עליו יקונן אשר באפו נשמה סע לארץ החיים מעין בשר נעל[מ]ה נעלה בן ע״ב שנים מתבל להבל דמה זכרו לברכה נצב [ותהלתו קמה ׃] תנצב״[ה]‏‎


 1346. Inv.-Nr.: hha-1034 Jahr: 1849

  ‎‏[(...)] נפטר שמחת [(תורה)] ונק׳ ביום ה׳ כ״ה תשרי תר״י תנצב״ה ‏‎


 1347. Inv.-Nr.: hha-49 Jahr: 1849

  ‎‏פ״ט האשה היולדת מערל בת כ׳ ליפמן ב״ר אהרון לוי אשת כ׳ [יוסף ...] איצק נולד[ה ...] תק[(פ)]״ד נפטר[ה ...] יום ה׳ ע״[(ז חשון תר״י)] [תנצ]ב״ה‏‎ Hier ruhet die geliebte Gattin und Tochter Male Isaac geb. Liepmann geb. [...] Kislev 5584, gest. [16.] Marcheschwan [...] [...]en Gatten, Eltern und ihre Kinder


 1348. Inv.-Nr.: hha-1906 Jahr: 1849

  ‎‏פ״נ איש ישר ו[ט]וב כ׳ גרשון בן כ׳ ראובן הכה[ן ז״ל], נולד ה׳ טבת בשנת [תקמ״]ו לפ״ק נפטר ביום ג׳ ך״ח מר[חשון ו]נקבר ביום [ד׳ ך״ט מרחשו]ן תר״י לפ״ק תנ[צ]ב״ה‏‎ Gerson Ruben Cohn geb. am 5. Teb[et] 5546 gest. am 28. Mar[chesch]wan 5610


 1349. Inv.-Nr.: hha-1127 Jahr: 1849

  ‎‏פ״ט האשה ברכה בת כ׳ אברהם ז״ל אשת כ׳ הירש האלענדר סג״ל [(...)]‏‎ Betti Holländer geb. Jacobsen geb. d. 14. Sivan 5540 gest. d. 1. Tebet 5610


 1350. Inv.-Nr.: hha-5635 Jahr: 1850

  ‎‏פ״ט הזקנה מ׳ רעכיל [בת] כ׳ יאקב גאלדשט[יקר] ז״ל, אלמנת כ׳ יוסף [ב״ר] אביגדר ז״ל, נפ[טרה] מש״ק כ״א שב[ט ונקב׳] ביום ב׳ כ״ב [בו תר״י לפ״ק] [־־־]‏‎


 1351. Inv.-Nr.: hha-2010 Jahr: 1850

  ‎‏[פ״נ] [הילד] ליב ישראל ב[״]ר שמואל פוק[ס] נולד כ״א אייר תר״ט נפטר כ״ז שבט תר״י תנצב״ה ‏‎ [...ais. F]uchs


 1352. Inv.-Nr.: hha-842 Jahr: 1850

  ‎‏[פ״ט] [הזקנה ריזכא אלמ]נת [כ׳ מאיר פאָ]לאַק ז״ל [נפטר יו]ם א׳ כ״ו אדר [ו]נקברה כ״ז בו תר״י תנצב״ה [ריזכא אל׳ כ׳ מאיר פָלאַק ז״ל]‏‎


 1353. Inv.-Nr.: hha-1909 Jahr: 1850

  ‎‏[פ]״נ [האיש היקר] ירא אלהים [וסר מ]רע אחד מבני ח״ק דקברנים כ״ה יעקב ב״ר אברהם היילבוט ז״ל, נולד שביעי של פסח תק״מ, נפטר בליל ג׳ ו׳ ניסן ונקבר ביום ד׳ ז׳ בו תר״י לפ״ק תנצב״ה ‏‎ [Jacob Ab]raham Heilbutt geb. a. 21. Nissan 5540, gest. a. 6. Nissan 5610.


 1354. Inv.-Nr.: hha-2267 Jahr: 1850

  ‎‏פ״[נ] הב״ח ליב אהרן ב״ר יוסף וואגנר ז״ל נפטר ביום הולדו בן כ״ג שנה ראשון ש׳ פסח ונקב׳ עש״ק שני ש״פ ׃ תר״י תנצב״ה‏‎ Luie Wagner,


 1355. Inv.-Nr.: hha-902 Jahr: 1850

  ‎‏רבות בנות עשו חיל ואת עלי[ת] על כלנ[ה] פ״ט האשה החשובה היולדת מרת מרים שפרה בת כ׳ אברלי בר איצק אשת כ׳ שמואל בר איצק סג״ל [נ]ולדה כ״ט אייר תקפ״א נ[פ]טרה ביום ה׳ ו׳ אייר תריו״ד תנצב״ה‏‎ Hier ruhet die gute Marianne Israel geb. Bramson geb. a. 29. Ijar 5581, gest. a. 6. Ijar 5610. Andere Beglücken ›war ihr Glück.


 1356. Inv.-Nr.: hha-9506 Jahr: 1850

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ ראובן ב״ר נתן מקוה ז״ל נפטר ביום [ג׳ י׳ סיון] ונקב׳ ביו׳ ד׳ י״א [...] תריו״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1357. Inv.-Nr.: hha-40 Jahr: 1850

  ‎‏פ״ט הבתולה צפור בת כ׳ ליב פרעפליך ז״ל נפטרה ביום ב׳ ט״ז סיון ונקברה ביום ג׳ י״ז בו תר״י לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1358. Inv.-Nr.: hha-1988 Jahr: 1850

  ‎‏פ״נ שמואל שב הרמתה כי שם ביתו גבאי דבהכנ״ס כי שם השכים בוקר וערב ורב טוב פעל ועשה עם החי[(ים)] לכן עלתה נשמתו לצ[(...)] ה״ה כ׳ שמואל זנ[(...)] [אברהם ז]״ל נפט[(...)] [י״ט אלול ונק׳ ביו ...] [תנצב]״[(ה)] כ׳ זנוויל ב״ר אברהם‏‎


 1359. Inv.-Nr.: hha-9265 Jahr: 1850

  ‎‏פ״נ האיש כ׳ אהרן ב״ר יעקב [ב״ר] אברלי ז״ל נפט׳ בש״ט [ביום ה׳ כ״א] אלול ונקבר [בעש״ק כ״ב בו תר״י] לפ״ק [תנצב״ה]‏‎ Ahron Bramson


 1360. Inv.-Nr.: hha-254 Jahr: 1850

  ‎‏פ״ט הבתולה פראדיל בת כ׳ מאיר וואללאך ז״ל נפטרה בליל ב׳ א׳ דחה״מ ונקבר׳ ב׳ דח״מ סוכות תרי״א תנצב״ה‏‎ Friedericke Wallach


 1361. Inv.-Nr.: hha-864 Jahr: 1850

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ שמחה בן כ׳ יוזפא הב״ש ז״ל [נפטר] שמיני עצרת [ונק׳ שמחת ת]ורה [שנת תרי״א לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎ Simon Joseph Halberstadt


 1362. Inv.-Nr.: hha-1084 Jahr: 1850

  ‎‏פ״נ [כ׳] יעקב בן מה״ו [ר]אובן ז[צ]״ל ידו [ש]לח לאביון [ונתן] ל[דל מ]לחמו עם [אלקי׳ ואנשים הי׳] לבבו שלם [קב(ר)נים גבאי הי׳ ט״ז שני׳ חסד אמת] [בן איש ח(י) גד(ו)ל בתורה וביראה] [...אור הג״ח ...דיק] [ה... רא...ץ] [א...] [... כ״ג מרחשון] [ונ(קב)ר ביום ה׳ כ״ה בו, תרי״א] [תנצב״ה]‏‎ Jacob Ruben


 1363. Inv.-Nr.: hha-9403 Jahr: 1850

  ‎‏[־־־] נולדה י״ב ... נפטרה ב׳ טבת ... תרי״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ [---] gest. ... 2. Thebet 5611.


 1364. Inv.-Nr.: hha-126 Jahr: 1851

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ רעכ[י?]ל [...] כ׳ אברהם ב״ר זלמן [...] יוסף ב״ר אבר[הם ...]לינג נפ[...]בט ונק[... תרי]״א תנצ[ב״ה]‏‎ Ricke Levi geb. Frankenthal gest. [...] Schebath 5611 [---]


 1365. Inv.-Nr.: hha-5399 Jahr: 1851

  ‎‏פ״נ ה״ה כ׳ אברהם [בן כ׳] איצק בר[אמזאהן] [געב...תקמ״ז] [געשט... שני] [...] [תנצב״ה]‏‎ Abraham I[saac] B[ramson]


 1366. Inv.-Nr.: hha-1018 Jahr: 1851

  ‎‏פ״נ הבחור כ׳ מאיר בן היקר כ״ה גבריאל הכהן ז״ל כ[...]פרח[?...]בים? מהונו הקים דברים טובים א[ב]יונים לה[...] נ[פט]ר ביום ש״ק [...] ונקב׳ [למחרתו ...] [שנת תרי״א] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1367. Inv.-Nr.: hha-9001 Jahr: 1851

  ‎‏[פ״ט] [האשה חשובה עגלא בת כ״ה איצק] [ליידעסדארף ע״ה] [אלמנת הרב הגאב״ד דקהלתנו] [מהור״ר עקיבא ישראל זצלה״ה] [...לו נתאלמנה מבעלה] [הראשון ..] הקים דברים טובים לעניי משפחתה [הי ש...] ג״ה כ״ה זלמן ב״ר מאיר ע״ה [עטר]ת בעלה אשת חיל [גמל]ה חסד יומם וליל [לנ]שברי לב בצדקתה האירה [אל] יוצרה שבה נשמתה בטהרה [ביום א׳] ט״ו סיון ונקברה ביום ב׳ ט״ז בו שנת תרי״א לפ״ק [תנצ]ב״ה‏‎


 1368. Inv.-Nr.: hha-131 Jahr: 1851

  ‎‏פ״ט האשה בלימא בת [ב]רוך זימאן [א]שת [...] נפט[... תמו]ז ונקבר[... תרי]״א תנצב״ה‏‎ Flora R[o]senh[ei]m


 1369. Inv.-Nr.: hha-9404 Jahr: 1851

  ‎‏[־־־] אור ליו׳ ב׳ כ״ה אלול ונקבר ביו׳ ג׳ כ״ו בו תר״י תנצב״ה ‏‎


 1370. Inv.-Nr.: hha-953 Jahr: 1851

  ‎‏פ״נ האיש היקר והנכבד כ׳ מאיר ב״ר ליזר שטערין ז״ל נולד ש״ק ג׳ דה״מפסח תקנ״ז, [נ]פטר בש״ט ש״ק א׳ דסוכות [ונק]בר ביום א׳ ב׳ דסוכות תרי״ב [תנצב״ה]‏‎ Hier ruhet Me[ier] Leser S[te]rn geb. [...] gest. [...] [---]


 1371. Inv.-Nr.: hha-1080 Jahr: 1852

  ‎‏פ״נ איש תם וישר, צדיק וירא אלהים ואוהב את כל האדם ׃ כ׳ אלעזר בן כ׳ צבי הירש לאצארוס ז״ל הולך תם ופועל צדק ועוסק בתורה כל ימי חייו חבר לח״ק דקברנים זכרונו יהיה לטוב ׃ נולד י״ב תשרי תקמ״ו נפטר בעש״ק ב׳ שבט ונקבר ביום א׳ ד׳ בו תרי״ב לפ״ק תנצב״ה‏‎ Lazarus Hirsch Lazarus


 1372. Inv.-Nr.: hha-204 Jahr: 1852

  ‎‏פ״ט האשה הנא בת כ׳ אייזק ז״ל אלמנת כ׳ משה ב׳ מה״ו מיכל כהן זצ״ל נפט׳ בש״ט ביום ב׳ ה׳ שבט תרי״ב תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Hanna Cohn geb. [...] [---]


 1373. Inv.-Nr.: hha-84 Jahr: 1852

  ‎‏פ״ט האשה רעכיל בת כ׳ יעקב בארגונשטאט אש[ת] כ׳ מ[שה] ב״ר [...] נפט[...] ונקבר[׳ יו׳?] ה׳ בו תרי״ב תנצב״ה‏‎ Ricke Popert geb. Lewien


 1374. Inv.-Nr.: hha-938 Jahr: 1852

  ‎‏[פ״נ] [הב״ח היתו׳ כ׳ מרדכי] [בן איצק פרידלענדר] [ז״ל ...בח״ק] [מגדלי יתומים] נפטר ביו׳ י״ג אייר ונקבר י״ד בו תרי״ב [תנצב״ה]‏‎


 1375. Inv.-Nr.: hha-2639 Jahr: 1852

  ‎‏[פ״ט] [הישיש והזקן שבע] [ימים ׃ כל ימיו הלך] [בדרך תמימים ׃ בבי כנשתא] [היה מן המחשכים] [ומקדמונים ׃ ה״ה כמר נתן] [בן הקצין פ״ו מר״ן ׃ נפטר] [ונקבר בשם טוב יום ד׳] [ח״י סיון תקי״ב לפ״ק תנצב״ה] [עם שארי צדיקים] שבגן עדן‏‎


 1376. Inv.-Nr.: hha-778 Jahr: 1852

  ‎‏פ״ט שפר היו מעשיך יראת ה׳ מנעוריך נבחר ש. שמך צדקה עש.. כ... ה... ה״ה האשה [... שפרי]נצכה בת כ׳ מיכל בן [... אשת?] כ׳ אייזק כ״ץ [... בהקשותה? בל?]דתה מן? בן? .... [ונ?]קברת? ... [תרי]״ב תנצב״ה שפרינצכה אשת כ׳ אייזק כ״ץ‏‎


 1377. Inv.-Nr.: hha-5516 Jahr: 1852

  ‎‏פ״ט הילדה ריטשל בת כ׳ אייזק בייט [נו]לדת ב׳ אב תר״ו [...] ביום ג׳ [־־־]‏‎


 1378. Inv.-Nr.: hha-5874 Jahr: 1852

  ‎‏פ״נ [...] חיים בן כ״ה [...] ז״ל נולד [...] תקס״[ג] נפט[ר ...] ונק[ב]ר [...] [...] תנצב״ה‏‎ Heymann Assor geb . d. 27. Ijar 5563 gest [...] Mar[ch]eschvan 5613


 1379. Inv.-Nr.: hha-973 Jahr: 1852

  ‎‏פ״נ הו״ה הבחור החשוב והזקן [כ]׳ מאיר בן פו״מ ר׳ תנחום מערצבאך זצ״ל נולד בק״ק אמשטרדם נפטר במוצאי ש״ק ח׳ טבת ונקבר בשם טוב ביום ב׳ ט׳ טבת תרי״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1380. Inv.-Nr.: hha-1022 Jahr: 1853

  ‎‏פ״נ הב״ח זעליג ב״ר נתן הא[(ג ז)]״ל נולד ג׳ ח[מ״ס] תקנ״ח נפ[ט]ר [בש״ט פו]רים קטן [...] תנצב״ה‏‎ Selig Haag geb. d. 19. Tischri 5558, gest. d. 14. Adar 1t 56[(13)]


 1381. Inv.-Nr.: hha-854 Jahr: 1853

  ‎‏[פ״נ] [הילד ליב ב״ר אלי׳] [ב״ר אברהם כהן] [נו]לד כ״ט אדר תרי״[ב] נפטר ד׳ אדר שני תרי״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎ [Lazi Elias] [Marcus] [geb. d. 29.] Adar 5612 gest. d. 4. im 2t Adar 5613.


 1382. Inv.-Nr.: hha-69 Jahr: 1853

  ‎‏פ״ט הבתולה גוטראד בת כ׳ היר[ש] בר [טעב]לי לי[ס]ר [ז]״ל נולדה ביום א׳ כ״ד אדר תקע״ו נפטרה ב[יו]ם ב׳ כ״ה א[דר] שני ונקברה ביום ג׳ כ״[ו] בו תרי״ג לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1383. Inv.-Nr.: hha-1023 Jahr: 1853

  ‎‏[פ״נ] [הב״ח, גב]אי דב״ח [והקדש כ׳] בער בן כהר״ר נתן [(ה)]יילבוט ז״ל [... תשרי] [... תקנ״ב] [(נ)פט..ג׳ ניסן תרי״ג] [תנצב״ה]‏‎ [Hier] ruhet [Ber]end Nathan Heilbut [(ge)b. 25. Tischri] [5552,] [gest. d. 3. Nissan] [5613.]


 1384. Inv.-Nr.: hha-895 Jahr: 1853

  ‎‏[פ״נ] [הב״ח וואלף ב״ר] [יחיאל ז״ל נפט׳] [..ל.א...] [ח׳] ניסן ונקב[׳ יו]ם ב׳ יו״ד בו תרי״ג תנצב״ה‏‎ Wolff Jacob Levi[(n)]


 1385. Inv.-Nr.: hha-188 Jahr: 1853

  ‎‏פ״ט אשת חיל עטרת בעלה שמרה מצות בוראה מנעוריה פיה פתחה בחכמה ותורתו אהבה רב טוב צפון לה יתעדנו ... רוח׳ ונשמת׳ נעימים צופיה הליכות ביתה ולחם ע[צלות] לא אכלה כל כבודה [בת מ]לך פנימה א [...] [...] מרים אשת כהר״ר מענדל פ[ר]אנק בת כ׳ אלחנן כהן נפטרה בש״ט בראשון של פסח ונק׳ שני ש״פ תרי״ג לפ״ק תנצב״ה שפרינצכא מרים אשת כ״ה מענדל פראנק‏‎


 1386. Inv.-Nr.: hha-1026 Jahr: 1853

  ‎‏[(...)] [... כמר פייבש ...] [כ״ה דוד הויזן ז״ל] [עמד לשרת פה להיות סופר הקהל] [והבד״צ משך זמן שבע ועשרים] [שנה באמונה, נפטר בן ס״ג שנים] [בשם טוב בליל ו׳ שביעי ש׳ פסח] [ונקבר יום א׳ אסרו חג ש״פ] תרי״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎ [(...)] [Herr Philipp] [(Mayer)] [Secretair und Beglaubigter] [der Gemeinde 27 Jahre lang] [gest. 63 Jahre alt] [am 21 Nissan 5613.]


 1387. Inv.-Nr.: hha-684 Jahr: 1853

  ‎‏פ״ט האשה היקרה מ׳ סערכא בת כ׳ איצק בוקים כ״ץ ז״ל אלמנת מוהר״ר כ״ה דוד הירש הויזן ז״ל נפטרה ביום א׳ [כ״ח אייר] ונקברה ביום [ג׳ ר״ח סי]ון תר[י״ג] לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Särchen Meyer geb. Arrong gestorben im 56. [J]ah[r]e ihres Lebens, am 28. Ijar 5613


 1388. Inv.-Nr.: hha-96 Jahr: 1853

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ עלקיל אלמנת כ׳ הירש [הנ]ובר ז״ל בת כ׳ פייבש וואגנר ז״ל נפטרת בש״ט ביו׳ ג׳ ר״[ח] סיון ו[נק]ב׳ ג׳ בו תרי״[ג] תנ[צ]ב״ה‏‎


 1389. Inv.-Nr.: hha-1055 Jahr: 1853

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ [מע]נקי ב״ר נתן [כהן] ז״ל [(...)] תקמ״ג [(...)]‏‎


 1390. Inv.-Nr.: hha-154 Jahr: 1853

  ‎‏[־־־] [...]כא [־־־] [...] ה׳ [...] כ״ג בו תרי״ג תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Sophi[e] Tobias g[eb.?] Moses ges[t.? 22.] T[a]m[us] 5613


 1391. Inv.-Nr.: hha-76 Jahr: 1853

  ‎‏[־־־] [...] עש״ק [ר״ח אב ונק׳] ביום [א׳] ג׳ בו ת[רי״ג] תנצב״ה‏‎


 1392. Inv.-Nr.: hha-768 Jahr: 1853

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ ראנכא שרה בת כ׳ מאיר ב״ר ליפמן מ״ב ז״ל אשת כ׳ חיים באכמאן נפטרה בת מ״ח שנה ביום ו׳ עש״ק ר״ח אב תרי״ג תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Rike Bachmann geb. Meyer geb. im Jahr 5565, gest. im Jahr 5613.


 1393. Inv.-Nr.: hha-2109 Jahr: 1853

  ‎‏[ה׳ נתן וה׳ לקח יהי שם ה׳] [מבורך] [פ״נ] [הנער ...] [נתן בר] מרדכי בר לי[ב ...] [... נ]פטר ביום ג׳ עי״כ [... ב]יום ה׳ י״א תשרי [... תרי]״ד לפ״ק [־־־]‏‎


 1394. Inv.-Nr.: hha-1081 Jahr: 1853

  ‎‏ואברהם שב למקמו פ״נ איש ישר ירא׳ כ״ה אברהם בן כ״ה יודא [ה(ל)וי] זצ״ל אמונתו בלי רמי[ה?] ה[...] מישרי[ם ב...] [נפ]שו יש[...] [...] [...] [...] [...] ערב סוכות ונקבר [...] א׳ דסוכות תרי״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1395. Inv.-Nr.: hha-1954 Jahr: 1853

  ‎‏פ״ט האשה ה[ח]שובה הזקנה מ׳ שינכא בת כ״ה יוזפא חזן ז״ל אשת כ׳ [ר]אוב[ן] ב״ר זנוו[י]ל נ[פ]ט[רת] בש״ט ב[יו]ם ב׳ [ער״ח] ונק׳ ב׳ דר״ח מרחש[ון] תרי״ד לפ״ק תנצב״ה שינכא אשת כ׳ ראובן ב״ר זנוויל‏‎


 1396. Inv.-Nr.: hha-1083 Jahr: 1853

  ‎‏פ״נ איש טוב וישר ירא ה׳ מנעוריו עד יום מותו אחד מאנשי ח״ק דקברנים ה״ה כ׳ אייזק [ב״ר] שמואל קוגע[למ]אן נ[ולד] כ״א טבת [תקס]זי״ן נפטר בש״ט [ביום א׳ י״ז] כסליו ונקבר ביום ב׳ [ח״י בו] תרי״ד תנצ[ב״ה]‏‎ Hier ruhet Isaac Samuel Kugelmann geb. d. 21. Tebet 5567. gest. d. 17. Kislev 5614.


 1397. Inv.-Nr.: hha-748 Jahr: 1854

  ‎‏כתר שם טוב זקן ושב[ע ימים פרנס] ומנהיג אחד מבני [ח״ק דקברנים כהר״ר] וואלף בן הגב[אי דח״ק כהר״ר זלמן וו]ארבורג ז״ל נולד [י״ט מרחשון תקל״ט] לפ״ק נפט[ר בשם טוב ביום ג׳ ג׳] טבת ונק[בר ביום ה׳ ה׳ בו תרי]״ד לפ״ק זאת [מצבת איש רב פעלים] ויקר רוח אב [ליתומים היה, ביתו לר]וחה פתוח בתי ס[פר ותלמוד בעין שכלו השגיח] וקהל [עם עדת אל בצל כבודו] הפריח וענ[יי ארץ דכאי לב] מטוב הונו השביע אנש[י מדע שעשועיו פיהם בינתו יביע] לכ[ן אם אור פניו נעדר גויו לעפר הגיע] פר[י מעלליו לעד ינוב זכרונו לנצח יופיע] תנצב״ה ‏‎ Wolff Salomon Warburg geb. d. 19. Marcheschvan 5539, gest. d. 3. Tebet 5614. Vom reichen Tagwerk gingst Du nun Daheim zum ewigen Frieden, Vollendet ist Dein edles Thun, Dein Wandel fromm hienieden. Ruft nach der Seel Dein Gott doch lebt In Deines Wirken ...en Die hehre Seel zum Himmel strebt Sie kann kein Tod ...en


 1398. Inv.-Nr.: hha-74 Jahr: 1854

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ חוה בת כ׳ איצק פאָלַק ז״ל אלמנת כ׳ אברהם כהן ז״ל נפט׳ בש״ט ביום ה׳ י״ט טבת ונקב׳ ביום א׳ כ״ב בו תרי״ד [ת]נצב״ה‏‎ Eva Marcus geb. Polack gest. d. 19. Tebet 5614 alt 83 Jahr.


 1399. Inv.-Nr.: hha-5734 Jahr: 1854

  ‎‏פ״ט הילדה עלא בת המנהיג כ׳ אהרן ב״ר שמשון הב״ש נולדה י״ג מרחשון תרי״א נפ׳ ר״ח שבט ונקברה ג׳ בו תרי״ד תנצב״ה‏‎ Helene [---] geb. d. .. Marcheschw. 5611, gest. d. 1 Schebat 5614


 1400. Inv.-Nr.: hha-930 Jahr: 1854

  ‎‏פ״נ [ה]ב״ח אלי׳ בן כהר״[ר] יעקב היילבוט ז״ל נולד כ״א טבת תקס״ח נפטר ביום ג׳ ט׳ שבט ונקבר יום ד׳ י׳ בו ׃ תרי״ד תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Elias Jacob Heilbuth geb d. 21. Tebet 5608, gest d. 9. Schebat 5614.


 1401. Inv.-Nr.: hha-929 Jahr: 1854

  ‎‏[פ״נ] [הזקן כ׳ אלי׳ בן] [המנוח כ״ה זנוויל] [ליבעק ס]ג״ל ז״ל [נפט]ר ש״ק ד׳ אדר ונק׳ יום א׳ ה׳ בו, תרי״ד תנצב״ה‏‎


 1402. Inv.-Nr.: hha-200 Jahr: 1854

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ יוכבד בת כ׳ זלמן [...]ר לוי ז״ל אשת כ׳ יוסף העלמאן סג״ל [נ]פטרה בש״ט ביום [א]׳ ה׳ אדר [ונקב]רה זי״ן בו תרי״ד לפ״ק [ת]נצב״ה‏‎ Hier ruhet Jet[...] [H]e[l]l[m]ann [...] Mayer gest. im ... sten Ja[hr] ihres Lebens am 5ten Adar [5?6]14


 1403. Inv.-Nr.: hha-926 Jahr: 1854

  ‎‏פ״נ הב״ח זלמן בן פו״מ דק״ק האמבורג בעיר לאנדאן כ״ה מענדל ווארבורג נולד ט׳ סיון תקפ״ד נפטר א׳ דפסח תרי״ד שירת [(כנ)]ור נעים היתה שעשועיך לבך הטוב בו שמחו אביך ועמך מר בכו כי נקצרו ימי עלומיך הוד שמך ינחמם על כי יפקד [(מו)]שבך תנצב״ה‏‎ James Sidney Warburg geb. in London d. 9. Siwan 5584 gest. in Edinburgh d. 15. Nissan 5614 So früh verstummt sind deine Lieder. So früh [(erstarb?)] dein warmes Herz. Doch trösten[(d wehe?)]n die Klänge wieder. Wie Lieb[(es?)]gr[(uss?)] durch unsern Schmerz.


 1404. Inv.-Nr.: hha-70 Jahr: 1854

  ‎‏[־־־] נולד[...]א נפט[...] ונקברה י״ג בו תרי״ד תנצב״ה‏‎


 1405. Inv.-Nr.: hha-4969 Jahr: 1854

  ‎‏בחייהם ובמותם לא נ[פרדו] ציון קבורת אשה יקרה החסודה והצנועה עטרת בעלה תפארת [בנ]יה ה״ה הזקנה מ׳ היצל בת כ״ה עזריאל בריל ז״ל אלמנת כ״ה שמשון הב״ש ז״ל נפטרה בש״ט ביום ב׳ ט״ז סיון ונקברה ביום ד׳ ח״י הנ״ל תרי״ד הו [...] עטרת מע [..] אש בניך יום [...] שלומיך צ [...] יך לאור באור החיים עד תעירי משנותיך תנצב״ה [...] ר׳ שמשון האלברשטאט‏‎


 1406. Inv.-Nr.: hha-769 Jahr: 1854

  ‎‏פ״ט האשה היקר[ה א]שת חיל לבעלה [ו]אם לבניה מ׳ בלימכא בת כ׳ ל[יב] האללע וויינבערג א[ש]ת כ׳ וואלף פ[ר]אמ[מ]ע נו[ל]דה ט״ז תמוז ת[ק]נ״ד לפ״ק נפטרה ביום ג׳ כ״ב תמ[וז] ונקברה ביום כ״ד ב[ו] תר[י]״ד תנצב״ה‏‎ Hier ruhet die treue Gattin und Mutter, Blümchen Fromme geb. Weinberg geb. a: 16. Tamus 555. gest. a: 22. Tamus 5614 Schlummre Wenn wir Denken wir an


 1407. Inv.-Nr.: hha-60 Jahr: 1854

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ ריזל א[ל]מנת כ׳ יהו[דה? ...] סג״ל בת כ׳ איצ[ק] שמש נפטר[ת ...] א׳ כ״ז תמוז [ונ]קב׳? [...] תרי״ד לפ״ק תנצב״ה‏‎ Rosa Bonn geb. Samson gest. d. 27. Tamus [---]


 1408. Inv.-Nr.: hha-155 Jahr: 1854

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ מרים בת כ׳ יעקב טויסק אלמנת כ׳ שמואל ב״ר ליב רענזבורג נפט׳ ש״ק ח׳ תשרי ונקב׳ עי״כ תרט״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Mirjam Lion geb. Sachs gest. in 77t. Jahre ihres Lebens a. 8t. Tischri 5615


 1409. Inv.-Nr.: hha-894 Jahr: 1854

  ‎‏פ״נ האיש הישר כ׳ אהרן יעקב ב״ר גומפל בר שמשון ז״ל נפטר ב[לי]ל ש״ק א׳ דח[נוכה] ונקבר ב׳ ד[חנוכה] ת[רט]״ו ת[נצב]״ה אהרן ב״ר גומפל‏‎


 1410. Inv.-Nr.: hha-1085 Jahr: 1854

  ‎‏מצבת קבורת הנער גומפל בניו מן כ׳ זלמן היילבוט נולד ך׳ תשרי תר״ג נפטר י״א מנחם בשנת תרי״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎ Hier ruhet ein Geschwisterpaar Gustav Heilbut
  Spalte 2: ‎‏הבחור נתן‏‎ ‎‏נולד ך״ד תמוז תקצ״ט נפט׳ כ״א מנחם‏‎ [Anton] He[ilbu]t


 1411. Inv.-Nr.: hha-941 Jahr: 1855

  ‎‏פ״נ הבחור יוסף ב״ר אברהם פויפרט נולד ביום ה׳ ח״י אדר תקס״ד נפטר בש״ט ביום ח׳ אדר ונקבר ביום ד׳ יו״ד בו ת[(ר)]ט״ו תנצב״ה‏‎ Joseph Abr. Popert geb. d. 18. Adar 5564 ges[(t. d. 8. Ad)]ar [(5615)]


 1412. Inv.-Nr.: hha-919 Jahr: 1855

  ‎‏פ״ט האשה הישרה? [...] [...] [...] [...] [...] [...ני]סן שנת תרט״ו [...] תנצב״ה‏‎ In memory of Mrs. Sara Abraham, .. of .. ... ... as you ... As you are now - ...


 1413. Inv.-Nr.: hha-916 Jahr: 1855

  ‎‏פ״ט הזק[נה ... רב]קה ב׳ כ[... א]שת כ׳ ז[...]מן ז״ל נפ[...] ש״[ק י״ב] ניסן ונקברת י״ג ב[ו] תרט״ו תנצב״ה‏‎ R[eb...] Seligmann geb. Seligmann


 1414. Inv.-Nr.: hha-944 Jahr: 1855

  ‎‏[ויקרבו ימי דוד למות] [פ״נ] [איש תם וישר כ׳ דוד] ב״ר [ראוב]ן ב[״]ר שמשון ז״ל נולד י״ב מנחם תקס״א לפ״ק נפטר בשם טוב יום ג׳ י״ב סיון ונקבר ביום ה׳ י״ד בו [ת]רט״ו תנצב״ה ‏‎ [Hier ruhet] [David Ruben] [Sam]son geb. a. 12. Ab 556[1] gest. a. 12. Sivan [515] Innigst betrauert [...] Seinigen


 1415. Inv.-Nr.: hha-1010 Jahr: 1855

  ‎‏פ״נ [הא...] [...] [...] [...] נפטר בש״ט [...] ונקב׳ ביו׳ א׳ כ״ד בו תרט״ו תנצב״ה‏‎ Joseph Herz geboren in [...] d. 16. [...] gestorben [...] [...] Sanft [ruhe] seine Asche


 1416. Inv.-Nr.: hha-931 Jahr: 1855

  ‎‏[ותלקח] אסתר אל בית המלך פ״ט הבתולה אסתר בת כ״ה קאפיל ש״ץ ונאמן פה ׃ נולדה י״ב מרחשון תקצ״ח נפטרה עש״ק כ״ט סיון תרט״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Emilie Goldschmidt geb. d. 12. Marcheschwan 5598. gest. d. 29. Sivan 5615


 1417. Inv.-Nr.: hha-920 Jahr: 1855

  ‎‏פ״ט האשה היקר[ה] ב[על]ת ג״ח מר[ת] יטל[ה רח]ל אשת כ׳ מ[שה] ליכטענ[היין] בת הצעירה מן המ[נוח] פ[ו]״מ כ״ה אנשיל ריא ז״ל נפטרת יום ד׳ ג׳ אב ונקברת עש״ק ה׳ אב תרט״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Jette Lichtenhein geb. Ree gestorben 3. Ab 5615


 1418. Inv.-Nr.: hha-1012 Jahr: 1855

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ ליב ב״ר חיי[ם ...] ז״ל [נ]ולד י״ט א[ל]ו[ל] [ת]קכ״[ד] נפטר עש״ק כ״ו מנחם ונקבר ביום א׳ כ״ח בו תרט״ו לפ״ק תנצב״ה‏‎ Levy H[eiman]n [...]


 1419. Inv.-Nr.: hha-1062 Jahr: 1855

  ‎‏פ״נ איש תם וישר מנעוריו עד זקנו, ירא אלהים ופעל צדק כל ימיו, ותרן היה לתמוך ידים רפות, פזר נתן לאביונים עד יום אחרון וגם מוהל מומחה ובקי בתנ״ך היה, ה״ה מהור״ר שלמה זלמן לוי בן ר׳ יצחק סג״ל מפאַהן נפטר בשיבה טובה בן תשעים ושלש שנים ויותר בעש״ק כ״ו מנחם ונקבר ביום א׳ כ״ח בו שנת תרט״ו תנצב״ה ‏‎ Hier ruhet ein frommer redlicher Mann von Jugend auf bis zum hohen Alter, gottes- fürchtig und wohlthätig durch sein ganzes Leben, unterstützte er mit seinem Vermögen die Schwachen und gab den Armen bis zu seinem Tode reiche Ge- schenke, auch als ‎‏מוהל‏‎ war er be- rühmt und führte eine große Anzahl Kinder in den Bund des Urvaters Abraham, ein, der in Allen heiligen Schriften bewanderte R Salomon Jüdell Sohn des R. Isaac Jüdell aus Peine seine Seele ging zu Gott in einem Alter von über 93 Jahren am 26t. Menachem und er wurde beerdigt a. 28t. desselben Monats des Jahres der Welt 5615. Seine Seele ruhe bei den Heiligen.


 1420. Inv.-Nr.: hha-860 Jahr: 1855

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ איצק ב[ן] כ׳ ליב וואגנער ז״ל נולד י״ט תמוז תקנ״ח נפטר ש״ק כ״ז מנחם ונקבר כ״ח בו תרט״ו תנצב״ה ‏‎ Hier ruhet Isaac Levi Wagner geb. d. 19. Tamus [5558] gest. d. 27t Ab [5615.]


 1421. Inv.-Nr.: hha-1028 Jahr: 1855

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ הירש בן כ״ה משה [...ז״ל] נפטר [ב]ש״ט ב[...] ש[...] ביום ה׳ ט[...] ונקב׳ עש״ק יו״ד בו תרט״[ו] תנצב״ה‏‎


 1422. Inv.-Nr.: hha-983 Jahr: 1855

  ‎‏פ״ט פאר משפחתה אשה יקרת רוח רבו צדקותי׳ כקטורת העלו ריח אם נאמנה לבנים ולכל הולכי שחוח דרשה טוב וחסד לבעלה בה הי׳ בוטח כפיה פרשה לו פרי צדקה [י...]... נהפך לו לצעקה בהעדר [...] החסיד׳ מ׳ פראדכי [...] כ״ה משה פירשט [...]ש [...] אלול [...] לאלף השישי [תנצב״ה]‏‎


 1423. Inv.-Nr.: hha-1017 Jahr: 1855

  ‎‏מצבת קבורת האשה החשובה והתמימה גרעסיל אלמ[(נ)]ת כ׳ הענא ב״ר מארים נולדה [...] קמ״ה לפ״ק נפטרה [...]ת תרט״ז [(ג) ... (אב)]יונים [(ר) ...] [(ע) ...] קרוביה [(ס)]בלה [... (ל?) ...] הכל [(יר)]את [(ה׳?) ...] אמונה [... (מה)] בלבה לפניה צדקתה יהלך ותנצב״ה‏‎ Der guten Mutter geweiht von ihren Kindern. Grissel Hena


 1424. Inv.-Nr.: hha-1036 Jahr: 1855

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ יעקב בר שלום היילברו[ן ז]״ל נפטר בש״ט [פ״א] שנה בעש״ק [...]שון ונקבר [ביום] א׳ [שנת תרט״ז] [תנצ]ב״ה‏‎ Hier [ruht] Jacob Heilbrun gest. im 81 Jahr seines Lebens a. 30 Tischri 5616. Friede seiner Asche!


 1425. Inv.-Nr.: hha-1802 Jahr: 1855

  ‎‏פ״נ ה״ה כ׳ דוד ב״ר איצק כהן ז״ל י״ט מרחשון נאבד ונמצא במים ביום ד׳ ד׳ כסליו, ונק׳ יום ה׳ ה׳ בו תרט״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet David Isaac Cohn gest. d. 4. Kislev 5616. alt 51 Jahr Tief betrauert von den Seinigen.


 1426. Inv.-Nr.: hha-954 Jahr: 1855

  ‎‏[פ״ט] [...] [...] [...] [...] [נפטר׳ י״ג כ...] [תנצב״ה]‏‎ Hier ruhet Frau Bertha Spandau geb. Meyer geb. [...] gest. [...] [...] [...] [...]n.


 1427. Inv.-Nr.: hha-1053 Jahr: 1855

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ חיים ב״ר ישעי׳ העקשר ז״ל נפטר בש״ט ביום ג׳ י״ז כסליו ונקב׳ ביום ד׳ ח״י בו תרט״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1428. Inv.-Nr.: hha-1027 Jahr: 1855

  ‎‏[פ״נ] [האיש הישר, נהנה מיגיע] [כפיו כל ימיו׃ הזקן כ׳] [צדוק בן כ״ה פייב(ל)] [שוחט ז״ל] [נולד ט״ו אל]ול, תקנ[(ה)] [נפטר בי]ום ב׳ ח׳ טבת ונק[(...)] עשרה בטבת תרט״ז תנצב״ה ‏‎ [Hier ruhet] [Zadik Philipp] [geb. d. 15. Elul 55(5)5] [gest. d. 8. T]ebet [5]616 [I]nnigst betrauert von den seinigen.


 1429. Inv.-Nr.: hha-995 Jahr: 1855

  ‎‏פ״ט האשה החשובה עטרת בעלה [ואם] לב[ניה ... ר]יש׳ בת [...] [...] [...] [ש״ק כ׳ טבת ונקב׳] ביו׳ א׳ ך״א [בו תרט״ז] תנצב״ה‏‎ Rosa Schloss geb. Moses geb. d. 26. Sche[wat] 557[...] [---]


 1430. Inv.-Nr.: hha-986 Jahr: 1856

  ‎‏[פ״ט] [האשה החשובה] [מ׳ קריינדל אלמנת כ׳] [מיכל קרא ז״ל] [נפט׳ בש״ט ליל ב׳ י״ד] שבט, ונקבר[׳] ט[״]ו בו תרט״ז לפ״ק ׃ תנצב״ה‏‎ Caroline Jacobsen.


 1431. Inv.-Nr.: hha-987 Jahr: 1856

  ‎‏[...] [...ה?ו׳?...] [אלמנת כ״ה...] [ז״ל נפטרה ...] [כ״ב שבט ונקברה] [ב]יום ד׳ כ״ג בו תרט״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎ [...] [... Je(tte)] [Spey(er)] [geb. Heckscher]


 1432. Inv.-Nr.: hha-1071 Jahr: 1856

  ‎‏פ״נ איש יקר ונכבד פועל טוב ונדיב לב כ׳ הירש בן פו״מ כהר״ר יונתן וועטצלאר [ז״ל] נ[ולד] בק״ק עמדען יום ד׳ כ׳ כסליו תק״ס לפ״ק נפטר בש״ט בליל ש״ק י״ז אדר ראשון ונקבר ביום ב׳ י״ט בו תרט״ז תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Hartwig Jonas Wetzlar geb. zu Emden d. 20. Kislev 5560, gest. in Hamburg d. 17. im 1t. Adar 5610.


 1433. Inv.-Nr.: hha-911 Jahr: 1856

  ‎‏פ״ט האשה החשובה והצנועה הזקנה מרת עגלא בת פו״מ כהר״ר אברהם אולדענבורג סג״ל ז״ל אשת הג״צ כהר״ר ליב גאלדשמידט סג״ל נפטרה בשם טוב בליל ב׳ כ״ו אדר ראשון ונקברה ביום ג׳ כ״ז בו תרט״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1434. Inv.-Nr.: hha-1004 Jahr: 1856

  ‎‏[גם צפור מצאה בית] [מצבת קבורת] [האשה ... משיבת] [נפש ...] [...] [נפט...] [...] [־־־] [...]ש.נ[...] פ[...]פרח אורה יזרח למעלה למעלה קרנה יעלה ׃ תנצב״ה‏‎


 1435. Inv.-Nr.: hha-2000 Jahr: 1856

  ‎‏אברהם זקן בא בימים פ״נ איש תם וישר הזקן גבאי דח״ק ד[... א]ברה[ם] בן כ״[ה] א[י]צ[ק ...] ז״ל [...] נפטר [...] ונקבר ב[...] [...] תנצב״ה אברהם ליידעסדָ[רף]‏‎


 1436. Inv.-Nr.: hha-1005 Jahr: 1856

  ‎‏פ״ט האשה ה[י(קר)]ה מ׳ הדס אשת כ״ה איצק ב״ר קאפיל בת כ״ה ד[וד בן] מנהיג כ״ה מ[איר] גאלדשמידט מק״[(ק האמ)]בורג נולדה [...] תקס״ה ותמת יום ה׳ ט״ז סיון שנת התרט״ז תנצב״ה‏‎ Frau Henriette Koppel geb. Goldschmidt geb. d. 1t. Elul 5565, gest. 16 Sivan 5616.


 1437. Inv.-Nr.: hha-909 Jahr: 1856

  ‎‏[פ״ט] [הבתולה פעגלא שרה] [בת כ״ה קאפיל ש״ץ] ונאמן פה. נולדה [כ״ט] אדר שני ׃ תקצ״ד נפטרה כ״ג סיון, תרט״ז. בְחַיֵיהֶן וּבְמוֹתָן לֹא נִפְרָדוּ תנצב״ה ‏‎ [Hier ruhet] [Sophie Goldschmidt] [geb. d. 29 im 2 Adar] [5594] gest. d. 23 Sivan 5616. Vereint im Leben, Vereint im Tode.


 1438. Inv.-Nr.: hha-1907 Jahr: 1856

  ‎‏[פ״ט] [האשה החשובה מ׳] [בריינא בת ר׳ בער הֶאללע] [ז״ל אשת כ׳ שלמה הב״ש] [נפטרה בש״ט בליל ג׳] י״ב תמוז ונקברה ביום ד׳ י״ג בו תרט״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎ [Hier ruhet] [die geliebte Gattin] [und gute Mutter] [Bella] Halberstadt geb. v. Hall[e] geb. d. 15. Tebet 5552, gest. d. 12. Tamus 5616.


 1439. Inv.-Nr.: hha-996 Jahr: 1856

  ‎‏פ״ט האשה החשובה היק[רה] ועטרת ביתה מ׳ [רעכי]ל מרים בת כ׳ הירש עלמ[סהארן ז]״ל אלמנת [כ״ה וואלף בענדיק]ס ז״ל, יבא[...] [...מצות] [...] [...] נפט[...] ונקב[...] לפ״ק תנצב״ה רעכיל א׳ וואלף בענדיקס‏‎


 1440. Inv.-Nr.: hha-2011 Jahr: 1856

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר גבאי דח״ק דב״ח] בדיפוט[ור..ע בח״ק דקברנים] כ׳ יוסף בר כהר״ר גרשון ... ז״ל ... ו תקס״ב [...] ט״ו מנחם (...)ב (...) [...] תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Joseph Gerson Hollander geb. (...)heschvan (556)2 [...]lt


 1441. Inv.-Nr.: hha-1011 Jahr: 1856

  ‎‏פ״ט אשת חיל עטרת בעלה אשה יראת [ה׳ הי]א תתהלל הצנועה [...] מרת היצל בת פו״מ כהר״ר ... ז״ל אשת [...] [...] נפטרת בשם טוב ביום ו׳ עש״ק י״ט אלול ונקברת ביום א׳ [כ]״א בו תרט״[ז] תנצב״ה [הי]צל אשת מ״ה כ״ה זנווי[ל] העקשער‏‎


 1442. Inv.-Nr.: hha-2349 Jahr: 1856

  ‎‏פ״נ האיש כ׳ מרדכי בן כ׳ מענדל ז״ל מ[מדינת הומ]בורג נולד כ״ו אלול תקנ״ט נפטר יום ב׳ ח׳ חשון ונקבר ט׳ בו תרי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎ [Marcus] [Seligmann]


 1443. Inv.-Nr.: hha-937 Jahr: 1856

  ‎‏פ״ט האשה החשובה אשת חיל עטרת בעלה ואם לבניה געלא בת [כ׳ ק]וסיל בלאך ז״ל אשת כ׳ יעקב בן כ׳ יצחק ד[ע] [בע]הר נו[לדה כ״ו] כסליו [ת]קע״ד נפטרת בש״ט ה׳ כסליו תרי״ז לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Frau Gelle de Beer geb. Bloch geb. d. 26. Kislev 5574 gest. d. 5. Kislev 5617


 1444. Inv.-Nr.: hha-993 Jahr: 1856

  ‎‏פ״ט ה[אש]ה [ה]חשובה [והישרה הצנו(עה)] [היק]רה מרת מ[רים] בת [כהר״ר] [יוזפא בענדיקס ז״ל א]למ[נת] [הגבאי דח״ק דקברנ]ים כ[הר״ר] [יעק]ב ב[ן מהור״ר ר]או[בן סג״ל ז״ל] [בעלה] ה[ר]אש[ון היה] כ״ה [שמ...] [...] בר דוד בון ס[ג]״ל ז״ל נפטרת [...] ביום ה׳ זי״ן כסליו [...] עש״[ק ...תרי״ז לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎ [Mi]rjam R[uben] geb. Bendix verwittwet gewesene Bonn


 1445. Inv.-Nr.: hha-2026 Jahr: 1856

  ‎‏פ״נ הילד יוסף ב״ר משה היילבוט נולד ט״ו סיון תרט״ו נפטר י׳ כסלו תרי״ז תנצב״ה‏‎ Joseph Heilbut. [---]


 1446. Inv.-Nr.: hha-1013 Jahr: 1857

  ‎‏[־־־]‏‎ Hier ruht Henny Haurw[(itz)] geb. Ka[rpe]les gest. d. [...] [...] [...] [...] [...] [...]


 1447. Inv.-Nr.: hha-912 Jahr: 1857

  ‎‏פ״נ הזקן בן תשעים שנה בעל ח״ק דקברנים [הג״צ כהר״ר ליב ...] [ל...] סג״ל ז״ל נפטר ביום [...] ונקבר [...] [...] תנצב״ה‏‎


 1448. Inv.-Nr.: hha-1068 Jahr: 1857

  ‎‏פ״נ הזקן כמר משה העללער בן מוהר״ר ישכר סג״ל נולד [(...)] [...] [...] [נפטר בעש״ק] כ״ג ניסן [ונקבר ביום] א׳ כ״ה ניסן [תר]י״ז לפ״ק [תנצ]ב״ה כ׳ משה העלר ז״ל‏‎


 1449. Inv.-Nr.: hha-1014 Jahr: 1857

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ בלימכא אשת כ׳ יידל ב״ר וואלף סג״ל נפטרה עש״ק י״ד אייר ונקברה ביום א׳ ט״ז בו תרי״ז לפ״ק בין ישיני אדמת עפר הובלה לקברות לוית חן משוש בעלה עקרת הבית י.... ביום עברות מני חלד נקטפה בעוד׳ רעננה כזית כ בה נרה ... בדמי ימי׳ ה יא? מרת? ... ... תבוא? על שכרי׳ תנצב״ה ‏‎ Bliemchen Wolff geb. Baruch alt 56 Jahr.


 1450. Inv.-Nr.: hha-935 Jahr: 1857

  ‎‏על אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים כי רחק ממני מנחם על פטירת אחותי הבתולה שפרינצכא בת כ׳ מענדל בון סג״ל ז״ל נפטרה מש״ק י׳ אלול ונק׳ ביו׳ ב׳ י״א בו תרי״ז תנצב״ה‏‎ Fanny Bonn


 1451. Inv.-Nr.: hha-1999 Jahr: 1857

  ‎‏[היער רוהעט] [ליפמאן בערלין] [געבאָרען כ״ו אדר תקל״א] [געשטארבען י״ג אלול תרי״ז] [זאנפט וויא ער אים לעבען וואַר,] וואַר אויך ז[יי]ן [היימגאנג]‏‎ [Hier ruhet] [Lipmann Berlin] [geb. a. 26. Adar 5531,] ge[st. a. 13. Ellul 5617] Sanft wie e[r im Leben war,] war auch sein H[eimgang.]


 1452. Inv.-Nr.: hha-2121 Jahr: 1857

  ‎‏[פ״ט] [הילדה מרים] [בת כ׳ יחיאל ב״ר] הענא נפטרת ביום ג׳ כ״ו אלול, ונקב׳ כ״ז בו תרי״ז לפ״ק תנצב״ה ‏‎ [geb. ..] [5615] gest . [2]6. Elul [6]17.


 1453. Inv.-Nr.: hha-975 Jahr: 1857

  ‎‏פ״נ איש ירא אלקים מנוער לכת הצנע התעורר יום יום שקד על שער ...להת.. .... ... ... ... ש... מ...לתו... ע ו נפשו תהא צרורה .ו״ה כ׳ פאלק ב״ר שמעון ז״ל נפטר ליל ד׳ ג׳ דחה״מ סוכות ונקבר בעש״ק הושענא רבא תרי״ח לפ״ק כ׳ פאֵלק ב״ר שמעון ז״ל‏‎


 1454. Inv.-Nr.: hha-46 Jahr: 1857

  ‎‏פ״ט הבתולה הטובה וישרה ציפור בת פו״מ מהור״ר מאיר כהן זצ״ל נולדה כ׳ מנחם תקנ״ו לפ״ק נפטרה בליל׳ ד׳ כ״ז תשרי ונקבר׳ עש״ק ך״ח בו תרי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Sophie Cohen Tochter des seligen Meyer Benjamin Cohen ...


 1455. Inv.-Nr.: hha-275 Jahr: 1857

  ‎‏פ״ט הבתולה מינקכא שרה בת המנוח כ׳ אברהם ליידעסדארף נולדה כ״ח סיון תקע״ח נפטרת [... ע]ש״ק ונקברת ביום א׳ [...] [תנצב״ה] הבתולה מינקכא בת כ׳ אברהם ל״ד ז״ל‏‎


 1456. Inv.-Nr.: hha-1065 Jahr: 1858

  ‎‏ויעל יוסף בן יעקב איש תמים מן הבור הזה לנאות חיי עולמים, כ׳ יוסף ב״ר יאקב ליבקא ז״ל נולד ט׳ אדר תקנ״ט לפ״ק נפטר בליל ב׳ כ״ה טבת ונקבר ביום ג׳ כ״ו בו, שנת תרי״ח תנצב״ה ‏‎ Hier ruhet Joseph Jacob Lübke geb. d. 9. Adar 5559, gest. d. [2]5. Thebet 5618. Schon deckt Erde deine kalten Glieder Befreit deinen Geist von irdischer Noth Gatte, Vater, Jenseits sehen wir uns wieder, Ein Traum ist das Leben, Wahrheit der Tod.


 1457. Inv.-Nr.: hha-1056 Jahr: 1858

  ‎‏פ״ט הזקנה מ׳ בילא בת פו״מ דק״ק המבורג כ״ה עזריאל קיק ז״ל אלמנת הגובה הקהלה כהר״ר ליב אפפענהיים ז״ל נולדה ד׳ תמוז תקל״ו נפטרה בעש״ק כ״א שבט ונקברה כ״ג בו תרי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Betti Oppenheim geb. Lazarus geb. in Hamburg d. 4. Tamus 5536, gest. d. 21. Schebat 5618.


 1458. Inv.-Nr.: hha-1115 Jahr: 1858

  ‎‏פ״נ איש כשר וישר פתאום בא הכורת להשליך תפא[(רת)] נטל מחמד אשתו ובניו והרים עטרת חלק מיגיע כפו תמיד לדלים ואביונים סור מרע ועשה רק טוב כל הימים הח״ר פנחס בר צבי [(...)]‏‎


 1459. Inv.-Nr.: hha-978 Jahr: 1858

  ‎‏יהודה אתה יודוך אחיך פ״נ האיש הישר הולך בתום ירא ה׳ השכים והעריב לבהכ״נ כ׳ יהודה ידל ב״ר משה ז״ל נולד ביום ג׳ ד׳ ניסן תקנ״ב נפטר בשם טוב מש״ק ז׳ אדר ונקבר ביום ב׳ ח׳ בו תרי״ח תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Jüdel Moses Salomon geb. d. 4. Nissan 5552 gest. d. 7t Adar 5618.


 1460. Inv.-Nr.: hha-3999 Jahr: 1858

  ‎‏פ״נ הילד מאיר ב״ר ליזר שטערין [־־־]‏‎ Max Leser Stern geb. d. 5. Ab [---]


 1461. Inv.-Nr.: hha-977 Jahr: 1858

  ‎‏[פ]״נ [הבחור מש]ה בן פו״מ [דק״ק] המ[בור]ג בעיר לאנדאן כ״ה מענד[ל ו]וארבורג נולד יו״ד אייר תקע״ז נפטר י״א ניסן תר[י״ח] מרגוע לנפש תמצא ב[גן שלומך] [שנות חייך נקצרו בדוי משכבך] [הוריך וריעך לעד יזכירו הדרת שמך] [תנצב״ה]‏‎ [Charles] Warburg [geb. d. 10.] Iyar 5577, gest. d. [11.] Nissan 5618. Dein fromme... u.h... [e nicht] Im übervollen ... [den] Und ... .[icht] ---


 1462. Inv.-Nr.: hha-2366 Jahr: 1858

  ‎‏[(־־־)] [(...)] טבת נפטרה ך״ח ניסן תרי״ח תנצב״ה‏‎ --- ... 4. Tebet gest. 28. Nissan 5618


 1463. Inv.-Nr.: hha-1918 Jahr: 1858

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ ליב ב״ר דוד פלעטנער ז״ל, נפטר בן פ״ז שנה עש״ק ט״ז אייר, ונקבר ב[יו׳] א׳ ח״י בו תר[(י״ח ...)] [(תנצב״ה)]‏‎ Hier ruhet Levi Plettner gest. d. 16. Iyar 5618. Alt 87 Jahr Innigst betrauer[(t)] von den Seini[(gen)]


 1464. Inv.-Nr.: hha-690 Jahr: 1858

  ‎‏פ״ט האיש הזקן ר׳ שמואל ב״ר זלמן ווארבורג נולד י״ד כסלו תקמ״ג ונפטר ש״ק כ״ג סיון תרי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ S. S. Warburg geb. d. 14. Kislew 5543. gest. d. 23. Siwan 5618.


 1465. Inv.-Nr.: hha-1058 Jahr: 1858

  ‎‏פ״ט האשה החשובה בריינכא בת כ׳ אייזק ב״ר ליפמן פאהן אשת כ׳ מרדכי העקשר נולדה ט״ז כסליו תק״ף נפטרה ביום ו׳ עש״ק ו׳ תמוז ונקברה ביום א׳ ח׳ בו תרי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Bertha Heckscher geb. Lipmann geb. d. 16. Kislev 5580, gest. d. 6. Tamus 5618.


 1466. Inv.-Nr.: hha-1044 Jahr: 1858

  ‎‏פ״ט האשה חשובה היולדת מ׳ פראדכא רבקה בת כ׳ דוד בן כ״ה גרשון ׃ אשת כ׳ אלי׳ ב״ר יעקב בעהרענס נולדה ב׳ דר״ח אלול תקצ״ב נפטרה בש״ט כ״ה תמוז ונקב׳ בעש״ק כ״ז בו [ת]רי״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎ Rieke Behrens geb. Gerson geb. d. 1. Elul 5532, gest. d. 25. Tamus 5618. Tief betrauert von den Ihrigen und Alle die, die Gute kannten.


 1467. Inv.-Nr.: hha-980 Jahr: 1858

  ‎‏פ״נ איש חשוב תם וישר מנה[יג] הקהלה כ׳ שמו[א]ל ב[ן] הגבאי ד[ב״ח] ו[הקדש כ״ה נתן היילבוט] ז״ל [...] נפט[ר ...] ונקבר עש״ק [...] תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Samuel Nathan Heilbut geb. d. 28ten 1t Adar 5556 gest. d. 6t Ti[sc]h[r]i 5619 Kinder und Fr[eu]nde m[ö]gen sie so leben und sterben wie er


 1468. Inv.-Nr.: hha-1099 Jahr: 1858

  ‎‏פ״ט הילדה בלימכא בת כ׳ אברהם היילבוט נולדה י״ז ניסן תרי״ח נפטרה מש״ק ג׳ מרחשון תרי״ט [...]‏‎ Bernhardine Heilbuth


 1469. Inv.-Nr.: hha-906 Jahr: 1858

  ‎‏[...] [נולד ...] [נפטר בליל ה׳ י״ג (חשון)] [ו]נקבר עש״ק י״ד בו תר[י״ט] תנצב״ה ‏‎ [...] [g ...] [gest. d. 13. M...] [Du w]arst der Eltern Stolz und Hoff[en] Dein Streben hat sie still beglückt Mit Geistesgaben reich geschmückt Lag hell vor Dir die Zukunft offen Doch ach! so früh schon brach Dein Herz [... ihr?]


 1470. Inv.-Nr.: hha-957 Jahr: 1858

  ‎‏פ״נ הב״ח שמשון בן כהר״ר זלמן רענר נפטר יום ב׳ ה׳ דחנוכה ונק׳ ביום ג׳ ו׳ דחנוכה ׃ תרי״ט לפ״ק אם המות לקחך בל תראה מעין יפקד מושבך׃ הוי׳ כי אתה אין אהבתך עזה עוד בוערת בקרב הוריך על לוח לבם חרות נועם זכרונך תנצב״ה‏‎


 1471. Inv.-Nr.: hha-1822 Jahr: 1858

  ‎‏[פ״ט] [הילדה פעסכא] [בת כ׳ יאקב בינג] נו[לד]ה [י׳] סיון, תרי״א נפטרה בליל ד׳ ט״ו טבת, ונקברה יום ה׳ ט״ז בו, תרי״ט תנצב״ה ‏‎ [Pauline] [Bing]


 1472. Inv.-Nr.: hha-936 Jahr: 1858

  ‎‏פ״ט הילדה לאה בת כ׳ הירש לעווין נולדה ז׳ שבט תר״ח נפטרה ביום ד׳ כ״ב טבת ונקברה כ״ד בו תרי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Lea Levin geb. [7] Schebat [56]08 gest. [22.] Tebet [5]619


 1473. Inv.-Nr.: hha-1905 Jahr: 1858

  ‎‏מצבת קבורת הילדה בריינא בנותיו מן כ׳ יעקב ב״רש׳ גאלדשטיקר נולדה כ״ב ניסן תרט״ו נפטרה ט׳ כסליו בשנת תרי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Bertha - Helene Goldsticker
  Spalte 2: ‎‏הילדה הענדל‏‎ ‎‏נולדה י״א תשרי תרי״ח נפטרה ך״חטבת‏‎


 1474. Inv.-Nr.: hha-985 Jahr: 1859

  ‎‏[־־־]‏‎ Hier ruhet Mein innigst geliebter Gatte Simon Wolf Simon geb. d. 5 Elul 5569, gest. d. 1. Adar 1t 5619 betrauert von seiner tief betrübten Gattin und Verwandten Sanft ruhe seine ... !


 1475. Inv.-Nr.: hha-1738 Jahr: 1859

  ‎‏פה טמונים הילדה בריינא לאה בת כ׳ הירש ב״ר איצק נולד׳ [ה׳ אייר] תרט״ו, נפטרת ש״ק [ו׳ אדר] שני תרי״ט לפ״ק [וא]חותה הילדה רבקה נולדת פורים אדר שני נפטרת ח״י תמוז תרי״ט ותנצב״ה‏‎ Bertha Rieke Israel


 1476. Inv.-Nr.: hha-1064 Jahr: 1859

  ‎‏פ״ט הזקנה בלימא בת כ׳ אהרן ב״ר וואלף מִן פאַרכים נולדה ביום ג׳ כ״ה אדר ראשון בשנת תקכ״ז נפטרה ביום א׳ זין אדר שני ונקברה ביום ה׳ י״א א״ש תרי״ט תנצב״ה‏‎ Blüme Wolff aus Parchim geb. d. 25. im 1. Adar 5527, gest. d. 7. im 2. Adar 5619.


 1477. Inv.-Nr.: hha-37 Jahr: 1859

  ‎‏פ״ט הבתולה טובה וישרה היקרה בילא [ב]ת כ׳ מאיר בר [...] נפטרה בי[ום] א׳ כ״ב תמוז ונקברה ביום ב׳ כ״ג בו תרי״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1478. Inv.-Nr.: hha-5625 Jahr: 1859

  ‎‏פ״ט [...] [... הענדל ...] [יאקב האללאנדר] [...] [...] [ונקברה יום ... ך״(ג)] [חשון תר״כ] תנצב״ה‏‎


 1479. Inv.-Nr.: hha-1050 Jahr: 1859

  ‎‏[לזאת יקרא אשה יראת ה׳ היא תתהלל] [פ״ט] האשה הצדקת מרת בילה בת הגובה הקהלה כהר״ר אליהו משה רענר [אשת כ]״ה שמעון ב״ר משה כהן [נולדה ג׳] תמוז תקס״ג [ל]פ״ק [נפטרה בש]ם טוב בליל מש״ק [ר״ח כסליו ונקב׳ ב]יו׳ ב׳ בו, כתר לפ״ק [בכה יבכו ב]עלה וילדיה [יזכרו חס]דה כל ימיה [לעזר ולשלום כל חפציה] [העל כן נשמתה בגן עדניה] [תנצב״ה]‏‎


 1480. Inv.-Nr.: hha-988 Jahr: 1859

  ‎‏[ה׳ מנחם לי] פ״נ הזקן כ׳ מנחם בן החבר ר׳ יחיאל אברהם ז״ל נולד י״ג אייר תקל״ח ותם מספר ימיו ביום ה׳ י״ב כסליו תר״כ תנצב״ה‏‎ Mendel Michael Reinbach


 1481. Inv.-Nr.: hha-9438 Jahr: 1859/60

  ‎‏[־־־] [...]יום א׳ [...]נקבר יום [...תר]״ך לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1482. Inv.-Nr.: hha-2082 Jahr: 1860

  ‎‏[־־] [...החשובה היקרה ...] [...] קנענדל בת [כ׳ מיכל קרא] ז״ל אשת כ׳ אלי׳ ב״[ר יעקב] בעהרענס נפטר[ה בת כ״ט שנים ליל] [ד׳ כ״ג שבט, ונקברה עש״ק] [כ״ד בו תר״ך לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎ [---] Luise [Behrens] geb. Jacobso[hn] [gest. 29 Jahre alt 23. Schebat] [5620] [...fl...]


 1483. Inv.-Nr.: hha-1117 Jahr: 1860

  ‎‏[־־־] [...] נפטרה בש״ט במש״ק ג׳ אדר ונקברה ביום ב׳ ד׳ בו תר״ך לפ״ק [־־־]‏‎


 1484. Inv.-Nr.: hha-989 Jahr: 1860

  ‎‏[מצ]בת קבורת [איש] ישר וירא שמים [הזקן] כמר ליב בן הרבני כהר״ר אייזק פרנצלויא זצ״ל נולד ר״ח ניסן תק״מ, נפטר ביום ב׳ ד׳ אדר, ונקבר למחרתו, ה׳ בו תר״ך לפ״ק תנצב״ה דרך ישר לא עקש כל הימים היה מבקש שונא שקר ולזות שפתי[ם] אוהב עמל ויגיע כפי[ם] ומנעוריו עד שיב[תו] לא רגל על דל ש[פתו]‏‎


 1485. Inv.-Nr.: hha-694 Jahr: 1860

  ‎‏ודוד מצא חן ושכל טוב בעיני כל רואיו פה נטמן בשלום נדיב לב יקר רוח הזקן כ׳ דוד בר הג״צ [־־־] ‏‎ Hier ruht in Frieden Herr David Isaac Leudersdorf geb. d. 7 Tamus 55[..] gest. d. 18 Adar 5620


 1486. Inv.-Nr.: hha-990 Jahr: 1860

  ‎‏[פ״נ] [ישר הולך פועל צדק ואיש תמים] [צחוק עשה לו אלקים באחרית הימים] [חלקו בחיים ..ראות לו בעודו בחיים] [קץ לכל עא...עניל בקץ הימים] [שקד על...מים] [עסק ...] [...] [...] כ״ה [...] נפטר ביום [... תר״ך] תנצב״ה‏‎ [Isaac Jacob Stern]


 1487. Inv.-Nr.: hha-1118 Jahr: 1860

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ ריזכא בת כ״ה חיים ז״ל, מעטין, אלמנת כ׳ הירש ב״ר טעבלי ליסר ז״ל נפטרה ביום ב׳ י״ב תמוז ונקברה ביום ג׳ י״ג תר״[ך לפ״ק] תנצ[ב״ה]‏‎ Hier ruhet Rosa Hertz [ge]b [Nath]an [gest. ...]


 1488. Inv.-Nr.: hha-1921 Jahr: 1860

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ פייבש ב״ר עזריאל וואגנר ז״ל נולד [...] תקמ״ה נפט[...] ונק[...] בו ת[...] לפ״ק תנצב״ה‏‎ Philip Israel Wagner


 1489. Inv.-Nr.: hha-2099 Jahr: 1860

  ‎‏שובי נפשי למנוחיכי כי ה׳ גמל עליכי ׃ הִוא מצבת קבורת האשה אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותה שלום, עטרת בעלה ואם לבניה, מ׳ יטא בת יונה פרידבערג אשת כ׳ יוזפא ב״ר ליב [נולדה ביום ד׳ כ״ז אדר, תקס״ט] [נפטרה בש״ט ביום ה׳ י״ב] [אלול, ונקברה בעש״ק] [י״ג בו ׃ תר״ך לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎ Hier ruhet die geliebte Gattin u. Mutter Henriette Levy geb. Friedb[erg] [geb. zu Gifhorn] [geb. d. 27. Adar 5569,] [gest. d. 12. Ellul 5620.]


 1490. Inv.-Nr.: hha-994 Jahr: 1860

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ איצק ב״ר יעקב [לעווענבערג?] [...] [...]‏‎ Isaac Löwenberg geb. 4. Tebet (?) 5570 [...]


 1491. Inv.-Nr.: hha-9384 Jahr: 1860

  ‎‏[פ״ט] [האשה הזקנה החשובה והצנועה] [מרת געללה בת כ׳ אברהם] [ב״ר יוסף לוי ז״ל ׃ אלמנת כ׳] נתנאל משה ב״ר ש[מעון רענר] גמל עליכי, אל [עושיך!] לכ[ן שובי נפש תמימה למנוחתיך] [הלך לפניך צדקך, ותשא אלמתיך] [נולדה ט״ו סיון תקמ״ז לפ״ק] [נפטרה בש״ט ב]ש״ק י״א [מרחשון] [ונקברה] ביום א׳ י״ב בו [תרכ״א לפ״ק] [תנצב]״ה‏‎ [---] Wwe des [...] Sanel [...] [---] [...]an 55[...] [...] 11. Cheschvan 56[...] [---]


 1492. Inv.-Nr.: hha-153 Jahr: 1860

  ‎‏[־־־]‏‎ Halchen geb. Wiener [---]


 1493. Inv.-Nr.: hha-1186 Jahr: 1860

  ‎‏רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה פ״ט [ה]אשה היקרה רכה בשנים [היולדות ע]ם ילדה שלה [מ׳ יטא] אשת כ׳ אהרן [ב״ר ש]מואל מינדהיים [בת כ׳ א]ייזק קוגעלמאן [נולד]ה תענית אסתר תקצ״[ג] [נפטרה ב]ש״ט אור ליו׳ [ה׳ י״ד טבת] [ונקברה ביום א׳ י״ז בו תרכ״א] [תנצב״ה]‏‎


 1494. Inv.-Nr.: hha-1129 Jahr: 1860

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ בריינא שרה בת איצק וואגנר ז״ל אשת כ׳ יא[קב...] [־־] [תנצב״ה]‏‎ Betti Abraham geb. Wagner geb. Wag[(ner)] [---]


 1495. Inv.-Nr.: hha-959 Jahr: 1861

  ‎‏פ״נ הבח׳ כ׳ שמעון ב״ר יוזבל ענ[גי]ל ז״ל נפטר בש״ט ביום ד׳ י״ז אדר ונקב׳ ביום ה׳ ח״י בו תרכ״א לפ״ק תנצב״ה שמעון ענגיל‏‎


 1496. Inv.-Nr.: hha-693 Jahr: 1861

  ‎‏פ״נ האיש כ׳ יוסף בן כ׳ נתן היילבוט ז״ל נולד א׳ דר״ח אייר תקפ״ד לפ״ק נפטר ביום ה׳ ב׳ דר״ח אייר ונקבר בעש״ק ב׳ בו תרכ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruht Joseph Nathan Heilbut geb. 30. Nissan 5584, gest. 1. Iyar 5621. Tief betrauert v. d. Seinen.


 1497. Inv.-Nr.: hha-9558 Jahr: 1861

  ‎‏פ״נ איש ישר הו״ה הזקן כ׳ משה בן פו״[מ] ר׳ תנחום מערצב[אך זצ]״ל [נולד? ב...] [נפטר בשם טוב ביום] ג׳ ו׳ אייר ונקבר ביו[ם ד׳ ז׳] יּטאר תרכ״א לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1498. Inv.-Nr.: hha-1000 Jahr: 1861

  ‎‏[פ״נ] [האיש הישר כהר״ר אייזק] [משה בן כהר״ר מרדכי בייט] [נולד ד׳ ש]בט תקע״[ו] נפ[ט׳ בש״ט] [ביו]ם ב׳ ט׳ תמוז ונקבר יו[׳ ד׳ בו] תרכ״א לפ״ק איש חיל היה ידוע [בח]סדיו ירא וחרד למצות בוראו ופקדיו י[ש]ר לכת צ[ו]ה [בי]תו וילדיו זעקת דל[ים] שמע עזרם במאדיו קרא [לאלק]ים לא יצרו צעדיו מבשר[ו ל]א ה[ת]עלם לתמכם מ[ה]ונו שומרי תורה ולומדיה סעד ממזונו הע[ליו]ן יגמלה[ו ונ]שמת[ו תע]לה למעונו תנצב״ה‏‎


 1499. Inv.-Nr.: hha-719 Jahr: 1861

  ‎‏[פ״נ] [האיש הישר כ׳] [אפרים בן כ״ה משה] [היילבוט ז״ל] [נפטר ...] [(... י״ט בו ת)]רכ״ב [(תנצב״ה)]‏‎ [---] [...] Tebet [...] 5622


 1500. Inv.-Nr.: hha-9263 Jahr: 1862

  ‎‏[פ״נ] [ה״ה כ׳ משה בן] [כ״ה עוזר ז״ל] [נולד כ״ו כסליו] [תקס״ח] [נפטר מש״ק י״ג ניסן] ונק׳ ע״פ [תרכ״ב] תנצב״ה ‏‎ [Moses] [Assor] [geb. 23 Kislev] [5568,] gest. 13 Nissan 5622 Innigst betrauert [von den Seinigen.]


 1501. Inv.-Nr.: hha-1256 Jahr: 1862

  ‎‏כתר שם טוב אשה יראת ה׳ היא תתהלל בבוקר נטעה נטעי נעמונים יושר דרכיה ומחמד׳ שעשועים לערב לא נחה מעזר אמונים אדרת כבודה תתענג בנוה שלמים זאת מצבת האשה היקרה מרת בילא אשת פו״מ כ״ה וואלף ווארבורג זצ״ל בת פו״מ כ״ה ליב שטיבר זצ״ל [נולדת כ״ז תשרי תקמ״ג] [ונפטרת י״ג ניסן תרכ״ב] [תנצב״ה]‏‎ Frau Betty Warburg geb. Lazarus geb. 27t Tischri 5543. gest. 13 Nissan 5622. Im Glauben, der zum Himmel weist, Hast Du an Deinem Gott gehangen; Dein einzig irdisches Verlangen war Wohlthun, wie's die Liebe heißt. Nun sind zur letzten Ruh gegangen Dein reiches Herz, Dein reger Geist; Und die Du liebtest, sind verwaist.


 1502. Inv.-Nr.: hha-701 Jahr: 1862

  ‎‏[עפר אתה ואל עפר] [תשוב] [האיש ...] [ור...שנע ע....] [א... כי לקח אלקים אותו] [ה״ה כ״ה שמשון בן כ׳] [יוסף גוטמן ... ז״ל] [נפ]טר בש״ט ביו׳ א׳ י״א אייר ונקב׳ י״ג בו תרכ״ב תנצב״ה‏‎


 1503. Inv.-Nr.: hha-1038 Jahr: 1862

  ‎‏פ״נ האיש הישר והטוב כ׳ ליב ב״ר זלמן זאלמזאהן ז״ל אשר כא...תנש... לכל נפש ... לפעלו יצ... ו... שומרים לבקר את״ו וי״א ושפל רוח, ורודף צדקה כפי יכולתו והיה חבר בח״ק דקברנים נפטר בשם טוב גדול ליל ד׳ ג׳ אב ונקב׳ ביום ה׳ ד׳ בו תרכ״ב לפ״ק תנצב״ה כ׳ ליב זאַלמזאָהן ז״ל‏‎


 1504. Inv.-Nr.: hha-1347 Jahr: 1862

  ‎‏[־־־] דוד בר בנימין ש... אשת כ׳ יוסף ב״ר ליב זאלאמאנזאהן עלתה למרום עודה צעירה בשם טוב בשנה הרביעית לחתונותה ביום ש״ק כ״א כסליו ונק׳ ביום הולדה יום א׳ כ״ב בו תרכ״ג לפ״ק [בימ]ינה ובשמאלה ישמרוה [מ]שרתי אש ומלאכי רוחות נפשך ישובבו בנאות דשא על מי מנוחות תנצב״ה‏‎


 1505. Inv.-Nr.: hha-707 Jahr: 1862

  ‎‏פ״נ הזקן כ׳ יוסף יעקב בר אברלי [...] [...] [...] [...] [...] תנצב״ה‏‎ Joseph Bramson. [...]


 1506. Inv.-Nr.: hha-702 Jahr: 1863

  ‎‏פ״נ איש זקן וישר ירא ה׳ מנעוריו עד יום מות[ו] ה[ש]כים והעריב לבהכ״נ עו[סק ב]מו״מ [ב]אמונה ג״צ החבר [ר]׳ אברהם דוב בן החבר ר׳ [ש]למה יצחק ז״ל נ[ו]לד ביום ה׳ ט׳ שבט תקמ״ט לפ״ק נ[פ]טר בש״ט עש״ק י״א טבת ונק׳ ביום א׳ י״ג בו תרכ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1507. Inv.-Nr.: hha-2206 Jahr: 1863

  ‎‏[־־־] ה[...] [...]זא[...]הן [...]ח אייר תר[...] [...]ז[...] תנצב״ה‏‎


 1508. Inv.-Nr.: hha-1205 Jahr: 1863

  ‎‏[פ״ט] [האשה היקרה] [והצנועה מ׳ צירל] [אלמנ׳ כהר״ר יצחק אייזק] [בייט ז״ל] [בת הרב מהו״ר משה גינס(?)] שלעזינגער [זצ״ל] נפטרה בש״ט ביום א׳ י״ג סיון ונקברה למחרתו י״ד בו, תרכ״ג לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1509. Inv.-Nr.: hha-1046 Jahr: 1863

  ‎‏[פ״נ] [איש זקן ... הלך] [בדרך ... צדק כ׳] נת[ן בר משה הכהן] נפטר [...] ביום ג׳ כ״ב ס[יון ...] תר[כ״ג] תנצב״ה‏‎


 1510. Inv.-Nr.: hha-1043 Jahr: 1863

  ‎‏פ״נ האיש הישר כ׳ [משה ב״ר גומפיל] [נפטר בש״ט ביום] [א׳ כ״ז סיון ונקבר] [ביום ג׳ כ״ט בו] [תרכ״ג לפ״ק] [תנצב״ה] ‏‎ [Moses] [Gumpel] [(...)] [(... Sivan ...)]


 1511. Inv.-Nr.: hha-1132 Jahr: 1863

  ‎‏[פ״ט] [... חשובה מ׳ שרה תמר] [... היילבוט ז״ל] [...] משה ב״ר [ידל] [...] מרחשון תקפ״ג [...ר]ה בש״ט ביום ה׳ י״א תשרי [...]ברה בעש״ק י״ב בו תרכ״ד [ת]נצב״ה‏‎ [(Hier) ruhet] [... Jüdell] [... Heilbut] [... 5527,] [---]


 1512. Inv.-Nr.: hha-1048 Jahr: 1863

  ‎‏פ״נ האיש הישר כ׳ זלמן בן כהר״ר אברהם הלוי ז״ל נפטר ביום א׳ עשרה בטבת ונקב׳ ביום ב׳ י״א בו תרכ״ד לפ״ק תנצב״ה ‏‎ Salomon Abraham Levy geb. 24. Tebet 5579, gest. 10. Tebet 5624.


 1513. Inv.-Nr.: hha-2606 Jahr: 1864

  ‎‏פ״ט הילדה פרייזכא בת דוד איזרעל נולדה כ״א טבת תרכ״א לפ״ק נפטרה ד׳ ניסן תרכ״ד [...] תנצב״ה‏‎ Rosa Israel


 1514. Inv.-Nr.: hha-1198 Jahr: 1864

  ‎‏פ״ט האשה הזקנה מ׳ צפור בת כ׳ זעליגמן ב״ר אהרן לוי אלמנת מה״ו בנימין בושקי, בעלה הראשון היה כ׳ הירץ ב״ר וואלף קולפא נולדה י״ב מנחם תק״מ לפ״ק נפטרה בש״ט בש״ק א׳ דח״ה פסח ונקב׳ ביום ב׳ ג׳ דח[המ]״פ תרכ״ד תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Frau Sophie Hirsch Verwitwet gew. Kulp geb. Lion geb. 12 Ab 5540, gest. 17. Nissan 5624.


 1515. Inv.-Nr.: hha-708 Jahr: 1864

  ‎‏פ״ט איש [י]שר ונאמן רוח הלך בדרך תמים ׃ יראת עליון על פניו והקשיב מאד למצותו ׃ לשמוע דברי [תו]רה ומוסר תאות נפשו ותשוקתו ׃ רץ לבקור חולים ולגמילות חסדי[ם] לילות וימים ׃ להשכי[ם] ולהעריב בבית התפלה שם נוכח פניו ׃ שם עמד ביראה לבו למעלה ולמטה עיניו ׃ שמר משמרת גבאי צדקה יתרון בלא לבקש ׃ דברי פיו בנחת אין בהם נפתל ועקש ׃ בחורים לומדי תורה ה[מ]ה היו באוכלי שלחנו ׃ לא קפ[ץ] ידו מאביון ובסתר פזר מהונו ׃ אהוב הי׳ למיודעיו ומכירי [...] יהללו טובו ׃ נשמתו [ת]ע[ל שמימה בשל]ום ינוח על משכבו ׃ הג״צ והדיפוטירטער דח״ק דקברנים כ״ה ליפמן מש[ה בן ה]מ[נו]ח כ״ה אהרון בינג ז״ל נפטר עש״[ק א׳ דר״ח אייר] ונקבר יום א׳ ב׳ אייר [תרכ״ד לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎ Liepman Bing.


 1516. Inv.-Nr.: hha-722 Jahr: 1864

  ‎‏פ״נ הבחור כ׳ שלום בן הדיין מהור״ר משה אברהם [נפטר ...] [ת...]‏‎ Salomon Cronach gest. 18. Sivan 5624.


 1517. Inv.-Nr.: hha-992 Jahr: 1864

  ‎‏[פ״נ] [נפתלי אילה שלוחה] [לגמול גמילת חסדים] [הי׳ רץ כצבי בשמחה] [לעשות בדברים אחדים] משה [הוריד עוז מבטחה] חבר [לב]ות נפרדים זל מכיסו? לנפ[ש] נאנחה כספו לענים מרודים ה״ה הזקן ראש לחברת הלוית המת כ״ה נפתלי הירץ משה בן כ״ה הירש עלמסהארן נפטר ביום ה׳ ך׳ תשרי, ונקבר ביום ו׳ הושענא רבא תרכ״ה תנצב״ה ר׳ הירץ לאצארוס ז״ל‏‎


 1518. Inv.-Nr.: hha-709 Jahr: 1864

  ‎‏[פ״נ] הזק[ן ה...] כ׳ מרדכ[י ...] [...] נולד [ב... טבת] תקל[...]לו [־־־]‏‎ Marcus Levy Foburg


 1519. Inv.-Nr.: hha-1113 Jahr: 1864

  ‎‏[פ״נ] [איש אמונים כ׳] מאיר משה ב״ר זאב נפטר ביום ה׳ ל׳ כסלו ונק׳ עש״ק ב׳ דר״ח טבת תרכ״ה מרה אל תזעקו אשה וששה בנים! אל הלקח בעלך ואביכם לעדן הרננים יבא....יגיע התור ובגן עדנים ראה תראו אותו פנים אל פנים תנצב״ה‏‎ Hier ruhet Meier Wolf geb. 12. Aug. 5577 gest. 29. Decb. 5625. Warum auf ewig klagen und weinen Ein Wiedersehen gilt für den Frommen, Gott, der Gatte und Vater genommen Wird einst im Eden uns vereinen


 1520. Inv.-Nr.: hha-1203 Jahr: 1865

  ‎‏פ״נ הילד [...]פש [...] נולד [...] נפ[...]ה [תנ]צב״ה‏‎ Hen[r]i Beh[(rens)] geb. 10. [..] gest. 28. Febr. 5[(62)]5


 1521. Inv.-Nr.: hha-1985 Jahr: 1865

  ‎‏פ״נ איש ישר כ׳ אלי׳ ב״ר אברהם כ״ץ נפטר י״ט מנחם תרכ״[ה לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎ Hier [(ruhet)] der gute Gatte [(...)] Elias Abr. Mar[(cus)] geb. 17. Nov. 5565, gest. 11.Aug. 5625 Des Guten sich bewust, Schlief sanft den E[(...)] [(...)] [(...)]


 1522. Inv.-Nr.: hha-273 Jahr: 1866

  ‎‏פ״ט הילד׳ שרה (?) בת הג״צ כ״ה [...] פו״מ (?) [...] [...] ניסן תרכ״ו (?) תנצב״ה‏‎


 1523. Inv.-Nr.: hha-9399 Jahr: 1866

  ‎‏פ״נ [...]ר זלמן [־־־]‏‎ Salomon Heimann Windmühl ... Schvat 5554 [---]


 1524. Inv.-Nr.: hha-1989 Jahr: 1866

  ‎‏פ״נ כהר״ר משה [בר מ]ענדל ש[...] [־־־]‏‎ Moses Mendel


 1525. Inv.-Nr.: hha-1164 Jahr: 1866

  ‎‏[פ״ט] האש[ה חשובה פראדכא] בת כ׳ יצחק [ר]אזענטאל אשת כ׳ איצק ב״ר אברלי בראמזאן נולד׳ כ״[ג מ]נחם תקצ״ח נפטרת י״ג אייר תר[כ״ו] תנצב״ה ‏‎ [Hier ruhet] [Friedericke Bramson] geb Rosenthal geb. [1]4. Aug. 5598 gest. 28. Apr. 5626 Andere beglücken war ihr Glück.


 1526. Inv.-Nr.: hha-716 Jahr: 1866

  ‎‏[...] איש ישר ... [...] קברני[ם] [...] לאזי [... מענדל] בון [...] [תנצב״ה]‏‎ Lesser [Bonn] gest [...] 626


 1527. Inv.-Nr.: hha-717 Jahr: 1866

  ‎‏[פ״נ] [איש ישר רך בשנים ה״ה הבחור] [אהרן בן הג׳ דח״ק דק׳ כ׳ יוסף בינג] [נולד י״ז אייר תקצ״ג] [נפטר י״ט סיון תרכ״ו] איש תמים טמון פה בקבר הדרת אבות, משוש משפחתו ומכיריו רבות אנקתם, יזעקו מר ושבר נקטף באבו גָז חיש בע[צ]ם נעוריו בינ ישיני עפר אל[ה] שב למנוחתו גן עדנים חלקו ונתיב אל־מות נתיבתו! [תנ]צב״ה‏‎ [Hier ruhet] [Adolph Joseph Bing] [geb. 6. Mai 5593,] [gest. 1. Juni 5626.] [Mit Eltern die dich hier beweint,] [Freunde die dich geehrt, geliebt] [Dort wo es keine Trennung giebt] [Wirst einst mit Allen du vereint]


 1528. Inv.-Nr.: hha-1131 Jahr: 1866

  ‎‏פ״ט ... אשה שמונע בת דוד אלמנת כ׳ איצק וואגנער נולדה ט״ו אייר תקס״א נפטרה ... [־־־]‏‎ Mine Wagner geb. Heymann geb. 25. Ijar 5561, gest. [.. A]b [562]6 [---]


 1529. Inv.-Nr.: hha-718 Jahr: 1866

  ‎‏[פ״נ] [ובחור מאיר גמליאל] [.. כ׳ הירץ היילברון] [נפטר י״ג אלול תרכ״ו] [תנצב״ה]‏‎ [Hier ruht] [unser innigstgeliebtes Kind] [Martin Heilbrunn] [... vollendeten 13.] Jahre [geb. 26. ...] 5614 [g]est. 24. Aug. 5626 Schlaf ... wohl... Ewig... Schlummre ... Schlummre ruhig ...


 1530. Inv.-Nr.: hha-1424 Jahr: 1866

  ‎‏פ״נ [...] יואל [...] ליב [...] [...] עלתה נשמ[(תו)] לשמים ש״ק ב׳ כסלו תרכ״[(ז)] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1531. Inv.-Nr.: hha-2262 Jahr: 1867

  ‎‏פ״ט אשת חיל מרת גאלדה בת זוסמן סג״ל אשת מאיר בר ליב [־־־] תנצב״ה‏‎ Betti Samson geb. Sussmann


 1532. Inv.-Nr.: hha-1200 Jahr: 1867

  ‎‏פ״נ אשה יקרה למשפחס?ה עטרת ר[ד]פה שלום וטוב כל ימי חייה ענ[י] דל ואביון תמכו ידי[ה] כלתה בעבודת בוראה שנותיה ל[ב]ה [ט]הור [מ]פז כי ל[...] [...]ש. טוב ב... טעמיה [...]עש צדקו[...] [...]פ[...]ל [ט]וב על שפתיה [יצאה נש]מתה טהו[רה] אל [ק]ו[ני]ה [... ר]כעל [אל]מנת מן קליף ז״ל נפטרה בש״ט בת שמונים ושלש שנים ליל א׳ של ר״ה ונק׳ יום ד׳ ג׳ תשרי תרכ״ח לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1533. Inv.-Nr.: hha-2201 Jahr: 1867

  ‎‏[־־־] הא[... הירץ] ה[כהן] נולד [ח׳ טבת.ת]ק[ס״ט] [נפטר ד׳ ת]שרי [תרכ״ח לפ״ק] [תנצב״ה]‏‎ [Hier ruht] [Eliod Israel] [.. Januar ..] [.. October ..] [Erinner..]


 1534. Inv.-Nr.: hha-4237 Jahr: 1867

  ‎‏אשת חיל מי ימצא [פ״ט] מרת [ברענדל בת] כ״ה ליפמן [פאן ז״ל] אלמ׳ כ׳ קויפמן בר יוסף ז״ל נולדה ג׳ אדר שני תקנ״א נפטרה כ״א כסלו תרכ״ח [תנצב״ה]‏‎ Hi... Frau Betty Kauffmann geborene Lipmann


 1535. Inv.-Nr.: hha-5744 Jahr: 1867/68

  ‎‏[־־־]‏‎ Hier ruhen Dora Marcus geb. .... gest. ...
  Spalte 2: Recha geb. ... gest. ...


 1536. Inv.-Nr.: hha-3152 Jahr: 1868

  ‎‏מצבת קב[ורת] יעקב [...] אסון ארב[ים ואחת] שנה ב[רוך ...]ל בע[דתנו התפ]לל [...] [...] [...] [...] [...] [נפטר בש״ט בש״ק כ״ג טבת] [ונקבר ביום ג׳ כ״ו בו] [תרכ״ח לפ״ק] [תנצ]בה‏‎ Hier ruhet uns unvergeßlich unser Vater Koppel Joel Goldschmidt, gest. 16. Januar 1868


 1537. Inv.-Nr.: hha-1295 Jahr: 1868

  ‎‏פ״נ א[י]ש כ׳ זעליגמן בן כ׳ אייזק משה ליפמאן נולד ג׳ תמוז תק[פ״ג] ל׳ נפטר כ״[ד] שבט תר[כ״(ח)] ל׳ תנצב״ה‏‎ [Hier ruhet] [Siegmund] [Lipmann] [geb. 12. Juni 18(23)] [gest. 17. Febr. 18(68)]


 1538. Inv.-Nr.: hha-1194 Jahr: 1868

  ‎‏[־־־] [...] החבר [...] אליהו ז״ל [...] אייר תקע״ו [...] תרכ״ח לפ״ק [־־־]‏‎ [---] [...] het [...]s Elias [...]ar 5576 [...]as [---]


 1539. Inv.-Nr.: hha-2034 Jahr: 1868

  ‎‏פ״ט היית תפארת בניך אהובה בנעימת שפתיך לבך הי׳ בדבריך אך טוב תאותיך אהה חשך אורנו [(...)] כבה נרנו? [(־־־)]‏‎ Hier ruhet Hannchen geb. Levy [(...)]


 1540. Inv.-Nr.: hha-5365 Jahr: 1868

  ‎‏פ״ט [.ז]קנה יטכא אלמ׳ מאיר הענריקוס, נולדה י״א טבת תקל״ז נפט׳ י״ז תמוז תרכ״ח תנצב״ה ‏‎ Hier ruht Henriette Meier Henriques geb. 11. Thebet 5537 gest. 17. Tamus 5628


 1541. Inv.-Nr.: hha-5737 Jahr: 1868

  ‎‏פ״נ האשה הזקינה מ׳ ריזכה אש[ת ...] פאבורג נולדה [...] תקמ״ה [־־־]‏‎


 1542. Inv.-Nr.: hha-5750 Jahr: 1868

  ‎‏פ״ט האשה החשובה ... מ׳ מינה בת כ׳ א[...] ליב [־־־]‏‎ Mina G[ra]f geb. M[eyer] gest. 53. Jah[...] d. 2[4.] Au[gust ...]


 1543. Inv.-Nr.: hha-5782 Jahr: 1868

  ‎‏פ״ט האשה החשובה מ׳ לאה בת כ״ה זלמן כהן מן האנאפער אשת כ״ה משה בן פו״מ כ״ה וואלף ווארבורג נולדה ח׳ אדר תק״פ נפטרה י״ח תשרי תרכ״ט מעט ורעים היו ימי מגורתה תנצב״ה‏‎ Helene Warburg geb. Cohen aus Hannover geb. 8. Adar 5580, gest. 18. Tischri 5629.


 1544. Inv.-Nr.: hha-5445 Jahr: 1868

  ‎‏פ״נ איש תם וישר כ׳ שמואל בן כ׳ אברהם ליידעסדארף נפטר כ״ג מרחשון ונ׳ כ״ה [...] תרכ״ט [...] תנצב״ה ‏‎


 1545. Inv.-Nr.: hha-5729 Jahr: 1868

  ‎‏[־־־] [...] כ׳ יוסף בן ג[...] בינג נולד כ״ג תמוז תקפ״ט נפטר כ״ח מרחשון תרכ״ט תנצב״ה ‏‎ [---] [...]ep[...]


 1546. Inv.-Nr.: hha-5699 Jahr: 1868

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ ציפור אלמנת כ׳ יחיאל ב״ר הענא נולדה ת׳ אסתר תקפ״ב נפטרה ה׳ כסליו תרכ״ט תנצב״ה ‏‎ Sophie Heine geb. Friedberg.


 1547. Inv.-Nr.: hha-5783 Jahr: 1869

  ‎‏פ״ט הזקנה מ׳ שימלכא אלמנת כ׳ דניאל בר אייזק צעל ז״ל נפטרה יום א׳ כ׳ טבת ונקברה יום ג׳ כ״ב בו תרכ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Dem Andenken der Frau Sophie Heyman[n] gest. im 89 Lebensjahre d. 3 Januar 5629 gewidmet von ihren Kindern u. Enkeln.


 1548. Inv.-Nr.: hha-5743 Jahr: 1869

  ‎‏פ״ט בתולה מל[כה ב]ת המנהיג כ״ה עקיבא היינע נולדה ד׳ שבט תרי״ג נפטרה י״[ד] שבט תרכ״ט תנצב״ה‏‎ Amél[ie] Heine geb. 1[3]. Ja[n.] 613, gest. 26. Ja[n.] 6[2]9.


 1549. Inv.-Nr.: hha-5686 Jahr: 1869

  ‎‏פ״ט הזקנה מ׳ יטכא אלמנת כ׳ מיכל ב׳ גדלי׳ בערגאס נפטר בליל ה׳ ב׳ דר״ח אדר ונק׳ ביום א׳ [...] תרכ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Jette Bergas geb. Rendsburg gest. 11. Febr. 5629.


 1550. Inv.-Nr.: hha-5757 Jahr: 1869

  ‎‏פ״נ הבתולה פריבה בת כ״ה פייבש לעווערטען נפטרת [...] ביו׳ ב׳ כ״ה [...ת]רכ״ט לפ״ק תנצב״ה‏‎ Hier ruhet P[...] [---]


 1551. Inv.-Nr.: hha-5417 Jahr: 1869

  ‎‏פ״ט אשה משכלת והיא רך בשנים עטרת בעלה [אי]לת אהבים בא שמשה בעודה בצהרים כפה פרסה לתמוך עניים וידה שלחה לשמוח אביונים כנשר יעיר קנו ביתה העירה [ע]ל ג[ו]זליה רחיפה ובעלה האירה [ע״כ] בעלה לא יוכל ל[הנ]חם וגם פרי [בטנה] כי אבד מהם מנחם ה״ה [האשה] שרה בת כ״ה יצחק ש[טערן ז״ל אשת כ׳] שמואל [גאלדשמידט] נפטר׳ ביום [א׳ ונק׳ ביום ב׳ דחה״מ של פסח תרכ״ט ל׳] [תנצב״ה]‏‎


 1552. Inv.-Nr.: hha-5386 Jahr: 1869

  ‎‏[פ״ט] האיש כ׳ [זנוויל בן החבר] ר׳ י[חיאל ז״ל] נול[ד עשרה בטבת תקפ״ח] [נפטר ט׳ אייר תרכ״ט] [תנצב״ה]‏‎ [Hier ruhet] Sam[uel Israel] g[eb. 28 Dec. 5588,] [gest. 20 April 5629.]


 1553. Inv.-Nr.: hha-5758 Jahr: 1869

  ‎‏פ״ט הזקנה מ׳ בילא בת פו״מ כ״ה שמעון האהן אלמנת המנ׳ כ״ה יאקב רעע נולדה ז׳ אב תקנ״א נפטרה י״ב סיון תרכ״ט תנ[צב״ה]‏‎ Hier ruhet Frau Betty Ree geb. Hahn geb. 7 Ab 5551, gest. 12 Sivan 5629.


 1554. Inv.-Nr.: hha-5449 Jahr: 1869

  ‎‏פ״נ [..]בחור שמואל ב׳ כ׳ משה לוי נולד [...] תקצ״ח לפ״ק נפטר [ב... כ״ד אלול תר]כ״ט [־־־] תנצב״ה ‏‎


 1555. Inv.-Nr.: hha-5008 Jahr: 1869

  ‎‏[־־־] הבח׳ כ׳ [...] קוגעלמאן [...] נולד ב׳ אייר תקצ״[...] נפט׳ י״ח מרחשון ת[(ר״ל) ...] תנצב״ה‏‎


 1556. Inv.-Nr.: hha-4634 Jahr: 1869

  ‎‏מצבת קבר גם באהרן התאנף ד׳ עודו [...] [־־־]‏‎ Hier ruhet Aharon Ruben Italiener. gest. im 66t. Lebens=Jahre 5630.


 1557. Inv.-Nr.: hha-5029 Jahr: 1869

  ‎‏פ״נ הילדים יזקה מן ר׳ יצחק פאלק נולד׳ ו׳ שבט תרכ״א ונפטר ז׳ אייר תרכ״ט תנצב״ה‏‎ Hier ruht ein trautes Geschwisterpaar welches die Freude der Eltern war Julie Falck geb. 17. Jan. 5621 gest. 18. Apr. 5629
  Spalte 2: ‎‏זעלדע‏‎ ‎‏נולד׳ ח״י תשרי תרכ״ד ונפטרה ז׳ סיון תרכ״ט‏‎ Selline geb. 1. Oct. 5624. gst. 17. Mai 5629.


 1558. Inv.-Nr.: hha-5030 Jahr: 1869

  ‎‏פ״ט הזקנה מ׳ ריזכא בת כ׳ ליב שטאדין אלמנת כ׳ שמואל האללענדער ז״ל כ׳ אלעקסאנדער בר שמואל האללענדער ואשתו רחל בת כ׳ מרדכי כהן תנצב״ה‏‎ Rike Holländer geb. Cahn geb. 18 Ab 5565, gest. 4 Adar 5629. Alexander Samuel Holländer geb. 6 Adar 5563, gest. 30 Nissan 5629. Röschen Holländer geb. Staden geb. 12 Kislev 5523, gest. 11 Ijar 5601.


 1559. Inv.-Nr.: hha-4640 Jahr: 1870

  ‎‏פ״ט הזקנה מ׳ הינדל אלמנת כ׳ אלי בר נתן ווינער ז״ל בת כ׳ הירש אל[טמ]אן נפטרה יום א׳ ז׳ שבט ונק׳ ביום ב׳ ח׳ בו תר״ל לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1560. Inv.-Nr.: hha-4636 Jahr: 1870

  ‎‏פ״ט האשה מ׳ רעכיל בת כ׳ זלמן ר[(ע)] נדז[(בו)] רג [(אל)]מנת כ״ה ליפ[(מן)] ר[עננ]ער נולדה כ״ח אל[ול] תקס״ד נפטרה י״ב שבט תר״ל תנצב״ה‏‎ Rike Renner geb. Levy geb. 4. Sept. 1804, gest. 14. Januar 1870. Friede ihrer Asche


 1561. Inv.-Nr.: hha-3365 Jahr: 1870

  ‎‏פ״נ [...] [פרץ] ושבר גדול כי [...] ראשנו לארץ הורדו בעלות אבינו ממנו צעירי צאן בניו יילילו איה מחמדנו? יה קראהו אליו [.] לאנחות עזב אותנו הודנו וילך איך אבדנו נגזרנו הו[י] יסע למ[נוחה] אנחנו יתומים נשארנו מעון שמים הָה א[...]הר עליה זעקתנו לא[...] תנצב״ה [...] [...] מנוחה [...]‏‎ Hier ruht der geliebte Gatte und guter Vater, S. P. Seckel Perez Falck gest. im 60 Lebensjahre d. 10. Juni 5630 Friede seiner Asche


 1562. Inv.-Nr.: hha-3367 Jahr: 1870

  ‎‏[ויצא לפעלו ולעבדתו...] [פ״נ] [הזקן כ׳ דוד] ב״ר [יוסף] נולד ער״ח [(סיון)] ת[ק״ס] [נפטר] בש״ט [ער״ח תמוז] ת[ר״ל] [תנצב״ה]‏‎ David Joseph geb. 24. Mai 5560, gest. 28. Juni 5630.


 1563. Inv.-Nr.: hha-1192 Jahr: 1870

  ‎‏[־־־]‏‎ [---] [...]e. [...]elen, welchen [...]and wohlgethan [... Kisle]v 5558, d. 5. Decbr. 1797, [... 5]630 d. 7. Juli 18[70] [---]


 1564. Inv.-Nr.: hha-2546 Jahr: 1870

  ‎‏פ״ט הזקנה ה[ח]שובה מ׳ מרים אלמנת כ׳ מאיר [...] [...]ל [־־־]‏‎ Marianna Stern geb [...]m gest. 75. [...] August [---]


 1565. Inv.-Nr.: hha-5432 Jahr: 1870

  ‎‏פ״ט האשה החשובה געללע [...] אלמנת כהר״ר [פסח בן כ״ה] [משה הכהן] [...] מרחשון [...] לפ״ק תנצב״ה‏‎


 1566. Inv.-Nr.: hha-5420 Jahr: 1870

  ‎‏[־־־] נפטרה ביום ה׳ ט״ז ונקברה ב.. י״ז מרחשון תרל״א לפ״ק תנצב״ה ‏‎


 1567. Inv.-Nr.: hha-2549 Jahr: 1870

  ‎‏פ״ט הזקנה מ׳ בילא אלמנת כ׳ [...]ע יוקל בר [מא]יר הויזן זצ״ל נולדה ב׳ דשבועות תקנ״ב נפטרת י״ט כסלו תרל״א לפ״ק תנצב״ה‏‎ [...] ruhet Frau Betty [Meyer] geb. Oppen[heim] [...] 555. [...] 5631


 1568. Inv.-Nr.: hha-4210 Jahr: 1871

  ‎‏פ״נ אדונינו מורנו ורבנו הרב מהור״ר יעקב יוקב ב׳ הרב המופלא והמופלג מהור״ר אהרן ז״ל עטטלינגער אב״ד ור״מ פה ק״ק אלטונא והמדינה בעהמ״ח [כ{ס}]פרי בכורי יעקב ותוספת בכורים על הלכות סוכה ולולב עטור בכורים הוא ערוך לנר על סוכה ערוך לנר על יבמות מכות כריתות ונדה בנין ציון שאלות ותשובות מנחת עני על התורה ועוד השאיר אחריו ברכה בכת״י והיו כל ימי שבתו על כס הוראה פ[ד{ה}] [כ{בק}]הלתנו ששה ושלשים שנה עד אשר עלתה רוחו לשמים אור ליום עש״ק א׳ דחנוכה תרל״ב לפ״ק תנצב״ה את מאור עינינו הרב זלה״ה לא הוספנו עליו דבר שבח ותהלה ודבריו הן הן זכרונו‏‎


BestandGesamtzeitraum 1789-1945  
 31541 17702  
57. Hamburg-Altona, Königstraße (Hamburger Teil) 1316 1311
58. Hammerstein 17 10
59. Heidesheim am Rhein 11 8
60. Heilbronn 457 440
61. Heilbronn-Sontheim 294 276
62. Kettwig (Neuer Friedhof in Heiligenhaus) 59 57
63. Hellenthal-Blumenthal 46 38
64. Hennef 54 35
65. Hildesheim, Jüdischer Friedhof Teichstraße 106 73
66. Homburg 214 188
67. Höxter-Fürstenau 32 29
68. Illingen 273 170
69. Immenrode 24 15
70. Issum 26 13
71. Jüchen 60 52
72. Jüchen-Garzweiler 32 28
73. Jüchen-Hochneukirch 25 17
74. Kalkar 57 50
75. Kempen 97 76
76. Königswinter 69 58
77. Korschenbroich 45 43
78. Korschenbroich-Glehn 30 24
79. Krefeld (alter Friedhof) 493 307
80. Krefeld (neuer Friedhof) 834 581
81. Krefeld-Hüls 51 47
82. Krefeld-Linn 64 46
83. Kusterdingen-Wankheim 142 134
84. Laupheim 921 863
85. Linnich 30 27
86. Meerbusch-Lank-Latum 15 11
87. Merzig 162 116
88. Miesenheim 56 56
89. Mönchengladbach 555 288
90. Mönchengladbach-Giesenkirchen 9 9
91. Mönchengladbach-Odenkirchen 73 64
92. Mönchengladbach-Rheindahlen 17 16
93. Mönchengladbach-Rheydt 292 112
94. Mönchengladbach-Wickrath 69 46
95. Mülheim an der Ruhr 695 313
96. Mülheim an der Ruhr 12 8
97. Nettetal-Kaldenkirchen, Akazienweg 14 12
98. Neunkirchen 103 66
99. Neuss 215 174
100. Oberwinter 7 7
101. Oerlinghausen 61 48
102. Oranienburg 92 83
103. Ottweiler 79 66
104. Preußisch Oldendorf 59 43
105. Quedlinburg 15 12
106. Regensburg, Neuer Friedhof 15 15
107. Rexingen 1014 945
108. Rheineck-Bad Breisig, Alter Friedhof 33 5
109. Roermond, Oude kerkhof (nieuwe deel) 89 68
110. Roermond, Oude kerkhof (oude deel) 6 5
111. Rommerskirchen 10 7
112. Rommerskirchen-Butzheim 12 8
113. Rüthen 81 51
114. Rüthen-Oestereiden 4 4
115. Saarbrücken, alt 182 130
116. Saarbrücken, neu 256 225
117. Saarlouis 137 107
118. Saarwellingen 67 32
119. Schermbeck 33 26
120. Schiefbahn, Bertzweg 89 78
121. Schiefbahn-Knickelsdorf 9 9
122. Schmalkalden 159 112
123. Schnaittach, Friedhof III 142 131
124. Schwalmtal-Waldniel 9 6
125. Siegburg 304 284
126. Sittard 86 73
127. Sondershausen 187 129
128. Sötern 210 106
129. St. Ingbert 31 27
130. St. Wendel 49 39
131. Tholey 65 41
132. Titz-Rödingen 16 15
133. Venlo, (alter Friedhof) Broekhofpad 9 8
134. Venlo, (neuer Friedhof) Ganzenstraat 90 47
135. Viersen 24 13
136. Viersen-Dülken 75 9
137. Viersen-Süchteln 10 4
138. Weilerswist-Vernich 36 8
139. Willich 6 6
140. Willich-Anrath 27 8
141. Winsen an der Luhe 36 31
142. Worms 1642 1
143. Würzburg - Heidingsfeld 159 145

 

Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis